hình ?nh Thi?t k? n?i th?t nhà hàng Hàn Qu?c ??p mê h?n ? t?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

hình ?nh Thi?t k? n?i th?t nhà hàng Hàn Qu?c ??p mê h?n ? t?

Postby vuvanxuongcntt on Sat May 20, 2017 11:37 am

Nh?ng n?m m?i ?ây có s? ?ông thiên h??ng ki?u dáng n?i th?t nhà hàng hàn qu?c m?i xu?t hi?n, trong ?ó thi?t k? mang phong bí quy?t Hàn Qu?c ?em l?i cho khách hàng m?t c?m giác riêng bi?t, hi?n ??i nh?ng v?n ??m ch?t Á ?ông.

V?i chuyên nghi?p v? thi?t k? n?i th?t nhà hàng, chúng tôi ?ã mang l?i cho th??ng khách nh?ng kho?ng không tho? thích, d?ch v? thi?t k? - thi công nhà hàng tr?n gói. Trong ?ó bu?c ph?i k? ??n d? án m?u thi?t k? n?i th?t nhà hàng hàn qu?c mang phong bí quy?t Hàn Qu?c ? s? 23, The Garden, M? ?ình, Hà N?i.
Image

nhà hàng có di?n tích 280m2 chia thành 3 t?ng riêng bi?t ???c làm theo phong m?o v?t ???ng ??i nh?ng v?n mang nét v?n hóa Á ?ông. V? quy ho?ch không khí t?ng th?, m?u ki?u dáng công ty Hàn Qu?c s? d?ng 60% di?n tích cho khu v?c chuyên d?ng cho ?m th?c, 33% cho b?p ?n - khu v?c ph? c?n, di?n tích còn l?i ?? làm kho và v?n phòng. ki?u dáng v?i m?c ?ích mang l?i s? thân thi?n cùng v?i g?n g?i ph?i dùng ph? bi?n tông màu nóng.
Image

ngoài ra ?ó, bàn gh? trong d? án m?u mã nhà hàng hàn qu?c ???c s? d?ng b?ng g?, k?t h?p & nh?ng chi?c l?ng ?èn tròn t?o ánh sáng huy?n ?o cho không khí công ty. ?i?m nh?n ??c tr?ng ?ó là ngu?n ánh sáng trong nhà hàng không chi?u th?ng tr?c ti?p mà s? d?ng h?c ?èn gi?, t?o ngu?n ánh sáng d? ch?u cho th?c khách. Bên c?nh nh?ng b?c h?a hay tranh vi?t th? pháp là chi ti?t không th? thi?u trong m?u thi?t k? n?i th?t nhà hàng ??p theo phong cách Hàn Qu?c này.

Image

B?n thi?t k? nhà hàng Hàn Qu?c nhanh chóng ???c bàn giao và ch? ??u t? b? thuy?t ph?c tuy?t ??i b?i kho?ng không tuy?t v?i mà KTS Hà An ?ã m?u mã. d? án nhanh chóng ???c phê duy?t, ?ang ?i vào nh?ng quá trình thi?t k? cu?i cùng. cùng v?i ch? trong m?t th?i gian ng?n n?a, ?ây s? là ??a ?i?m thú v? cho m?i th??ng khách có nhu c?u th??ng th?c ?m th?c Hàn Qu?c.

D?ch v? m?u mã n?i th?t nhà hàng c?a N?I TH?T LUXXY luôn mang l?i nh?ng gói gi?i pháp thi?t k? & xây d?ng phù h?p nh?t v?i d? án c?a khách hàng. Hãy liên l?c v?i chúng tôi ?? ???c ph?c v? v?i ch?t l??ng t?t nh?t.
vuvanxuongcntt
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Jul 23, 2016 5:49 pm

Postby vuvanxuongcntt on Tue May 23, 2017 4:34 pm

HAY LAM...!
vuvanxuongcntt
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Jul 23, 2016 5:49 pm

Postby tnkvrbox on Sat Jun 10, 2017 7:55 pm

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 27
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron