45

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby tiviboxgiare on Thu Apr 13, 2017 3:42 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Sat Apr 15, 2017 1:06 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tek789abc on Tue Apr 25, 2017 4:37 am

[b]Hi?n nay chúng tôi cung c?p:
1. Ph?n m?m bào c?, Ph?n m?m buôn com chuyên nghi?p ch?y hàng l?i giá, 0 giá, l? -1, -2 giá.
2. ?Máy ch? VPS ?ài Loan, VPS Taiwan, VPS H?ng Kông, VPS Vi?t Nam t?c ?? cao
[/b]


[b]SuperBet có 2 lo?i 1 c?p và 2 c?p


BC ( Vietnam)
_ Latest Version of SuperBet
_ SBOBet vs Bong88 (IBet) Arbitrage Software
_ Multiple Odds Scanning Servers
_Sam price with SuperBet.
_ Please download SuperBet Setup.exe
from baoco.coo.me and install again
[/b]

Website: http://www.baoco.coo.me
H? H? 24/24: 0908961075 - 0938681075 (Van Thanh)
tek789abc
Player
 
Posts: 1
Joined: Sun Apr 23, 2017 11:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Tue May 09, 2017 7:07 pm

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– s?n xu?t Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên thi?t b? c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t doanh nghi?p uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? n?u c?m công nghi?p gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- bán buôn các m?t hàng b?p ?n công nghi?p, b?p nhà hàng.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby ngocgiau on Wed May 24, 2017 3:52 am

??n 1 ngày nào ??y máy tính, laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, máy ch?p hình c?a b?n tr?c tr?c, h? h?ng b?n ?em ra ti?m s?a m?t khác th? th?y ?ã khoanh tay ho?c b?n lo âu s?a r?i thì máy sài ko ?n ??nh .B?n ?ang mua m?t c?a hàng thu t?u laptop c?, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, ?i?n tho?i, máy ?nh giá cao tin c?y ?? ch?n hay bán laptop ,?ang b?n kho?n ko bi?t ch?n l?a c? s? nào t?i ?u nh?t t?i ?u nh?t.B?n ??ng lo l?ng hãy liên h? s? h?u chúng tôi ?? ???c báo giá 1 ph??ng pháp xác th?c nh?t .Chúng tôi báo giá cao nh?t uy tín s? h?u t?ng s?n ph?m, ??t l?i ích c?a ng??i mua lên trên h?t dùng cho t?n tâm theo ý c?a khách hàng .??m b?o khi giao d?ch mang chúng tôi Anh ch? em th??ng ??t ???c các th?a thu?n t?i ?u nh?t trong quá trình t?u c?ng nh? bán .

công ngh? ki?n th?c v?ng m?nh r?t nhanh, t?m giá c?ng khá r? vì v?y cá nhân chúng ta ??u s? s? h?u riêng mang b?n thân m?t m?u laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng là ?i?u không khó.Nh?ng ch? dùng ???c 1 th?i gian m?t m?c nào ??y, th??ng thì sau kho?ng ba n?m laptop c?a b?n có kh? n?ng có bi?u hi?n h? h?ng, ch?y ch?m c?ng có th? do r?i v? l? ??n ??n h? main, hay chúng ta mu?n nâng c?p máy m?i ?? phù h?p cho nhu c?u công vi?c. Trên th? tr??ng hiên nay ?ang mang khá nhi?u ??n v? thu tìm laptop c?, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, ?i?n tho?i, máy ?nh giá cao m?t khác ch?ng h? ??n v? hay siêu th? nào c?ng ??nh giá ?úng t?i s?n ph?m c?a b?n ,Vì V?y b?a nay chúng tôi mu?n gi?i thi?u t?i quý Anh ch? v? s? d?ch v? thu mua laptop, iphone, ipad, macbook máy tính b?ng, máy ch?p hình c? t?n n?i c?a chúng tôi: thumualaptopsaigon.com - 0905.81.65.66

[center]Image[/center]Vi?t Hà t? tin là t? ch?c b?c nh?t trong vi?c thu mua may tinh bang sài gòn và nh?ng t?nh gi?c ph? c?n. Chúng tôi ??m b?o b?o hành ch?m chút nh?t th? tr??ng hi?n t?i .
D?ch v? thu mua laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh chúng tôi bao g?m:
thu tìm laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? giá cao tp.hcm, uy tín, mau chóng , thu?n ti?n, t?i t?n n?i thu ch?n . thu s?m laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? t?i TPHCM, Bình D??ng, ??ng Nai.. c?ng nh? các t?nh phía Nam.
thu ch?n laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? nguyên Seal, Fullbox, thu tìm laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh ?ã qua dùng.
thu s?m laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c?: h? h?ng, b? nát, thu t?u laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? giá cao t?i TP.HCM.
Thu s?m ?a s? laptop do nh?ng c? quan xí nghi?p, siêu th?, tr??ng h?c, thanh lý ti?m net s? h?u s? l??ng l?n, không ng?i xa.
thu s?m laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? giá cao cam k?t: Báo giá xác th?c. Vui v? nhi?t li?t. Thu?n ch?n v?a bán, vui v? ?ôi bên c?ng s? h?u l?i!
giúp ?? Các b?n ch?a nhìn th?y giá và thông laptop
Trong tr??ng h?p khách hàng không th? xem thông tin máy: chúng tôi th??ng ch? ??nh c? th? chi ti?t nh?ng xem thông tin c?u hình. tr??ng h?p ??i s? h?u Laptop c? thu mua h? h?ng không xem ???c hi?u bi?t c?a máy, ?? ???c giá t?i ?a khách hàng nên ?em l?i t?n n?i ?? th? t?c test nh?ng ph?n còn l?i.
Bán laptop b?o hành x?n
Bán laptop b?o hành x?n DELL, SAMSUNG, ACER, ASUS, SONY, LENOVO - 0905.81.65.66 - Mr. Hà

Image

Chúng tôi t? hào là công ty thu mua macbook, thu tìm iphone, thu ch?n ipad, thu mua máy tính b?ng, thu t?u máy ch?p hình - máy ?nh giá cao nh?t mi?n Nam, k?p th?i , an toàn tuy?t ??i cho ng??i dùngc?a hàng chúng tôi có th? thu ch?n laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình:Khu v?c ??ng Nai: Biên hoà, Tr?ng bom, V?nh c?u, Long khánh, ??nh quán, Xuân l?c, h?p nh?t, Nh?n tr?ch, Long thành, Tân phú, C?m m?….m?i ??a ?i?m t?i t?nh ??ng NaiKhu v?c Bình D??ng: Th? d?u 1, Tân uyên, D? an, B?n cát, Phú giáo, An bình, D?u ti?ng, Thu?n anKhu v?c Bình Ph??c: ??ng xoài, Bù ??p, L?c ninh, Gia m?p, Bình long, Ch?n thành, Ph??c long, bù ??ng, ??ng phú, H?n qu?nKhu v?c V?ng Tàu: Bà r?a, Xuyên m?c, ??t ??, Long ?i?n, Châu ??c, Tân thànhKhu v?c Tây Ninh: Hoà thành, Tr?ng bàng, Tân biên, B?n c?u, Châu thành, D??ng minh châu, Gò d?u, Tân châuKhu v?c Bình Thu?n: Phan thi?t, B?c bình, Tánh linh, Lagi, Hàm thu?n b?c, Hàm tân, Tuy phong, Hàm thu?n nam, ??c linhKhu v?c Lâm ??ng: ?à l?t, ??n d??ng, Di linh, Cát tiên, B?o l?c, ??c tr?ng, ?? huoai, ?am rông, L?c d??ng, Lâm hà, B?o LâmKhu v?c HCM: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Bình tân, Phú nhu?n, Th? ??c, C? chi, Bình th?nh, Bình chánh, Hóc môn, Tân bình, Gò v?p, Tân Phú, nhà bèKhu v?c Ti?n Giang: M? tho, Cai L?y, M? công tây, Tân phú ?ông, Gò công, Tân ph??c, Gò công ?ông, lo?i bè, ch? g?o, Châu thànhThu s?m laptop s? t?nh gi?c mi?n tây: Long An, Ti?n Giang, H?u Giang, c?n Th?, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Tr?ng, Kiên Giang, V?nh Long, ??ng Tháp, B?n Tre.- L?p ??t phòng game thanh lý phòng game ??n ng??i mua.-Uy tín và lòng nhi?t huy?t có m? ý mu?n thanh lý laptop xách tay s? h?u chuyên nghi?p cam k?t t?o ni?m tin s? h?u khách hàng là tiêu chí nhà hàng chúng tôi.* L?u ý: v?n ??ng c? ngày trang b? 7 & ch? nh?t.t?u chúng tôi trên google:tìm laptop cut?u laptop cu gia caomua laptop cu tai tphcmch?n laptop cu da qua su dungt?u laptop cu tan noi có nhu c?u nên bán laptop, Anh ch? em vui lòng ti?n hành theo nh?ng b??c sau:
B??c 1:

Quý quý khách vui lòng g?i ?i?n tho?i theo s? HOTLINE: 096 810 3538.
B??c 2:
Sau khi chúng tôi nh?n am hi?u c?u hình máynh?:
+ nhãn hàng laptop (Sony Vaio, Acer, Asus, HP, Compaq, Dell, Toshiba, IBM, Lenovo Thinkpad…)
+ Model laptop
+ C?u hình máy c? th?( i3, i5, i7 , Ram , Vga v.v...)

+ th?i gian b?o hành c?a máy. (giá cao n?u còn BH)
và tr??ng h?p máy: (máy còn nguyên tem hay ?ã qua s?a ch?a, ngo?i hình tr?y x??c móp méo nh? V?y nào)thì chúng tôi có th? báo giá thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình li?n , chúng tôi c?ng có kh? n?ng c? nhân viên xu?ng t?n n?i ?? xem máy c?ng nh? báo giá thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cho ng??i mua trong tình tr?ng C? nhà ch?ng th? xem am hi?u máy.
B??c 3: tính s? và t?i :
+ tr??ng h?p ng??i mua ??ng ý cho báo giá c?a chúng tôi. Ti?n có kh? n?ng ???c thanh toán d?t ?i?m 1 l?n t?i Các b?n (ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n).
+ ng??i dùng không h? ch?u b?t k? t?n phí v?n t?i hàng hóa nào khác.
Thu tìm nhanh g?n,ki?m tra máy t? t?i tr? ti?n ti?n m?t m?t l?n
- Chuyên thu tìm laptop c? HCM,iphone,ipad,máy tính b?ng,máy ?nh,các s?n ph?m apple,thi?t b? k? thu?t nh?ng ......................

- Thu mua xác laptop h? tphcm theo giá linh ki?n ,không ép giá khách hàng
- hãy liên t??ng chúng tôi ?? ???c thu tìm laptop t?n n?i giá cao Chuyên thu ch?n laptop m?i, c?, h? giá cao t?n n?i khu v?c HCM
- khi b?n v?i laptop m?i, c?, h? mu?n bán ??ng ng?n ng?i hãy liên can v?i chúng tôi ?? ???c ??n t?n n?i thu t?u laptop cu hcm t?i giá cao nh?t trong th?i gian nhanh nh?t.

- Thu mua t?t c? các chi?c máy nh? : sony vaio, dell, hp, lenovo, Toshiba, acer, asus….
- Thu t?u macbook pro,macbook white, notebooks…

- Thu t?u laptop c? hcm giá cao t?n nhà
- Nh?n thu s?m laptop c?,laptop h? ,xác laptop ,thi?t b? ph??ng pháp các ...thanh lý c? quan, tr??ng h?c, gia ?ình, ti?m c?m ??.không ng?i s? l??ng trên ??a bàn tp hcm- Hình th?c thu mua nhanh g?n tets máy tr? ti?n ti?n t?i ch? ,không kì kèo luôn vui v? ,nhi?t tình có quý khách .
- th?i kì ho?t ??ng 24/24h b?t c? lúc nào b?n c?n
- Hãy can d? t?i chúng tôi kiên c? b?n s? b?ng lòng.

Thu ch?n laptop c? hcm,thu tìm laptop tphcm,thu mua ipad,macbook,iphone,máy ?nh,máy tính b?ng,camera.....................
thu mua laptop c? hcm t?n gia ?ình giá cao,thu tìm laptop c? tphcm
Hãy ngh? ngay ??n chúng tôi. siêu th? chúng tôi là ??a ?i?m thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, ??a ch? thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, n?i thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao t?i TPHCM. ???c thành l?p r?ng rãi n?m cho hàng ng? nhân viên dày d?n trong ngh? n?m ???c tình hình giá c? trên th? tr??ng bu?c ph?i luôn báo giá chu?n xác, thu tìm ?úng giá th? tr??ng, ko k? kèo ép giá. tìm giá cao nh?t có th?. ??n ph??ng châm “Thu?n tìm v?a bán, vui v? ?ôi bên cùng mang l?i”

thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu tphcm
thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? TPHCM
thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình TPHCM
thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? Sony Vaio, Acer, Asus, HP, Compaq, Dell, Toshiba, IBM, Lenovo Thinkpad…
Thu s?m Surface Pro 1, 2, 3, 4, thu t?u Surface Book c? giá cao TPHCM.
thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình m?i 100%, nguyên seal giá cao.
Thu mua máy tính m?i, Thu mua máy tính c?, thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình TPHCM
Thu t?u xác laptop c? giá thông minh theo th? tr??ng.

Thu t?u máy tính, laptop xách tay n??c bên c?nh, laptop nh?p kh?u.

Thu t?u laptop b? h? main, b? màn hình, laptop vô n??c, laptop b? r?i v?, b? nát… không s?a ???c ??n giá h?p lý theo linh ki?n.
Chuyên thanh lý, thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình d?ch v? c?m ??, c? quan, t? ch?c , xí nghi?p, siêu th?, ti?m nét, tr??ng h?c…Không ng?i nh?ng l??ng.

tuy nhiên chúng tôi còn Thu ch?n Macbook, Thu t?u iMac, thu tìm iPhone, thu tìm iPad, thu t?u mac mini, thu mua Surface Pro, Surface Book c?, thu t?u máy ?nh c? giá cao tphcm, thu ch?n ?i?n tho?i blackberry, thu t?u ??ng h? apple watch …
t?u nh?ng m?u linh ki?n laptop nh? pin, màn hình, cpu, ram, HDD…vvv…..k? c? linh ki?n ch?t.
??a ?i?m thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình TPHCM ?áng tin c?y.

nhà hàng thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao TPHCM trên Facebook
siêu th? thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình uy tín ? TPHCM, n?ng h?u nh?t TP HCM.
shop thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu TPHCM, n?i thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình giá cao TPHCM, thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? t?n n?i t?i TPHCM.
liên h? thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? uy tín, b?o ??m l?i ích ??n ng??i mua .
Khu v?c thu tìm
Chuyên thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? t?n n?i nh?ng khu v?c qu?n huy?n TP H? Chí Minh (thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? Qu?n 1, qu?n 2, qu?n 3, qu?n 4, qu?n 5, qu?n 6, qu?n 7, qu?n 8, qu?n 9, qu?n 10, qu?n 11, qu?n 12, qu?n Bình Th?nh, qu?n Gò V?p, qu?n Phú Nhu?n, qu?n Tân Bình, qu?n Th? ??c, Qu?n Tân Phú, Qu?n Bình Tân). bên c?nh ?ó chúng tôi thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? t?i ??ng Nai, V?ng Tàu, Bình D??ng, Trà Vinh…….
Quy trình thu mua
lúc v?i nhu c?u bán máy tính – laptop xin Quý Anh ch? vui lòng g?i ?i?n tho?i t?i chúng tôi thông qua các ?i?n tho?i: 0905.81.65.66 ( ZALO, VIBER )
Chúng tôi s? báo giá li?n lúc chúng tôi nh?n am hi?u c?u hình máy và tr??ng h?p máy , trong hi?n t??ng các b?n không th? xem hi?u bi?t máy , chúng tôi c? nhân viên xu?ng t?n n?i ?? xem máy và báo giá.
ví nh? khách hàng ??ng ý giá. Chúng tôi ti?n hành thu s?m c?ng nh? tính s? ti?n hàng nhanh gon, d?t ?i?m 1 l?n cho khách hàng .
thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao TPHCM
thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao TPHCM
l?i ích khách hàng?
Nguyên t?c thu tìm c?a chúng tôi là: THU?N ch?n V?A BÁN – ?ÔI BÊN c?ng VUI V?, s? h?u L?I
Nhanh g?n d?t ?i?m, ??i ng? nhân viên n?ng h?u, vui v? , ko k? kèo, ép giá, không ng?i xa x?m.
có m?t sau 30 phút b?n g?i ??i t?i khu v?c TP HCM

ho?t ??ng 24/7 ?? c?p c? ngày l? và ch? nh?t.
Nhanh g?n ko ph?i test lâu. Th?a thu?n ?ng giá tr? ti?n t?i ch? không ph?i b?o hành.

Thu s?m nhanh g?n,ki?m tra máy t? chuy?n v?n tính s? ti?n m?t 1 l?n
- Chuyên thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? HCM,iphone,ipad,máy tính b?ng,máy ?nh,các s?n ph?m apple,thi?t b? k? thu?t s?......................
- Thu tìm xác laptop h? tphcm theo giá linh ki?n ,không ép giá khách hàng

- hãy h? tr?ng chúng tôi ?? ???c thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình t?n n?i giá cao Chuyên thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình m?i, c?, h? giá cao t?n n?i khu v?c HCM

- khi b?n v?i laptop m?i, c?, h? mu?n bán ??ng ng?i ng?n hãy liên h? có chúng tôi ?? ???c t?i t?n n?i thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu hcm ??n giá cao nh?t trong th?i gian nhanh nh?t.

- Thu ch?n m?i nh?ng chi?c máy nh? : sony vaio, dell, hp, lenovo, Toshiba, acer, asus….

- Thu tìm macbook pro,macbook white, notebooks…
- thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm giá cao t?n nhà
- Nh?n thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?,laptop h? ,xác laptop ,thi?t b? th? t?c nh?ng ...thanh lý c? quan, tr??ng h?c, nhà, ti?m c?m ??.không ng?i các l??ng trên ??a bàn tp hcm- Hình th?c thu tìm nhanh g?n tets máy tr? ti?n ti?n t?i ch? ,không kì kèo luôn vui v? ,nhi?t tình cho khách hàng.
- th?i gian ho?t ??ng 24/24h b?t c? khi nào b?n nên
- Hãy liên can cho chúng tôi v?ng ch?c b?n có th? ch?p nh?n.
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm,thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình tphcm,thu ch?n ipad,macbook,iphone,máy ?nh,máy tính b?ng,camera.....................
thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm t?n gia ?ình giá cao,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? tphcm

Luôn là liên h? thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao t?n n?i uy tín t?i sài gòn cho ng??i mua ch?n ??n , thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? nhanh g?n bao giá tr??c khi ??n ??m b?o giá cao nh?t ??n quý khách. ??i ??n các laptop b? h?ng hay không còn làm vi?c chúng tôi thu s?m theo báo giá linh ki?n.

thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao t?i Tp HCM mang báo giá c? th? t?i t?ng m?u máy c?u hình c?ng nh? tr??ng h?p máy.tùy thu?c c?ng nh? tình tr?ng laptop c?a b?n mà chúng tôi c?p nh?t giá thành xác th?c cho t?ng con máy. nh?ng im tâm c? ??n s? h?u chúng tôi là b?n có th? c? ??nh bán ???c laptop c? c?a mình cho giá cao nh?t c?ng nh? ko bao gi? lao b? h?. t? hào là shop thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao ko ép giá t?i HCM trong nhi?u n?m.
ng??i thu mua:
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, laptop ?ã thông qua s? d?ng t? các b?n .

thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? xách tay, laptop c? du nh?p t? nh?ng cty du nh?p.

liên can Nh?t: 0905.81.65.66

thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình t?i bình d??ng,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình tai biên hòa,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu qu?n tân phú,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu qu?n th? ??c,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu bình chánh,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? gò v?p, thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? tân bình,thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? bình tân,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu tan noi, thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu gia cao tan noi.

[center]Thu Mua Nhanh Chóng - Giá Cao - T?n N?i - Nhi?t Tình. G?i ngay: 0903.232.234 - Mr S?n - http://thumuamacbookgiacao.com nhé ![/center]
Chuyên d?ch v? rut ham cau giá r? uy tín TPHCM - 0945.120.565 - ruthamcausach.com
ngocgiau
Player
 
Posts: 22
Joined: Sat Sep 10, 2016 7:48 pm

Postby tklazadamo1 on Thu May 25, 2017 9:29 pm

Chào b?n!

B?n mu?n mua hàng online t?i Tiki v?i giá r? h?n nh?ng b?n không có ma giam gia tiki m?i b?n ghé th?m Makhuyenmai.info ?? nh?n v? th?t nhi?u mã gi?m giá tiki mi?n phí nhé
tklazadamo1
Player
 
Posts: 2
Joined: Thu May 25, 2017 2:37 pm

Postby tiviboxgiare on Sat Jun 03, 2017 2:57 pm

Gi? ?ây, Smart TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android TV Box nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby kinhvrgiare9 on Sat Jun 03, 2017 3:51 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Thu Jun 22, 2017 1:21 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Fri Jul 07, 2017 3:29 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron