Nhà Cái fb88 Th??ng 1 tri?u ??ng khi n?p ti?n hàng ngày

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby hoangbds.dxmb12 on Wed Mar 28, 2018 5:34 pm

[color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]chung c? TNR Sky Park 136 H? Tùng M?u ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án [color=#1D2129][size=4][size=4][size=4]TNR Goldmark City[/size][/size][/size][/size][/size][/color][/size][/color]
[size=4][size=4]-[/size][/size] H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 680 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i [size=4][size=4]TNR Goldmark City.[/size][/size]
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: D? án Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Thanh Hoá
hoangbds.dxmb12
Player
 
Posts: 5
Joined: Tue Mar 06, 2018 11:23 pm

Postby hoangbds.dxmb11 on Thu Apr 05, 2018 12:11 pm

chung c? TNR Sky Park 136 H? Tùng M?u ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án chung c? 136 H? Tùng M?u
- H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 580 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i TNR Sky Park.
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - VinHomes Thanh Hoá
hoangbds.dxmb11
Player
 
Posts: 4
Joined: Tue Mar 06, 2018 10:29 pm

Postby lamngo33132 on Thu Apr 05, 2018 1:30 pm

TNR Goldmark City ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án chung c? TNR Sky Park 136 H? Tùng M?u
- H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 580 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i chung c? 136 H? Tùng M?u.
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Chung c? 125 V?n Cao - VinHomes Star City Thanh Hoá
lamngo33132
Player
 
Posts: 12
Joined: Sat Jan 20, 2018 10:28 pm

Postby MarketingOnline on Thu Apr 05, 2018 1:53 pm

chung c? 136 H? Tùng M?u ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án TNR Goldmark City
- H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 580 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i TNR Sky Park.
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Thanh Hoá
MarketingOnline
Player
 
Posts: 15
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby vietsun004 on Fri Apr 06, 2018 1:52 pm

chung c? 136 H? Tùng M?u ??c quy?n phân ph?i toà ??p nh?t d? án TNR Goldmark City
- H? tr? vay 70% v?i lãi su?t 0% trong vòng 18 tháng.
- Ch? c?n có trong tay 580 tri?u ?ã có c? h?i s? h?u c?n h? t?i chung c? TNR Sky Park 136 H? Tùng M?u.
- Chi?t kh?u lên ??n 5% giá tr? c?n h?.
- Chuy?n du l?ch Singapore tr? giá 30.000.000vn? cho 50 khách ??u tiên.
- C? h?i b?c th?m trúng th??ng lên t?i 2,5 t? cho 200 khách hàng ??u tiên.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Grand City 69B Thu? Khuê - VinHomes Star City Thanh Hoá
vietsun004
Player
 
Posts: 16
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

FB88 là nhà cái t?t hay không ? 150% ti?n n?p thành viên m?i

Postby kakalan668 on Mon Apr 09, 2018 12:42 pm

Cá ?? trên m?ng internet ngày càng ???c ?a chu?ng trong gi?i cá ?? t?i Vi?t Nam.Thay th? cho hình th?c cá ?? truy?n th?ng ?ã l?i th?i. Lý do là:- [size=4][size=4][size=4]Ti?n l?i và ch? ??ng h?n, c??c b?t c? ?âu, khi nào, mi?n có internet không l? thu?c.[/size]
- [size=4]C??c s? ti?n tùy thích, th? lo?i c??c phong phú h?n nhi?u, r?t riêng t? và b?o m?t[/size][/size][/size][size=4][color=#333333][size=4][color=#8000ff]Nh?ng theo ?ó là nh?ng b?t c?p cho anh em :[/color][/size][/color][/size][size=4]- [size=4]Có vô s? nhà cái tr?c tuy?n trên m?ng, anh em không bi?t ph?i ch?n nhà cái nào ![/size]

- [size=4]R?t nhi?u nhà cái l?a ??o ho?c gi? giao di?n c?a các nhà cái uy tín khi?n anh em m?t ti?n ![/size][/size]


[center]Image[/center][color=#222222][size=4]Tuy nhà cái f88 khá m?i và m?i xu?t hi?n ? th? tr??ng vi?t nam n?m 2016 , nh?ng ?? uy tín và b?o m?t thì r?t ok , dân cá ?? ai c?ng bi?t ??n [color=#0066cc]nhà cái FB88 , r?t nhi?u anh em ??ng ??o cá c??c hi?n nay ch?n nhà cái fb88 này. Vì :[/color][/size][/color][size=4]- [/size][size=4]Uy tín và b?o m?t c?c t?t, ?ã ???c ki?m ch?ng sau 2 n?m ho?t ??ng t?i VN

- Giao di?n ??p, rõ ràng, giúp anh em d? nhìn khi c??c, không nh?m l?n, ?c ch?

- Th?i gian hi?n th? c?a m?t tr?n banh chính xác b?ng giây ( nhà cái khác không có)
r?t quan tr?ng khi b?n c??c tài x?u ph?t góc

- Kèo, tài x?u nh?y nhanh, giúp anh em không b? l? kèo th?m, quan tr?ng l?m nhé.

- [color=#ff0000]Khuy?n mãi 150%
ti?n g?i ??u tiên khi
??ng ký tài kho?n FB88

- Quan tr?ng nh?t là rút và g?i ti?n c?c nhanh, ??n gi?n ( 05p - 15p )[/size][/color]

-[color=#ff0000]Hoàn Tr? Không Gi?i H?n 1 % >> Cá C??c Th? ( Bóng ?á ) - Sòng Bài Tr?c Tuy?n ( Casino ) - Kenno ( máy xèng ), Baccarat , X? S? , [/color]FB88 h?p tác v?i nhi?u nhà cung c?p game n?i b?t nh? : Cube Limited, Microgaming, GD, AG, Playtech

-Th??ng Ngay 1 Tri?u Khi N?p Ti?n Hàng Ngày Không Gi?i H?n

-Th??ng 30% Dành Cho L?n G?i Th? 3

-Th??ng Hàng Ngày Cho Thành Viên VIP Trung Thành Nhà Cái FB88

[color=#222222]- Bác nào nào ch?a nh?n khuy?n mãi thì vào nhà cái fb88 l?y nhé[/color]

[size=4]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[/size]


Chúng tôi ???c FB8 c?p quy?n làm ??i lý chính th?c ! Mã s? : 30[color=#222222][size=4]Anh em mình có nhu c?u cá ?? , vào trang c?a chúng tôi – [color=#417394][color=#008000]CLICK VÀO ?ÂY [/color]– bao g?m :[/color][/size][/color]

[size=4]- [color=#0066cc]H??ng d?n xem kèo trên FB88[/size][/color][size=4]( dành cho anh em m?i b?t ??u )[/size]


[size=4]- H??ng d?n chi ti?t cách ??ng kí – G?i và rút ti?n FB88[/size]
[size=4]- C?p nh?t link m?i và khuy?n mãi m?i liên t?c cho anh em theo dõi
- H??ng d?n anh em ch?i lô ?? online v?i nhà cái uy tín và lâu n?m FB88
[/size]
[size=4] ( bonus)

Anh em nên ??ng ký link ??i lý , có l?i h?n là ??ng kí link trang ch? là vì :

- [size=3]D? nhiên th? nh?t là tránh s? l?a ??o và gi? m?o link nhà cái [/size][color=#222222][size=3]FB88[/size][/color]

- [size=3]Th? hai là ngoài nh?ng khuy?n mãi h?p d?n c?a nhà cái FB88 , anh em còn ???c nh?n[/size]
[size=4]nh?ng khuy?n mãi c?a c? ??i lý vào nh?ng d?p ??c bi?t n?a, mà FB88 nh??ng quy?n.[/size]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [/size]

[size=5][color=#333333][size=4][size=6]H??ng D?n ??ng Ký Cá c??c Nhà Cái Fb88[/size][/color][/size][/size]

Anh em cân nh?c nhé! C?m ?n ?ã dành th?i ??c bài vi?t c?a chúng tôi!
kakalan668
Player
 
Posts: 49
Joined: Wed Nov 01, 2017 6:52 pm

Postby thangnhomtamphat on Sun Apr 22, 2018 11:15 am

[center]Image[/center]
[center]GI??NG B?NH ?A N?NG 4 TAY QUAY TH??NG HI?U MKC KT-GB03[/center]
[center][color=#FF0000]Giá bán : 12,800,000?[/color][/center][center][color=#FF0000]Image[/color][/center][center][color=#FF0000]Image[/color][/center][center]https://www.youtube.com/watch?v=QrAKVosj72k[/center][center] [/center][color=#333333]
Thông tin s?n ph?m:
– Mã KT-GB03( C08):– Kích th??c: 2100*960*550mm
– Tr?ng l??ng: 92kg
– T?i tr?ng: 200kg

C?u t?o s?n ph?m:
– Gi??ng b?nh C08 là gi??ng b?nh h? tr? các ch?c n?ng cho ng??i cao tu?i, ng??i tai bi?n, b?i li?t.
– Khung [color=#3096DE]gi??ng b?nh
b?ng thép s?n t?nh ?i?n ch?t l??ng cao,
– Hai ??u gi??ng và lan can gi??ng b?ng nh?a ABS, ?? b?n cao, tránh ?n mòn hóa ch?t y t? trong khi s? d?ng.
– Bánh xe có ???ng kính Ø125mm d? dàng di chuy?n và không gây ti?ng ?n.
Ch?c n?ng s?n ph?m
Gi??ng b?nh 4 tay quay ?i?u khi?n b?ng tay quay:
– Nâng ??u 0-85º
– Nâng chân 0- 45º- H? chân 0-90º
– L?t ng??i nghiêng sang trái: 0-85º
– L?t ng??i nghiêng sang ph?i: 0-85º

Ph? ki?n ?i kèm:
– ??m y t? dày 7 cm b?c b?i 2 l?p ( l?p bên trong ch?ng th?m, bên ngoài v?i cotton r?t thoáng) v? ??m có th? tháo r?i và gi?t s?ch.
– M?t ch?u g?i ??u
– M?t ch?u ngâm chân
– M?t bô v? sinh
– Bàn ?n riêng
– Cây truy?n n??c.
[/color]H??ng d?n s? d?ng:– Nâng ??u t? 0° – 85°(quay tay quay phía cu?i gi??ng):v?i t? th? này giúp ng??i b?nh t? t? th? n?m tr? thành t? th? ng?i ?? ?n, th? giãn ho?c v? sinh t?i gi??ng.– Nâng chân 0- 45°(quay tay quay phía cu?i gi??ng): v?i t? th? này giúp ng??i b?nh tho?i mái và tránh v?n ?? phù l? chân.– H? chân 0- 90°(quay tay quay phía cu?i gi??ng): v?i t? th? h? chân k?t h?p v?i nâng ??u giúp ng??i b?nh tho?i mái trong v?n ?? ng?i ?n, th? giãn ho?c v? sinh t?i gi??ng– L?t nghiêng ng??i sang trái, sang ph?i t? 0° – 85°(quay tay phía bên ph?i gi??ng): v?i t? th? này giúp ng??i b?nh tho?i mái trong vi?c n?m nghiêng, ?ây c?ng là t? th? matxa cho ng??i b?nh khi n?m quá lâu trên gi??ng.– T? th? g?i ??u: b? t?m ??m trên ??u gi??ng ra và ??t ch?u g?i ??u vào, phía d??i g?m ?? 1 ch?u h?ng n??c x?.– T? th? ?i v? sinh: c?m c?n ?? di chuy?n bô ??a vào ?úng v? trí– Lan can gi??ng h? xu?ng nh? nhàng b?ng b?m nút– ??u gi??ng và cu?i gi??ng có th? tháo d? d? dàng – Bánh xe gi??ng b?nh d? dàng di chuy?n và không gây ti?ng ?n. – ??m x? d?a ???c ?ánh giá t?t cho c?t s?ng và t?t cho tu?n hoàn máu: K ?t c?u ??m s? d?a d?y 7cm, ph?n s? d?a d?y 5cm và l?p trên là mút d?y 2cm.N?m ??m x? d?a c?ng ???c xem là gi?i pháp góp ph?n cho vi?c ch?ng ?au l?ng. ??c bi?t là v? ga có th? tháo ra gi?t ???c.[center]Image[/center][center]Image[/center][center]Image[/center][center]Image[/center][center]ImageImageImage[/center]
Image
[/color][center][/center][center][/center]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 23
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Hoàn tr? 1.0% Cá C??c Kenno , ILOTTO , Slotgame , Baccarat ?

Postby kakalan668 on Sat May 12, 2018 11:45 am

Gi?i thi?u và H??ng d?n ??ng ký tài kho?n FB88nhà cái Vi?t Nam ! cá c??c bóng ?á - sòng bài tr?c tuy?n ch? v?i 100k VND - T? l? r?t h?p d?n lên ??n 1/100 !?Link Chu?n ??ng Ký Fb88 : [color=#ff0000][size=4]https://goo.gl/wFTdWg[/size][/color]Image

B?ng m?t chi?c máy tính internet có k?t n?i internet. Cá ?? onlinecó th? gi?i quy?t t?t c? các nh??c ?i?m c?a hình th?c cá ?? offline b?ng các ?u ?i?m c?a mình nh?:


- R?t nhi?u s? l?a ch?n: có hàng nghìn nhà cái trên kh?p th? gi?i luôn s?n sàng ph?c v? nhu c?u c?a b?n.


- N?i dung c?c kì phong phú: không ch? có cá ?? trong bóng ?á, b?n còn ???c d?p th?a s?c v?i hàng tr?m s? ki?n di?n ra hàng ngày c?a các môn th? thao yêu thích khác nh?: Bóng chuy?n (Volleyball), Tennis, bóng r? (Basketball), Bóng b?u d?c (Rugby), Golf, ?ua ng?a (Horse racing), ?ua xe công th?c 1 (Formula 1), ?ua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn c?u trên b?ng (Ice hockey),v.v..


- Có th? cá ?? b?t c? lúc nào: sáng s?m hay gi?a tr?a, t? m? t?i hay n?a ?êm, hàng nghìn nhà cái luôn s?n sàng ph?c v? b?t c? nhu c?u cá ?? nào c?a b?n.


- Có th? cá ?? ? b?t c? ?âu: dù b?n ?ang ? nhà, ? c? quan, ?i công tác xa hay th?m chí ?i n??c ngoài c?ng ch?ng có gì ?nh h??ng.
kakalan668
Player
 
Posts: 49
Joined: Wed Nov 01, 2017 6:52 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron