45

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

45

Postby yenbao778 on Sat Dec 03, 2016 10:38 am

yenbao778
Player
 
Posts: 73
Joined: Wed Nov 23, 2016 11:30 pm

Ph?n m?m k? toán Fast Accounting 11 Update thông t? 133/2016

Postby vnfastacc1 on Sat Dec 03, 2016 5:21 pm

Ph?n m?m k? toán Fast Accounting 11 Update thông t? 133/2016

Ph?n m?m Fast Accounting 11 là ph?n m?m k? toán hàng ??u Vi?t Nam ?áp ?ng r?t t?t các nhu c?u v? h?ch toán k? toán cho các doanh nghi?p v? các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? …
V?i ??c tính là thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngoài các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán và lên báo cáo tài chính theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m Fast Accounting có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.
T?i phiên b?n m?i nh?t là Fast Accounting 10.2 ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? Tài Chính và T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 156, Thông t? 151, Thông t? 119, Thông t? 200, Thông t? 133/2016 t??ng thích v?i ph?n m?m HTKK 3.3.4 m?i nh?t c?a T?ng c?c thu? giúp các b?n ti?t ki?m th?i gian không ph?i nh?p các form, m?u bi?u kê khai thu? GTGT ??u ra, ??u vào, thu? TNDN, báo cáo tài chính trên HTKK 3.3.4
??c bi?t ph?n m?m ?ã ???c update Thông t? 200, Thông t? 133 c?a B? tài chính thay th? cho Quy?t ??nh 15. V?i b?n update này, ph?n m?m v?a có th? s? d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.
Ngoài ra ? ph?n m?m Fast Accounting 11 Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n và qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.
V?i các Doanh nghi?p chuyên ngành v? Xây D?ng và D??c Ph?m thì c?ng ??u có các s?n ph?m chuyên ngành dành cho các doanh nghi?p này v?i các nghi?p v? k? toán ??c thù ?ó là:
– Fast Accounting for Construction (Ph?n m?m k? toán chuyên ngành xây d?ng)
– Fast Accounting for Pharmacy (Ph?n mêm k? toán chuyên ngành d??c ph?m)
Giá tr?n gói: 1.000.000 ?
Anh/ Ch? … mu?n ???c t? v?n thêm v? các ph?n m?m trên thì anh ch? có th? ?? liên h? tr?c ti?p v?i mình:
?i?n tho?i, Zalo, Viber: 0966735048
Email: mailto:yeuketoan2016@gmail.com
Yahoo : yeuketoan2012
Skype: yeuketoan2012
https://yeuketoan2012.wordpress.com


Mình nh?n update thông t? 200, Thông t? 133 cho t?t c? các phiên b?n Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
vnfastacc1
Player
 
Posts: 1601
Joined: Wed Sep 14, 2016 8:32 pm

Postby vnfastacc1 on Sun Dec 04, 2016 11:25 am

Cách dùng ph?n m?m b?o m?t kaspersky Internet Security 2017 v?nh vi?n

https://www.youtube.com/watch?v=AhgOpP2KRYs

Phiên b?n dùng th? 30 ngày có ch?c n?ng full gi?ng nh? b?n quy?n ch? khác là g?n h?t ho?c h?t 30 ngày các b?n l?i ph?i thao tác Reset l?i dùng th? 3 ngày ti?p.

B?n nào c?n thì Subs và Like kênh và ?? l?i email mình s? g?i link t?i ph?n m?m và công c? reset 30 ngày
vnfastacc1
Player
 
Posts: 1601
Joined: Wed Sep 14, 2016 8:32 pm

L?u tr? và ph?c h?i d? li?u ph?n m?m k? toán Fast Accounting

Postby vnfastacc1 on Mon Dec 05, 2016 1:30 pm

Ch?n bi?u t??ng ch?y Fast Accounting ch?n Properties
Nhìn vào m?c: Start in (nh? máy mình s? là D:\PHANMEMKETOAN\FA2016FULL\WS\) thì d? li?u c?a Ph?n m?m k? toán s? ???c l?u tr? ? 2 th? m?c COD và DBF trong th? m?c D:\PHANMEMKETOAN\FA2016FULL
??nh k? vài ngày, tu?n … các b?n có th? thao tác nh? trên copy sau ?ó nén, ??t password file nén và l?u tr? sang máy tính khác, ho?c g?i vào email l?u tr? thì ??m b?o s? không bao gi? ph?i lo l?ng ??n vi?c m?t d? li?u, khi có v?n ?? ch? vi?c copy l?i d? li?u là s? ph?c h?i ???c toàn b? d? li?u ?ã l?u tr?.
Nh? ? VIDEO thì file d? li?u ??n th?i ?i?m 10/10/2016 s? là file nén LUUTRU 10102016 vi?c c?a các b?n là l?u tr? file này.
https://www.youtube.com/watch?v=4zlOaweZ63o
vnfastacc1
Player
 
Posts: 1601
Joined: Wed Sep 14, 2016 8:32 pm

Chuy?n nhà thành h?ng

Postby yenbao778 on Tue Dec 06, 2016 2:40 am

Chi ti?t xem t?i : Chuy?n nhà tr?n gói
Trong m?t bình lu?n trên Twitter vào hôm qua 27/11, T?ng th?ng ??c c? M? Donald Trump vi?t: “Ngoài chi?n th?ng ??i c? tri ?oàn, tôi có th? th?ng b?u c? ph? thông n?u không vì hàng tri?u ng??i b? phi?u b?t h?p pháp". Tuy nhiên, ông không ??a ra b?ng ch?ng cho cáo bu?c "hàng tri?u ng??i b? phi?u b?t h?p pháp".

Ông nói r?ng, ông có th? th?ng b?u c? ph? thông “m?t cách d? dàng và thuy?t ph?c” n?u b?u c? t?ng th?ng ???c quy?t ??nh theo c? ch? ?ó thay vì ??i c? tri ?oàn.

Tr??c cu?c b?u c?, t? phú New York này nhi?u l?n cho r?ng k?t qu? b?u c? có th? b? s?p ??t và không có l?i cho ông. Tuy nhiên, k? t? sau cu?c b?u c?, ông ?ã thay ??i quan ?i?m và kêu g?i kh?i ?oàn k?t dân t?c.

C?ng trong ngày hôm qua, T?ng th?ng ??c c? Trump ?ã lên ti?ng ch? trích nh?ng n? l?c c?a ?ng viên ??ng Xanh Jill Stein nh?m ?? ngh? ki?m l?i phi?u b?u t?ng th?ng ? 3 bang quan tr?ng g?m Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ông cho r?ng, ?ây là “m?t trò l?a ??o” và kêu g?i t?t c? hãy th?a nh?n k?t qu?.

???c bi?t, ?y ban b?u c? bang Wisconsin s? nhóm h?p vào hôm nay ?? phê duy?t l?ch trình cho vi?c ki?m l?i phi?u. Trong khi ?ó, Pennsylvania và Michigan ???c cho là c?ng s?n sàng ki?m l?i phi?u n?u nh?n ???c khi?u n?i tr??c h?n chót 30/11.
yenbao778
Player
 
Posts: 73
Joined: Wed Nov 23, 2016 11:30 pm

Chuy?n nhà thành h?ng

Postby yenbao778 on Wed Dec 07, 2016 2:39 pm

Chi ti?t xem t?i : Chuy?n nhà tr?n gói
Trong m?t bình lu?n trên Twitter vào hôm qua 27/11, T?ng th?ng ??c c? M? Donald Trump vi?t: “Ngoài chi?n th?ng ??i c? tri ?oàn, tôi có th? th?ng b?u c? ph? thông n?u không vì hàng tri?u ng??i b? phi?u b?t h?p pháp". Tuy nhiên, ông không ??a ra b?ng ch?ng cho cáo bu?c "hàng tri?u ng??i b? phi?u b?t h?p pháp".

Ông nói r?ng, ông có th? th?ng b?u c? ph? thông “m?t cách d? dàng và thuy?t ph?c” n?u b?u c? t?ng th?ng ???c quy?t ??nh theo c? ch? ?ó thay vì ??i c? tri ?oàn.

Tr??c cu?c b?u c?, t? phú New York này nhi?u l?n cho r?ng k?t qu? b?u c? có th? b? s?p ??t và không có l?i cho ông. Tuy nhiên, k? t? sau cu?c b?u c?, ông ?ã thay ??i quan ?i?m và kêu g?i kh?i ?oàn k?t dân t?c.

C?ng trong ngày hôm qua, T?ng th?ng ??c c? Trump ?ã lên ti?ng ch? trích nh?ng n? l?c c?a ?ng viên ??ng Xanh Jill Stein nh?m ?? ngh? ki?m l?i phi?u b?u t?ng th?ng ? 3 bang quan tr?ng g?m Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ông cho r?ng, ?ây là “m?t trò l?a ??o” và kêu g?i t?t c? hãy th?a nh?n k?t qu?.

???c bi?t, ?y ban b?u c? bang Wisconsin s? nhóm h?p vào hôm nay ?? phê duy?t l?ch trình cho vi?c ki?m l?i phi?u. Trong khi ?ó, Pennsylvania và Michigan ???c cho là c?ng s?n sàng ki?m l?i phi?u n?u nh?n ???c khi?u n?i tr??c h?n chót 30/11.
yenbao778
Player
 
Posts: 73
Joined: Wed Nov 23, 2016 11:30 pm

Chuy?n nhà thành h?ng

Postby yenbao778 on Wed Dec 07, 2016 7:39 pm

Chi ti?t xem t?i : Chuy?n nhà tr?n gói
Trong m?t bình lu?n trên Twitter vào hôm qua 27/11, T?ng th?ng ??c c? M? Donald Trump vi?t: “Ngoài chi?n th?ng ??i c? tri ?oàn, tôi có th? th?ng b?u c? ph? thông n?u không vì hàng tri?u ng??i b? phi?u b?t h?p pháp". Tuy nhiên, ông không ??a ra b?ng ch?ng cho cáo bu?c "hàng tri?u ng??i b? phi?u b?t h?p pháp".

Ông nói r?ng, ông có th? th?ng b?u c? ph? thông “m?t cách d? dàng và thuy?t ph?c” n?u b?u c? t?ng th?ng ???c quy?t ??nh theo c? ch? ?ó thay vì ??i c? tri ?oàn.

Tr??c cu?c b?u c?, t? phú New York này nhi?u l?n cho r?ng k?t qu? b?u c? có th? b? s?p ??t và không có l?i cho ông. Tuy nhiên, k? t? sau cu?c b?u c?, ông ?ã thay ??i quan ?i?m và kêu g?i kh?i ?oàn k?t dân t?c.

C?ng trong ngày hôm qua, T?ng th?ng ??c c? Trump ?ã lên ti?ng ch? trích nh?ng n? l?c c?a ?ng viên ??ng Xanh Jill Stein nh?m ?? ngh? ki?m l?i phi?u b?u t?ng th?ng ? 3 bang quan tr?ng g?m Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ông cho r?ng, ?ây là “m?t trò l?a ??o” và kêu g?i t?t c? hãy th?a nh?n k?t qu?.

???c bi?t, ?y ban b?u c? bang Wisconsin s? nhóm h?p vào hôm nay ?? phê duy?t l?ch trình cho vi?c ki?m l?i phi?u. Trong khi ?ó, Pennsylvania và Michigan ???c cho là c?ng s?n sàng ki?m l?i phi?u n?u nh?n ???c khi?u n?i tr??c h?n chót 30/11.
yenbao778
Player
 
Posts: 73
Joined: Wed Nov 23, 2016 11:30 pm

Postby vnfastacc1 on Thu Dec 08, 2016 7:22 pm

Ph?n m?m k? toán Fast Accounting 11 Update thông t? 133/2016

Ph?n m?m Fast Accounting 11 là ph?n m?m k? toán hàng ??u Vi?t Nam ?áp ?ng r?t t?t các nhu c?u v? h?ch toán k? toán cho các doanh nghi?p v? các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? …
V?i ??c tính là thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngoài các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán và lên báo cáo tài chính theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m Fast Accounting có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.
T?i phiên b?n m?i nh?t là Fast Accounting 10.2 ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? Tài Chính và T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 156, Thông t? 151, Thông t? 119, Thông t? 200, Thông t? 133/2016 t??ng thích v?i ph?n m?m HTKK 3.3.4 m?i nh?t c?a T?ng c?c thu? giúp các b?n ti?t ki?m th?i gian không ph?i nh?p các form, m?u bi?u kê khai thu? GTGT ??u ra, ??u vào, thu? TNDN, báo cáo tài chính trên HTKK 3.3.4
??c bi?t ph?n m?m ?ã ???c update Thông t? 200, Thông t? 133 c?a B? tài chính thay th? cho Quy?t ??nh 15. V?i b?n update này, ph?n m?m v?a có th? s? d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.
Ngoài ra ? ph?n m?m Fast Accounting 11 Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n và qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.
V?i các Doanh nghi?p chuyên ngành v? Xây D?ng và D??c Ph?m thì c?ng ??u có các s?n ph?m chuyên ngành dành cho các doanh nghi?p này v?i các nghi?p v? k? toán ??c thù ?ó là:
– Fast Accounting for Construction (Ph?n m?m k? toán chuyên ngành xây d?ng)
– Fast Accounting for Pharmacy (Ph?n mêm k? toán chuyên ngành d??c ph?m)
Giá tr?n gói: 1.000.000 ?
Anh/ Ch? … mu?n ???c t? v?n thêm v? các ph?n m?m trên thì anh ch? có th? ?? liên h? tr?c ti?p v?i mình:
?i?n tho?i, Zalo, Viber: 0966735048
Email: mailto:yeuketoan2016@gmail.com
Yahoo : yeuketoan2012
Skype: yeuketoan2012
https://yeuketoan2012.wordpress.com


Mình nh?n update thông t? 200, Thông t? 133 cho t?t c? các phiên b?n Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
vnfastacc1
Player
 
Posts: 1601
Joined: Wed Sep 14, 2016 8:32 pm

Postby simthang2001 on Fri Dec 09, 2016 1:19 pm

?? dùng nhà ch?i cho bé m?m non, hay còn g?i là thi?t b? nhà ch?i m?m non có tác d?ng l?n lao ??n vi?c hình thành và phát tri?n t? cách tr?. Chính nh?ng ?? ch?i ?ó giúp tr? ???c thao tác, ho?t ??ng, tr?i nghi?m, mô t? nh?ng nhu c?u cá nhân, ???c phát tri?n cân ??i hài hòa, t? ?ó giúp tr? phát tri?n toàn di?n.

Image

tr? nít c?n nhi?u nh?p ?? h?c h?i và khám phá phê chu?n vi?c các bé ch?i hàng ngày. Ch?i ?? ch?i là cách h?c h?p nh?t khi cha m? mu?n bé tìm tòi khám phá cho b?n thân chúng, qua ?ó tr? ???c phát tri?n hi?u bi?t, nh?ng k? n?ng trong nhi?u c?nh hu?ng khác nhau. Nhà ch?i cho bélà nhân t? thúc ??y con tr? th?c hành nhi?u hành ??ng và thao tác khác nhau có tác d?ng ?oàn luy?n th? l?c cho bé.V?i con nít, ?? ch?i v?n ??ng cho tr? nh? cu?c cày ??i v?i ng??i dân cày, máy móc v?i ng??i công nhân, phòng thí ?i?m v?i nhà khoa h?c

Image

S?n ph?m nhà ch?i cho tr? khôn xi?t c?p thi?t, có tác d?ng và ý ngh?a to l?n, sâu s?c ??c bi?t v?i tr? ?? tu?i m?ng non v?i nhi?u m?u mã, màu s?c b?t m?t, ch?t li?u nh?a tuy?t ??i an toàn. Món ?? ch?i không th? thi?u trong các tr??ng m?ng non, khu vui ch?i trong nhà….

dochoixuccat xin gi?i thi?u các m?u nhà ch?i s? d?ng tr??ng m?m non, khu vui ch?i. nhà ch?i cho bé giá r?, nhà ch?i cho bé m?u 2017
 • Tên s?n ph?m: ?Nhà ch?i b? bóng c?u tr??t l?n JM

  Mã s?n ph?m: ?JM-802D

  kích t?c: ?255x165x125cm

  Xu?t x?: ?Hàn Qu?c
Image
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i cho bé Hàn Qu?c HN706
 • Kích th??c: 105 cm x 97 cm x 119 cm.
 • Xu?t x?: Nh?p kh?u nguyên h?p Hàn Qu?c.
Image
 • Tên s?n ph?m: B? nhà liên hoàn leo 2 kh?i HQ053
 • kích t?c: 308 x 175 x 170 cm
 • Xu?t x?: Nh?p kh?u Trung Qu?c.
Image
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i c?u tr??t HQ519
 • kích t?c: 119 x 178 x 170 cm
 • Xu?t x?: Nh?p kh?u ?ài Loan.
Image
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i kèm b? bóng Hàn Qu?c
Mã s?n ph?m: HAENIM03

Xu?t x?: Hàn Qu?c

Image
Image
 • Tên s?n ph?m: B? nhà leo xích ?u c?u tr??t
 • Mã s?n ph?m: 850000
 • kích t?c: 213 x 283 x 190 cm
 • Xu?t x?: M?
Image
 • Tên s?n ph?m: B? nhà ch?i c?u tr??t mái nhà ??n
 • Mã s?n ph?m: DS-704
 • kích t?c: 118 x 70 x 120 cm
 • Xu?t x?: Hàn Qu?c
Image
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i cho bé Th?n Tiên QT16
 • Kích th??c: 163 cm x 130 cm x 170 cm.
 • Xu?t x?: du nh?p ?ài Loan.
Image
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i lâu ?ài cho bé OT12
 • kích t?c: 120 cm x 120 cm x 130 cm
 • Xu?t x?: Nh?p kh?u ?ài Loan.
Image
 • Tên s?n ph?m: B? nhà ch?i ?a n?ng
 • Mã s?n ph?m: POPO-3-006
 • Kích th??c: 252 x 200 x 146 cm
 • Xu?t x?: Trung Qu?c
Image
 • Tên s?n ph?m: ??B? v?n ??ng ?a n?ng 3 kh?i
 • [b][b]Mã s?n ph?m: ?JM-731CD
  [b]Kích th??c: 324x232x157cm
  [b]Xu?t x?: ?Hàn Qu?c
  [/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b]Image[/b][/b][/b][/b]
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i b? bóng c?u tr??t JM
  [b]Mã s?n ph?m: JM-804A
  [b]Kích th??c: 214 x 190 x 125 cm
  [b]Xu?t x?: Hàn Qu?c
  [/b][/b][/b]
Image
 • Tên s?n ph?m: ?Nhà ch?i b? bóng c?u tr??t JM
  [b]Mã s?n ph?m: ?JM-802C
  [b]Kích th??c: ?167x165x125cm
  [b]Xu?t x?: ?Hàn Qu?c
  [/b][/b][/b]
[b][b][b]Image[/b][/b][/b]
 • Tên s?n ph?m: Nhà ch?i c?u tr??t JM
 • Mã s?n ph?m: JM-802B
 • Kích th??c: 183 x 109 x 125 cm
 • Xu?t x?: Hàn Qu?c
Image
 • Tên s?n ph?m: T? h?p liên hoàn 2 c?u tr??t 2 xích ?u
 • Mã s?n ph?m: LAB612
 • Kích th??c: 360 x 275 x 196 cm
 • Xu?t x?: Trung Qu?c
ImageNhi?u mã s?n ph?m nhà ch?i m?u m?i 2017, nhà ch?i tr??ng m?m non giá r?.... quý khách có th? xem t?i : T?i ?ây

ho?c liên h? 04.62 940 644 [/b]???c t? v?n
simthang2001
Player
 
Posts: 9
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby vnfastacc1 on Fri Dec 09, 2016 5:20 pm

Ph?n m?m k? toán Fast Accounting 11 Update thông t? 133/2016

Ph?n m?m Fast Accounting 11 là ph?n m?m k? toán hàng ??u Vi?t Nam ?áp ?ng r?t t?t các nhu c?u v? h?ch toán k? toán cho các doanh nghi?p v? các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? …
V?i ??c tính là thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngoài các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán và lên báo cáo tài chính theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m Fast Accounting có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.
T?i phiên b?n m?i nh?t là Fast Accounting 10.2 ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? Tài Chính và T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 156, Thông t? 151, Thông t? 119, Thông t? 200, Thông t? 133/2016 t??ng thích v?i ph?n m?m HTKK 3.3.4 m?i nh?t c?a T?ng c?c thu? giúp các b?n ti?t ki?m th?i gian không ph?i nh?p các form, m?u bi?u kê khai thu? GTGT ??u ra, ??u vào, thu? TNDN, báo cáo tài chính trên HTKK 3.3.4
??c bi?t ph?n m?m ?ã ???c update Thông t? 200, Thông t? 133 c?a B? tài chính thay th? cho Quy?t ??nh 15. V?i b?n update này, ph?n m?m v?a có th? s? d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.
Ngoài ra ? ph?n m?m Fast Accounting 11 Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n và qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.
V?i các Doanh nghi?p chuyên ngành v? Xây D?ng và D??c Ph?m thì c?ng ??u có các s?n ph?m chuyên ngành dành cho các doanh nghi?p này v?i các nghi?p v? k? toán ??c thù ?ó là:
– Fast Accounting for Construction (Ph?n m?m k? toán chuyên ngành xây d?ng)
– Fast Accounting for Pharmacy (Ph?n mêm k? toán chuyên ngành d??c ph?m)
Giá tr?n gói: 1.000.000 ?
Anh/ Ch? … mu?n ???c t? v?n thêm v? các ph?n m?m trên thì anh ch? có th? ?? liên h? tr?c ti?p v?i mình:
?i?n tho?i, Zalo, Viber: 0966735048
Email: mailto:yeuketoan2016@gmail.com
Yahoo : yeuketoan2012
Skype: yeuketoan2012
https://yeuketoan2012.wordpress.com


Mình nh?n update thông t? 200, Thông t? 133 cho t?t c? các phiên b?n Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
vnfastacc1
Player
 
Posts: 1601
Joined: Wed Sep 14, 2016 8:32 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron