ATCS D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói giá r? cho doanh nghi?p m

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby ngouunbydhn1 on Sat Jul 13, 2019 4:21 am

Ftruyen.com S?u t?m ngày càng nhi?u nh?ng tác ph?m truyen ngon tinh s?c, t?ng h?p truy?n xuyên không, truyen kiem hiep hot nh?t, truy?n hài h??c ng?n, truy?n tiên hi?p ng?n, t?ng h?p truyen sac, truy?n d? gi?i h?c ???ng, truyen dam my ng?n, truyen trong sinh, t?ng h?p truyen teen, truyen trinh tham s?c, truyen tieu thuyet hay nh?t, truy?n s?ng full,t?ng h?p truyen cung dau, truy?n l?ch s? h?c ???ng, truyen doan van ng?n, truyen khoa huyen hot nh?t, truyen di nang full, truyen mat the s?c, truy?n ??ng nhân, truy?n n? ph? s?c, truyen trong sinh h?c ???ng, truy?n quân s? s?c, truy?n khác ng?n, truyen vo hiep hay nh?t, truyen bach hop hay nh?t, truy?n ?i?n v?n ng?n, truyen teen h?c ???ng, truyen phuong tay full, truyen gia dau h?c ???ng, truy?n trinh thám s?c, truyen hien dai s?c, truyen khoa ao hot nh?t, truyen tham hiem hay nh?t, truyen viet nam s?c, truy?n he hot nh?t, truyen dong phuong hot nh?t ?ình ?ám ???c c?i biên thành truy?n tranh. M?c dù sau khi chuy?n thành truy?n tranh s? có nhi?u ch? l??c b?t, có th? không c?m nh?n ???c tr?n v?n tác ph?m, nh?ng ?u ?i?m c?a truy?n tranh chính là màu s?c và hình ?nh b?t m?t, ??c ?? nh?c m?t và ??c bi?t r?t thích h?p cho ??o h?u nào l??i t??ng t??ng. Vì v?y nên l??ng ng??i ??c truy?n tranh Tiên hi?p Huy?n huy?n chuy?n th? t? truy?n ch? c?ng r?t ?ông ??o, (trong s? này có m?t ph?n không nh? các ??o h?u ?ã ??c truy?n ch? r?i v?n còn ghi?n mà ch?y qua ??c l?i truy?n tranh :v)

D??i ?ây là top 10 truy?n tranh Tiên hi?p Huy?n huy?n có nhân khí l?n nh?t.

1. « ??u Phá Th??ng Khung »

Tác gi?: Thiên T?m Th? ??u

Tác ph?m huy?n tho?i, không ph?i bàn cãi, bá t? truy?n ch? ??n truy?n tranh, c?ng là tác ph?m d?n t?i h? ??n v?i truy?n ch?. C?ng c? 7 – 8 n?m r?i. Th?i gian qua nhanh th?t.

2. « ??u La ??i L?c »

Tác gi?: ???ng Gia Tam Thi?u

Nh?c ??n ??u Phá thì không th? không nh?c ??n ??u La, 2 b? này c? nh? 1 c?p, k? c? truy?n ch?, truy?n tranh, ho?t hình ??u ra song song, x?p h?ng bài danh c?ng g?n k? nhau. V? n?i dung thì kh?i bàn n?a :v, quá n?i r?i.

3. « Nguyên Tôn »

Tác gi?: Thiên T?m Th? ??u

B? này thì m?i, nh?ng mô tip thì c?ng không có gì khác so v?i 3 b? tr??c (??u Phá Th??ng Khung, V? ??ng Càn Không, ??i Chúa T?). Truy?n ch? v?n còn ?ang ra, nh?ng truy?n tranh ?ã r?t hot. Có v? tác gi? Thiên T?m Th? ??u r?t có duyên v?i truy?n tranh, hay là do fan quá ?ông nh? :v.

4. « Tuy?t Th? ???ng Môn »

Tác gi?: ???ng Gia Tam Thi?u

Ph?n 2 c?a ??u La, ? thì ??u La nó n?i thì b? này c?ng n?i theo thôi, không có gì ng?c nhiên c? :v.

Xem các truy?n quan tr??ng ng?n, truyen ma hot nh?t, truyen hay hay nh?t, truyen light novel hay nh?t, truy?n tình c?m full,

5. « Tu Chân Liêu Thiên Qu?n »

Tác gi?: Thánh K? S? ?ích Truy?n Thuy?t

B? này t?i h? v?n ?ang hóng t?ng ch??ng, m?i ngày ni?m vui thú ??n gi?n là ??c truy?n này v?i ??c c? bình lu?n trên 2 trang truyencv và tangthuvien :v. Truy?n gi?i trí nh? nhàng, hài h??c, r?t ???c ?a chu?ng. Truy?n tranh ra ch?m quá, c?n b?n không ?ã ghi?n.

6. « Qu?c Dân Lão Công ?ái H?i Gia » Tên khác: Hôn tr?m 55 l?n

Tác gi?: Di?p Phi D?

Ngôn tình nhé, b? này t?i h? ch?a có ??c =)). Tác gi? là n?, nhân khí r?t ?ông ??o, ???c ng??i x?ng là “Ngôn tình thiên h?u”. Truy?n tranh ?ã full, ??o h?u nào thích có th? th? :v. (B?ng x?p h?ng này l?y bên Trung Qu?c nên mình c?ng không hi?u sao l?i có 1 b? ngôn tình chen vào).

truyen vong du ng?n, truy?n ng??c hot nh?t, t?ng h?p truyen nu cuong, truyen linh di s?c, Xem thêm t?i ftruyen.com
ngouunbydhn1
Player
 
Posts: 3
Joined: Wed Jul 03, 2019 3:08 am

Postby ngouydhnunb2 on Tue Jul 16, 2019 1:18 pm

Ftruyen.com nói v? truy?n ngôn tình h?c ???ng, t?ng h?p truy?n xuyên không, truy?n ki?m hi?p s?c, truy?n hài h??c, truyen tien hiep s?c, truy?n s?c hay nh?t, truy?n d? gi?i h?c ???ng, truy?n ?am m? s?c, truyen trong sinh ng?n, truy?n teen full, truyen trinh tham, truy?n ti?u thuy?t ng?n, t?ng h?p truy?n s?ng,truyen cung dau hot nh?t, t?ng h?p truy?n l?ch s?, truy?n ?o?n v?n ng?n, truy?n khoa huy?n s?c, truy?n d? n?ng h?c ???ng, truyen mat the s?c, t?ng h?p truyen dong nhan, truy?n n? ph? hay nh?t, t?ng h?p truy?n tr?ng sinh, truy?n quân s?, truyen khac s?c, truy?n võ hi?p hay nh?t, truyen bach hop h?c ???ng, truy?n ?i?n v?n hay nh?t, truy?n teen hot nh?t, truyen phuong tay ng?n, t?ng h?p truyen gia dau, truyen trinh tham hot nh?t, t?ng h?p truyen hien dai, truyen khoa ao ng?n, truyen tham hiem, truyen viet nam ng?n, truy?n he hay nh?t, truy?n ?ông ph??ng h?c ???ng thì vô vàn truy?n hay. Nên mình s? ??a list truy?n ngôn tình hi?n ??i m?i hay nh?t 2018 và top truy?n ngôn tình hi?n ??i hay nên ??c trong n?m 2019 nhé.

D??i ?ây ??u là nh?ng tác ph?m ngôn tình xu?t s?c nh?t, thu hút ??c gi? nhi?u nh?t trong n?m 2018 ??y nhé. Hi v?ng sang n?m 2019 fan ngôn chúng ta s? ???c ??c nhi?u cu?n sách ch?t l??ng và h?p d?n nh? v?y.


HOT
B?t H?i
Truy?n Ngôn tình, Truy?n c? ??i, Truy?n Ng??c HOT
Tr?ng Sinh Chi Ng??i Ngoài Hành Tinh Ph? Thân
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Võng Du, Truy?n Tr?ng Sinh HOT
Nam Th?n Qu?c Dân, C?u Thi?u Xin Th?nh Giáo (Chú Út T?ng Tài Yêu Không Nào)
Truy?n Ngôn tình, Truy?n D? Gi?i, Truy?n hài h??c HOT
Qua ???ng G?p Nhân Duyên
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?o?n V?n HOT
C?c Ph?m Ti?u B?ch Ch?i Game
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Võng Du, Truy?n hài h??c HOT
D??ng Ch? N? Qu? Làm Lão Bà
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Linh D? HOT
Cu?c S?ng H?nh Phúc Sau Khi Tr?ng Sinh
Truy?n Ngôn tình, Tr?ng Sinh, Truy?n Tr?ng Sinh HOT
H?n T?i Tam Qu?c Làm Quân Phi?t
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Xuyên không, Truy?n Quân S?

L?a bi?c bóng, khói trà lãng ?ãng. Nàng ng?i gi?a U Bình hiên, m?c cho ánh tr?ng ngoài c?a s? r?i qua rèm c?a, chi?u xu?ng thân hình m?nh mai. ?êm t?i ?m ??m, nh?ng nàng ?ã không còn c?m giác.
Tr??c m?t nàng v?nh vi?n ch? có bàn c?, có khác ch?ng là th? c? bi?n chuy?n m?i ngày. Nàng là Th??ng Quan T? K?, ?? nh?t k? th? c?a ??i ???ng, vì th? ???c h?u c?n bên c?nh Minh Hoàng.
Có ph?i ta r?t tham lam hay không? Ch? ch?i c? cùng hoàng th??ng thôi thì ch?a ??? Nh?ng n?u không nh? c?, làm sao ta có th? g?p m?t ng??i? Ng??i ch?i c? cùng ta, th?m chí còn l?nh nh?t v?i Mai phi Giang Thái Bình có dung m?o thiên tiên, thùy m? tao nhã, ta còn mu?n ôm hy v?ng xa v?i nào h?n n?a? T? K? l?ng l? th? dài, l?m b?m: “Thôi thôi, t?t nh?t v?n nên ng?m cách ?? ?êm mai hoàng th??ng l?i th?ng mà không sinh nghi ?i.”
“Ngày nào c?ng hao t?n tâm s?c ?? nh??ng c?, T? K?, mu?i thay ??i r?i.”
?ây là hoàng cung mà! Có ai to gan nh? v?y… T? K? xoay ng??i, nhìn th?y h?n. V?n m?t thân áo tr?ng ph?t gió lay ??ng, ngay c? ánh m?t c?ng d?u dàng nh? tr??c, là d?u dàng ch? khi nhìn nàng m?i có. Tiêu sái ng?o m?n không ??i, thiên h? ?? nh?t sát th?, Lãnh ki?m Lâm Ng?o B?ch.
“S? huynh…” T? K? kh? g?i.
Thiên h? ?? nh?t k? th? và thiên h? ?? nh?t sát th? hóa ra là s? huynh mu?i, càng không ng? ???c là Lâm Ng?o B?ch b?t ch?t ti?n lên, ph?y m?t cái làm r?i lo?n th? c?: “Ch?ng ph?i mu?i không mu?n vào cung sao? D?a vào võ công c?a mu?i ?áng ra ph?i d? dàng r?i ?i ???c r?i ch?? Tr??c kia mu?i ghét nh?t là l?p th? c? gi?, ngay c? khi ch?i vui v?i huynh c?ng không ch?u n??ng tay, vì sao bây gi? ngày nào c?ng ph?i tính toán ?? thua y?”
T? K? yên l?ng thu d?n quân c?, nh?t t?ng viên m?t, khi ng?ng ??u ?ã ...
ngouydhnunb2
Player
 
Posts: 4
Joined: Wed Jul 03, 2019 6:38 pm

Postby atcsbn01 on Tue Sep 10, 2019 11:05 pm

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p??I LÝ THU? ATCS NH?N D?CH V? TUY?N D?NG VÀ CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ?ào t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n phí PH?N M?M K? TOÁN DOANH NGHI?P

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
[center]Liên h?:[/center][center]0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.com[/center][center][size=7]ketoanthueatcs.vn
[/size]


Image


[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 51
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron