tính n?ng t?i ?en là gì khi s? d?ng

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby xethubao on Tue Feb 28, 2017 12:07 pm

B?ng giá c??c d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói
[center]Image[center]B?ng giá c??c d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói[/center][/center]B?ng giá c??c d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói c?ng tùy theo ?? ra d?ng c?a t?ng nhà h?y các ?? n?i th?t trong t?ng h? gia ?ình Công ty TNHH xây d?ng v?n t?i B?o Tín
[size=5][color=#205FA0][b]B?ng giá c??c d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói
[/b]

, c?ng tùy theo ?? ra d?ng c?a t?ng nhà h?y các ?? n?i th?t trong t?ng h? gia ?ình Công ty TNHH xây d?ng v?n t?i B?o Tín trong c?ng nhi?u n?m có kinh nghi?m l?nh v?c chuy?n nhà thì nhìn th?y t?ng lo?i giá c? c?a tr?n gói nh? ngõ xa chuy?n v? chí c?u thang b? c?ng là 1 lo?i giá hay chuy?n nhà chung c? có thang máy c?ng m?t lo?i giá nh?ng th??ng thì ?? nhà mà m?t xe 1,25 t?n có ?? nhà thì t?m 1.700.000 ??ng tr?n gói bao g?m có thùng carton màng chít bao t?i b?ng dính còn h? gia ?ình nào mà có n?i th?t tinh ?? n?ng nhi?u ng??i làm thì 2.000.000 ??ng giá c? c?ng h?p lí còn ch?y c??c tr?ng hà n?i 400.000 ??ng/ 1 chuy?n ch?y ?i t?nh thì tính km ???ng dài giá m? c?a thì 210,000 ??ng cho 4km ??u tiên và ti?p thèo 19,000 ??ng trên 1 km ti?p theo tính t? km th? 5 ch? ?i còn xe 500kg thì r? h?n còn xe 1,500kg hay xe 2000kg thì giá cao h?n giá c? th?a thu?n c? hai bên Chi ti?t xem t?i ?ây: d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói
??a ch?: 16 yên hòa, c?u gi?y, Hà N?i
?i?n tho?i: 0936070109
Email: mailto:ducphuongbds@gmail.com
Web: http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/
[/size][/color]
xethubao
Player
 
Posts: 412
Joined: Fri Feb 24, 2017 11:54 pm

Postby thiendao on Tue Feb 28, 2017 12:27 pm

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
thiendao
Player
 
Posts: 26
Joined: Wed Jul 27, 2016 6:45 pm

Postby xethubao on Tue Feb 28, 2017 2:13 pm

D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói: B?o Tín t?i TP Hà N?i
[center]Image[center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói[/center][/center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói: B?o Tín t?i TP Hà N?i Qu?n:Hoàn Ki?m, Ba Ðình, Ð?ng Ða, Hai Bà Tr?ng, Tây H?, Thanh Xuân, C?u Gi?y, Long Biên, Hoàng Mai, Hà ?ông,
[size=5][b][color=#205FA0]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói: B?o Tín t?i TP Hà N?i
[/b]
Di?n tích: 3.323,6 km²
Dân s?: 6.844,1 nghìn ng??i (2012)
Các qu?n/huy?n:
- 12 Qu?n:Hoàn Ki?m, Ba Ðình, Ð?ng Ða, Hai Bà Tr?ng, Tây H?, Thanh Xuân, C?u Gi?y, Long Biên, Hoàng Mai, Hà ?ông, Nam t?? Liêm, B??c T?? Liêm.
- 1 th? xã:S?n Tây.
- 17 huy?n:Ðông Anh, Sóc S?n, Thanh Trì, Gia Lâm (Hà N?i c?); Ba Vì, Ch??ng M?, ?an Ph??ng, Hoài ??c, M? ??c, Phú Xuyên, Phúc Th?, Qu?c Oai, Th?ch Th?t, Thanh Oai, Th??ng Tín, ?ng Hòa (Hà Tây c?) và Mê Linh (t? V?nh Phúc).
Dân t?c: Vi?t (Kinh), Hoa, M??ng, Tày, Dao...

Hà N?i là Th? ?ô c?a n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam.

?i?u ki?n t? nhiên
V? trí ??a lý: Hà N?i n?m ? ??ng b?ng B?c b?, ti?p giáp v?i các t?nh: Thái Nguyên, V?nh Phúc ? phía b?c; phía nam giáp Hà Nam và Hoà Bình; phía ?ông giáp các t?nh B?c Giang, B?c Ninh và H?ng Yên; phía tây giáp t?nh Hoà Bình và Phú Th?.

Hà N?i n?m ? phía h?u ng?n sông ?à và hai bên sông H?ng, v? trí và ??a th? thu?n l?i cho m?t trung tâm chính tr?, kinh t?, v?n hoá, khoa h?c và ??u m?i giao thông quan tr?ng c?a Vi?t Nam.

Khí h?u: Khí h?u Hà N?i khá tiêu bi?u cho ki?u khí h?u B?c b? v?i ??c ?i?m c?a khí h?u nhi?t ??i gió mùa ?m, mùa hè nóng, m?a nhi?u và mùa ?ông l?nh, m?a ít. N?m trong vùng nhi?t ??i, Hà N?i quanh n?m ti?p nh?n ???c l??ng b?c x? m?t tr?i r?t d?i dào và có nhi?t ?? cao. L??ng b?c x? t?ng c?ng trung bình hàng n?m ? Hà N?i là 122,8 kcal/cm2 và nhi?t ?? không khí trung bình hàng n?m là 23,6ºC. Do ch?u ?nh h??ng c?a bi?n, Hà N?i có ?? ?m và l??ng m?a khá l?n. Ð? ?m t??ng ??i trung bình hàng n?m là 79%. L??ng m?a trung bình hàng n?m là 1.800mm và m?i n?m có kho?ng 114 ngày m?a. Ð?c ?i?m khí h?u Hà N?i rõ nét nh?t là s? thay ??i và khác bi?t c?a hai mùa nóng, l?nh. T? tháng 5 ??n tháng 9 là mùa nóng và m?a. Nhi?t ?? trung bình mùa này là 29,2ºC. T? tháng 11 ??n tháng 3 n?m sau là mùa ?ông th?i ti?t khô ráo. Nhi?t ?? trung bình mùa ?ông 15,2ºC. Gi?a hai mùa ?ó l?i có hai th?i k? chuy?n ti?p (tháng 4 và tháng 10) cho nên Hà N?i có ?? b?n mùa Xuân, H?, Thu, Ðông. B?n mùa thay ??i làm cho th?i ti?t Hà N?i mùa nào c?ng có v? ??p riêng. Mùa tham quan du l?ch thích h?p nh?t ? Hà N?i là mùa thu. Ph?n ??a hình c?a Hà Tây (c?) sáp nh?p v?i Hà N?i, có nh?ng ??c ?i?m riêng nên hình thành nh?ng ti?u vùng khí h?u: vùng núi, vùng gò ??i và ??ng b?ng. Nh?ng nói chung s? khác bi?t th?i ti?t và chênh l?ch v? nhi?t ?? gi?a các ??a ph??ng c?a Hà N?i hi?n nay không l?n.

Image??a hình: Hà N?i có hai d?ng ??a hình chính là ??ng b?ng và ??i núi. ??a hình ??ng b?ng ch? y?u thu?c ??a ph?n Hà N?i c? và m?t s? huy?n phía ?ông c?a Hà Tây (c?), chi?m kho?ng 3/4 di?n tích t? nhiên, n?m bên h?u ng?n sông ?à, hai bên sông H?ng và chi l?u các sông. Ph?n l?n ??a hình ??i núi thu?c ??a ph?n các huy?n Sóc S?n, Ba Vì, Qu?c Oai, M? ??c. M?t s? ??nh núi cao nh?: Ba Vì 1.281m; Gia Dê 707m; Chân Chim 462m; Thanh Lanh 427m; Thiên Trù 378m; Bà T??ng 334m; Sóc S?n 308m; Núi B?c 245m; D?c Linh 294m…

Sông ngòi: Hà N?i n?m c?nh hai con sông l?n ? mi?n B?c: sông ?à và sông H?ng. Sông H?ng dài 1.183km t? Vân Nam (Trung Qu?c) xu?ng. Ðo?n sông H?ng qua Hà N?i dài 163km (chi?m kho?ng 1/3 chi?u dài trên ??t Vi?t Nam, kho?ng 550km. Ngoài hai con sông l?n, trên ??a ph?n Hà N?i còn có các sông: ?u?ng, C?u, Cà L?, ?áy, Nhu?, Tích, Tô L?ch, Kim Ng?u, Bùi.

H? ??m ? ??a bàn Hà N?i có nhi?u. Nh?ng h? n?i ti?ng ? n?i thành Hà N?i nh? h? Tây, Trúc B?ch, Hoàn Ki?m, Thi?n Quang, B?y M?u. Hàng ch?c h? ??m thu?c ??a ph?n Hà N?i c?: h? Kim Liên, h? Liên ?àm, ??m Vân Trì... và nhi?u h? l?n thu?c ??a ph?n Hà Tây (c?): Ng?i S?n - ??ng Mô, Su?i Hai, Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan S?n...

Dân c?
Theo s? li?u 1/4/1999 c? dân Hà N?i và Hà Tây (c?) ch? y?u là ng??i dân t?c Vi?t (Kinh) chi?m t? l? 99,1%; các dân t?c khác: Dao, M??ng, Tày chi?m 0,9%. N?m 2006 c?ng trên ??a bàn Hà N?i và Hà Tây (c?) c? dân ?ô th? chi?m t? l? 41,1% và c? dân nông thôn là 58,1%; t? l? n? chi?m 50,7% và nam là 49,3%. M?t ?? dân c? bình quân hi?n nay trên toàn thành ph? là 1875 ng??i/km2, c? dân s?n xu?t nông nghi?p kho?ng 2,5 tri?u ng??i.
Giao thông
T? th? ?ô Hà N?i, có th? ?i kh?p m?i mi?n ??t n??c b?ng các lo?i ph??ng ti?n giao thông ??u thu?n ti?n.
???ng không: sân bay qu?c t? N?i Bài (n?m ? ??a ph?n huy?n Sóc S?n, cách trung tâm Hà N?i ch?ng 35km). Sân bay Gia Lâm, v?n là sân bay chính c?a Hà N?i t? tr??c nh?ng n?m 70 th? k? 20. Bây gi? là sân bay tr?c th?ng ph?c v? bay d?ch v?, trong ?ó có d?ch v? du l?ch.
???ng b?: Xe ô tô khách liên t?nh xu?t phát t? các b?n xe Phía Nam, Gia Lâm, L??ng Yên, N??c Ng?m, M? ?ình to? ?i kh?p m?i mi?n trên toàn qu?c theo các qu?c l? 1A xuyên B?c - Nam; qu?c l? 2 ?i V?nh Phúc, Phú Th?, Tuyên Quang, Hà Giang; qu?c l? 3 ?i Thái Nguyên, Cao B?ng; qu?c l? 5 ?i H?i Phòng, Qu?ng Ninh; qu?c l? 6 ?i Hoà Bình, S?n La, Lai Châu…
???ng s?t: Hà N?i là ??u m?i giao thông c?a 5 tuy?n ???ng s?t trong n??c. Có ???ng s?t liên v?n sang B?c Kinh (Trung Qu?c), ?i nhi?u n??c châu Âu.
???ng thu?: Hà N?i là ??u m?i giao thông quan tr?ng v?i b?n Phà ?en ?i H?ng Yên, Nam ??nh, Thái Bình, Vi?t Trì; b?n Hàm T? Quan ?i Ph? L?i.
V?n hóa – Du l?ch
Hà N?i hi?n có trên 4.000 di tích và danh th?ng, trong ?ó ???c x?p h?ng qu?c gia trên 1.000 di tích và danh th?ng (hàng tr?m di tích, danh th?ng m?i ???c sáp nh?p t? Hà Tây và Mê Linh) v?i hàng tr?m ??n, chùa, công trình ki?n trúc, danh th?ng n?i ti?ng.

Hà N?i là m?t trung tâm du l?ch l?n ? Vi?t Nam. Du khách có d?p khám phá nhi?u công trình ki?n trúc v?n hóa - ngh? thu?t xây d?ng qua nhi?u th? h?, trong su?t quá trình d?ng n??c và gi? n??c. Nh?ng danh th?ng t? nhiên ??p và quy?n r?; nh?ng làng ngh? th? công t?n t?i hàng tr?m n?m; nh?ng l? h?i truy?n th?ng - s?n ph?m v?n hóa k?t tinh nhi?u giá tr? tinh th?n... s? là nh?ng s?n ph?m du l?ch h?p d?n.

Không ph?i Hà N?i vào cu?i th? k? 20 m?i có ???c b?y nhiêu ?i?u ki?n thu?n l?i mà t? lâu, t? ngày vua Lý Thái T? d?i ?ô t? Hoa L? (Ninh Bình) v? Ð?i La ?? l?p kinh ?ô Th?ng Long vào tháng b?y n?m Canh Tu?t (1010), trong "Chi?u d?i ?ô", v? vua khai sáng tri?u Lý (1010-1225) ??ng th?i khai sáng cho Th?ng Long - Hà N?i ?ã ch? ra.[/size][/color]
xethubao
Player
 
Posts: 412
Joined: Fri Feb 24, 2017 11:54 pm

Postby xethubao on Tue Feb 28, 2017 5:04 pm

D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Long Biên
[center]Image[center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Long Biên[/center][/center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Long Biên ngày nay ???c vinh d? mang tên m?t ??a danh ra ??i t? Th?i Lý (Sách ??i Nam Nh?t Th?ng Chí) “??t R?ng Long Biên
[size=5][b][color=#205FA0]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Long Biên
[/b]
ngày nay ???c vinh d? mang tên m?t ??a danh ra ??i t? Th?i Lý (Sách ??i Nam Nh?t Th?ng Chí) “??t R?ng Long Biên” là n?i g?p nhau c?a hai dòng sông huy?t m?ch: Sông Cái (H?ng Hà) và Sông ?u?ng (Thiên ??c), chính gi?a tam giác Châu th? Sông H?ng. Ng??c dòng l?ch s?, vào giai ?o?n b?t ??u hình thành xã h?i v?n minh, trên ??t c? Long Biên s? th?y ???c r?t nhi?u ch?ng tích quan tr?ng c?a vi?c l?p c? và tham gia vào quá trình d?ng n??c, gi? n??c ??u tiên ? th?i ??i Hùng V??ng - V?n hoá ?ông S?n.
Thông tin chung
- ??n v?: Qu?n u?-H?ND-UBND qu?n Long Biên
- ??a ch?: S? 1 V?n H?nh, qu?n Long Biên, TP Hà N?i.
- ?i?n tho?i: (043) 8724033
- Di?n tích: 6.038,24 ha v?i trên 190.000 nhân kh?u,
- M?t ?? dân s? bình quân 2,83 nghìn ng??i trên km2.
- Các ??n v? hành chính: 14 ??n v? hành chính tr?c thu?c. ?ó là các ph??ng: C? Kh?i, Th?ch Bàn, Long Biên, B? ??, Ng?c Th?y, Ng?c Lâm, Gia Th?y, Th??ng Thanh, Vi?t H?ng, Phúc ??ng, Sài ??ng, Phúc L?i, Giang Biên, ??c Giang v?i 305 t? dân ph?.
L?ch s? hình thành và phát tri?n
Vùng ??t Long Biên t? hào v?i tên tu?i Thái uý Vi?t Qu?c Công Lý Th??ng Ki?t. Ông v?n là ng??i ph??ng C? Xá, sau chuy?n sang b? b?c sông H?ng (nay thu?c ph??ng Ng?c Thu?). Chi?n công oanh li?t trên sông Nh? Nguy?t và s? nghi?p phá T?ng c?a Ông ?ã làm chói l?i l?ch s? dân t?c Vi?t Nam ch?ng ngo?i xâm. Bài th? th?n c?a Ông ???c coi là b?n tuyên ngôn ??c l?p ??u tiên c?a dân t?c.

R?t nhi?u di tích l?ch s? – v?n hoá v?t th? và phi v?t th? có giá tr?, giàu truy?n th?ng nhân v?n ???c l?u gi?, b?o t?n trong nhân dân g?n v?i nh?ng nhân v?t l?ch s? ?ã tr? thành các v? Thành Hoàng làng. Trong ?ó ph?i k? ??n : Làng c? T? ?ình (nay thu?c ph??ng Long Biên) có l?ch s? t?n t?i r?t lâu ??i, g?n 2000 n?m v? tr??c. Hi?n th? danh t??ng Thành Công T??ng Li?t, sau khi tham gia ?ánh ?u?i gi?c ph??ng B?c xâm l??c, Ông ?ã ???c Hai Bà Tr?ng phong cho th?c ?p. Khi qua trang C? Linh th?y phong c?nh h?u tình, dân chúng c?n cù làm ?n, t??ng Thành Công ?ã ? l?i C? Linh và xây ??n th? s?ng c?a ông (Sinh T?) t?i thôn T? ?ình. Sau này Ông hy sinh trong cu?c chi?n ??u ch?ng quân xâm l??c nhà Hán, c? 5 thôn trong xã C? Linh ??u th? Ông là Thành Hoàng b?n th?.

Th?i Hai Bà Tr?ng còn có danh t??ng Kho? Ba S?n ???c nhân dân Xuân ?? H? (C? Kh?i) tôn th? làm Thành Hoàng làng t?i ?ình Xuân ?? H?. Sau khi ?ánh ?u?i gi?c Tô ??nh, Ông kéo quân v? v??n H?ng t?i trang Hoa ??ng khao quân, sau ti?c khao quân, Ông t? hoá. Nhân dân n?i ?ây t??ng nh? công lao c?a Ông mà l?p ??n th?.

T?i thôn Tình Quang (Giang Biên) có ?ình th? Lý Bí, v? anh hùng th? k? th? VI, ph?t cao ng?n c? kh?i ngh?a ch?ng quân L??ng xâm l??c. Kh?i ngh?a th?ng l?i, Ông d?ng lên Nhà n??c V?n Xuân v?i hàm ngh?a m?t ??t n??c tr??ng t?n mãi mãi và là Ng??i ??nh h??ng ??u tiên ??nh ?ô ? Th?ng Long.

?ình L? M?t th? Ông Hoàng Quý Công ?ã có công c?u xác công chúa nhà Lý, khi ???c Vua ban l?c ch? xin phân binh l?p tr?i cày c?y làm ?n và l?p 13 làng tr?i ? phía Tây kinh thành Th?ng Long.

T?i Ng?c Trì - C? Linh (Th?ch Bàn) có ??n th? Tr?n V?. Truy?n thuy?t k? r?ng khi Vua Lê ?i trinh ph?t ph??ng Nam có qua C? Linh. ?êm Vua ???c Thánh t? ?ng m?ng bèn cho xây m?t ngôi Quán t?i ?ây. Trong ??n hi?n có Pho t??ng Thánh Tr?n V? b?ng ??ng, cao 3,8m, chu vi 8m, n?ng 4 t?n, ???c ?úc vào n?m 1788, ?ây là m?t công trình ??c ?áo, ?ánh d?u k? thu?t ?úc ??ng ??t trình ?? cao.

Doanh B? ??, n?m 1426 là n?i ???c Bình ??nh V??ng Lê L?i và Nguy?n Trãi ch?n làm ??i b?n doanh ch? huy vi?c bao vây và chu?n b? cu?c t?n công vào Thành ?ông Quan. N?i ?ây Nguy?n Trãi ?ã th?o nhi?u b?c th? g?i V??ng Thông phân tích ?i?u h?n l? thi?t, thu ph?c nhân tâm, khoét sâu vào nh?ng ?i?m y?u c?a k? thù, ??y nhanh cu?c kháng chi?n ch?ng quân xâm l??c mau ??n th?ng l?i.

?ình Thanh Am (Th??ng Thanh) th? Tr?ng Trình Nguy?n B?nh Khiêm. N?m ?t Mùi (1535), Ông ?? Tr?ng nguyên d??i tri?u M?c. Ông n?i ti?ng là m?t b?c tôn s? tr?ng ??o, ???c c? n??c kính n?. Ông ?? l?i cho ??i sau bi?t bao nhiêu áng v?n th? ki?t xu?t và c? m?t kho “S?m ký”…

Và còn nhi?u di tích l?ch s? - v?n hoá trên ??a bàn ghi ??m truy?n th?ng yêu n??c, ph?n ánh quá trình l?ch s? phát tri?n c?a vùng ??t quê h??ng Long Biên. ?ó là nh?ng di s?n tinh th?n vô giá ???c gìn gi? và phát huy qua các th? h?. Ti?p n?i truy?n th?ng v? vang c?a l?p ng??i ?i tr??c, trong tr??ng k? ??u tranh giành ??c l?p dân t?c và xây d?ng ??t n??c, ??c bi?t t? khi có ??ng, ng??i dân Long Biên ?ã s?m giác ng? Cách m?ng, m?t lòng ?i theo ??ng, theo Bác H?. Ngay t? tháng 8/1929 ?ã có Chi b? C?ng s?n ???c thành l?p t?i Nhà máy g?ch H?ng Ký (C?u ?u?ng), sau ?ó ???c phát tri?n t?i Nhà máy Xe l?a Gia lâm n?m 1930 và các ??a bàn khác…Trong nh?ng n?m 40 th? k? XX phong trào ??u tranh c?a nhân dân Long Biên ?ã ???c phát tri?n m?nh m?. Vào th?i ?i?m này, t? v? ph? Gia Lâm ?ã t??c súng c?a Tri ph? Gia Lâm Nguy?n Ng?c Ki?m và c?a binh lính gi? ph?. Sáng ngày 18 tháng 8 n?m 1945, l?c l??ng t? v? Cách m?ng chi?m ph? l? Gia Lâm ? Tr??ng Lâm (Vi?t H?ng). Ngày 23 tháng 8 n?m 1945, Vi?t Minh th? xã Gia Lâm tuyên b? gi?i tán H?i ??ng th? xã và c? ra m?t U? ban nhân dân Cách m?ng do ??ng chí ??ng ?ình Th?c làm Ch? t?ch…

Trong công cu?c kháng chi?n ch?ng Pháp tr??ng k? anh d?ng c?a dân t?c, các ??a danh c?a Long Biên g?n v?i nh?ng tên g?i “??i ??i H?ng Hà” “Sóng sông H?ng” “L?a phi tr??ng” “S?m ???ng 5” “Du kích Ng?c Thu?”… luôn làm k? thù khi?p s?. V?a chi?n ??u, v?a s?n xu?t ph?c v? chi?n ??u, nhân dân và du kích các ??a ph??ng Ng?c Thu?, Long Biên, Th?ch Bàn, C? Kh?i, Th? tr?n Gia Lâm, Giang Biên, Gia Thu?, Th??ng Thanh, Vi?t H?ng, H?i Xá… ?ã cùng v?i b? ??i ch? l?c l?p nên nh?ng chi?n công vang d?i.

H??ng ?ng L?i kêu g?i toàn qu?c kháng chi?n c?a H? Ch? t?ch, trong sau 60 ngày ?êm ??u kháng chi?n, Quân và Dân Long Biên cùng v?i quân dân Hà N?i hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? giam chân ??ch, b?o v? c? quan ??u não kháng chi?n rút an toàn ra h?u ph??ng. Ti?u ??i chi?n ??u Phúc Xá (Ng?c Th?y) và t? v? vùng ven ?ã ??a 2.000 chi?n s? và nhân dân t? liên khu I rút qua g?m c?u d?c theo bãi gi?a dài hàng ch?c km sang ?ông Anh an toàn, bí m?t trong n?a ?êm sáng ngày 17-18/2/1947. Khi bi?t ta rút quân, gi?c Pháp cho ca nô, tàu chi?n truy tìm, trên tr?i máy bay qu?n th?o và dùng pháo c?i b?n vào nh?ng n?i chúng nghi ng?… ?? ??m b?o tuy?t ??i cho Trung ?oàn Th? ?ô rút quân th?ng l?i, Ti?u ??i Nguy?n Ng?c N?i (Ng?c Th?y) ?ã chi?n ??u, ng?n ch?n l?a gi?c, thu hút binh l?c, ho? l?c c?a ??ch v? mình, 8 ??ng chí ?ã hy sinh trong cu?c rút quân toàn th?ng…

N?m 1953, sau th?t b?i liên ti?p trong các cu?c càn quét ? ??ng b?ng B?c B?, quân Pháp quy?t ??nh tri?n khai k? ho?ch Na Va. Sân bay Gia Lâm là ?i?m trung chuy?n lính, súng ??n ph?c v? cho chi?n tranh ? ?i?n Biên Ph?. C?ng vào th?i ?i?m này, Quân và Dân Long Biên ???c giao nhi?m v? ??c bi?t: Chu?n b? t?n công sân bay Gia Lâm. ?êm mùng 3 r?ng ngày 4/3/1954 ??n v? C26 m?t tr?n Hà N?i ???c s? h? tr? c?a du kích và nhân dân xã Long Biên ?ã ??t nh?p sân bay Gia Lâm, phá hu? 18 máy bay, ??t cháy 01 kho x?ng, di?t 16 tên ??ch, gây cho chúng khó kh?n l?n trong vi?c ti?p t? b?ng ???ng không cho T?p ?oàn c? ?i?m ?i?n Biên Ph?, góp ph?n ??a cu?c kháng chi?n ch?ng th?c dân Pháp c?a quân dân ta nhanh ??n th?ng l?i.

Ngày 20/7/1954, Hi?p ??nh Gi?-ne-v? v? l?p l?i hoà bình ? Vi?t Nam ???c ký k?t, l?c l??ng c?a ta vào th? tr?n Gia Lâm ?? ký v?i quân Pháp nh?n bàn giao sân bay Gia Lâm và các c? quan c?a quân Pháp tr??c khi ti?n vào ti?p qu?n Th? ?ô. Ngày 3 tháng 10 n?m 1954, nh?ng tên lính Pháp cu?i cùng rút qua c?u Long Biên, qua ph? Gia Lâm xu?ng H?i Phòng. Chúng rút t?i ?âu c? ?? sao vàng tung bay trong ti?ng reo hò c?a nhân dân t?i ?ó.

Image??ng chí Tr?n V?n S? là công an c?a ta ? th? tr?n Gia Lâm nh?y lên b?c ? ngã Ba, thay quân Pháp c?m lá c? ?? sao vàng h??ng d?n cho ??ng bào và xe c? qua qua l?i.

Ngày 8/10/1954, ? phía B?c, quân vi?n chinh Pháp thu rút quân v? ?i?m D?c Lã, D?c Vân… cách c?u ?u?ng kho?ng 3km. Chi?u t?i ngày hôm ?ó, b? ph?n quân ta vào ti?p qu?n ?ã bí m?t chuy?n t?i L? M?t, Tr??ng Lâm (Vi?t H?ng).

Cùng trong ngày l?ch s? 10 tháng 10 n?m 1954, m?t b? ph?n nhân dân Long Biên, qu?n 8, ??i ng? ch?nh t? hùng d?ng qua c?u Long Biên sang Hà N?i d? mít tinh m?ng Th? ?ô hoàn toàn gi?i phóng, ?ón nghe th? Bác H?.

Hoà bình l?p l?i ? mi?n B?c, cùng v?i Th? ?ô, nhân dân các ??a ph??ng trên ??a bàn Long Biên v??t qua nh?ng khó kh?n, thách th?c b??c vào công cu?c c?i t?o, xây d?ng Ch? ngh?a xã h?i, ??u tranh gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t ??t n??c. Trong giai ?o?n l?ch s? này, ngày 19 tháng 5 n?m 1955 Long Biên ?ã vinh d? ???c ?ón Bác H? v? th?m Nhà máy Xe l?a Gia Lâm. Ng??i ??ng viên giáo d?c công nhân “Các cô, các chú ph?i ?oàn k?t gi?a công nhân c? và công nhân m?i. Mu?n thi ?ua lao ??ng s?n xu?t có hi?u qu?, ph?i ?oàn k?t giúp ?? nhau, ph?i ph? bi?n kinh nghi?m s?n xu?t cho nhau”. Làm theo l?i Bác, n?m 1962, cán b? công nhân Nhà máy ?ã có sáng ki?n phát ??ng phong trào thi ?ua “Ngày th? 7 ??y m?nh s?n xu?t, ??u tranh th?ng nh?t ??t n??c”.

Ngày 16/8/1956, sau 2 tháng ?i vào ho?t ??ng, Nhà máy Diêm th?ng nh?t t? hào ???c ?ón Bác H? v? th?m. Bác c?n d?n công nhân ph?i ra s?c làm cho Nhà máy phát tri?n và th??ng huy hi?u c?a Ng??i cho các cô nuôi d?y tr? c?a Nhà máy.

Ngày 18/2/1958, Bác H? ?ã v? th?m và chúc T?t toàn th? nhân dân xã Vi?t H?ng t?i ?ình Tr??ng Lâm. Bác ?ã c?n d?n ??ng bào ph?i ?oàn k?t, ch?m lo ch?ng h?n c?u lúa ??ng th?i ra s?c thi ?ua s?n xu?t ?? góp ph?n xây d?ng quê h??ng, ??t n??c ngày càng giàu ??p.

Ngày 8/9/1958, Bác H? ?ã v? th?m công trình thu? nông Gia Th??ng (Ng?c Th?y). Bác nói “??i v?i nông nghi?p thì bi?n pháp ch?m lo thu? l?i là hàng ??u, có thu? l?i, có phân ??, có s? ch?m sóc cây lúa s? cho ta nhi?u thóc…”. Sau ?ó Bác ?i th?m h? th?ng m??ng, cánh ??ng Ng?c Th?y. ??n ?o?n m??ng sát v?i Tr??ng s? quan h?u c?n (nay là H?c Vi?n H?u C?n), b? ??i ào ra ?ón Bác. Bác ?i th?m nhà ?n, nhà b?p. Nhìn th?y v??n rau tr?ng quanh b?p, Bác khen và c?n d?n ph?i tr?ng nhi?u, tr?ng h?t ??t, ph?i ch?n nuôi ?? c?i thi?n. Bác ??n ??t xu?t, l?i vào ngày ngh?, Bác nói chuy?n v?i m?i ng??i ngay ? sân h?i tr??ng.

Ngày 08/01/1959, Bác H? v? th?m X??ng May 10. Bác ?i th?m khu s?n xu?t tr??c, sau ?ó Bác ?i qua khu nhà ? r?i ??n nhà tr?, cu?i cùng m?i ng??i t?p trung t?i nhà ?n - h?i tr??ng ?? nghe Bác nói chuy?n. ?i ??n phân x??ng nào, Bác c?ng h?i th?m cán b? công nhân và c?n d?n là ph?i h?ng hái thi ?ua s?n xu?t. Sau chuy?n th?m, ngày 24/2/1959, Bác ?ã có th? g?i công nhân, chi?n s?, nhân viên và cán b? X??ng May 10, trong th? Bác vi?t: “Bác r?t vui lòng các Cô, các Chú có ti?n b? khá v?: ?oàn k?t thân ái, Liên t?c thi ?ua, c?i ti?n k? thu?t, t?ng gia s?n xu?t, th?c hành ti?t ki?m, qu?n lý xí nghi?p…”. Trong th?, Bác ?ã ghi nh?n t?m lòng c?a ??n v? ?ã g?i t?ng Bác b? qu?n áo, nh?ng Bác xin t?ng l?i ?? X??ng dùng làm gi?i th??ng cho ng??i có thành tích trong thi ?ua…

Khi ?? qu?c M? ?ánh phá mi?n B?c, cùng v?i nhân dân c? n??c, nhân dân Long Biên luôn ?i ??u trong các phong trào: ?óng thu?, tuy?n quân v?i quy?t tâm “thóc không thi?u m?t cân, quân không thi?u m?t ng??i”. Trong nh?ng n?m 1966, 1972, Kho x?ng ??c Giang là m?t trong nh?ng m?c tiêu b?n phá c?a ?? qu?c M?, không nh?ng nh?m tri?t phá m?t cái “túi” nhiên li?u chi?n l??c mà còn âm m?u là “r?n ?e Hà N?i”. Ngày 29/6/1966, máy bay M? liên ti?p lao vào ?ánh phá Kho x?ng ??c Giang làm Kho x?ng b?c cháy. B?ng tinh th?n yêu n??c, l?c l??ng phòng cháy ch?a cháy, công an, công nhân nhà máy và nhân dân trong vùng ?ã c?u ???c 23 tri?u lít x?ng. Bác H? ?ã g?i th? khen. Th? Bác vi?t “Trong vi?c phòng cháy, ch?a cháy các ??ng chí bình t?nh, tích c?c và d?ng c?m. Các ??ng chí ?ã ph?i h?p t?t v?i l?c l??ng qu?n chúng. Do ?ó các ??ng chí luôn luôn hoàn thành t?t nhi?m v?, dù trong ?i?u ki?n khó kh?n”.

Ngày 11/8/1967, gi?c M? ?ánh phá h?t s?c quy?t li?t vào c?u Long Biên. Các nh?p s? 8, 10, 11, 14 b? h?ng n?ng; nh?p 15 b? ??t h?n. Ngay l?p t?c các l?c l??ng b?o ??m giao thông ?ã tri?n khai b?n phà Bác C? - Phú Viên. Trong ?i?u ki?n n??c sông H?ng lên to và ??ch liên ti?p b?n phá trong khu v?c Hà N?i, c?u Phao Ch??ng D??ng ???c kh?n tr??ng l?p ??t nh?m duy trì huy?t m?ch giao thông. V? trí ??u c?u phía B?c thu?c thôn Phú Viên xã B? ?? (nay thu?c t? 4 ph??ng B? ??). Sau ngày th?ng nh?t ??t n??c, c?u Phao Ch??ng D??ng ti?p t?c x? m?nh là huy?t m?ch giao thông ?? phát tri?n kinh t? - xã h?i cho ??n t?n nh?ng n?m 80 c?a th? k? XX.

Trong 2 cu?c kháng chi?n ch?ng Pháp và ?? qu?c M?, Long Biên ?ã cung c?p s?c ng??i, s?c c?a và ti?n ??a hàng nghìn l??t ng??i con ?u tú lên ???ng chi?n ??u b?o v? T? qu?c và ?ã góp ph?n làm nên nh?ng chi?n công vang d?i. Long Biên có 3.469 ng??i có công, trong ?ó có 36 “M? Vi?t Nam Anh hùng”, 17 cán b? lão thành cách m?ng, 247 chi?n s? cách m?ng b? ??ch b?t tù ??y, 1.257 Th??ng, B?nh binh, 1.850 Li?t s?, 3 Anh hùng L?c l??ng v? trang. V?i nh?ng thành tích xu?t s?c trong chi?n ??u và s?n xu?t, các ??n v? Th?ch Bàn, Giang Biên, th? tr?n Gia Lâm, Ng?c Th?y, Nhà máy xe l?a Gia Lâm, Công ty May 10, X?ng d?u Khu v?c I, ?ã ???c ??ng và Nhà n??c tuyên d??ng danh hi?u cao quí “Anh hùng l?c l??ng v? trang nhân dân”.

Sau ngày toàn th?ng, cùng v?i Th? ?ô và c? n??c trên kh?p làng xóm, kh?i ph?, nhân dân Long Biên h? h?i, l?c quan d??i s? lãnh ??o c?a ??ng, chuy?n sang xây d?ng xã h?i m?i trong ?i?u ki?n m?t Qu?c gia th?ng nh?t, toàn v?n lãnh th?, ??c l?p và t? do. Hào khí và truy?n th?ng gi? n??c, d?ng n??c c?a ông cha ti?p t?c ???c nhân lên g?p b?i b?ng nh?ng công vi?c, hành ??ng c? th?, quy?t tâm th?c hi?n Di chúc thiêng liêng c?a Bác H? “Xây d?ng n??c ta ?àng hoàng h?n, to ??p h?n”.

Trong công cu?c ??i m?i, d??i s? lãnh ??o c?a Trung ??ng ??ng, Thành u? Hà N?i, ??ng b? và nhân dân Long Biên ?ã ?oàn k?t, sáng t?o, v??t qua nh?ng khó kh?n, thách th?c, phát huy s?c m?nh t?ng h?p c?a các l?c l??ng, các thành ph?n kinh t?, kh?i d?y ti?m n?ng trí tu? c?a nhân dân. Kinh t? ?i vào ?n ??nh và phát tri?n có m?c t?ng tr??ng khá. S? nghi?p v?n hoá - xã h?i phát tri?n m?nh. An ninh chính tr?, tr?t t? an toàn xã h?i luôn ???c gi? v?ng, ??i s?ng nhân dân ngày ???c c?i thi?n và nâng cao. Nhân dân tin t??ng vào s? lãnh ??o c?a ??ng và chính quy?n các c?p. Nh?ng k?t qu? trong công cu?c ??i m?i, các ??n v? trên ??a bàn qu?n: Công ty C?u 12, Công ty Kim khí Th?ng Long, Công ty May 10, Công ty May ??c Giang, ?ã ???c ??ng và Nhà n??c tuyên t?ng danh hi?u “ Anh hùng Lao ??ng trong th?i k? ??i m?i”.

* Long Biên- Thành ph? Hà N?i

Long Biên d??i Th?i Lý thu?c ph? Thiên ??c; Th?i Tr?n, Lê thu?c L? B?c Giang; Th?i H?u Lê thu?c ph? Thu?n An; Th?i Nguy?n thu?c tr?n B?c Giang và sau là t?nh B?c Ninh; N?m 1946 ?? chu?n b? cho cu?c tr??ng k? kháng chi?n ch?ng th?c dân Pháp, ??c Khu Ng?c Th?y, ???c thành l?p và nh?p v? t?nh H?ng Yên. Nh?ng ??n cu?i 1949, ??c Khu Ng?c Th?y và huy?n Gia Lâm nh?p tr? l?i t?nh B?c Ninh. Khi ti?p qu?n Th? ?ô tháng 10/1954 Chính ph? ta ?ã cho thành l?p Qu?n 8, thu?c Thành ph? Hà N?i. ??n tháng 5/1961 có thêm m?t s? xã c?a t?nh B?c Ninh và H?ng Yên nh?p v? Hà N?i.

Ngày 6/11/2003, Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 132/2003/N?-CP v? vi?c ?i?u ch?nh ??a gi?i hành chính ?? thành l?p Qu?n Long Biên thu?c Thành ph? Hà N?i. Long Biên có Sông H?ng là gi?i h?n v?i qu?n Hoàn Ki?m, Thanh Trì, Tây H?, Hai Bà Tr?ng; Sông ?u?ng là gi?i h?n v?i Huy?n Gia Lâm, ?ông Anh. Phía ?ông giáp huy?n Gia Lâm; phía Tây giáp qu?n Hoàn Ki?m, phía Nam giáp huy?n Thanh Trì; phía B?c giáp huy?n Gia Lâm, ?ông Anh.

Qu?n Long Biên có 1 v? trí chi?n l??c r?t quan tr?ng v? chính tr?, kinh t?, v?n hoá xã h?i c?a Hà N?i và ??t n??c. N?i ?ây có các tuy?n ???ng giao thông quan tr?ng nh? ???ng s?t, ???ng b?, ???ng thu?, ???ng không n?i li?n v?i các t?nh phía b?c, ?ông b?c; có sân bay Gia Lâm, khu v?c quân s?, nhi?u khu công nghi?p liên doanh v?i n??c ngoài nh?: khu công nghi?p k? thu?t cao Sài ??ng B, khu công nghi?p Sài ??ng A, nhi?u công trình kinh t?, v?n hoá, khoa h?c k? thu?t, c? quan nhà máy, ??n v? s?n xu?t kinh doanh c?a Trung ??ng, Thành ph? và ??a ph??ng. ??c bi?t v?i l?i th? v? trí c?a ngõ c?a Hà N?i, n?i li?n v?i tr?c tam giác kinh t? Hà N?i- H?i Phòng- Qu?ng Ninh, ??ng th?i c?ng là tr?c kinh t? sôi ??ng h?i nh?p n?n kinh t? trong khu v?c và th? gi?i. ?ó là nh?ng y?u t? c? b?n thu?n l?i cho qu?n Long Biên phát tri?n nhanh, m?nh và b?n v?ng v? kinh t?- xã h?i.

Ngay sau khi có Ngh? ??nh c?a chính ph? v? thành l?p Qu?n Long Biên, ngày 27/11/2003 Ban th??ng v? Thành ?y ?ã ban hành quy?t ??nh s? 271-Q?/TU v? vi?c thành l?p ??ng b? Qu?n Long Biên tr?c thu?c Thành ph? Hà N?i và Quy?t ??nh s? 2152/Q?-TU ngày 19/12/2003 ch? ??nh Ban ch?p hành lâm th?i ??ng b? Qu?n Long Biên.

Ngày 01/01/2004 Qu?n Long Biên chính th?c ?i vào ho?t ??ng, phát huy truy?n th?ng yêu n??c và ??u tranh cách m?ng c?a cha ông, ??ng b? và nhân dân qu?n Long Biên nh?t ??nh v??t qua m?i khó kh?n, ?oàn k?t, nh?t trí d??i s? lãnh ??o c?a ??ng, vi?t ti?p nh?ng trang s? m?i, góp ph?n làm r?ng r? thêm truy?n th?ng hào hùng c?a m?nh ??t Long Biên “??a linh - Nhân ki?t”[/size][/color]
xethubao
Player
 
Posts: 412
Joined: Fri Feb 24, 2017 11:54 pm

Postby xethubao on Fri Mar 03, 2017 12:22 am

D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Ba ?ình
[center]Image[center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Ba ?ình[/center][/center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Ba ?ình n?m ? trung tâm n?i thành Hà N?i kéo dài theo h??ng ?ông - Tây. Nhìn chung, phía B?c qu?n Ba ?ình giáp qu?n Tây H?
[size=5][b][color=#205FA0]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Ba ?ình
[/b]
n?m ? trung tâm n?i thành Hà N?i kéo dài theo h??ng ?ông - Tây. Nhìn chung, phía B?c qu?n Ba ?ình giáp qu?n Tây H?, phía Nam giáp qu?n C?u Gi?y, phía Nam và Tây Nam giáp qu?n ??ng ?a, phía ?ông giáp qu?n Hoàn Ki?m và ra ??n t?n b? sông H?ng.
Qu?n Ba ?ình là trung tâm hành chính - chính tr? c?a Vi?t Nam, là n?i t?p trung các c? quan lãnh ??o cao nh?t c?a ??ng, Nhà n??c, Qu?c h?i, Chính ph?. ?ây c?ng là trung tâm ngo?i giao v?i nhi?u các t? ch?c qu?c t?, ??i s? quán c?a các n??c, ??ng th?i c?ng là n?i th??ng xuyên di?n ra các h?i ngh? quan tr?ng
Qu?n Ba ?ình c?ng là vùng ??t có nhi?u làng ngh? c? truy?n mang ??m d?u ?n l?ch s? nh? làng hoa Ng?c Hà, L?nh B??i, l?a Trúc B?ch, gi?y gió Yên Thái, H? Kh?u, ?úc ??ng Ng? Xã, bánh c?m Yên Ninh, r??u sen Th?y Khuê...
Qu?n g?m có 14 ph??ng là C?ng V?, ?i?n Biên, ??i C?n, Gi?ng Võ, Kim Mã, Li?u Giai, Ng?c Hà, Ng?c Khánh, Nguy?n Trung Tr?c, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc B?ch, V?nh Phúc.

L?ch s? hình thành

??t Ba ?ình x?a v?n vùng h?u h?t là nh?ng thôn, xã c?a huy?n V?nh Thu?n, trong ?ó có 12 thôn c?a t?ng Yên Thành, 3 trong 7 ph??ng c?a t?ng Th??ng, 9 tr?i c?a t?ng N?i, 5 trong 6 ph??ng c?a t?ng Trung, 1 trong 7 ph??ng c?a t?ng H?. T? nh?ng hi?n v?t, di ch? kh?o c? ???c tìm th?y (nh?t là t?i khu v?c Hoàng thành, h? Gi?ng Võ, h? Ng?c Khánh…) minh ch?ng n?i ?ây ?ã có m?t quá trình hình thành và phát tri?n lâu dài, t?ng ???c ch?n xây c?t cung ?i?n c?a các tri?u ??i x?a nh? Lý, Tr?n, Lê. M?nh ??t Ba ?ình l?ch s? - v?n hoá v?i nh?ng di tích, danh th?ng tiêu bi?u c?a Th? ?ô Hà N?i ?ã góp ph?n ?i?m tô cho m?t Th?ng Long ngàn n?m v?n hi?n. Qu?n n?m trên n?n ??t x?a v?n thu?c t?ng H?u Nghiêm (sau ??i là Yên Hòa), huy?n Th? X??ng và các t?ng Yên Thành, N?i, Th??ng, Trung, huy?n V?nh Thu?n. T? 1954 - 1961 g?i là khu Ba ?ình và khu Trúc B?ch. T? 1961-1981 là khu ph? Ba ?ình. ??n tháng 6/1981 m?i chính th?c g?i là qu?n Ba ?ình.

???ng Kim Mã - ?nh: Hoàng Chí Hùng
V? m?t l?ch s?, vùng ??t Ba ?ình c?ng ???c khai phá t? r?t s?m, có l? là t? th?i Lý ho?c tr??c ?ó n?a. T? th? k? th? VIII, vùng ??t Ba ?ình ?ã ghi d?u nh?ng chi?n tích hào hùng c?a cha ông ta trong quá trình ??u tranh ?ánh ?u?i gi?c ph??ng B?c. ??u tiên có th? k? ??n Phùng H?ng ?ã cùng hai em chiêu m? nhân dân kh?i ngh?a ch?ng l?i ách th?ng tr? c?a nhà ???ng vào th? k? th? VIII - IX. N?m 791, ông ?ã d?n hàng v?n quân bao vây thành T?ng Bình (ph? ?ô h? c?a Th? s? Giao Châu ? c?a sông Tô L?ch). Sau 7 ngày ?êm ác chi?n, gi?c ??i b?i, ph?i ??u hàng.
N?m 1010, khi vua Lý Công U?n d?i ?ô t? Hoa L? v? ??i La và ??i tên là Th?ng Long, vùng ??t Ba ?ình ?ã ???c ch?n là n?i xây d?ng hoàng thành và cung ?i?n c?a tri?u ?ình phong ki?n, là v? trí tr?ng y?u c?a kinh thành Th?ng Long x?a.
??n mùa xuân n?m 1258, chi?n th?ng ?ông B? ??u (? d?c Hàng Than) ?ã góp ph?n gi?i phóng Th?ng Long kh?i quân xâm l??c. Mùa xuân n?m 1282, H?i ngh? Diên H?ng ???c tri?u t?p t?i ?ây ?ã bi?u th? ý chí quy?t chi?n, quy?t th?ng ch?ng quân xâm l??c c?a toàn dân ta.
N?m 1858, gi?c Pháp n? phát súng xâm l??c n??c ta. Ngày 20/11/1873, quân Pháp t?n công thành Hà N?i. T?i ?ây chúng ?ã v?p ph?i s? kháng c? quy?t li?t c?a quân và dân trong thành. V?i s? ch? huy c?a T?ng ??c Nguy?n Tri Ph??ng, Hoàng Di?u, Tu?n ph? Hoàng H?u X?ng, b?ng nh?ng cách ?ánh táo b?o, nhân dân n?i ?ây ?ã ph?i h?p cùng v?i nh?ng cánh quân tri?u ?ình ch?ng tr? gi?c ??n cùng.
??u th? k? XX, phong trào ??u tranh ch?ng Pháp ngày càng phát tri?n, Ba ?ình tr? thành m?t trong nh?ng cái nôi c?a phong trào, m?i ng??i ??u chung s?c chung lòng ?ánh gi?c, góp ph?n vào th?ng l?i chung.
Ngày 2/9/1945, t?i qu?ng tr??ng Ba ?ình, Ch? t?ch H? Chí Minh ?ã long tr?ng ??c b?n Tuyên ngôn ??c l?p, khai sinh n??c Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa, ??a ??t n??c Vi?t Nam b??c vào m?t k? nguyên m?i, k? nguyên ??c l?p dân t?c và ch? ngh?a xã h?i.
Qu?n Ba ?ình ngày nay là n?i l?u gi? ???c nhi?u d?u tích l?ch s? v? công cu?c xây d?ng và b?o v?, m? mang ??t n??c c?a ông cha, trong ?ó tiêu bi?u nh?t là di tích Hoàng thành.
Kinh t?
ImageTrong nh?ng n?m ??u th?c hi?n ??i m?i kinh t?, s?n xu?t g?p nhi?u khó kh?n, ??i s?ng ng??i dân b?p bênh, qu?n ?ã t?p trung ?n ??nh tình hình b?ng nh?ng bi?n pháp c? th? thúc ??y kinh t? nh? c? c?u l?i n?n kinh t? m?t cách h?p lí, nhanh chóng ??i m?i và ?n ??nh tình hình. K?t qu? c?a vi?c làm này là qu?n ?ã thu hút ???c nhi?u lao ??ng, n?p Ngân sách nhà n??c t?ng bình quân hàng n?m 12,95%, t?ng tr??ng hàng n?m ??t kho?ng 20%. C? c?u kinh t? t?ng b??c ???c xác ??nh là th??ng m?i - d?ch v? và du l?ch - công nghi?p. T? n?m 2000, t?ng tr??ng kinh t? c?a các ngành ?ã là: th??ng m?i ??t 37,74% lao ??ng, n?p ngân sách 69,95%; d?ch v? và du l?ch ??t 17,53% lao ??ng, n?p ngân sách 11,76%; công nghi?p ??t 25% lao ??ng, n?p ngân sách 12,35%. Cùng v?i phát tri?n s?n xu?t, công nhân lao ??ng có tay ngh?, k? thu?t cao xu?t hi?n ? m?t s? ngành ngh? m?i nh?: d?u khí, du l?ch, ?i?n t?, truy?n t?i ?i?n. ?a s? ng??i dân có vi?c làm và thu nh?p ?n ??nh, ??i s?ng ???c c?i thi?n và nâng lên, trong ?ó 25% có trình ?? chuyên môn trung c?p k? thu?t, 80% t?t nghi?p THPT, 35% có trình ?? cao ??ng, ??i h?c tr? lên.
H?n n?a, Ba ?ình là m?t trong nh?ng qu?n có s? phát tri?n kinh t? t?ng tr??ng ? m?c cao c?a thành ph? Hà N?i. ?ây là ??n v? ??u tiên c?a thành ph? Hà N?i th?c hi?n hoàn thành c? ph?n hoá 100% doanh nghi?p Nhà n??c thu?c qu?n (trong n?m 1999 - 2000). Hi?n nay, trên ??a bàn có h?n 3000 doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng; thu ngân sách luôn hoàn thành v??t m?c k? ho?ch ???c giao t? l? thu luôn t?ng theo t?c ?? phát tri?n (trên 2.500 t? ??ng).
Ba ?ình c?ng là m?t trong nh?ng ??n v? luôn ???c ch?n làm ?i?m trong các công tác phát tri?n kinh t? c?a Thành u?, TW.

V?n hoá - Xã h?i

Qu?n Ba ?ình là cái nôi c?a n?n v?n minh sông H?ng nên n?n v?n hoá, cùng v?i nh?ng nét chung c?a v?n hoá vùng ??t th? ?ô, qu?n c?ng ?ã t?o cho mình m?t b?n s?c riêng v?i nhi?u di tích l?ch s? - v?n hoá nh? Di tích Hoàng thành Th?ng Long, ??n Quán Thánh, ??n Voi Ph?c, chùa M?t C?t, C?t c? Hà N?i, l?ng Ch? t?ch H? Chí Minh.
Ngoài nh?ng di tích v?n hoá, Ba ?ình còn ???c bi?t ??n là trung tâm hành chính, chính tr? qu?c gia, là n?i di?n ra các s? ki?n tr?ng ??i trong ho?t ??ng ??i n?i, ??i ngo?i c?a Nhà n??c.
V? công tác giáo d?c, qu?n ?ã xác ??nh m?c tiêu giáo d?c là qu?c sách hàng ??u. Trong nh?ng n?m qua, qu?n luôn dành s? ch?m lo phát tri?n s? nghi?p giáo d?c, ??u t? m?i, c?i t?o nâng c?p c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? theo h??ng chu?n hóa. Ba ?ình là qu?n ??u tiên trong c? n??c ???c công nh?n là hoàn thành ch??ng trình ph? c?p THCS, thành tích TDTT trong h?i kh?e Phù ??ng và thi h?c sinh gi?i. Qu?n c?ng ?ã xóa xong l?p h?c ca 3, phòng h?c c?p 4. ??n nay 53 c? s? giáo d?c ?ào t?o thu?c qu?n, 15 ??n v? thu?c s?, ngành v?i 100% ??i ng? cán b? giáo viên ??u ??t và v??t chu?n. Công tác xã h?i hóa giáo d?c ???c th?c hi?n t?t t? c? s? v?i nh?ng mô hình tr??ng bán công, dân l?p, t? th?c.
V? công tác hành chính xã h?i, qu?n Ba ?ình là qu?n ?i ??u trong công tác c?i cách hành chính, là mô hình ?i?m c?a thành ph? Hà N?i t? n?m 1996. ??n n?m 2004, qu?n là ??n v? ??u tiên th?c hi?n c? ch? "m?t c?a m?t d?u" ? 100 ph??ng.
Công tác tuyên truy?n th?c hi?n n?p s?ng v?n minh ?ô th? ???c ?ông ??o nhân dân ??ng tình và h??ng ?ng. Vi?c th?c hi?n các tuy?n ph? không ?? xe ??p, xe máy buôn bán trên lòng ???ng, v?a hè ?ã ?i vào n?n n?p. ??n nay, toàn qu?n ?ã có 17 tuy?n ph? v?n minh ?ô th? nh? ph? Kim Mã, Nguy?n Thái H?c, Giang V?n Minh, S?n Tây, ??i C?n, Ng?c Hà, Quán Thánh, ?i?n Biên Ph?, ???ng Thanh Niên...
H? th?ng y t? c? s? c?a qu?n c?ng ngày càng ???c ??u t? nâng c?p, ??i s?ng c?a ng??i dân ngày càng ???c c?i thi?n. Công tác b?o v?, ch?m sóc và nâng cao s?c kho? cho nhân dân, dân s? - gia ?ình và tr? em ???c quan tâm làm t?t, th?c hi?n m?c tiêu gia ?ình ít con, t? l? gi?m sinh hàng n?m là 0,08%. C? s? v?t ch?t và trang thi?t b? c?a h? th?ng y t? c? s?, công tác phòng, ch?ng d?ch, b?nh ???c th?c hi?n có hi?u qu? 13/14 ph??ng ??t chu?n qu?c gia v? y t?. Hàng n?m gi?i quy?t và gi?i thi?u vi?c làm cho g?n 5.000 lao ??ng. Th?c hi?n ??ng b? các gi?i pháp xoá xong h? nghèo (theo chu?n hi?n hành); hoàn thành ch??ng trình xoá nhà h? h?ng, d?t nát; th?c hi?n t?t chính sách ??i v?i ng??i có công và các ??i t??ng chính sách xã h?i.
Ba ?ình là m?t trong nh?ng ??a ph??ng có mô hình c?m v?n hoá - th? thao ho?t ??ng có hi?u qu?. Thông qua ?ó phát huy ???c th? m?nh, m?i quan h? t??ng tác c?a các ??n v? TW, LLVT, doanh nghi?p v?i chính quy?n c? s? v?i phong trào TDTT qu?n chúng và th? thao thành tích cao. Tr??ng Th? d?c th? thao thi?u niên 10/10 là m?t mô hình sáng t?o c?a qu?n trong ?ào t?o, b?i d??ng, phát hi?n tài n?ng th? thao tr? qu?n chúng và th? thao thành tích cao, là tuy?n c? s? t?o ngu?n v?n ??ng viên ?óng góp cho phong trào th? thao qu?n chúng và thành tích cao c?a Th? ?ô.
V?i nh?ng thành tích ?ã ??t ???c, qu?n ?ã ???c phong t?ng nh?ng danh hi?u cao quý là Anh hùng L?c l??ng V? trang Nhân dân, Anh hùng Lao ??ng th?i kì ??i m?i.
Du l?ch
Hi?n nay, qu?n Ba ?ình còn b?o t?n ???c nhi?u công trình, di tích v?n hoá có giá tr? l?ch s? cao nh? ??n Quán Thánh (Tr?n V? quán), ??n Voi Ph?c, C?t c? Hà N?i, chùa M?t C?t, qu?n th? di tích L?ng Ch? t?ch H? Chí Minh, Ph? Ch? t?ch... Hàng n?m, các ?i?m du l?ch trong ??a bàn qu?n thu hút hàng tri?u l??t khách trong và ngoài n??c ??n tham quan, th?m vi?ng.[/size][/color]
xethubao
Player
 
Posts: 412
Joined: Fri Feb 24, 2017 11:54 pm

Postby xethubao on Fri Mar 03, 2017 1:59 am

D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Tây H?
[center]Image[center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Tây H?[/center][/center]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Tây H? ???c thành l?p n?m 1995, là n?i t?p trung nhi?u di tích danh th?ng, di tích V?n hóa- L?ch s? có giá tr? c?a Th? ?ô Hà N?i
[size=5][b][color=#205FA0]D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói Qu?n Tây H?
[/b]
???c thành l?p n?m 1995, là n?i t?p trung nhi?u di tích danh th?ng, di tích V?n hóa- L?ch s? có giá tr? c?a Th? ?ô Hà N?i.
Sau 14 n?m xây d?ng và phát tri?n, qu?n Tây H? ?ã có b??c phát tri?n m?nh v?i nh?ng thành t?u quan tr?ng trên nhi?u l?nh v?c và tr? thành Trung tâm D?ch v? - Du l?ch và V?n hoá c?a Th? ?ô Hà N?i.
V? v? trí ??a lý
Qu?n Tây H? n?m ? phía Tây B?c c?a n?i thành Hà N?i; phía ?ông giáp qu?n Long Biên; phía Tây giáp huy?n T? Liêm và qu?n C?u Gi?y; phía Nam giáp qu?n Ba ?ình; phía B?c giáp huy?n ?ông Anh.
Qu?n Tây H? có ??a hình t??ng ??i b?ng ph?ng, có chi?u h??ng th?p d?n t? b?c xu?ng nam.
Di?n tích: 24 km2
Dân s?: kho?ng 126.700 ng??i (n?m 2009)
L?ch s? hình thành
X?a kia vùng ??t Tây H? thu?c huy?n V?nh Thu?n c?, t?nh Hà N?i.
Tr??c n?m 1945, Tây H? là ph?n ??t c?a ??i lý Hoàn Long thu?c ngo?i thành Hà N?i.
N?m 1961, vùng ??t Tây H? m?t ph?n thu?c v? khu ph? Ba ?ình và m?t ph?n ??t thu?c v? huy?n T? Liêm.
Ngày 28/10/1995, Chính ph? ra Ngh? ??nh s? 69-CP thành l?p qu?n Tây H? thu?c thành ph? Hà N?i trên c? s? các ph??ng B??i, Th?y Khuê, Yên Ph? c?a qu?n Ba ?ình và các xã T? Liên, Nh?t Tân, Qu?ng An, Xuân La, Phú Th??ng c?a huy?n T? Liêm.
Sau khi ?i?u ch?nh qu?n Tây H? g?m 8 ph??ng: B??i, Th?y Khuê, Yên Ph?, T? Liên, Nh?t Tân, Qu?ng An, Xuân La, Phú Th??ng.
??n v? hành chính: Qu?n Tây H? hi?n có 8 ph??ng: B??i, Thu? Khuê, Yên Ph?, T? Liên, Nh?t Tân, Qu?ng An, Xuân La, Phú Th??ng.
Tr? s? UBND: s? 657 ???ng L?c Long Quân
Tình hình kinh t?-xã h?i
V? kinh t?:
T? ngày thành l?p ??n nay, qu?n Tây H? xây d?ng và phát tri?n c? c?u kinh t? theo h??ng "D?ch v?- Công nghi?p-Nông nghi?p” v?i giá tr? s?n xu?t công nghi?p ??t m?c t?ng tr??ng bình quân 31,2%/n?m; giá tr? d?ch v?-du l?ch, th??ng m?i t?ng bình quân 14,9%/n?m; giá tr? s?n xu?t nông nghi?p và thu? s?n gi?m bình quân 3,8%/n?m.
N?m 2008, giá tr? s?n xu?t công nghi?p ngoài qu?c doanh ??t 177,2 t? ??ng; doanh thu th??ng m?i-d?ch v?-du l?ch ??t 4.992,4 t? ??ng; giá tr? s?n xu?t nông nghi?p ??c ??t 15,45 t? ??ng. Riêng 6 tháng ??u n?m 2009, giá tr? s?n xu?t công nghi?p ngoài qu?c doanh ??t 79,13 t? ??ng, ??t 45,3% k? ho?ch; doanh thu th??ng m?i-d?ch v? ??t 2.847,02 t? ??ng, ??t 47,3% k? ho?ch; giá tr? s?n xu?t nông nghi?p ??t 6 t? ??ng, ??t 42,9% k? ho?ch.
Thu ngân sách nhà n??c trên ??a bàn qu?n luôn t?ng theo t?c ?? phát tri?n, n?m 2008 ??t 368,75 t? ??ng; 6 tháng ??u n?m 2009 ??t 148,19 t? ??ng.
Qu?n Tây H? còn là “dinh l?y” c?a hoa và cây c?nh v?i các làng hoa, cây c?nh Nghi Tàm; làng hoa Phú Th??ng, Xuân La, T? Liên ...
Image Công tác giáo d?c-?ào t?o: T?i các c?p h?c, b?c h?c, t? l? t?t nghi?p ??u ??t và v??t ch? tiêu ?? ra hàng n?m. 100% giáo viên ??t yêu c?u chu?n hoá. ?ã có 11 tr??ng ???c công nh?n ??t chu?n qu?c gia, trong ?ó, có hai ph??ng là Qu?ng An và Phú Th??ng ??t chu?n giáo d?c qu?c gia ? c? 3 c?p h?c.
Công tác y t?, ch?m sóc s?c kho? ban ??u cho nhân dân có nhi?u ti?n b?. M?ng l??i y t? ???c ??u t? v? c? s? v?t ch?t. N?m 2008, ?ã có 8/8 ph??ng ??t chu?n qu?c gia v? y t?.
Các v?n ?? chính sách xã h?i, gi?i quy?t vi?c làm, xóa ?ói gi?m nghèo ???c quan tâm và th?c hi?n m?t cách hi?u qu?. Riêng 6 tháng ??u n?m 2009, qu?n Tây H? ?ã gi?i quy?t vi?c làm cho 2.608 lao ??ng, gi?m h? nghèo xu?ng còn 21 h? ??t 35% k? ho?ch.
??i s?ng v?t ch?t và tinh th?n c?a nhân dân ???c c?i thi?n ?áng k?. Ho?t ??ng v?n hóa thông tin ???c ??y m?nh và th?c hi?n có k?t qu?. Cu?c v?n ??ng “Toàn dân ?oàn k?t xây d?ng ??i s?ng v?n hóa” ?ã ?i vào th?c ti?n ??i s?ng xã h?i, ???c nhân dân trong qu?n ?ng h?, h??ng ?ng m?nh m?. N?u nh? n?m 1996, t? l? gia ?ình ??t tiêu chu?n gia ?ình v?n hóa là 78%, thì ??n n?m 2008 ?ã t?ng lên trên 85%...
Di tích L?ch s?-V?n hóa và Danh lam th?ng c?nh:
Tây H? là vùng ??t c? có 62 di tích v?n hóa l?ch s?, trong ?ó có 31 di tích ???c x?p h?ng di tích qu?c gia nh?: chùa Tr?n Qu?c, Ph? Tây H?, chùa V?n Niên, chùa T?o Sách, chùa ?c Niên, chùa Kim Liên...
Ngoài ra, qu?n Tây H? còn có c? vùng c?nh quan H? Tây - m?t h? n??c ng?t l?n nh?t c?a th? ?ô Hà N?i, v?i di?n tích kho?ng 526 ha ???c coi là “lá ph?i c?a Thành ph?”; h? Qu?ng Bá và công viên n??c H? Tây./.[/size][/color]
xethubao
Player
 
Posts: 412
Joined: Fri Feb 24, 2017 11:54 pm

Postby thienduycom on Thu Mar 09, 2017 1:49 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Android TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Android Box Tivi VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Smart TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box Android VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
thienduycom
Player
 
Posts: 15
Joined: Thu Jul 28, 2016 1:15 am

Postby khanhpham2310 on Mon Mar 20, 2017 6:30 pm

Chào b?n!
Tháng 11 là tháng di?n ra r?t nhi?u các ch??ng trình khuy?n m?i gi?m giá l?n t?i tiki lazada và adayroi n?u b?n ?ang mu?n tìm ki?m cho mình m?t gi?m giá adayroi ?? mua s?m v?i m?c giá t?t h?n hãy vào ngay MaKhuyenMai.info nhé
khanhpham2310
Player
 
Posts: 9
Joined: Tue Feb 07, 2017 2:17 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron