Thang nhôm Nikawa chính hãng giá r? t?i Hà N?i và Sài Gòn

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby thangnhomtamphat on Tue Sep 11, 2018 6:17 pmImage
[color=#89B239][b]Gi??ng b?nh nhân 2 tay quay
[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN02

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và chân cho b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n,

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]


Image

[b]Gi??ng b?nh nhân 2 ch?c n?ng dùng ?i?n[/b]

Image

Mã gi??ng : CS19M

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và chân cho b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng ?i?n

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n,

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân 3 tay quay[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN03

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng y t?: Gi??ng b?nh nâng ??u nâng chân và v? sinh t?i gi??ng cho b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân 4 tay quay[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN04

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân 5 tay quay[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN05

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và h? chân, g?i ??u và V? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr][/color]

Image
[color=#89B239][b]Gi??ng b?nh nhân 10 ch?c n?ng quay tay
[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN15

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u, h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i, ôm l?ng, nâng ?ùi b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]


Image

[b]Gi??ng b?nh nhân c? ?i?n k?t h?p 11 ch?c n?ng[/b]

Image

Mã gi??ng : DNC10

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : Khi?n khi?n b?ng ?i?n và c?

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân c? ?i?n 11 ch?c n?ng[/b]

Image

Mã gi??ng : DNC16

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i, ôm l?ng, nâng ?ùi b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : Khi?n khi?n b?ng ?i?n và c?

Ph? ki?n ?i kèm : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Chuyên cung c?p và l?p ??t các lo?i gi??ng b?nh nhân giá r? t?i th? tr??ng Hà N?i Và Sài Gòn. Các s?n ph?m gi??ng b?nh ???c l?p ??t mi?n phí t?i nhà ?? có giá t?t quý khách vui lòng g?i theo s? 0911.054.222 – 0942.340.333

[/color]
[center] Gi??ng b?nh Hòa Phát[/center]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 40
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby vanphong11021 on Wed Oct 17, 2018 12:28 am

t?ng mình d? v?i t?ng nha
vanphong11021
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby hupa2018 on Fri Oct 19, 2018 6:52 pm

d?ch v? in offset uy tín Cao Huy Hoàng chuyên ph?c v? bang bao gia in tui giay chúc công ty c?a các b?n ?ông khách và ??ng quên ?ng h? cty mình nha

d?ch v? in ?n giá r? CAO HUY HOÀNG r?t hân h?nh ???c ph?c v? quý khách thân yêu :
Image
??a ch?: 5/2 Nguy?n C?u ?àm, Ph??ng Tân S?n Nhì, Qu?n Tân Phú, TP. H? Chí Minh
Hotline: 0906 944 359 - 0976 271 035
Web site: caohuyhoang.com
hupa2018
Player
 
Posts: 9
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron