Ninh Vân Stone thi?t l?ng m? ?á t?i Hà T?nh

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby atvbox2016 on Tue Jun 13, 2017 5:59 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Android TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Smart TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m Android TV Box VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
atvbox2016
Player
 
Posts: 19
Joined: Mon Jan 09, 2017 4:49 pm

Postby kinhvrgiare9 on Tue Jun 27, 2017 8:23 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Smart TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Smart TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box Android VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jun 30, 2017 2:54 pm

Xu?t b?n l?i Chín m??i ba c?a Victor Hugo

Cu?c tình c?a Victor Hugo. Victor Hugo ?ã c?ng hi?n l?n lao cho s? ??i m?i th? ca và sân kh?u. N?m 40 tu?i Khái m? tri?n lãm riêng l?n ??u. D??i ?ây là bài thuy?t trình c?a Laure Casellas: 676, ?ó là s? v? hành hình trong n?m 2011 trên toàn th? gi?i: 676 con ng??i b? hành quy?t m?t cách l?nh lùng b?i n?n t? pháp c?a n??c h?.

H? có 5 ??a con và có th? s?ng v?i nhau t?i cu?i ??i dù tr?i qua khá nhi?u sóng gió. Columbus nh?ng t??ng ?ã ??t chân ??n mi?n tây c?a ?n ?? nên g?i nh?ng ng??i th? dân là ng??i Indian. R?ng xen l?n v?i các nông tr?i lúa mì, ngô. Cô th? hi?n ca khúc The prayer c?a tác gi? David Foster. Tr?t t? các ?i?m tham quan có th? thay ??i tùy theo tình hình th?c t? c?a chuy?n ?i, nh?ng công ty v?n ??m b?o th?c hi?n ??y ?? các ?i?m tham quan ?ã ghi trong ch??ng trình. Qua cu?c ph?ng v?n này, m?t l?n n?a chúng tôi kh?ng ??nh luôn ?ng h? Pháp có m?t vai trò tích c?c và xây d?ng, ?? hai n??c chúng ta có th? cùng ?óng góp thi?t th?c trong n? l?c thúc ??y, b?o v? các l?i ích chung c?a c?ng ??ng qu?c t?.

2 usd in hình con chó

http://tienquocte.net/2-usd-in-hinh-con-cho
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby QuaCauInoxTinTa on Wed Jul 26, 2017 3:54 pm

Làm Th? Nào Ch?n ???c M?t Món ?? Inox T?t . Cho Bàn ?n Công Nghi?p Làm B?ng 100% Inox . G?i 0987636779; Quý khách có nhu c?u ??t mua bàn gh? inox: ??ng Ng?n Ng?i và G?i Ngay: s? 0983.884649 .

Các t? v?n sau ?ây Mua bàn ?n công nghi?p t?t có khó không? .

https://sites.google.com/site/bangheino ... ongnhan304

https://www.facebook.com/banancongnghiepinox

https://www.facebook.com/bangheancongnghiepinox
Image
S?n ph?m bàn gh? Inox là lo?i hay bàn bàn gh? ???c làm b?i inox r?t ti?n d?ng, mang ??n s? ti?n l?i, b?n ??p, mà giá thành không cao, và r?t s?ch s? khi dùng v?i nhi?u m?c ?ích khác nhau. Do ?ó, các lo?i bàn inox r?t ???c nhi?u khách hàng ch?n l?a và ?ang ???c dùng r?ng r?i hi?n nay.

Bàn inox do Cty CP Inox TINTA VN s?n xu?t và cung c?p ?ang ngày càng ???c ng??i tiêu dùng yêu thích, các lo?i bàn gh? Inox ???c khách hàng tin dùng ?ánh giá cao b?i công ngh? khi hoàn thi?n s?n ph?m có ?? sáng bóng r?t t?t, ??m b?o tiêu chu?n Hàng Vi?t Nam Ch?t L??ng Cao.

Các lo?i bàn gh? inox do Công Ty C? Ph?n Inox TINTA VN s?n xu?t nhi?u n?m ??t -Cúp Vàng Ch?t L??ng S?n Ph?m t? n?m 2011 ??n 2015. M?i ?ây là Hàng Vi?t Yêu Thích Nh?t n?m 2015.

Xem trao gi?i th??ng t?i video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=g5CPXmYZw8A

https://www.youtube.com/watch?v=2IuC801Qc9I
Image
Tuy v?y trong th?c t?, có nhi?u ng??i tiêu dùng khi mua bàn gh? inox ho?c bàn gh? Inox v? dùng ???c không lâu thì bàn gh? inox, s?n ph?m bàn gh? inox b?t ??u có hi?n t??ng hoen r?, m?t ?? sáng bóng, và b? x?n màu, r?i b? r? sét l? ch?.

V?i công ngh? phát tri?n m?nh m? trong k? thu?t x?n xu?t thép không r?, hi?n nay l?nh v?c s?n xu?t có r?t nhi?u phân ph?i khác nhau, v?i r?t nhi?u lo?i s?n ph?m t? bàn gh? inox ch?t l??ng cao ??n hàng kém ch?t l??ng.

Vì ?ó càng làm cho ng??i tiêu dùng không d? ?? ??a ra s? l?a ch?n lo?i bàn gh? inox hay các lo?i bàn gh? Inox nào là s?n ph?m th??ng hi?u uy tín nh?t. Và s?n ph?m do Công Ty C? Ph?n Inox TINTA VN s?n xu?t ???c ???c khách hàng tin dùng ?ánh giá cao, tin t??ng và l?a ch?n h?n c?. ?i?u ?ó th? hi?n qua các gi?i th??ng Huy Ch??ng Vàng Ch?t L??ng S?n Ph?m t? n?m 2011 ??n 2015. M?i ?ây là Hàng Vi?t Yêu Thích Nh?t n?m 2015.

Xem trao gi?i th??ng t?i video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=g5CPXmYZw8A

[color=#0563c1]https://www.youtube.com/watch?v=2IuC801Qc9I [/color]
Image
@@@

M?t s? h??ng d?n l?a ch?n bàn gh? Inox TINTA m?t cách t?t nh?t, thích h?p nh?t v?i m?c ?ích s? d?ng và thích h?p v?i túi ti?n.

??u tiên: ?? ch?c r?ng bàn gh? inox hay bàn inox b?n ??nh mua có ph?i là hàng s?n ph?m bàn gh? inox kém ch?t l??ng hay không thì b?n nên có m?o nh? là mua l? thu?c th? inox qu?t vào thanh inox, ch? 5 phút sau ?ó xem n?u thanh inox không b? x?n xanh thì ?ó là bàn gh? inox 304 hay bàn inox lo?i t?t.

Ti?p theo: ?? b?o ??m quy?n l?i c?a chính mình, ng??i tiêu dùng c?n l?a ch?n bàn gh? inox lo?i t?t ho?c là bàn gh? inox 304, hay là là bàn inox 201. Vì tu?i th? s?n ph?m khá là cách bi?t gi?a hai lo?i inox 201 và 304 này. Và khi mua s?n ph?m ph?i có ??y phi?u b?o hành, các lo?i gi?y t? kèm theo ghi rõ ngu?n g?c xu?t x?, ch? ?? c?a ng??i tiêu dùng khi s?n ph?m có l?i do nhà s?n xu?t.

?i?u ki?n th? ba: M?t s? s?n ph?m bàn gh? inox, hay bàn inox ch?t l??ng th?p, s?n xu?t thô thi?n ho?c inox m?ng, sau ?ó ??n cát ho?c cho h? xi m?ng vào trong ?ng inox, bàn gh? inox s?n xu?t ki?u này r?t d? b? h? h?ng.

Vì v?y ng??i tiêu dùng c?n ki?m tra k? các s?n ph?m bàn gh? inox lo?i bàn gh? inox, tránh tình tr?ng g?p ph?i các s?n ph?m ch?t l??ng không ??m b?o mà ph?i tr? m?t kho?n ti?n cao h?n nhi?u.

V?i 3 tiêu chí nh? trên v? thông tin v? cách ch?n mua s?n ph?m inox t?t nh?t cho nhà b?n .


Image
V?i mong mu?n r?ng khách hàng có thêm thông tin b? ích chính xác h?n v? s?n ph?m và ??a ra các tiêu chí l?a ch?n m?t cách t?t nh?t ?? l?a ch?n ???c s?n ph?m bàn gh? inox hay bàn inox t?t ?ng ý cho mình.

Quý khách có nhu c?u ??t mua bàn gh? inox: Vui Lòng G?i : s? 0983.884649 .

??a ch? email: tinta@tinta.vn ; Web: http://www.inoxtinta.com

Công Ty C? Ph?n Inox TINTA VN.

??a ch? nhà máy: Lô 3 ???ng s? 10, KCN Sóng Th?n 1, Th? xã D? An, Bình D??ng.
[center][b]Công Ty Cô? Phâ?n INOX TINTA Vi?t Nam luôn c? g?ng n? l?c mang ??n Quý khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? hoàn h?o nh?t, v?i giá c?, ch?t l??ng và th?i gian ?úng nh? cam k?t.[/center]
[color=#0563c1]https://sites.google.com/site/bangheino ... ongnhan304


https://www.facebook.com/banancongnghiepinox

https://www.facebook.com/bangheancongnghiepinox

Xem trao gi?i th??ng t?i video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=g5CPXmYZw8A

https://www.youtube.com/watch?v=2IuC801Qc9I
Image Image
QuaCauInoxTinTa
Player
 
Posts: 11
Joined: Sat Sep 03, 2016 12:42 am

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Aug 11, 2017 2:44 am

Choáng: t? showbiz, L? R?i ?ang bán ?i t?i Hà N?i

Nh?ng ngày qua, d? lu?n t? ra ??c bi?t quan hoài ??n thông tin L? R?i vào Sài Gòn m? công ty gi?i trí và kinh dinh. L? R?i tâm s?: "Cu?c s?ng hi?n th?i muôn hình muôn v? nên c?ng ch?ng bi?t th? nào ?? l??ng tr??c m?i vi?c. hoa hong sap gia re Hành ??ng ??t tr??ng c?a cô bé l?p 8 ? Khánh Hòa b? nhi?u ng??i lên án. Khi ?ó, B? s? l?i tr?ng c?u l?y ý ki?n c?a ngh? s? và công chúng.

T??ng lai e s? thi vào ngôi tr??ng này ?? b?o ??m th?c hi?n ham mê c?a mình”. Tr?ng tâm c?a Giai ?i?u T? hào phát sóng vào d?p T?t là suy tôn các ca khúc kinh ?i?n. Câu nói c?a Nguy?n T? Qu?ng: “Th?t không th? tin ???c” tr? nên “b?t h?” trong nh?ng ngày qua. h?i ?c ??n cái ?êm anh nói chia tay cùng Sa, l?n tr??c tiên. Phía ngân hàng thì ?òi n? vay t? chúng tôi' – ông T?n nói. Khá b?t th?n là ngoài ??i, ch? tr? trung và xinh ??p h?n h?n khi xu?t hi?n cùng ch?ng

http://hoahong24k.com/hoa-hong-sap-thom
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Thu Aug 17, 2017 1:22 am

K? th? Lê Quang Liêm ti?p ki?n t?t h?ng

ch?ng nh?ng th?, v?i vi?c tích c?c d? ho?t ??ng thi ??u, giành nhi?u danh hi?u quang vinh cho ??i tuy?n c? vua Tr??ng ??i h?c Webster, Lê Quang Liêm còn ???c H?c vi?n C? vua Susan Polgar trao t?ng b?ng khen, ghi nh?n công s?c ?óng góp c?a anh cho ch??ng trình c? thiên tài c?a h?c vi?n (SPICE) trong 4 n?m 2013-2017. Lê Quang Liêm và Nguy?n Ng?c Tr??ng S?n lúc tham d? gi?i c? vua HD bank 2015 t?i Vi?t Nam. C?u s? 1 th? gi?i Rafael Nadal ?ã tr? l?i luy?n t?p sau khi bình ph?c ch?n th??ng l?ng và ph?u thu?t ch?ng viêm ru?t th?a. Ti?p s?c v?i Quang Liêm có các ??ng ??i ? ??i tuy?n nhà n??c mà ?áng chú ý nh?t không ai khác h?n Nguy?n Ng?c Tr??ng S?n, hoa h?ng m? vàng 24k golden rose k? th? s? 2 Vi?t Nam v?a giành HCB Gi?i tuy?n ch?n khu v?c 3.

Trong khi tuy?n nam b? c?m hòa thì ??i tuy?n n? ?ã nh?n th?t b?i 1-3 tr??c các n? k? th? Armenia. Anh Khôi ?ang có h? s? elo 2368 và ??ng h?ng 6 c?a nhóm U14 khu v?c châu Á. Các nhân tài tr? th? thao Vi?t Nam ?ang ???c ??u t? m?nh m? t? công tác t?ng l?p hóa th? thao, giúp các V?V có ???c ?i?u ki?n t?t nh?t ?? phát tri?n. Anh làm ?i?u ?ó không h? có m?t tí ch?n ch?. Ch? qua 2 n?m, Anh Khôi ?ã khi?n c? làng c? vua Vi?t Nam ph?i kinh ng?c tr??c khi ??u t?o d?u ?n trên làng c? vua qu?c t?. Nguy?n Lê C?m Hi?n là cái tên ?ang làm n?c lòng gi?i m? ?i?u c? vua Vi?t Nam, v?i t?m Huy ch??ng vàng (HCV) l?a tu?i U8 Gi?i vô ??ch c? vua tr? th? gi?i trên ??t Hy L?p.

http://hoahong24k.com/hoa-hong-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby atcsatcs on Thu Sep 21, 2017 11:09 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 42
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Sep 22, 2017 1:48 pm

Hà N?i thi?u ti?n thiên lí T?t, TP HCM r?ng r?nh h?n

T? báo d?n thông tin cho r?ng ?ây là ?? ngh? c?a Ch? t?ch UBND TP C?n Th? Võ Thành Th?ng. D? án ???c Chính ph?, B? Giao thông v?n chuy?n và t?nh ??ng Nai xác ??nh là công trình tr?ng ?i?m ?? gi?m ùn t?c và tai n?n Giao thông 2 ?ô hình con chó qua n?i thành t?nh thành Biên Hòa. Cô háo h?c k?: “hi?n gi? cô ?i l?i v?ng l?m, th? xác bây gi? là c?a mình r?i ch? không ph?i nh? ngày tr??c ?i ?âu c?m giác c?ng nh? ?i trên mây, thân xác nh? ?i m??n, v? v?y. ?nh: TTXVNNh?c t?i ?? ch?i Trung thu thì ch?ng th? không k? t?i nh?ng chi?c ?èn ông sao.

???c bác m? ??u t? cho thuê nhà ? các th? thành l?n, hi?n c?ng d? d?ch v? cho thuê nhà du l?ch. Còn t?i Hà N?i, S? GD&?T Hà N?i, Phòng GD&?T huy?n ?ông Anh ?ã thành l?p ?oàn rà và làm vi?c v?i Tr??ng ti?u h?c Uy N?. ICO ???c s? d?ng ?? gây qu? cho các nhóm kh?i nghi?p liên t??ng ??n l?nh v?c m?ng. Các chuyên gia v? hôn nhân cho hay, nh?ng ng??i có h?c v?n cao, t?t nghi?p t? tr??ng danh giá nh?t th??ng d? tìm ???c m?t n?a h?n b?n cùng l?a. Khi bi?t tin con trai ch?t, Thanh ?au ??n ngã ra hôn mê ng?t nhi?u l?n. S? GD-?T ?? ngh? các nhà tr??ng ph?i công khai vi?c chi thu v?i ph? huynh.
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby atcsatcs on Fri Sep 22, 2017 3:08 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 42
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 3:55 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron