Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Postby atcsbn01 on Thu Jul 18, 2019 12:34 pm

??i lý thu? ATCS bên mình c?n tuy?n:

- 1 b?n Nam ho?c N? có kinh nghi?m thanh tra quy?t toán thu? làm qu?n lý, ?u tiên các b?n có thâm niên làm vi?c trong môi tr??ng d?ch v? k? toán thu? và ? g?n Mai Lâm - ?ông Anh - Hà N?i (V?n phòng trên ???ng QL3, cách c?u ?u?ng kho?ng 2 km). N?u phù h?p ?áp ?ng ???c công vi?c thì s? ?i làm luôn vào ??u tháng 8/2019. Công vi?c ch? y?u qu?n lý và h??ng d?n ?ào t?o các b?n khác x? lý, nh?p li?u hóa ??n ch?ng t? lên ph?n m?m k? toán Fast ho?c Misa, in ?n s? k? toán, Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, tho?i mái và có ?i?u ki?n phát tri?n chuyên môn. Công ty ho?t ??ng nhi?u l?nh v?c: K? toán thu?, d?ch v? t? v?n, các d?ch v? thành l?p doanh nghi?p, ?ào t?o k? toán, ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t? ... c?n 01 b?n qu?n lý tâm huy?t g?n bó v? phát tri?n cùng-1 b?n Nam ho?c N? thành th?o các nghi?p v? kê khai thu?, lên báo cáo tài chính chu?n b? cho mùa báo cáo t?t b?t cu?i n?m.

- 2 b?n n? h?c vi?c ?u tiên sinh viên s?p ho?c m?i ra tr??ng có ph? c?p l??ng và ?n tr?a, h?t h?c vi?c tùy theo n?ng l?c và ?i?u ki?n công vi?c có th? gi? l?i làm chính th?c


L??ng: Theo th?a thu?n tùy theo n?ng l?c ?ng viên.

B?n nào phù h?p mu?n ?ng tuy?n thì g?i CV t?i vào email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com nhé, mình s? ch? ??ng liên h? các ?ng viên phù h?p.

Thank các b?n quan tâm.
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby ndkugocjynkop1 on Wed Dec 11, 2019 3:21 pm

Cách s? d?ng Yen sao khanh hoa cao cap cho bé 3 tu?i b?n ?ã bi?t hay ch?a?


B?n có bi?t r?ng t? 6 tháng tr? ?i, bé ?ã có th? ?n ???c y?n sào? V?i nh?ng bé ?ã ? giai ?o?n 3 tu?i tr? ?i, mua yen sao khanh hoa o ha noicho bé 3 tu?i ?n là hoàn toàn có th? ???c, lúc này bé ?ã có th? thích nghi ???c v?i nhi?u lo?i th?c ?n, ??c bi?t là y?n sào. Y?n sào là món ?n lành, ??y ?? ch?t dinh d??ng cung c?p cho bé 3 tu?i. Hãy cùng tìm hi?u v? cách ch? bi?n [b]y?n sào cho bé 3 tu?i nh?t ??nh c?n ph?i bi?t các m? nhé.[/b]

[b]Công D?ng C?a yen sao khanh hoa Khánh Hòa[/b]1Thành ph?n dinh d??ng c?a y?n sào Khánh Hòa

Ngu?n bài vi?t: Cách ?n y?n sào khánh hòa nh? th? nào là ?úng cách? / https://yensaochuanxin.com/cach-an-yen- ... -cach.html Cách ?n y?n sàoCách ?n y?n sào khánh hòaCách ch? bi?n y?n sàoCách ch? bi?n y?n sào ??n gi?n
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:Giá bán Y?n sào Khánh Hòa có giá bán nh? th? nào? Mua ? ?âu ?? ??m b?o hàng th?t?Next Post:Y?n sào cho bé 1 tu?i – L?i ích và l?u ý
ndkugocjynkop1
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Jul 09, 2019 2:49 pm

Postby ndkugocyn4kop1 on Tue Dec 17, 2019 10:04 am

yen sao khanh hoa Y?n v?n tr?ng Khánh Hòa công d?ng l?i ích và giá bán chi ti?t nh?t
11/12/2019 S?N PH?M
Y?n sào Khánh Hòa Y?n v?n tr?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m có r?t nhi?u l?i ích ??i v?i s?c kh?e. B?t k? ai c?ng ??u có th? s? d?ng y?n v?n Khánh Hòa, tuy nhiên, nh?ng thông tin v? cách ch? bi?n và giá thành y?n v?n không ph?i là ?i?u ai c?ng bi?t.

Công D?ng C?a yen sao khanh hoa ha noi Y?n v?n tr?ng Khánh Hòa

Yensaochuanxin yen sao khanh hoa tai ha noi Chuyên bán Y?n tinh ch? y?n sào Khánh Hòa Liên h? hotline: 092.137.6388
ndkugocyn4kop1
Player
 
Posts: 3
Joined: Tue Jul 09, 2019 5:51 am

Postby vanphong11021 on Wed Jan 01, 2020 9:50 pm

B?nh vi?n Da li?u TP.HCM v?a k?t n?p nhi?u tr??ng h?p b?nh nhân x?m hình b? nhi?m trùng, d? ?ng m?c x?m, phát ban…??n khám và ?i?u tr?.
[center] [/center]
Image


Ph?ng da vì x?m

Ths. BS Lê Th?o Hi?n – Khoa Th?m m? da (B?nh vi?n Da li?u TP.HCM) cho bi?t x?m hình t??ng nh? vô h?i nh?ng ?n ch?a r?t nhi?u nguy c?. Ngay c? khi ???c x?m b?i m?t ngh? nhân x?m hình chuyên nghi?p thì b?n v?n có th? b? các ph?n ?ng da có h?i. M?t s? ph?n ?ng x?y ra ngay t?c kh?c sau khi x?m, m?t s? ph?n ?ng xu?t hi?n sau vài tu?n ho?c nhi?u n?m sau ?ó mà b?nh nhân không bi?t c?n do. D??i ?ây là 7 nguy c? hay g?p.

xem thêm: B? s?o trên m?t nên kiêng ?n gì?

Nhi?m trùng

th??ng nh?t, sau x?m hình, khi da lành thì b?n s? có c?m giác ng?a và da bong v?y. t?t th?y nh?ng d?u hi?u này là ph?n ?ng da thông th??ng sau khi x?m hình. Tuy nhiên, n?u da b? nhi?m trùng s? có các bi?u l? sau: da ??, s?ng, ?au, vùng da x?m hình b? r?p n??c, s?t, ?n l?nh và run ng??i, da n?i m?, loét da.

Nhi?m trùng hình x?m th??ng xu?t hi?n ngay sau khi x?m ho?c sau vài ngày th?m chí vài tháng.


[center]Image[/center]

Nhi?m trùng vì x?m

xem thêm: S?o l?i ngày ?càng to: nguyên nhân và cách kh?c ph?c

D? ?ng m?c x?m

Ph?n ?ng d? ?ng có th? xu?t hi?n t?c th?i ho?c sau vài tu?n th?m chí vài n?m sau. M?t s? ng??i xu?t hi?n ph?n ?ng d? ?ng sau khi ?i?u tr? m?t b?nh lý khác, ch?ng h?n nh? sau khi b?t ??u ?i?u tr? b?ng thu?c kháng vi-rút cho HIV ho?c gi?i ph?u thay kh?p.

H?u h?t m?i ng??i ??u b? d? ?ng v?i m?t màu m?c c? th?. Màu ?? th??ng gây d? ?ng nhi?u nh?t. Tuy nhiên, b?t k? m?c x?m màu nào c?ng có th? gây d? ?ng.

Các d?u hi?u d? ?ng m?c x?m: da vùng x?m b? ?? và s?ng; ng?a; có nh?ng m?ng ho?c n?t g? lên da; da r?p n??c; da r? d?ch, ?óng mài...

Phát ban khi x?m m?c lâm th?i

Phát ban có th? x?y ra trong lúc x?m hình ho?c sau 3 tu?n và th??ng g?p ? m?c x?m màu ?en. Ch?t gây d? ?ng có trong m?c x?m màu ?en th??ng là PPD.

D?u hi?u c?a phát ban: vùng da x?m ?? và s?ng; ng?a d? d?i; ?au; nhi?u n?t nh?; m?ng da g? b? m?t, tróc v?y; r?p n??c, r? d?ch; m?t màu da; s?o; m?t s? ng??i có th? b? chóng m?t, ng?t ho?c ?au b?ng.

Phát ban d? ?ng ánh n?ng

Sau khi x?m, m?t s? ng??i b? d? ?ng ánh n?ng trên vùng da x?m hình. Ph?n ?ng này có th? x?y ra m?i khi ánh n?ng chi?u vào hình x?m c?a b?n.

Phát ban d? ?ng này có th? xu?t hi?n trong vòng vài phút khi ác vàng chi?u vào hình x?m c?a b?n ho?c vài gi? sau ?ó.

D?u hi?u nh?n bi?t: s?ng và ?? xung quanh hình x?m; phát ban ng?a; r?p n??c ho?c n?i m?ng phù ng?a

xem thêm: Tr? s?o l?i phì ??i hi??u qu? v?i kem tr? s?o c?a Scar Heal

B?nh da xu?t hi?n

Vi?c x?m mình có th? gây phát kh?i các b?nh lý v? da nh? b?nh v?y n?n, viêm da c? ??a (b?nh chàm), b?ch bi?n, lichen ph?ng, s?o l?i, ung th? da.

Các b?nh lý da có th? xu?t hi?n trong vòng 10 ??n 20 ngày sau khi x?m. B?nh c?ng có th? xu?t hi?n s?m nh?t là ba ngày sau khi x?m. ?ôi khi, chúng có th? xu?t hi?n nhi?u n?m sau ?ó.

Ph?ng da sau khi ch?p c?ng h??ng t? (MRI)

Tr??ng h?p này hi?m g?p. M?t s? ng??i ?ã b? ph?ng vùng da x?m hình trong khi ch?p MRI. Vì vây, khi c?n ph?i ch?p MRI, b?n c?n thông tin v?i k? thu?t viên ch?p MRI r?ng b?n có hình x?m trên da. Yêu c?u k? thu?t viên d?ng ch?p MRI n?u b?n c?m th?y nóng rát ho?c châm chích ? vùng da x?m hình.

?? h?n ch? bi?n ch?ng t? hình x?m, khi x?m c?n che ??y hình x?m tr??c khi ?i ra ngoài ???ng b?ng cách che ph? b?i áo x?ng ho?c kh?u trang, bít t?t tay. ch?n l?c v?i che hình x?m là lo?i v?i dày, t?i màu, có kh? n?ng ch?ng n?ng t?t. N?u b?n ?ã t?ng b? s?o l?i thì hãy ngh? suy l?i v? vi?c x?m mình. S?o có th? xu?t hi?n sau khi x?m và làm h?ng hình x?m c?a b?n.

Sau khi x?m, n?u th?y có các d?u hi?u c?a b?nh ngoài da ho?c b? s?o, hãy ??n g?p th?y thu?c da li?u. bác s? da li?u có th? giúp b?n c?i thi?n v?t s?o, ch?n ?oán và ?i?u tr? s?m các b?nh ngoài da.

$Link$
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby ngouydhnunb2 on Thu Jan 30, 2020 2:42 pm

[b]D?ch v? thi?t k? website giá r? t?i hà n?i ? ?âu uy tín hi?n nay luôn là v?n ?? mà r?t nhi?u ng??i quan tâm. B?i l?, l?a ch?n m?t ??n v? thi?t k? website chuyên nghi?p s? giúp cho ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p hi?u qu? h?n.[/b]

Trong xã h?i hi?n ??i công ngh? 4.0 nh? hi?n nay, vi?c s? h?u m?t trang web riêng là nhu c?u t?t y?u c?a m?i doanh nghi?p. Hi?u ???c nhu c?u ?ó, r?t nhi?u ??n v? nh?n thi?t k? web giá r? ?ã ra ??i, trong ?ó Thi?t k? web 24h là ??a ch? ???c nhi?u doanh nghi?p tin t??ng.

L?a ch?n tk web tron goit?i Hà N?i c?a Thi?t k? web 24h, quý khách hàng s? ???c ph?c v? t?n tình và chu ?áo v? m?i v?n ??, t? A ??n Z. [color=#09b060]D?ch v? thi?t k? website tr?n gói c?a Thi?t k? web 24h bao g?m các khâu t? t? v?n ch?n domain ??n l?a ch?n gói hosting và thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u,… B?n s? không c?n ph?i thuê nhi?u ??n v? lo li?u t?ng khâu hay t? tay chu?n b? domain, hosting,… mà ch? c?n ??a ra ý t??ng, Thi?t k? web 24h s? giúp b?n t?o d?ng m?t website nh? nh?ng gì b?n mong mu?n.[/color]

Trên ?ây là m?t vài thông tin gi?i ?áp th?c m?c d?ch v? thi?t k? website giá r? tr?n gói ? ?âu ch?t l??ng cho các doanh nghi?p tham kh?o. N?u b?n có nhu c?u thi?t k? website cho b?t k? l?nh v?c nào, ??ng quên liên h? hotline: 090.671.9129.

Liên h? ngay d?ch v? thiet ke website ThietKeWeb24h.org :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org[center][/center]
ngouydhnunb2
Player
 
Posts: 11
Joined: Wed Jul 03, 2019 6:38 pm

up sp

Postby dangtinraovattphcm on Sat Mar 07, 2020 2:14 pm

Thi?t k? web tr?n gói giao di?n theo yêu c?u, t?ng hosting + tên mi?n ch? 1,8 tri?u: thietkewebchuyen.com/web

Thi?t k? logo giá t? 300k: thietkewebchuyen.com/logo ( và các d?ch v? thi?t k? banner khác )

??ng tin rao v?t t?i 1000 tin ch? có 200k: thietkewebchuyen.com/dangtin

??ng tin 100 web b?t ??ng s?n l?n ch? có 300k: thietkewebchuyen.com/dangtin#bds
dangtinraovattphcm
Player
 
Posts: 64
Joined: Wed Nov 07, 2018 1:37 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron