Ninh Vân Stone thi?t l?ng m? ?á t?i Hà T?nh

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Ninh Vân Stone thi?t l?ng m? ?á t?i Hà T?nh

Postby langmodanb35 on Fri Mar 31, 2017 12:23 pm

Hôm nay ngày 28/3/2017,Công ty ?á M? Ngh? Ninh Vân ??n v? thi công c?a Ninh Vân Stone ?ã hoàn thành vi?c l?p ??t m? ?á xanh rêu.

T?i công trình này Ninh Vân Stone ?ã thi?t k? m?u m? ?á hoàn toàn m?i ?áp ?ng ???c ??y ?? các k? thu?t c?ng nh? Phong Th?y t?i ph??ng Sông Trí - K? Anh - T?nh Hà T?nh. K?t thúc công trình chúng tôi ?ã nh?n ???c ?ánh giá cao t? phía khách hàng vì công trình g?n nh? ?ã ??t ???c chu?n theo thi?t k? v?i m?c trên 100$.

D??i ?ây là quá trình l?p ??t m? ?á mà các k? s? giám sát công trình c?a Ninh Vân Stone ghi l?i:


Công trình m? ?á bành ???c Ninh Vân Stone th?c hành


Công trình m? ?á ?ã nh?n ???c s? hài lòng t? phía gia ?ình, dòng h?. M?i chi ti?t ??u ???c ??n v? thi công c?a Ninh Vân Stone ch? tác tinh t?, k? càng, b?o ??m giá tr? th?m m? cao.

Ngoài các công trình v? m? ?á, c? s? sinh s?n ?á m? ngh? Ninh Vân còn thi công hòn non b?, t??ng ?á, cung c?p các s?n ph?m ?á ?p lát, ?á xây d?ng,…

Quý khách có th? tham kh?o chi ti?t các công trình t?i ?ây

?? tham v?n thêm v? s?n ph?m, quý khách vui lòng g?i s? Hotline 08 68 67 1336! Chúng tôi s? tham v?n hoàn toàn mi?n phí cho b?n!

Chi ti?t b?n có th? tham kh?o thêm t?i website c?a chúng tôi t?i ?ây
langmodanb35
Player
 
Posts: 1
Joined: Thu Mar 30, 2017 8:45 pm

Postby takavina9 on Tue Apr 04, 2017 3:09 am

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
takavina9
Player
 
Posts: 21
Joined: Mon Jan 09, 2017 6:48 pm

Postby tnkvrbox on Thu Apr 06, 2017 6:30 pm

Gi? ?ây, Smart TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Smart TV Box nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android TV Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tiviboxgiare on Sat Apr 08, 2017 1:11 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby myphamhanquoc1992 on Tue Apr 11, 2017 6:56 pm

[b]?I?U GÌ KHI?N B?N MONG MU?N S? H?U M?T S?N PH?M KEM D??NG TR?NG DA M?T T?T bây gi?? ?Ó CÓ PH?I LÀ M?T LO?I KEM GIÚP B?N:[/b]

[size=5][b]Xem s?n ph?m: [/b]https://goo.gl/OFmDHP
[/size]
- t? tín di?n váy áo g?i c?m ?? h? làn da tr?ng h?ng, không t? v?t?

- Tr? nên quý phái, sang tr?ng v?i b?t kì tông màu nào c?a váy áo và xu?t hi?n ? b?t kì n?i ?âu?

- Th?a mái sánh b??c cùng "n?a kia" trong ánh nhìn ng??ng m? xung quanh?

- thu hút s? chú ý, t?ng nhi?u nh?p công vi?c và th?ng ti?n trong s? nghi?p và t? duyên?

- Không ng?i khoe dáng trong nh?ng b? bikin nóng b?ng... Và r?t nhi?u lý do khác.

Image?Image?Image?MUA HÀNG : ?? L?I SDT + TÊN + ??A CH?
MÊ M?N NGAY T? L?N ??U S? D?NG
B?I TH??NG 200% - N?U HÀNG KÉM CH?T L??NG
? KI?M TRA TR??C KHI THANH TOÁN
Image? H? Tr?, Khuy?n Mãi: https://www.facebook.com/myphamhanquoctphcm/
Image? S? và L?, CTV: https://goo.gl/x5hw0E
Image? Hotline: 09.7575.1519Image

S? h?u làn da tr?ng ng?n là ?i?u mong mu?n c?a b?t k? ch? em nào.

[size=4]H?n c? ?i?u b?n mong ??i, nh?ng lo?i kem d??ng tr?ng da t?t hi?n gi? ???c các chuyên gia s?c ??p hàng ??u bình ch?n d??i ?ây s? là tuy?n l?a t?i ?u dành cho phái ??p, giúp ch? em s? h?u làn da tr?ng sáng ranh ma.[/size]


- KEM D??NG TR?NG DA KBONE VIP T?T hi?n - M? PH?M KBONE

Tiêu chí nào ?? xác ??nh các lo?i kem sau thu?c kem d??ng tr?ng da m?t t?t bây ch?? Ngoài th??ng hi?u thì hi?u qu? c?a s?n ph?m và ?? ??t c?a ng??i tiêu dùng là th??c ?o hoàn h?o nh?t ?? xác ??nh lo?i kem b?n ?ang dùng có thu?c top kem tr?ng da t?t hi?n hay không. Xét trên nh?ng tiêu chí ?y, d??i ?ây là lo?i kem d??ng tr?ng da m?t kbone vip t?t bây ch? ???c nhi?u ch? em ?àn bà ?a thích s? d?ng.

[size=4][b][color=#008000]KEM KBONE VIP ?EN D??NG TR?NG DA TR? M?N CAO C?P[/color][/size][/b]

Image

Kem kbone vip ?? cho b?n làn da tr?ngImage


- ACNE MELASMA FACE CREAM (15 gram main cream)[size=4]KEM KBONE VIP D??NG DA D?NG L?NG DÙNG CHO toàn b? CÁC LO?I DA, ??T BI?T h?p V?I DA NH?N, DA H?N H?P DO CH?A CÁC THÀNH PH?N HÚT D?U VÀ NG?N NG?A TI?T D?U NÊN KHI THOA KEM M?T B?N V?N KHÔ THOÁNG VÀ R?T M?N MÀNG.[/size]

Kem ???c s? d?ng thay th? kem lót ?i?m trang, ch? c?n ph? thêm m?t l?p BB CREAM ZOLEY không chì không ch?t ph?n khi ra ngoài ( có ch?ng n?ng SPF30+ ) là da b?n ?ã m?n màng và tr?ng sáng r?i![size=4][b]– CÔNG D?NG C?A KEM KBONE VIP ?? D??NG TR?NG DA TR? M?N (*)[/size][/b]


 • V?i Tinh Ch?t H?t ??u siêu ng?a m?n, y?n m?ch cùng các lo?i Vitamin, th?o d??c có tác d?ng làm gi?m ch?t nh?n, kháng viêm, di?t khu?n & lo?i b? c?i m?n…
 • Thành ph?n châu t? nhiên, giúp se khít l? chân lông giúp cho da b?n m?n màng & tr?ng h?ng thiên nhiên h?n.
  • Làm m? các v?t thâm do m?n ?? l?i.
  • C?i thi?n ?? có 1 làn da tr?ng sáng giúp b?n t? tín h?n.
   Image S? ki?t h?p hoàn h?o gi?a các tinh ch?t d??ng da t? nhiên, ch?ng n?ng, ?i?m trang, che thi?u sót, khi s? d?ng s? mang l?i cho ng??i s? d?ng nh?ng tác d?ng nh?n và tr?i sau:   Image Ho?t ch?t trong Cam Th?o trong kem kbone vip có tác d?ng làm da tr?ng sáng, gi?m v?t thâm, ??y lùi s?c t? ?en, cung c?p dinh d??ng, nuôi d??ng làn da. Có kh? n?ng ki?m soát ch?t nh?n hi?u qu?, giúp da tràn tr? s?c s?ng. Kem có ?? ch?ng n?ng 30 SPF có th? tho?i mái ?i n?ng và ??t bi?t Firming White Face Cream có ?? che ph? r?t cao giúp khi thoa s?n ph?m lên da m?n, che t?i và t?o 1 l?p n?n ráo
   Image[b]Image [/b]Cung c?p ?? ?m c?p thi?t cho da, không b? khô và bong tróc, se khít l? chân lông, tái t?o da. Make-up nh?, t?o m?t l?p n?n trang ?i?m v?a ph?i, h?ng hào và d??ng sâu t? bên trong.ImageImage Nuôi d??ng và duy trì làn da tr?ng cho da tr?ng h?ng và kh?e m?nh, giúp làn da m?n màng, v?i tông màu ??u ??n, bá . Image Image
   Image??c bi?t là không b? ph? thu?c vào s?n ph?m . Khi dùng s?n ph?m da m?t c?a b?n s? tr?ng sáng lên d?n m?t cách thiên nhiên, gi?m d?n các v?t s?m xu?t hi?n trên da và ng?n ng?a chúng quay tr? l?i.

   Image Ngoài ra m? ph?m kbone vip còn có mùi th?m d? ch?u, kem th?m ??u vào da nuôi d??ng da, t?o m?t l?p b?o v? r?t m?n và ??p cho da.

   ImageKem kbone vip ????c S?? Y Tê? TP.Hô? Chi? Minh câ?p phe?p l?u ha?nh trên toa?n quô?c.


   Image Image

   – THÀNH PH?N C?A KEM KBONE VIP - M? PH?M KBONE

   Tocopheryl Acetate, Vaseline, Betaine Salicylate, Phaseolus Radiatus Seed Extract, Colloidal Oatmeal, Parfum, Pearl Extract,..   – dùng KBONE VIP ?ÚNG CÁCH
   • Ch?ng n?ng SPF 30+ b?o v? da tr??c ánh n?ng m?t tr?i.
   • R?a m?t th?t s?ch cùng KBONE CLEANSER
 • Bôi m?t l??ng kem v?a ?? lên da và massage th?t nh? nhõm.


  Image


  [center]Khách hàng ?ã nói gì ( * )[/center][center] [/center]ImageImage Image

  ImageImage
  ??c bi?t, ch? trong th?i gian ng?n My? Phâ?m Kbone ?ã nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng uy tín nh? : Hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao , cúp vàng s?n ph?m vì s?c kho? c?ng ??ng...


  Image
  Image Image Image
 • Bên c?nh ?ó ?? tránh vi?c khách hàng dùng hàng gi? , hàng nhái kém ch?t l??ng cty chúng tôi ?ã ?ang ký và ??a vào dùng tem ch?ng hàng gi? v?i mã v?ch do b? công an c?p Image[center]HÃY N?M B?T NGAY nh?p tót v?i NÀY
  Image Image Image
  [/center][center]GIÁ BÁN : 800.000 VN? ( Lo?i 15gr )[/center][center]?U ?ÃI GI?M NGAY CH? CÒN 400.000 ? ngay b?a nay (h? 15gr)[/center][center]??c bi?t : mua 3 h?p còn 380.000? , mua trên 5 h?p còn 370.000?[/center][center] [/center]
myphamhanquoc1992
Player
 
Posts: 6
Joined: Tue Apr 11, 2017 2:21 pm

Postby tiasangdealer on Thu Apr 13, 2017 11:27 am

CÔNG TY TNHH TÍCH H?P M?NG VI?N THÔNG TIA SÁNG

Phone : (08) 3755 8877 – Hotline : 0913 878 993

?C 753/42 T?nh L? 10 - P.Bình Tr? ?ông B - Q.Bình Tân - TP.HCM


CAMERA CVI CAMERA IP CAMERA HDGIÁM SÁT AN NINH – ??Y LÙI T?I PH?MD?CH V? L?P ??T NHANH CHÓNG T?N N?I GIÁ R? NH?TCAMERA IP TISATELL?p ??t camera giám sát hi?n nay là ?i?u h?t s?c c?n thi?t cho các gia ?ình, c?a hàng, công ty, tr??ng h?c, nhà x??ng… nh?m ph?c v? quá trình giám sát, ?? phòng tr?m c?p, t?ng m?c ?? an toàn và hi?u n?ng trong lao ??ng s?n xu?t c?ng nh? công vi?c.

XEM CAMERA GIÁM SÁT M?I LÚC M?I N?I:1. Quý khách có th? d? dàng k?t n?i xem và ?i?u khi?n trên Tivi ho?c màn hình máy vi tính thông qua c?ng AV ho?c VGA.2. Quý khách có th? quan sát t? xa thông qua thi?t b? c?m tay SmartPhone ho?c laptop dù ? b?t c? n?i ?âu ch? c?n có k?t n?i 3G ho?c Wifi k?t n?i Internet.3. Trên máy vi tính quý khách nên xem và thi?t l?p b?ng trình duy?t IE (Internet Explorer) ?? ??m b?o h? th?ng ho?t ??ng t?t nh?t.4. Quý khách có th? Copy d? li?u tr?c ti?p t? ??u ghi thông qua c?ng USB vô cùng ??n gi?n.

L?P ??T\THI CÔNG CAMERA GIÁM SÁT
Quy trình thi công camera quan sát bao g?m :
- Kh?o sát các v? trí thi công camera.- H??ng d?n cho khách hàng thi công camera ?? giám sát nh?ng v? trí c?n thi?t nh?t.- Lên gi?i pháp s? l??ng, ch?ng lo?i camnera c?n thi?t.- Thi?t k? b?n v? v? trí l?p ??t camera và ???ng kéo dây camera giám sát.- Gi?i pháp ??u n?i l?p ??t camera quan sát- Thi công l?p ??t camera giám sát.- Sau khi thi công l?p ??t camera quan sát s? h??ng d?n bàn giao cách s? d?ng h? camera quan sát cho khách hàng. (Có bàn giao tài li?u h??ng d?n s? d?ng)- Khi ?ó khách hàng có th? xem tr?c ti?p, xem qua internet, xem qua ?i?n tho?i di ??ng, máy tính b?ng, ...

Tiêu chí ??t ???c:- Hình ?nh s?c nét ngay c? khi xem l?i gi?ng hình ?nh xem tr?c tuy?n.- Quan sát ???c ngày ?êm.- H? th?ng ho?t ??ng liên t?c 24/7- Thông tin truy?n qua m?ng ph?i b?o m?t cho khách hàng.- Luôn luôn k?t n?i, không b? ng?t quãng khi xem qua m?ng.- Camera quan sát có th? k?t h?p v?i báo ??ng ?? báo cho ng??i ch? qu?n bi?t n?u x?y ra s? c? nh? c?t tr?m camera giám sát , có hành ??ng phá ho?i cctv.B?n c?n thêm thông tin, ??ng ng?n ng?i, hãy c?m máy lên và g?i ngay 08 3755 8877 ho?c 0913 878 993 ?? ???c Cty Tia Sáng t? v?n và h? tr? gi?i ?áp th?c m?c ngay!!!Thông tin chi ti?t xin liên l?c:CÔNG TY TNHH TÍCH H?P M?NG VI?N THÔNG TIA SÁNG?c : 753/42 T?nh L? 10 - P. Bình Tr? ?ông B - Q. Bình Tân - TP.HCMTel : (08) 3755 8877- Fax: (08) 3754 3959Hotline / Zalo: 0913 878 993 - Skype: vienthongtiasang
(VI?N THÔNG TIA SÁNG – NHÀ PHÂN PH?I CAMERA CHÍNH HÃNG)TIA SANG TELECOM - DOANH NGHI?P ??T CHU?N ISO 9001:2015R?t c?m ?n các b?n ?ã dành th?i gian ??c topic c?a Công ty Tia Sáng!!!Chúc các b?n ???c nhi?u s?c kh?e & h?nh phúc!!!HOTLINE ??T HÀNG NHANH 24/7: (08) 3755 8877 - 0913 878 993Tia Sáng Telecom, ??n v? hàng ??u v? cung c?p và l?p ??t h? th?ng Camera t?i TPHCM & mi?n nam:

* L?p ??t camera quan sát cho gia ?ình;

* L?p ??t camera giám sát cho shop;

* L?p ??t camera giám sát cho c? s? s?n xu?t;

* L?p ??t camera giám sát cho c? quan nhà n??c

* L?p ??t camera quan sát cho nhà thu?c;

* L?p ??t camera giám sátcho nhà tr?;

* L?p ??t camera quan sát cho nhà hàng, quán ?n;

* L?p ??t camera quan sát cho khách s?n, hotel, resort, khu ngh? d??ng;

* L?p ??t camera quan sátcho tòa nhà th??ng m?i, chung c?, khu ph?c h?p;

* L?t ??tcamera quan sát cho các t? ch?c, doanh nghi?p, trung tâm, câu l?c b?,…

* L?t ??t camera giám sát nhà x??ng, giám sát nhà máy, xí nghi?p, khu công nghi?p, b?n c?ng ...* ??c bi?t: L?p ??tcamera qu?n lý an ninh theo yêu c?u riêng!!!
tiasangdealer
Player
 
Posts: 4
Joined: Wed Dec 28, 2016 8:11 pm

Postby tiviboxgiare on Fri Apr 21, 2017 1:56 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby sixmonth789 on Wed May 03, 2017 4:34 pm

Ph?n m?m bào c?, buôn com BC CHÍNH HÃNG ... Ph?n m?m buôn com bào c? Uwin CHÍNH HÃNG ... Ph?n m?m ch?y ??u, buôn com bào c? Running win2

Ph?n m?m Buôn ComBào C?

Ph??ng pháp và soi kèo v? ph?n m?m Buôn com Bào C? ?ó là ph?n m?m bet bóng ???c dùng t? ??ng ??t cá c??c vào 2 nhà m?ng ?? l?y ra Commision g?i là buôn c?. Ph?n m?m r?t chuyên nghi?p dùng bào c?, Buôn Com ?ã hoàn toàn t? ??ng dành cho nh?ng m?ng banh bóng l?n nh? ibet ; sbobet ; 3in1bet ; 332bet… chuyên bào 1 giá, hay 2 giá.

Hi?n nay, ph?n m?m buôn com bào c? xem là ???c ?ánh giá là ph?n m?m soi kèo bóng ?á ?ã có xu h??ng t?t nh?t,ph??ng pháp soi kèo ?? ch?y ?n ??nh nh?t trong nhi?u ph?n m?m buôn com BC, ?ang ???c khách hàng ch?y nhi?u nh?t cho ??n nay.

http://www.baoco.coo.me

DT: 0938v68 1075 (Thanh)
sixmonth789
Player
 
Posts: 3
Joined: Tue May 02, 2017 12:30 am

Postby tiviboxgiare on Mon May 08, 2017 5:37 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Sat May 27, 2017 11:35 am

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên phân ph?i Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - bán l? các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? h?p c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p ?n công nghi?p

Thi?t b? b?p nhà hàng

H? th?ng hút khói công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron