hình ?nh Thi?t k? n?i th?t nhà hàng Hàn Qu?c ??p mê h?n ? t?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

hình ?nh Thi?t k? n?i th?t nhà hàng Hàn Qu?c ??p mê h?n ? t?

Postby vuvanxuongcntt on Sat May 20, 2017 11:37 am

Nh?ng n?m m?i ?ây có s? ?ông thiên h??ng ki?u dáng n?i th?t nhà hàng hàn qu?c m?i xu?t hi?n, trong ?ó thi?t k? mang phong bí quy?t Hàn Qu?c ?em l?i cho khách hàng m?t c?m giác riêng bi?t, hi?n ??i nh?ng v?n ??m ch?t Á ?ông.

V?i chuyên nghi?p v? thi?t k? n?i th?t nhà hàng, chúng tôi ?ã mang l?i cho th??ng khách nh?ng kho?ng không tho? thích, d?ch v? thi?t k? - thi công nhà hàng tr?n gói. Trong ?ó bu?c ph?i k? ??n d? án m?u thi?t k? n?i th?t nhà hàng hàn qu?c mang phong bí quy?t Hàn Qu?c ? s? 23, The Garden, M? ?ình, Hà N?i.
Image

nhà hàng có di?n tích 280m2 chia thành 3 t?ng riêng bi?t ???c làm theo phong m?o v?t ???ng ??i nh?ng v?n mang nét v?n hóa Á ?ông. V? quy ho?ch không khí t?ng th?, m?u ki?u dáng công ty Hàn Qu?c s? d?ng 60% di?n tích cho khu v?c chuyên d?ng cho ?m th?c, 33% cho b?p ?n - khu v?c ph? c?n, di?n tích còn l?i ?? làm kho và v?n phòng. ki?u dáng v?i m?c ?ích mang l?i s? thân thi?n cùng v?i g?n g?i ph?i dùng ph? bi?n tông màu nóng.
Image

ngoài ra ?ó, bàn gh? trong d? án m?u mã nhà hàng hàn qu?c ???c s? d?ng b?ng g?, k?t h?p & nh?ng chi?c l?ng ?èn tròn t?o ánh sáng huy?n ?o cho không khí công ty. ?i?m nh?n ??c tr?ng ?ó là ngu?n ánh sáng trong nhà hàng không chi?u th?ng tr?c ti?p mà s? d?ng h?c ?èn gi?, t?o ngu?n ánh sáng d? ch?u cho th?c khách. Bên c?nh nh?ng b?c h?a hay tranh vi?t th? pháp là chi ti?t không th? thi?u trong m?u thi?t k? n?i th?t nhà hàng ??p theo phong cách Hàn Qu?c này.

Image

B?n thi?t k? nhà hàng Hàn Qu?c nhanh chóng ???c bàn giao và ch? ??u t? b? thuy?t ph?c tuy?t ??i b?i kho?ng không tuy?t v?i mà KTS Hà An ?ã m?u mã. d? án nhanh chóng ???c phê duy?t, ?ang ?i vào nh?ng quá trình thi?t k? cu?i cùng. cùng v?i ch? trong m?t th?i gian ng?n n?a, ?ây s? là ??a ?i?m thú v? cho m?i th??ng khách có nhu c?u th??ng th?c ?m th?c Hàn Qu?c.

D?ch v? m?u mã n?i th?t nhà hàng c?a N?I TH?T LUXXY luôn mang l?i nh?ng gói gi?i pháp thi?t k? & xây d?ng phù h?p nh?t v?i d? án c?a khách hàng. Hãy liên l?c v?i chúng tôi ?? ???c ph?c v? v?i ch?t l??ng t?t nh?t.
vuvanxuongcntt
Player
 
Posts: 24
Joined: Sat Jul 23, 2016 5:49 pm

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron