D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby sixmonth789 on Sat May 06, 2017 4:12 pm

Ph?n m?m bào c?, buôn com BC CHÍNH HÃNG ... Ph?n m?m buôn com bào c? Uwin CHÍNH HÃNG ... Ph?n m?m ch?y ??u, buôn com bào c? Running win2

Ph?n m?m Buôn ComBào C?

Ph??ng pháp và soi kèo v? ph?n m?m Buôn com Bào C? ?ó là ph?n m?m bet bóng ???c dùng t? ??ng ??t cá c??c vào 2 nhà m?ng ?? l?y ra Commision g?i là buôn c?. Ph?n m?m r?t chuyên nghi?p dùng bào c?, Buôn Com ?ã hoàn toàn t? ??ng dành cho nh?ng m?ng banh bóng l?n nh? ibet ; sbobet ; 3in1bet ; 332bet… chuyên bào 1 giá, hay 2 giá.

Hi?n nay, ph?n m?m buôn com bào c? xem là ???c ?ánh giá là ph?n m?m soi kèo bóng ?á ?ã có xu h??ng t?t nh?t,ph??ng pháp soi kèo ?? ch?y ?n ??nh nh?t trong nhi?u ph?n m?m buôn com BC, ?ang ???c khách hàng ch?y nhi?u nh?t cho ??n nay.

http://www.baoco.coo.me

DT: 0938v68 1075 (Thanh)
sixmonth789
Player
 
Posts: 3
Joined: Tue May 02, 2017 12:30 am

Postby tnkvrbox on Sat Jun 03, 2017 6:47 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jul 21, 2017 2:56 pm

'Thánh nhây' Tùng S?n khi?n Hari Won 'khóc thét' khi trình di?n ca khúc 'Anh c? ?i ?i'

Chuy?n bay GE235 c?a TransAsia ?ã c?t cánh t? sân bay Tùng S?n c?a ?ài B?c, ch? 58 hành khách và thành viên phi hành ?oàn khi nó b? nghiêng v? m?t bên, ?âm ph?i m?t cây c?u v??t và lao xu?ng sông C? Long. M?t l?n ng?u nhiên tôi g?p th?y Hà Tùng S?n, c?u sinh viên tr??ng ??i H?c Vinh, khi bi?t tôi quê Qu?nh Th?ch, (Qu?nh L?u, Ngh? An), th?y. Clip S?n Tùng hát live "l?ng th?m bên em"Tr??c ?ó, ca s? M? Linh và nh?c s? Nguy?n H?i Phong t?ng lên ti?ng v? ??ng ti?n hình con chó kh? n?ng hát live c?a S?n Tùng là không hay, không nghe rõ l?i. ?i?u này ?ã gây thi?t thòi r?t nhi?u cho b?nh nhân.

BS Ph?m Th? Thanh Tâm, Tr??ng khoa H?i s?c s? sinh, BV Nhi ??ng 1, cho bi?t bé Phát ?ã t?ng n?a ký, t? 3,7 lên 4,2 kg, chi?u cao 55 cm, vòng ??u 38 cm. Hi?n ch?a nh?n ???c thông báo v? b?t c? ?i?m b?u c? nào n?y sinh tình hình ph?c t?p. Tuy nhiên, trong th?i kì t?i các BV s? t? ch? và ngân sách s? không c?p. Tôi c?ng không ngh? là gi? mình ?ã tr? nên hot hay ??c bi?t n?i danh. M?t ng??i sinh ra ? Th??ng Châu có th? s? ???c h?i có gi?i võ hay không trong l?n ??u g?p m?t. h?c trò t?p trung nh?m tính.
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Aug 11, 2017 2:01 pm

Tri?u Tiên d?a ti?n công ??o Guam c?a M?: Ng?n l?a chi?n tranh s?p bùng phát?

Tàu ng?m h?t nhân USS Pennsylvania M? t?i ??o Guam

Ngày 9-8, ch? vài gi? sau khi T?ng th?ng M? Donald Trump c?nh báo Bình Nh??ng ph?i d?ng ?e d?a n??c này, Tri?u Tiên ?ã tuyên b? ?ang xem xét k? ho?ch ti?n công ??o Guam c?a M? b?ng ho? ti?n. Sau khi chính quy?n nhà lãnh ??o Kim Jong-un ?e d?a t?n công ??o Guam – khu v?c tr? nên b? cõi M? vào n?m 1898 và là tài s?n chi?n l??c c?a L?u N?m Góc, các nhà bình lu?n ??t câu h?i làm th? nào Washington có th? ?áp tr? m?t cu?c t?n công nh? v?y???o Guam cách Tri?u Tiên h?n 2. Nh?ng b?t ng?, ngày 5/7, M? cho rút hai tàu sân bay ra kh?i Bi?n ?ông, sau ?ó ngày 10/7 Trung Qu?c c?ng rút ho? ti?n ??i không HQ-9 t?m xa ra kh?i ??o Phú Lâm (thu?c qu?n ??o Hoàng Sa c?a Vi?t Nam). ?nh: Không quân M?Tên ??y ?? c?a ba siêu oanh kích c? này là B-52 Stratofortress, B-1 Lancer và B-2 Spirit.

T??ng Douglas MacArthur, v? t? l?nh huy?n tho?i ? tr?n m?c th?ng bình D??ng trong Th? chi?n II, c?ng là ch? huy quân ??i M? ? Hàn Qu?c hoa hong ma vang t?ng có m?t k? ho?ch táo t?n nh?m k?t thúc cu?c chi?n ch? trong 10 ngày. ?nh: APTrong tr??ng h?p Tri?u Tiên ti?n công h?t nhân, m?t ??i tranh ??u c? c?a M? s? xu?t kích ngay lúc nh?n tin báo. Tr??c ?ó vài gi? máy bay chi?n ??u F-16 r?i tr??c s? ch?ng ki?n c?a T?ng th?ng M? Barack Obama. Ông ?y ?ã khiên ch? r?t t?t”, m?t ng??i dùng Internet bình lu?n. Còn trong nh?ng ngày g?n ?ây, nhóm hàng không m?u h?m Liêu Ninh ?ã th?c hành hàng lo?t bài di?n t?p ???ng ??u c? c?t cánh và h? cánh c?ng nh? t?p tr?n không quân ? bi?n Hoàng H?i tr??c khi xu?t phát t?i Tây thanh bình D??ng. Musudan là ho? ti?n ???c Tri?u Tiên s?n xu?t, t?m bay theo lý thuy?t có th? ??t t? 2.

http://hoahong24k.com/hoa-hong-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby atcsatcs on Wed Sep 20, 2017 2:03 pm

Nh?n làm d?ch v? k? toán thu?, ??i lý thu? 100% english ho?c song ng? Vietnamese/ English cho các ??n v? n??c ngoài, các d?ch v? nh?n th?c hi?n:Nh?n làm d?ch v? ??i lý thu?: kê khai thu?, quy?t toán thu?, hoàn thu? GTGT

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c GiangImageT?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n:?1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toánPhân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron