Ph?n m?m k? toán MISA SME 2017 b?n m?i nh?t

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby vuongngho33016 on Wed Jul 18, 2018 6:43 pm

[size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH5 co? gia? 5,0 ty?
d? án vinhomes star city 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH22 gia? chi? co? 4,5 ty?
Ca? hai ?ê?u la? nha? M??T PHÔ?, ?ê?u có th? kinh doanh buôn ba?n giô?ng nhau.
Vê? thiê?t kê?: ca? hai ?ê?u xây sa?t he? ????ng, không co? sân tr???c nha?, không co? t???ng ra?o hai bên, không co? cô?ng s??t phi?a tr???c nha?. Nên viê?c kinh doanh không bi? ca?n tr??.
Vê? vi? tri?: da?y HH22 co? l??i thê? kinh doanh buôn ba?n l??n h?n la? da?y HH5,
- da?y HH22 n??m trong khu v??c ?ông dân c? h?n, nên viê?c kinh doanh se? co? nhiê?u kha?ch va? ba?n ???t ha?ng h?n
- da?y HH22 gâ?n tr???ng ho?c h?n, giu?p con ba?n se? t?? ?i ho?c ma? không mâ?t th?i gian pha?i ??a ?o?n
- da?y HH22 gâ?n TTTM va? cu?m công tri?nh hô?n h??p h?n, giu?p viê?c vui ch?i gia?i tri? va? mua s??m dê? da?ng thuâ?n tiê?n.
- da?y HH22 gâ?n TT Ha?nh chi?nh cu?a TP h?n, ?i bô? cu?ng x?? ly? ????c công viê?c
Vê? giao thông ?i la?i: ro? ra?ng la? da?y HH22 ?i la?i thuâ?n tiê?n h?n va? gâ?n Trung tâm h?n
Vê? tiêu chuâ?n ba?n giao: ca? hai ?ê?u ????c C?T xây d??ng hoa?n thiê?n m??t ngoa?i ?e?p ?ô?ng bô? va? ba?n giao thô bên trong ?ê? Kha?ch ha?ng ????c hoa?n thiê?n theo s?? thi?ch ca? nhân.[/size]

Nê?u co?n c? h?i, ha?y mua ngay 87,5m2 da?y HH22 vi? gia? re? h?n 500 triê?u so v??i 87,5m2 da?y HH5.
Vinhomes Star City – N?i ch? nhân kiêu hãnh s? h?u không gian s?ng th? h?ng c?a riêng mình!
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA

[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
vuongngho33016
Player
 
Posts: 24
Joined: Sat Feb 17, 2018 8:06 pm

Postby hoangbds.dxmb14 on Thu Jul 19, 2018 8:21 pm

d? án Vinhomes star city
- NGÔI SAO M?I TRONG T? H?P NH?NG S?N PH?M C?A VINHOMES
T? khu ?ô th? ph?c h?p hi?n ??i ??n mô hình nhà ? sinh thái, Vinhomes th?t s? ?ã ki?n t?o nên nh?ng d? án B?S mang giá tr? ?u vi?t, nâng t?m ch?t l??ng s?ng c? dân. Là s?n ph?m m?i nh?t c?a Vinhomes, d? án vinhomes thanh hoá ch?c ch?n s? ?em ??n cho Thanh Hóa m?t khu ?ô th? phong cách Châu Âu sang tr?ng và ??ng c?p b?c nh?t.
CH? ??U T? VINHOMES VÀ TI?N ?? THI CÔNG TH?N T?C
Các d? án c?a ch? ??u t? Vinhomes luôn gây ?n t??ng b?i t?c ?? thi công “th?n t?c”:
- VinhomesRiverside – The Harmony (Hà N?i) ti?n hành bàn giao các c?n villa ??u tiên sau h?n 8 tháng thi công.
- VinhomesImperia (H?i Phòng) chính th?c bàn giao phân khu The Paris ch? sau 6 tháng ra m?t
- Bên c?nh ?ó, nhi?u công trình cao t?ng nh? VinhomesMetropolis, VinhomesGreenBay v??t k? ho?ch v?i t?c ?? tri?n khai 3 – 4 ngày/sàn

?? ??t ti?n ?? ?n t??ng ?ó, d? án c?n h?i ?? nhi?u nhân t? nh? kinh nghi?m t? ch?c, kh? n?ng qu?n lý, ti?m l?c tài chính và trên h?t là tâm huy?t c?a C?T. ?ây chính là nh?ng giá tr? làm nên danh ti?ng c?a nhà phát tri?n b?t ??ng s?n uy tín nh?t VN – Vinhomes.
bi?t th? li?n k? Vinhomes star city - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA -
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
hoangbds.dxmb14
Player
 
Posts: 8
Joined: Thu Jun 07, 2018 5:41 pm

Postby vuongngho33016 on Thu Jul 19, 2018 8:55 pm

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city thanh hoá còn ?áng m? ??c h?n th?.
? vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
  • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
  • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
  • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
  • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? m?c s?c mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T b?o ??m tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4][size=4][/color]d? án vinhomes thanh hoá
- BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA[/size][/size]

[size=4]S?ng t?i vinhomes star city thanh hoá, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.

Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gìn gi? v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
vuongngho33016
Player
 
Posts: 24
Joined: Sat Feb 17, 2018 8:06 pm

Postby bdsvietnam24h on Fri Jul 20, 2018 1:14 am

Trong th?i kì g?n ?ây, vinhomes thanh hoá[/size][/color] dành ???c nhi?u s? chú ý trong gi?i B?S. Có th? nói ch?a bao gi? th? tr??ng b?t ??ng s?n l?i tr? nên sôi ??ng b?i m?t d? án ngh? d??ng sang tr?ng v?i khu nhà ?, khu gi?i trí… d? án vinhomes thanh hoá có nh?ng gì mà l?i thu hút ???c nhi?u khách hàng và ch? ??u t? nh? th?? Bài vi?t hôm nay s? giúp b?n tìm hi?u v? 3 lý do khi?n b?n không th? không b? thu hútlôi cu?n b?i d? án vinhomes star city.

1. d? án vinhomes star city v?i thi?t k? ?n t??ng
T?i vinhomes thanh hoá có nh?ng gì? Câu tr? l?i dành cho b?n chính là t?i ?ây có ??y ?? các lo?i hình khác nhau nh? bi?t th?, khu li?n k?,.. ??c bi?t ?áng ?? ý ?ó chính là shophouse v?i các nhà cao t?ng, các chung c? hi?n ??i, cao c?p và trong t??ng lai c?ng là n?i an c? lí t??ng c?a nhi?u gia ?ình. Các c?n chung c? t?i vinhomes star city thanh hoá có di?n tích ?a d?ng v?i thi?t k? t? 1 – 4 phòng ng? ??m b?o ?áp ?ng toàn b? nhu c?u sinh ho?t c?a gia ?ình. Ng??i thân, gia ?ình tr?, gia ?ình ?ông con,.. ??u s? hoàn toàn hài lòng v?i m?t n?i an c? th? h?ng. Khu ban công r?ng rãi, thoáng mát s? là m?t góc ?? b?n th? giãn, gi?i t?a nh?ng c?n th?ng trong cu?c s?ng.
2. Ti?n ích v??t tr?i t? vinhomes thanh hoá[/size][/color]
Ngoài thi?t k? ?n t??ng, vinhomes star city thanh hoá mang ??n nh?ng ti?n ích v??t tr?i ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. N?i ?ây có c?m tr??ng liên c?p M?m non , c?p 1, c?p 2,... ch?ng nh?ng th?, bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá còn có các trung tâm gi?i trí, th? thao nh? sân tenis, bóng r?, sân ch?i tr? em, outdoor gym,.. B? b?i nhà kính 800m2, 3 m?t kính, 1 m?t thác n??c s? là ?i?m ??n khá ?a chu?ng cho c? gia ?ình khi mu?n th? giãn. Khuôn viên vinhomes star city thanh hoá có nhi?u cây xanh c?nh ??p v?i h? l?n, qu?ng tr??ng ánh sáng, ???ng d?o, dàn hoa,… h?t s?c t? nhiên và tho?i mái.
3. V? trí vàng c?a bi?t th? li?n k? vinhomes star city
Thanh Hóa có c?a ngõ phía B?c là th? xã B?m S?n v?i c?m công nghi?p h?i t? các nhà máy l?n c?a t? qu?c. Phía Nam là th? tr?n Nghi S?n l?ng danh v?i c?m công nghi?p c?ng n??c sâu, phía ?ông là bi?n S?m S?n – ??a ?i?m du l?ch ?ang không ng?ng lôi cu?n ??u t? m?nh m?, còn phía Tây Thanh Hóa là khu v?c tr?ng tr?t và nhà máy ch? bi?n cây công nghi?p. vinhomes thanh hoá n?m t?i v? trí ??c ??a trong trung tâm thành ph? Thanh Hóa có 4 m?t n?m trên 4 con ph?. Thi?t k? so le, giúp 100% c?n phòng trong d? án ??u có ít nh?t 1 m?t h??ng bi?n mà không ph?i b?t kì d? án B?S nào c?ng có ???c.
V?i hàng lo?t l?i th? k? trên ?t h?n ai c?ng mu?n s?ng trong m?t thiên ???ng nh? vinhomes thanh hoá. Và d? án s? không ch? d?ng l?i cho vi?c ph?c v? cho dân c? ??a ph??ng mà s? ti?n xa h?n tr? nên m?t b?n s?c riêng, bi?n khu ph? nh? thành m?t tr?ng tâm c?a thành ph? phát tri?n. Là m?t nhà ??u t? có t?m nhìn r?ng, là m?t cá nhân mu?n nh?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t hãy tìm ??n vinhomes thanh hoá ngay thôi nào.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]d? án Vinhomes star city[/b] - Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 21
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Postby MarketingOnline on Mon Jul 23, 2018 1:41 am

[size=4]
[size=4][size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá
[/size]
- NGÔI SAO M?I TRONG T? H?P NH?NG S?N PH?M C?A VINHOMES
T? khu ?ô th? ph?c h?p hi?n ??i ??n mô hình nhà ? sinh thái, Vinhomes th?c s? ?ã ki?n t?o nên nh?ng d? án b?t ??ng s?n mang giá tr? ?u vi?t, nâng t?m ch?t l??ng s?ng c? dân. Là s?n ph?m m?i nh?t c?a Vinhomes, d? án vinhomes thanh hoá ch?c ch?n s? ?em ??n cho Thanh Hóa m?t khu ?ô th? phong cách Châu Âu sang tr?ng và ??ng c?p b?c nh?t.
CH? ??U T? VINHOMES VÀ TI?N ?? THI CÔNG TH?N T?C
Các d? án c?a ch? ??u t? Vinhomes luôn gây ?n t??ng b?i t?c ?? thi công “th?n t?c”:
- VinhomesRiverside – The Harmony (HN) ti?n hành bàn giao các c?n villa ??u tiên sau h?n 8 tháng thi công.
- VinhomesImperia (H?i Phòng) chính th?c bàn giao phân khu The Paris ch? sau 6 tháng ra m?t
- Bên c?nh ?ó, nhi?u công trình cao t?ng nh? VinhomesMetropolis, VinhomesGreenBay v??t k? ho?ch v?i t?c ?? xây d?ng 3 – 4 ngày/sàn


?? ??t ti?n ?? ?n t??ng ?ó, d? án c?n h?i ?? nhi?u nhân t? nh? kinh nghi?m t? ch?c, kh? n?ng qu?n lý, ti?m l?c tài chính và trên h?t là tâm huy?t c?a C?T. ?ây chính là nh?ng giá tr? làm nên ti?ng t?m c?a nhà phát tri?n B?S uy tín nh?t Vi?t Nam – Vinhomes.
[size=4]
[size=4]d? án Vinhomes star city

[/size][size=4]- [size=4]BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA -[/size][/size][/size][/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 24
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby bdsvietnam24h on Mon Jul 23, 2018 2:01 am

M?t ??c tr?ng riêng có ? các d? án Vinhomes chính là s? ph?i h?p vô cùng ?n t??ng c?a ?a d?ng nh?ng ???ng nét ki?n trúc Châu Âu.

L?n ??u tiên t?i Thanh Hoá, 4 phong cách ki?n trúc kinh ?i?n nh?t trên th? gi?i g?m Pháp – Hy L?p – Ý – Monaco cùng ???c tái hi?n trong 5 ti?u khu villa: Hoa H?ng, Nguy?t Qu?, Phong Lan, H??ng D??ng và M?u ??n v?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, t?o nên m?t [size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city chu?n Châu Âu ngay trong lòng ?ô th?.[/size]

Ch?ng c?n ngao du kh?p th? gi?i, ng??i dân Thanh Hóa s? s?m ???c s?ng gi?a không gian Châu Âu tuy?t v?i và t?n h??ng cu?c s?ng tinh hoa, ??ng c?p![size=4]S?ng t?i vinhomes star city còn ?áng mong ??c, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]d? án vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city thanh hoá còn ?áng mong ??c h?n th?.

? d? án vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
  • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
  • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
  • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
  • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? m?c s?c mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]vinhomes star city - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]d? án Vinhomes star city[/b] - Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 21
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron