Nhà Cái fb88 Th??ng 1 tri?u ??ng khi n?p ti?n hàng ngày

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby thangnhomtamphat on Mon Mar 12, 2018 10:28 pm

[color=#FF0000]Giá bán : 700,000?Image[/color]

Image

ImageImage

[b]CHI TI?T S?N PH?M[/b]

[b]CHÂN THANG[/b]: làm b?ng cao su ch?u l?c có các rãnh nh? tr?ng tr?n tr??t

[b]B?c thang r?ng [/b]và [b]kho?ng cách gi?a các b?c r?t ng?n[/b] giúp ng??i leo lên xu?ng an toàn và tho?i mái.

[b]Thang nhôm[/b]tay v?n Nikita có ?? b?n ch?c ch?n, t?i tr?ng cao, ??c bi?t r?t thích h?p cho ph? n? hay ng??i già.

Thang ???c thi?t k? v?i m?u mã ??p, r?t ti?n l?i cho gia ?ình, d? dàng c?t g?n sau cánh c?a, sau t?, g?m gi??ng

Thangnhômtay v?n thích h?p dung cho ph? n?, làm v??n, l?y h? s?, thay bóng ?èn, lau c?a kính…

[color=#660099]Thang Nhôm Tâm Phát[/color]
[color=#808080][color=#006621]thangnhomtamphat.com/[/color]Thang nhôm Tâm Phát chuyên bán thang nhôm Hòa Phát, thang nhôm Nikawa, thang nhôm Nikita, thang nhôm ch? A, thang nhôm rút, thang nhôm tay v?n giá ??i lý.
[color=#660099]??i lý bán thang nhôm rút ??n, Thang nhôm Hòa Phát giá r?[/color]
[color=#808080][color=#006621]thangnhomtamphat.com/danh-muc/thang-nhom-rut-don[/color]??i lý chuyên cung c?p các lo?i thang nhôm rút, thang nhôm rút ??n, thang nhôm rút Hòa Phát,thang nhôm rút Nikawa giá r?. [/color]
[color=#660099]??i lý bán thang nhôm rút thang Hòa Phát, Nikita giá r?[/color]
[color=#808080][color=#006621]thangnhomtamphat.com/danh-muc/thang-nhom-rut[/color]C?a hàng bán thang nhôm rút giá r?, thang nhôm rút ch? a, thang nhôm rút ?a n?ng, thang nhôm rút ??n. Giao thang nhôm t?i nhà.
[color=#660099]Thang Nhôm Ch? A giá r?, uy tín, ch?t l??ng nh?t giao t?i nhà[/color]
[color=#808080][color=#006621]thangnhomtamphat.com/danh-muc/thang-nhom-chu-a[/color]??i lý thang nhôm Hòa Phát chuyên cung c?p các lo?i thang nhôm chính hãng giá r? thang ch? A, thang nhôm ch? A, thang g?p ch? A.
[color=#660099]??i lý bán thang nhôm tay v?n, thang Hòa Phát giá r?[/color]
[color=#808080][color=#006621]thangnhomtamphat.com/danh-muc/thang-nhom-tay-vin[/color]??i lý thang nhôm Tâm Phát chuyên cung c?p các lo?i thang nhôm tay v?n, thang gh? tay v?n, thang dùng cho gia ?ình, thang gh? giá r?.
[color=#660099]??i lý bán thang g?p Hòa Phát giá r? t?i Hà N?i - Thang Nhôm Tâm Phát[/color]
[color=#808080][color=#006621]thangnhomtamphat.com/danh-muc/thang-gap-hoa-phat[/color]C?a hàng thang nhôm Tâm Phát chuyên cung c?p thang g?p Hòa Phát. thang gh?, thang ch? a, thang nhôm rút, thang nhôm ?i?n l?c giá r?.[/color][/color][/color][/color][/color]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby thangnhomtamphat on Wed Mar 14, 2018 4:44 pm

Image

[color=#77a464][color=#77A464]Giá bán : 4.350.000 ?[/color][/color]

Mô t? s?n ph?m

Image

Gi??ng ?i?n t? ??ng hay gòn g?i là gi??ng g?p hàn qu?c TD 01 ???c thi?t k? theo tiêu chu?n c?a Hàn Qu?c. Gi??ng ?i?n t? ??ng có 2 ch?c n?ng chính là nâng ??u và nâng chân 1 cách t? ??ng và nâng theo chi?u cao ng??i s? d?ng thích. Là lo?i gi??ng x?p ???c thi?t k? b?ng khung thép s?n tính ?i?n bóng loáng và ch?c ch?n.

Gi??ng x?p t? ??ng TD – 01 ???c thi?t k? khá sang tr?ng và vô cùng ti?n l?i khi s? d?ng. C? c?u c?a gi??ng r?t linh ho?t có th? g?p và c?t g?n m?i khi không s? d?ng và có khóa ch?t an toàn khi s? d?ng

[color=#0000FF]Thông tin s?n ph?m[/color]

[color=#FF0000]Kích th??c s? d?ng : Dài 1,9 m, r?ng có tay v?n 0,92 m, r?ng ?? s? d?ng 0,85 m, cao 0,35 m[/color]

[color=#FF0000]Kích th??c g?p g?n : Dài1,04 m, r?ng 0,85, b? dày 0,24 [/color]

[color=#FF0000]L?p n?m dày : 7cm[/color]

[color=#FF0000]Tr?ng l??ng : 26 kg [/color]

[color=#FF0000]T?i tr?ng : 120 kg[/color]
[center][color=#0000FF]Hình ?nh t??ng t? minh h?a cho s?n ph?m[/color][/center][center]ImageImageImage[/center][center]Image[/center][center]Image[/center][center]ImageImageImageImageImageImage[/center]
Gi??ng ?i?n t? ??ng là c? c?u gi??ng x?p s? d?ng m?t cách linh ??ng nh?t có th? hi?n nay.

[color=#248CC8]Gi??ng g?p hàn qu?c[/color]
[size=4]giuongxeptamphat.com/danh-muc/giuong-gap-han-quoc
Công ty chuyên cung c?p các lo?i gi??ng x?p, gi??ng g?p hàn qu?c chính hãng giá r? giao gi??ng g?p ki?u hàn qu?c t?i nhà Hà N?i và Sài Gòn.
[/size]

[size=3][color=#444444][color=#248CC8]Gi??ng x?p Tâm Phát[/color]

[size=4][size=4]giuongxeptamphat.com/
??i lý gi??ng x?p, gi??ng y t?, gi??ng g?p hàn qu?c, gi??ng x?p v?n phòng, l?u xông h?i chính hãng giao t?i nhà Hà N?i và Sài Gòn.

[size=4][color=#FFFFFF]Hà N?i : N? 23 K?T Pháp Vân – Q. Hoàng Mai – Hà N?i [/color]
[color=#FFFFFF]Sài Gòn : [/color][color=#0000FF][color=#FFFF00]S? 11 ???ng 20 D??ng Qu?ng Hàm, P.5, Q.Gò V?p, Tp.HCM [/color][/color][/size]
[/size][/size][/size][/color]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby thangnhomtamphat on Wed Mar 14, 2018 9:58 pm

Image

[color=#77a464][color=#77A464]Giá bán : 4.350.000 ?[/color][/color]

Mô t? s?n ph?m

Image

Gi??ng ?i?n t? ??ng hay gòn g?i là gi??ng g?p hàn qu?c TD 01 ???c thi?t k? theo tiêu chu?n c?a Hàn Qu?c. Gi??ng ?i?n t? ??ng có 2 ch?c n?ng chính là nâng ??u và nâng chân 1 cách t? ??ng và nâng theo chi?u cao ng??i s? d?ng thích. Là lo?i gi??ng x?p ???c thi?t k? b?ng khung thép s?n tính ?i?n bóng loáng và ch?c ch?n.

Gi??ng x?p t? ??ng TD – 01 ???c thi?t k? khá sang tr?ng và vô cùng ti?n l?i khi s? d?ng. C? c?u c?a gi??ng r?t linh ho?t có th? g?p và c?t g?n m?i khi không s? d?ng và có khóa ch?t an toàn khi s? d?ng

[color=#0000FF]Thông tin s?n ph?m[/color]

[color=#FF0000]Kích th??c s? d?ng : Dài 1,9 m, r?ng có tay v?n 0,92 m, r?ng ?? s? d?ng 0,85 m, cao 0,35 m[/color]

[color=#FF0000]Kích th??c g?p g?n : Dài1,04 m, r?ng 0,85, b? dày 0,24 [/color]

[color=#FF0000]L?p n?m dày : 7cm[/color]

[color=#FF0000]Tr?ng l??ng : 26 kg [/color]

[color=#FF0000]T?i tr?ng : 120 kg[/color]
[center][color=#0000FF]Hình ?nh t??ng t? minh h?a cho s?n ph?m[/color][/center][center]ImageImageImage[/center][center]Image[/center][center]Image[/center][center]ImageImageImageImageImageImage[/center]
Gi??ng ?i?n t? ??ng là c? c?u gi??ng x?p s? d?ng m?t cách linh ??ng nh?t có th? hi?n nay.

[color=#248CC8]Gi??ng g?p hàn qu?c[/color]
[size=4]giuongxeptamphat.com/danh-muc/giuong-gap-han-quoc
Công ty chuyên cung c?p các lo?i gi??ng x?p, gi??ng g?p hàn qu?c chính hãng giá r? giao gi??ng g?p ki?u hàn qu?c t?i nhà Hà N?i và Sài Gòn.
[/size]

[size=3][color=#444444][color=#248CC8]Gi??ng x?p Tâm Phát[/color]

[size=4][size=4]giuongxeptamphat.com/
??i lý gi??ng x?p, gi??ng y t?, gi??ng g?p hàn qu?c, gi??ng x?p v?n phòng, l?u xông h?i chính hãng giao t?i nhà Hà N?i và Sài Gòn.

[size=4][color=#FFFFFF]Hà N?i : N? 23 K?T Pháp Vân – Q. Hoàng Mai – Hà N?i [/color]
[color=#FFFFFF]Sài Gòn : [/color][color=#0000FF][color=#FFFF00]S? 11 ???ng 20 D??ng Qu?ng Hàm, P.5, Q.Gò V?p, Tp.HCM [/color][/color][/size]
[/size][/size][/size][/color]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby thangnhomtamphat on Fri Mar 16, 2018 1:48 am

[color=#333333][size=4][b]Thông tin s?n ph?m:– Mã KT-GB05(CS19)– Kích th??c: 2100 x 960 x 550 (mm)
– Tr?ng l??ng: 77kg
– T?i tr?ng: 200kgC?u t?o s?n ph?m:
– Gi??ng b?nh CS19 là gi??ng b?nh h? tr? các ch?c n?ng cho ng??i cao tu?i, ng??i tai bi?n, b?i li?t.
– Khung [color=#3096de]gi??ng b?nh
b?ng thép s?n t?nh ?i?n ch?t l??ng cao,
– Hai ??u gi??ng và lan can gi??ng b?ng nh?a ABS, ?? b?n cao, tránh ?n mòn hóa ch?t y t? trong khi s? d?ng.
– Bánh xe có ???ng kính Ø125mm d? dàng di chuy?n và không gây ti?ng ?n.
Ch?c n?ng s?n ph?m:
Gi??ng b?nh 2 tay quay ?i?u khi?n b?ng tay quay:
– Nâng ??u 0-85º
– Nâng chân 0-45º Ph? ki?n ?i kèm:
– ??m y t? dày 7 cm v?i v? ??m có th? tháo r?i và gi?t s?ch.
– Bàn ?n riêng
– Cây truy?n n??c.
[/color]H??ng d?n s? d?ng:
– Nâng ??u 0-85º(quay tay quay phía cu?i gi??ng): v?i t? th? này giúp ng??i b?nh t? t? th? n?m tr? thành t? th? ng?i ?? ?n, th? giãn ho?c v? sinh t?i gi??ng
– Nâng chân 0-45º(quay tay quay phía cu?i gi??ng):v?i t? th? này giúp ng??i b?nh tho?i mái và tránh v?n ?? phù l? chân.Gi??ng b?nh có thêm các ph? ki?n ?i kèm:– Bánh xe gi??ng b?nh d? dàng di chuy?n và không gây ti?ng ?n.– Hai bên lan can c?a gi??ng b?nh có th? g?p g?n ??n gi?n ch? b?ng 1 thao tác.– Bàn ?n riêng– Cây truy?n n??cGi??ng b?nh ?a ch?c n?ng mã KT-GB05 k?t h?p v?i b? n?m dày 7cm giúp b?nh nhân tho?i mái h?n trong th?i gian ?i?u tr?.
Image
[/color][/size][/b]

[color=#660099]Gi??ng b?nh nhân y t? cao c?p chính hãng t?i Hà N?i và Sài Gòn[/color]
[color=#808080][color=#006621]giuongbenhcaocap.com/[/color][/color]

Công ty chuyên cung c?p các lo?i gi??ng b?nh nhân, gi??ng y t?, gi??ng b?nh vi?n, gi??ng ch?m sóc ng??i b?nh giao hàng và l?p ??t mi?n phí.
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby thangnhomtamphat on Fri Mar 16, 2018 8:10 pm

Image

Giá bán khuy?n m?i : 2.280.000 ?

Image

[color=#0000FF]Gi??ng g?p hàn qu?c 80 hi?n nay ???c s? d?ng khá nhiêu trong m?i gia ?ình. ??u gi??ng g?p hàn qu?c có th? nâng lên và h? xu?ng r?t ti?n l?i trong nh?ng lúc ??c sách, th? giãn ho?c trong ?i?u tr? khi bác s? ch? ??nh ph?i n?m cao ??u.[/color]

Ngoài nh?ng ti?n ích nh? v?y [color=#0000FF]gi??ng g?p hàn qu?c 80 sau khi s? d?ng có th? g?p g?n t?i ?a ?? ti?t ki?m di?n tích vì v?y r?t phù h?p không gian v?n phòng, khách s?n, ký túc xá, và nh?ng trung tâm ch?m sóc s?c kh?e.[/color]

[color=#0000FF]Thông tin s?n ph?m[/color]
  • [size=4]Kích th??c s? d?ng : Chi?u dài : 1,9 m , Chi?u r?ng : 0,8 m , Chi?u cao : 0,35 m
  • Kích th??c g?p g?n : Chi?u dài : 1,04 , Chi?u rông : 0,83 m
  • ??m dày : 5 cm
  • Tr?ng l??ng : 18 kg
  • T?i tr?ng : 120 kg [/size]
[center][color=#0000FF]Hình ?nh minh hoa s?n ph?m gi??ng g?p hàn qu?c 80[/color][/center][center]Image[/center][center]Image[/center][center]Image[/center][center]Image[/center]
[color=#248CC8]Gi??ng x?p Tâm Phát[/color]
[size=4]giuongxeptamphat.com/
??i lý gi??ng x?p, gi??ng y t?, gi??ng g?p hàn qu?c, gi??ng x?p v?n phòng, l?u xông h?i chính hãng giao t?i nhà Hà N?i và Sài Gòn.
[/size]

[size=4][color=#248CC8]Gi??ng g?p hàn qu?c

[size=4][size=4]giuongxeptamphat.com/danh-muc/giuong-gap-han-quoc
Công ty chuyên cung c?p các lo?i gi??ng x?p, gi??ng g?p hàn qu?c chính hãng giá r? giao gi??ng g?p ki?u hàn qu?c t?i nhà Hà N?i và Sài Gòn.
[/size][/size][/size][/color]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron