Bi?t th? li?n k? Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Bi?t th? li?n k? Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n

Postby vietsun004 on Sun Dec 10, 2017 7:56 pm

??T CH? bi?t th? - li?n k? D? án Athena Fulland Nguy?n Xi?nGIÁ T? 120 - 150 tri?u/m2, DT t? 75 - 242M2Athena Fulland ??i Kim s? là ??i d? án cu?i cùng ???c phê duy?t trên tr?c Nguy?n Xi?n. V?i quy mô lên t?i 27ha, ngay g?n #Công_viên_Chu_V?n_An 100ha, d? án t?o nên qu?n th? nhà ? - th??ng m?i – c?nh quan xanh lý t??ng nh?t t?i Th? ?ô.


C? h?i s? h?u bi?t th? - li?n k? và c?n h? GIÁ ?U ?ÃI
??U T? ??T 1 - Lãi ngay t? th?i ?i?m xu?ng ti?n
Nhanh tay ??t ngay c?n ??p ??t ??u.
Phòng bán hàng: 0975 53 53 89

Website: [color=#444444]goo.gl/SpMidH - bit.ly/Athena-Fulland

[/color]---------------QUY MÔ ?N T??NG• T?ng di?n tích ??t: 27ha• S?n ph?m: 1.029 s?n ph?m th?p t?ng (bi?t th?, li?n k?, shophouse) & 2 tòa chung c? (g?n 1.000 c?n h?)• Bao g?m 2 phân khu: Larissa (thu?c K?T ??i Kim) & Athens (thu?c K?T Tây Nam Kim Giang)---------------V? TRÍ VÀNG M?T ???NG NGUY?N XI?N• ??i di?n #The_Manor_Central_Park & n?m trong qu?n th? khu ?ô th? l?n nh?t Tây Nam HN.• Liên k?t ti?n ích hoàn h?o: g?n Công viên Chu V?n An 100ha, BV An Sinh, ??i h?c Th?ng Long…- D? án shophouse khu ?ô th? m?i ??i Kim, Hoàng Mai, Nguy?n Xi?n (Vành ?ai 3).
- T?a l?c t?i v? trí ??c ??a t?i c?a ngõ phía Tây Nam c?a th? ?ô.
- M?t chính h??ng Tây c?a d? án ti?p giáp K?T The Manor Central Park.
- Phía Tây B?c: Li?n k? d? án Tây Nam Kim Giang.
- Phía Nam li?n k? ??i h?c Th?ng Long.
- Phía ?ông g?n ???ng Kim Giang.
Khi d? án ?i vào ho?t ??ng ph?i h?p v?i d? án The Manor Central Park s? bi?n n?i ?ây thành K?T trung tâm, s?m u?t và hoàn ch?nh ??ng b? c?a qu?n Hoàng Mai v?i các c? quan hành chính qu?n, các tòa nhà v?n phòng, các công ty doanh nghi?p...
Bên c?nh ?ó, D? án Sun Grand City n?m ? nh?ng v? trí ??c ??a nh? 69B Th?y Khuê, 125 V?n Cao31 Láng H? v?i phong thu? tuy?t v?i, mang l?i s?c s?ng, tài l?c, th?nh v??ng.. Ngay sát v?i trung tâm chính tr? c?a Hà N?i, d? dàng ?i l?i, k?t n?i v?i nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a thành ph?.

· Th? gi?i ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

· Môi tr??ng s?ng tuy?t h?o, sang tr?ng nh?t khu v?c

· Ch? ??u t? và ??n v? phát tri?n uy tín

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, Sun Grand City
mu?n ?em ??n cu?c s?ng ??ng c?p và ??y ?? ti?n ích nh?t cho c? dân d? án: m?t th? gi?i bình yên, riêng bi?t chào ?ón b?n v?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p “không dành cho s? ?ông”
[/color]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Star City Thanh Hoá
vietsun004
Player
 
Posts: 16
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby vietsun004 on Tue Dec 19, 2017 6:27 pm

??T CH? bi?t th? - li?n k? Athena Fulland ??i KimGIÁ T? 120 - 150 tri?u/m2, DT t? 75 - 242M2D? án Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n s? là ??i d? án cu?i cùng ???c phê chu?n trên tr?c Nguy?n Xi?n. V?i quy mô lên t?i 27ha, ngay g?n #Công_viên_Chu_V?n_An 100ha, d? án t?o nên qu?n th? nhà ? - th??ng m?i – c?nh quan xanh lý t??ng nh?t t?i Hà N?i.
C? h?i s? h?u bi?t th? - li?n k? và c?n h? GIÁ T?T
??U T? ??T 1 - Lãi ngay t? th?i kh?c xu?ng ti?n
Nhanh tay ??t ngay c?n ??p ??t ??u.
---------------V? TRÍ VÀNG M?T ???NG NGUY?N XI?N• ??i di?n #The_Manor_Central_Park & n?m trong qu?n th? khu ?ô th? l?n nh?t Tây Nam HN.• Liên k?t ti?n ích hoàn h?o: g?n Công viên Chu V?n An 100ha, BV An Sinh, ?H Th?ng Long…- D? án shophouse K?T m?i ??i Kim, Hoàng Mai, Nguy?n Xi?n (Vành ?ai 3).
- T?a l?c t?i v? trí ??c ??a t?i c?a ngõ phía Tây Nam c?a th? ?ô.
- M?t chính h??ng Tây c?a d? án ti?p giáp khu ?ô th? The Manor Central Park.
- Phía Tây B?c: Li?n k? d? án Tây Nam Kim Giang.
- Phía Nam li?n k? ??i h?c Th?ng Long.
- Phía ?ông g?n ???ng Kim Giang.
Khi d? án ?i vào ho?t ??ng ph?i h?p v?i d? án The Manor Central Park s? bi?n n?i ?ây thành khu ?ô th? trung tâm, s?m u?t và hoàn ch?nh ??ng b? c?a qu?n Hoàng Mai v?i các c? quan hành chính qu?n, các tòa nhà v?n phòng, các công ty doanh nghi?p...==========================
Bên c?nh ?ó, D? án Sun Grand City n?m ? nh?ng v? trí ??c ??a nh? chung c? 69B Th?y Khuê, Sun Grand City 125 V?n Caochung c? 31 Láng H? v?i phong thu? tuy?t v?i, mang l?i sinh khí, tài l?c, th?nh v??ng.. Ngay sát v?i trung tâm chính tr? c?a Hà N?i, d? dàng ?i l?i, k?t n?i v?i nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a thành ph?.

· Th? gi?i ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

· Môi tr??ng s?ng tuy?t h?o, ??ng c?p nh?t khu v?c

· Ch? ??u t? và ??n v? phát tri?n uy tín

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, Sun Grand City
mu?n ?em ??n cu?c s?ng ??ng c?p và ??y ?? ti?n ích nh?t cho c? dân d? án: m?t th? gi?i bình yên, bi?t l?p chào ?ón b?n v?i nh?ng ti?n ích sang tr?ng “không dành cho s? ?ông”

==========================
BOM T?N LÀM KHUYNH ??O TH? TR??NG H? TÂY => chung c? cao c?p D’ El DoradoD' El Dorado Premium- Ch? ??u t?: T?p ?oàn Tân Hoàng Minh- S? h?u v? trí ??c ??a t?i ngã 4 Nguy?n Hoàng Tôn giao c?t L?c Long Quân( ??i di?n Qu?n U? Tây H?). Chung c? cao c?p D’ El Dorado là d? án c?n h? m?i nh?t do T?p ?oàn Tân Hoàng Minh ??u t? và phát tri?n ?áp ?ng nhu c?u thi?t y?u c?a các gia ?ình mong mu?n s? h?u m?t c?n h? cao c?p x?ng t?m v?i ??y ?? ti?n ích.[/color]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Star City Thanh Hoá
vietsun004
Player
 
Posts: 16
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby simthang2001 on Wed Dec 20, 2017 2:02 pm

chuyên cung c?p các lo?i sàn nhún gi?m cân, b?t nhún lò xo 0983667814/ 0918 62 1929
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby vietsun004 on Tue Jan 02, 2018 5:57 pm

??T CH? bi?t th? - li?n k? Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?nGIÁ T? 120 - 150 tri?u/m2, DT t? 75 - 242M2D? án Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n s? là ??i d? án cu?i cùng ???c thông qua trên tr?c Nguy?n Xi?n. V?i quy mô lên t?i 27ha, ngay g?n #Công_viên_Chu_V?n_An 100ha, d? án t?o nên qu?n th? nhà ? - th??ng m?i – c?nh quan xanh lý t??ng nh?t t?i Th? ?ô.
C? h?i s? h?u bi?t th? - li?n k? và c?n h? GIÁ T?T
??U T? ??T 1 - Lãi ngay t? th?i ?i?m xu?ng ti?n
Nhanh tay ??t ngay c?n ??p ??t ??u.
Khi d? án ?i vào ho?t ??ng k?t h?p v?i d? án The Manor Central Park s? bi?n n?i ?ây thành K?T trung tâm, s?m u?t và hoàn ch?nh ??ng b? c?a qu?n Hoàng Mai v?i các c? quan hành chính qu?n, các tòa nhà v?n phòng, các công ty doanh nghi?p...==========================
Bên c?nh ?ó, D? án Sun Grand City n?m ? nh?ng v? trí ??c ??a nh? chung c? 69B Th?y Khuê, Sun Grand City 125 V?n CaoSun Grand City 31 Láng H? v?i phong thu? tuy?t v?i, mang l?i sinh khí, tài l?c, th?nh v??ng.. Ngay sát v?i trung tâm chính tr? c?a Hà N?i, d? dàng di chuy?n, k?t n?i v?i nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a th? ?ô.

· Th? gi?i ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

· Môi tr??ng s?ng tuy?t h?o, sang tr?ng nh?t khu v?c

· Ch? ??u t? và ??n v? phát tri?n uy tín

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, [color=#333333]t?p ?oàn Sun Group
mu?n ?em ??n cu?c s?ng sang tr?ng và ??y ?? ti?n nghi nh?t cho c? dân d? án: m?t th? gi?i bình yên, bi?t l?p chào ?ón b?n v?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p “không dành cho s? ?ông”

==========================
BOM T?N LÀM KHUYNH ??O TH? TR??NG H? TÂY => D' El Dorado Tân Hoàng MinhD' El Dorado Premium- Ch? ??u t?: T?p ?oàn Tân Hoàng Minh- S? h?u v? trí ??c ??a t?i ngã 4 Nguy?n Hoàng Tôn giao c?t L?c Long Quân( ??i di?n Qu?n U? Tây H?). D' El Dorado Premium là d? án c?n h? m?i nh?t do T?p ?oàn Tân Hoàng Minh ??u t? và phát tri?n ?áp ?ng nhu c?u thi?t y?u c?a các gia ?ình mong mu?n s? h?u m?t c?n h? cao c?p x?ng t?m v?i ??y ?? ti?n ích.[/color]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Star City Thanh Hoá
vietsun004
Player
 
Posts: 16
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby simthang2001 on Mon Jan 29, 2018 7:36 pm

Image
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby globalet93 on Sun Mar 18, 2018 6:25 pm

terima kasih
Hi teman ini web saya https://nontonvidiobokep.com semoga beruntung menyenangkan
globalet93
Player
 
Posts: 8
Joined: Fri Nov 18, 2016 10:39 pm

Postby vietsun004 on Wed Mar 21, 2018 2:18 pm

[color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]TNR Sky Park ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án [color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]chung c? TNR Goldmark City 136 H? Tùng M?u[/size][/size][/size][/size][/size][/color][/size][/color]
[size=4][size=4]-[/size][/size] H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 680 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i [size=4][size=4]TNR Goldmark City.[/size][/size]
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Star City Thanh Hoá
vietsun004
Player
 
Posts: 16
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby vuongngho33016 on Thu Mar 22, 2018 1:01 am

[color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]chung c? TNR Sky Park 136 H? Tùng M?u ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án [color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]chung c? TNR Sky Park 136 H? Tùng M?u[/size][/size][/size][/size][/size][/color][/size][/color]
[size=4][size=4]-[/size][/size] H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 680 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i [size=4][size=4]chung c? TNR Goldmark City 136 H? Tùng M?u.[/size][/size]
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Chung c? 69B Thu? Khuê - VinHomes Thanh Hoá
vuongngho33016
Player
 
Posts: 13
Joined: Sat Feb 17, 2018 8:06 pm

Postby hoangbds.dxmb12 on Thu Mar 22, 2018 4:01 pm

[color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]TNR Sky Park ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án [color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]chung c? 136 H? Tùng M?u[/size][/size][/size][/size][/size][/color][/size][/color]
[size=4][size=4]-[/size][/size] H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 680 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i [size=4][size=4]chung c? 136 H? Tùng M?u.[/size][/size]
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: D? án Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Thanh Hoá
hoangbds.dxmb12
Player
 
Posts: 5
Joined: Tue Mar 06, 2018 11:23 pm

Postby bdsvietnam24h on Sat Mar 24, 2018 1:10 pm

[color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]TNR Sky Park ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án [color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]TNR Goldmark City[/size][/size][/size][/size][/size][/color][/size][/color]
[size=4][size=4]-[/size][/size] H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 680 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i [size=4][size=4]chung c? TNR Goldmark City 136 H? Tùng M?u.[/size][/size]
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Chung c? 125 V?n Cao - VinHomes Star City
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 13
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron