bán nokia 8800 anakin gold , nokia 8800 sicoroc giá 3,9tr gi

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby hahalien141 on Sun Nov 19, 2017 2:10 pm

Gi?i thi?u và H??ng d?n ??ng ký tài kho?n FB88nhà cái Vi?t Nam ! cá c??c bóng ?á - sòng bài tr?c tuy?n ch? v?i 100k VND - T? l? r?t h?p d?n lên ??n 1/100 !?

Image

B?ng m?t chi?c máy tính internet có k?t n?i internet. Cá ?? onlinecó th? gi?i quy?t t?t c? các nh??c ?i?m c?a hình th?c cá ?? offline b?ng các ?u ?i?m c?a mình nh?:


- R?t nhi?u s? l?a ch?n: có hàng nghìn nhà cái trên kh?p th? gi?i luôn s?n sàng ph?c v? nhu c?u c?a b?n.


- N?i dung c?c kì phong phú: không ch? có cá ?? trong bóng ?á, b?n còn ???c d?p th?a s?c v?i hàng tr?m s? ki?n di?n ra hàng ngày c?a các môn th? thao yêu thích khác nh?: Bóng chuy?n (Volleyball), Tennis, bóng r? (Basketball), Bóng b?u d?c (Rugby), Golf, ?ua ng?a (Horse racing), ?ua xe công th?c 1 (Formula 1), ?ua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn c?u trên b?ng (Ice hockey),v.v..


- Có th? cá ?? b?t c? lúc nào: sáng s?m hay gi?a tr?a, t? m? t?i hay n?a ?êm, hàng nghìn nhà cái luôn s?n sàng ph?c v? b?t c? nhu c?u cá ?? nào c?a b?n.


- Có th? cá ?? ? b?t c? ?âu: dù b?n ?ang ? nhà, ? c? quan, ?i công tác xa hay th?m chí ?i n??c ngoài c?ng ch?ng có gì ?nh h??ng.
hahalien141
Player
 
Posts: 39
Joined: Sat Nov 04, 2017 12:26 am

Postby lilisieulam1123 on Wed Nov 22, 2017 1:06 am

Cá ?? trên m?ng internet ngày càng ???c ?a chu?ng trong gi?i cá ?? t?i Vi?t Nam.Thay th? cho hình th?c cá ?? truy?n th?ng ?ã l?i th?i. Lý do là:- [size=4][size=4][size=4]Ti?n l?i và ch? ??ng h?n, c??c b?t c? ?âu, khi nào, mi?n có internet không l? thu?c.[/size]
- [size=4]C??c s? ti?n tùy thích, th? lo?i c??c phong phú h?n nhi?u, r?t riêng t? và b?o m?t[/size][/size][/size][size=4][color=#333333][size=4][color=#8000ff]Nh?ng theo ?ó là nh?ng b?t c?p cho anh em :[/color][/size][/color][/size][size=4]- [size=4]Có vô s? nhà cái tr?c tuy?n trên m?ng, anh em không bi?t ph?i ch?n nhà cái nào ![/size]

- [size=4]R?t nhi?u nhà cái l?a ??o ho?c gi? giao di?n c?a các nhà cái uy tín khi?n anh em m?t ti?n ![/size][/size]


[center]Image[/center][color=#222222][size=4]Tuy nhà cái f88 khá m?i và m?i xu?t hi?n ? th? tr??ng vi?t nam n?m 2016 , nh?ng ?? uy tín và b?o m?t thì r?t ok , dân cá ?? ai c?ng bi?t ??n [color=#0066cc]nhà cái FB88 , r?t nhi?u anh em ??ng ??o cá c??c hi?n nay ch?n nhà cái fb88 này. Vì :[/color][/size][/color][size=4]- [/size][size=4]Uy tín và b?o m?t c?c t?t, ?ã ???c ki?m ch?ng sau 2 n?m ho?t ??ng t?i VN

- Giao di?n ??p, rõ ràng, giúp anh em d? nhìn khi c??c, không nh?m l?n, ?c ch?

- Th?i gian hi?n th? c?a m?t tr?n banh chính xác b?ng giây ( nhà cái khác không có)
r?t quan tr?ng khi b?n c??c tài x?u ph?t góc

- Kèo, tài x?u nh?y nhanh, giúp anh em không b? l? kèo th?m, quan tr?ng l?m nhé.

- [color=#ff0000]Khuy?n mãi 150%
ti?n g?i ??u tiên khi
??ng ký tài kho?n FB88

- Quan tr?ng nh?t là rút và g?i ti?n c?c nhanh, ??n gi?n ( 05p - 15p )[/size][/color]

-[color=#ff0000]Hoàn Tr? Không Gi?i H?n 1 % >> Cá C??c Th? ( Bóng ?á ) - Sòng Bài Tr?c Tuy?n ( Casino ) - Kenno ( máy xèng ), Baccarat , X? S? , [/color]FB88 h?p tác v?i nhi?u nhà cung c?p game n?i b?t nh? : Cube Limited, Microgaming, GD, AG, Playtech

-Th??ng Ngay 1 Tri?u Khi N?p Ti?n Hàng Ngày Không Gi?i H?n

-Th??ng 30% Dành Cho L?n G?i Th? 3

-Th??ng Hàng Ngày Cho Thành Viên VIP Trung Thành Nhà Cái FB88

[color=#222222]- Bác nào nào ch?a nh?n khuy?n mãi thì vào nhà cái fb88 l?y nhé[/color]

[size=4]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[/size]


Chúng tôi ???c FB8 c?p quy?n làm ??i lý chính th?c ! Mã s? : 30[color=#222222][size=4]Anh em mình có nhu c?u cá ?? , vào trang c?a chúng tôi – [color=#417394][color=#008000]CLICK VÀO ?ÂY [/color]– bao g?m :[/color][/size][/color]

[size=4]- [color=#0066cc]H??ng d?n xem kèo trên FB88[/size][/color][size=4]( dành cho anh em m?i b?t ??u )[/size]


[size=4]- H??ng d?n chi ti?t cách ??ng kí – G?i và rút ti?n FB88[/size]
[size=4]- C?p nh?t link m?i và khuy?n mãi m?i liên t?c cho anh em theo dõi
- H??ng d?n anh em ch?i lô ?? online v?i nhà cái uy tín và lâu n?m FB88
[/size]
[size=4] ( bonus)

Anh em nên ??ng ký link ??i lý , có l?i h?n là ??ng kí link trang ch? là vì :

- [size=3]D? nhiên th? nh?t là tránh s? l?a ??o và gi? m?o link nhà cái [/size][color=#222222][size=3]FB88[/size][/color]

- [size=3]Th? hai là ngoài nh?ng khuy?n mãi h?p d?n c?a nhà cái FB88 , anh em còn ???c nh?n[/size]
[size=4]nh?ng khuy?n mãi c?a c? ??i lý vào nh?ng d?p ??c bi?t n?a, mà FB88 nh??ng quy?n.[/size]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [/size]

[size=5][color=#333333][size=4][size=6]H??ng D?n ??ng Ký Cá c??c Nhà Cái Fb88[/size][/color][/size][/size]

Anh em cân nh?c nhé! C?m ?n ?ã dành th?i ??c bài vi?t c?a chúng tôi!
lilisieulam1123
Player
 
Posts: 63
Joined: Mon Nov 06, 2017 4:05 am

Postby koyham123456 on Sat Dec 02, 2017 11:49 pm

M?y nay c? nhà v?n xôn xao và tò mò siêu ph?m nhà M? Bé Mon ?úng không ?. Em chính th?c b?t mí siêu ph?m này nhé. ?ây là s?n ph?m xu?t phát t? th?c t? c?a em, M? B?M S?A. S?n ph?m gi?i quy?t ???c n?i ni?m mà m? nào có con nh? c?ng g?p ph?i "CON BI?NG ?N"


Ni?m vui c?a ng??i m? ??n gi?n l?m, ch? là con ?n ngoan, kh?e m?nh. Th? nh?ng ?âu d? ?? ???c th?. Ch? riêng vi?c cho con ?n ?ã là m?t cu?c chi?n. Em là bà m? hi?n ??i nên c?ng áp d?ng ?? m?i hình th?c, ?? m?i cách, ch? bi?n ?? m?i món ?n sao cho con thích thú. Nh?ng c?ng không duy trì ???c lâu. Công vi?c, ch?m con m?i th? d?n d?p làm chính em b? Stress. Th? nên khi g?p S?n ph?m này em g?i ?ó là siêu ph?m. Vì nó giúp ???c em, giúp ???c m? b?m ?? v?t v? và quan tr?ng nh?t là giúp con ???c phát tri?n toàn di?n h?n, kh?e m?nh h?n, ?n ngon và h?p thu t?t h?n. G?p ???c s?n ph?m em m?ng l?m, phát hi?n à thì ra cái mình v?n ?ang tìm ?ây r?i. Và ?ó chính là " C?M DINH D??NG CHÙM NGÂY MORINGA".


C?M CHÙM NGÂY Moringa dành cho ??i t??ng nào?

ImageTr? em bi?ng ?n,?m v?t, còi c?c, ch?m l?n, táo bón dài ngày.
ImageNg??i suy nh??c c? th?,
ImageGiúp t?ng ti?t s?a cho ph? n? sau sinh.
ImageNg??i ?n kiêng do: ti?u ???ng, m? máu cao, huy?t áp cao,
ImageNg??i ?n chay

C?M CHÙM NGÂY Moringa có tác d?ng gì?

Trong C?m chùm ngây có ch?a 9 lo?i acid amin thi?t y?u: Histidine, Lysine; Phennylalanin; Methionine; Threonine; Leucine; Isoleucin; Valine… giúp kích thích tiêu hóa, giúp con thèm ?n, ?n ngon, tiêu hóa và h?p th? t?t, t?ng cân hi?u qu?. Ngoài ra còn có vi ch?t thi?t y?u cho s? phát tri?n c?a tr?.


M?t s?n ph?m dành cho con nên em cân nh?c r?t k?. Vì nó ?nh h??ng tr?c ti?p t?i s?c kh?e con. Tuy nhiên ?ây l?i là s?n ph?m c?a công ty d??c ITP Pharma.Công ty hàng ??u v? s?n xu?t d??c ph?m. Nên em hoàn toàn tin t??ng v? ch?t l??ng s?n ph?m.


?ây s? là s?n ph?m ??ng hành cùng con trong nh?ng n?m ??u ??i và c?ng là s?n ph?m em tin t??ng ?? ??a t?i th? tr??ng. Các m? b?m s?a c?a em ?ã b?t tay ??ng ký ?? cùng em phân ph?i siêu ph?m c?a n?m này. Em mong mu?n không ch? mang t?i cho ch? em m?t ph??ng pháp m?i trong quá trình ch?m sóc con, giúp các m? tho?i mái h?n, nh? nhàng h?n và cùng mu?n các m? t?o ra m?t h? th?ng kinh doanh mang l?i thu nh?p th?t s?, lan t?a m?nh m? t?i c?ng ??ng.

Hotline: 0971 902 886

Image

Image

Image
Image

Image
koyham123456
Player
 
Posts: 63
Joined: Tue Oct 31, 2017 9:12 pm

Postby hahalien141 on Sat Dec 09, 2017 4:59 pm

Nhà cái bet98vn

Bet98vn m?t công ty gi?i trí cá c??c tr?c thu?c t?p ?oàn EVERRICH TECHNOLOGIES INC t?i Châu Âu. Bet98 gia nh?p vào th? tr??ng Châu Á t? ??u n?m 2013 b?t ??u b?ng th? tr??ng Trung Qu?c.


V?i vi?c nh?n th?y tìm n?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam nên b? ph?n qu?n lý ?ã quy?t ??nh tham gia vào th? tr??ng cá c??c t?i Vi?t Nam ngay sau ?ó.


V?i ???ng l?i ti?p c?n hoàn toàn khác bi?t, Bet98vn mang t?i m?t lu?ng sinh khí hoàn toàn m?i cho ng??i ch?i t?i Vi?t Nam.


Cách ph?c v? chuyên nghi?p, n?p và rút ti?n nhanh, g?n, l?, khuy?n mãi d?i dào... ?ó là ?i?u làm nên m?t bet98vn nh? ngày hôm nay.Tên mi?n Bet98vn.com

BET98VN m?t tên mi?n nói rõ lên m?t ?i?u r?ng ?ây là m?t nhà cái dành cho ng??i Vi?t và vì ng??i Vi?t.

Th?i gian ??u bet98vn v?p ph?i r?t nhi?u hi?u l?m t? phía ng??i ch?i r?ng bet98vn là nhà cái ??n t? Vi?t Nam. B?i vì khi ?ó s? hi?u bi?t c?a ng??i ch?i v? tên mi?n và internet là ch?a th?t s? r?t ráo. Ng??i ch?i t?i Vi?t Nam ng? nh?n r?ng có ch? VN là ??n t? Vi?t Nam nh?ng không ch? VN mà bet98vn ?? vào ?ó ?? mu?n ng??i ch?i hi?u r?ng bet98vn vì ng??i ch?i Vi?t. Hi?u thêm v? tên mi?n Vi?t Nam và Qu?c t? t?i ???ng link d??i ?ây: http://3064.sportsbet98vn.com/main/index.html >>>>>>Tìm hi?u v? tên mi?n Bet98vn.com<<<<<
Kèo c??c và các trò ch?i

Kèo c??c th? thao


Hi?u ???c ng??i ch?i mu?n gì khi ??t c??c online trên máy mình mà nh?t la ?êm hôm vì v?y mà bet98vn ?ã mang ??n m?t giao di?n c??c th? thao d?u mát cho ?ôi m?t.
Ng??i ch?i không ph?i gi??ng m?t hay nhíu mày ?? nhìn vào b?ng c??c m?i khi ??t c??c.

Bên c?nh ?ó t? l? ?n ti?n t?i bet98vn c?ng cao h?n so v?i m?t s? nhà cái khác, v?y nên ti?n v? túi ng??i ch?i c?ng ???c nhi?u h?n.
[center]Image[/center]
Trò ch?i Casino và slotgameNg??i ch?i cá c??c lâu n?m không ai là không bi?t ??n trò ch?i casino t? nhà cung c?p game hàng ??u th? gi?i Playtech.


Bet98vn ?ã h?p tác v?i Playtech ?? mang v? hàng tr?m trò ch?i casino h?p d?n cho ng??i ch?i Vi?t. có th? k? ??n nh? các trò xì dách (blackjack), bài cào (baccarat), ?? xí ng?u (sicbo) và hàng tr?m game khác.


M?i ?ây nh?t bet98vn ?ã mang ??n cho ng??i ch?i Vi?t Nam trò ch?i b?n cá ?n xu online.

Khuy?n mãi
Bet98vn mang ??n cho ng??i ch?i hàng lo?t nh?ng khuy?n mãi h?p d?n hàng ngày và liên t?c c?p nh?t khuy?n mãi m?i hàng tháng. Ch? t?o tài kho?n không thôi b?n ?ã ???c t?ng 50k ch?i th? r?i. Ngay sau ?ó l?n n?p ??u b?n l?i ???c t?ng 100% giá tr? ti?n n?p lên ??n 10,000,000 VNDCh?a h?t, hàng ngày b?n còn ???c nh?n khuy?n mãi n?p l?i r?i hàng tu?n còn ???c hoàn tr? và th??ng 20%vào cu?i tu?n. Chúc các b?n tham gia vui t?i nhà cái bet98vn
hahalien141
Player
 
Posts: 39
Joined: Sat Nov 04, 2017 12:26 am

Postby simthang2001 on Fri Dec 29, 2017 1:58 pm

10 b? b?t nhún giá bao nhiêu b?n
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby simthang2001 on Thu Jan 11, 2018 9:49 pm

Image
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby simthang2001 on Sat Jan 13, 2018 5:54 pm

dochoixuccat .com chuyên cung c?p s? l??ng l?n h?t mu?ng mu?ng – ?? ch?i xúc cát liên h? 02462940644
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby simthang2001 on Mon Jan 15, 2018 4:42 pm

Image
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby simthang2001 on Mon Jan 22, 2018 1:17 pm

Image
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby lynan32812 on Fri Mar 09, 2018 4:18 pm

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 2,2 t?/c?n (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng ??c mong v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u ch?n l?a v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Vinhomes Thanh Hoá - Sun Thu? Khuê - Vinhomes Star City
lynan32812
Player
 
Posts: 8
Joined: Fri Mar 02, 2018 1:39 pm

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron