Phan Mem Bao Co

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby tucomcongnghiep191 on Thu Jul 27, 2017 12:56 pm

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– bán buôn Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên thi?t b? inox c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t x??ng s?n xu?t uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? c?m công nghi?p gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- gia công các m?t hàng b?p á công nghi?p, b?p nhà hàng.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Tue Aug 01, 2017 12:25 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên phân ph?i Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - bán l? các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? n?u c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? n?u c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? h?p c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p công nghi?p cho nhà hàng

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

H? th?ng hút khói công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Thu Aug 10, 2017 1:35 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên bán l? Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - phân ph?i các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? h?p c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

Gia công inox

Thi?t b? b?p khu công nghi?p

Ch?p hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby kinhvrh2 on Sat Aug 19, 2017 1:49 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrh2
Player
 
Posts: 13
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:42 pm

Postby tiviboxgiare on Mon Sep 04, 2017 6:20 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 3:53 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 10:47 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Sat Sep 30, 2017 2:34 pm

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/][size=4]C?M QUAY TAY D??I M?I HÌNH TH?C ^^
[/size]

----------------------------------Image[/url]

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/]Image

ImageImageImage

ImageImage

ImageImageImage[/url]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Sat Sep 30, 2017 8:18 pm

C?M DINH D??NG CHÙM NGÂY = GI?I PHÁP CHO TR? BI?NG ?N - TÁO BÓN - HAY ?M V?T.
C?m chùm ngây giúp Con b?n h?t bi?ng ?n.
C?m chùm ngây giúp Con b?n h?t táo bón
C?m chùm ngâygiúp Con b?n h?t ?m v?t
Image???? Con b?n bi?ng ?n Image?
Image???? Con b?n táo bón Image?
Image???? Con b?n hay ?m v?t Image?
??ng lo Image?? Vì gi? ?ã có [color=#4267B2]#C?m_chùm_ngây[/color]
----
#C?m_chùm_ngây ???c s?n xu?t d?a trên:
Image????Nghiên c?u c?a H?c vi?n nông nghi?p Vi?t Nam
Image????Bí quy?t ?úc k?t t? 40 n?m nghiên c?u và s?n xu?t d??c li?u
Image????Ngu?n nguyên li?u chùm ngây s?ch 100%
Image????Image???? Ch? v?i 0,5 -1 thìa café/ngày, c?m dinh d??ng chùm ngây 100% nguyên ch?t ?ã b? sung dinh d??ng giúp cho:
Image?[color=#4267B2]#h?t_bi?ng_?n[/color][color=#4267B2]#h?t_táo_bón[/color][color=#4267B2]#h?t_?m_v?t[/color]
Image?M? sau sinh: [color=#4267B2]#t?ng_ti?t_s?a[/color][color=#4267B2]#ph?c_h?i_s?c_kh?e[/color]
Image?Ng??i [color=#4267B2]#suy_nh??c_c?_th?[/color]
Image?Ng??i ?n kiêng do: [color=#4267B2]#Ti?u_???ng[/color][color=#4267B2]#M?_máu_cao[/color][color=#4267B2]#Huy?t_áp_cao[/color][color=#4267B2]#?n_chay[/color]

Image[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/links.php?url=http://comchumngayitp.com/vi/63/1/COM-DINH-DUONG-CHUM-NGAY-LOAI-20G.html]

Image[/url]

Image

Image

Image

Image---- C?m chùm ngây, com chum ngay, c?m dinh d??ng chùm ngây, com dinh duong chum ngay, giá c?m chùm ngây, mua c?m chùm ngây ? ?âu, c?m chùm ngây ?n nh? th? nào, c?m chùm ngây ?n có t?t không, C?m chùm ngây ?n có tác d?ng gì, C?m chùm ngây và công d?ng, C?m chùm ngây và tác d?ng, C?m chùm ngây và tác d?ng c?a nó, C?m chùm ngây và tác d?ng th?n k?, C?m chùm ngây hình ?nh, ?nh c?m chùm ngây, ?nh c?a c?m chùm ngây, hình ?nh c?a c?m chùm ngây, hình ?nh v? c?m chùm ngây, hình ?nh cho c?m chùm ngây, c?m chùm ngây bán ? ?âu hà n?i, cây chùm ngây m?c ? ?âu, cây chùm ngây n?u món gì, cây chùm ngây ngâm r??u, cây chùm ngây ch?a b?nh gì, cây chùm ngây tr?ng nh? th? nào, cây chùm ngây làm ??p, cây chùm ngây ch?a b?nh ti?u ???ng, cây chùm ngây ra hoa, cây chùm ngây có ?n ???c không, cây chùm ngây bà b?u ?n ???c không, cây chùm ngây cho tr? ?n, cây chùm ngây cho tr? ?n d?m, cây chùm ngây là gì, c?m chùm ngây ?à n?ng, c?m chùm ngây hà n?i, c?m chùm ngây ?à l?t, c?m chùm ngây t?i ?à n?ng, c?m chùm ngây t?i hà n?i, mua c?m chùm ngây hà n?i, c?m chùm ngây ? h?i d??ng, c?m chùm ngây cách s? d?ng, cây chùm ngây có ? ?âu, cây chùm ngây có t?t không, cây chùm ngây ch?a ung th?, cây chùm ngây có công d?ng gì, cây chùm ngây có ??c không, cây chùm ngây có th?t s? t?t, c?m chùm ngây thanh hóa, cây chùm ngây ?? làm gì, c?m chùm ngây ??p da, cây chùm ngây làm ??p da, cây chùm ngây dùng ?? làm gì, c?m chùm ngây dinh d??ng, cây chùm ngây d? tr?ng không, cây chùm ngây tác d?ng, cây chùm ngây công d?ng, c?m chùm ngây v?i tr? em, c?m dinh d??ng chùm ngây cho tr? em, c?m chùm ngây youtube, cây chùm ngây tr? nám, cây chùm ngây tr? m?n, cây chùm ngây có ngâm r??u ???c không, r? cây chùm ngây, cây rau chùm ngây, cây rau chùm ngây có tác d?ng gì, hi?u qu? c?a c?m chùm ngây, cây chùm ngây v?i ph? n? sau sinh, cây chùm ngây làm m? ph?m, cây chùm ngây tác d?ng ph?, thành ph?n cây chùm ngây, s?n ph?m cây chùm ngây, c?m chùm ngây giá bao nhiêu, cây chùm ngây gi?ng hà n?i, cây chùm ngây webtretho, c?m chùm ngây và s?c kh?e, cây chùm ngây h? huy?t áp, cây chùm ngây thanh hóa, cây chùm ngây có t?t ko, xem cây chùm ngây, xu?t x? cây chùm ngây, tr?ng cây chùm ngây trong thùng x?p, tr?ng cây chùm ngây trong h?p x?p, chi?t xu?t cây chùm ngây, cây chùm ngây và cách ch? bi?n, cây chùm ngây v?i bà b?u, cây chùm ngây vi?t nam, cây chùm ngây vàng lá, cây chùm ngây v?ng tàu, cây chùm ngây là cây gì, cây chùm ngây làm tr? tiêu, cây chùm ngây làm thu?c, cây chùm ngây l?c n??c, cây chùm ngây l?n, cây chùm ngây mua ? ?âu, cây chùm ngây moringa, c?m chùm ngây moringa, cây chùm ngây có m?y lo?i, cây chùm ngây ung th?, cây chùm ngây ch?a b?nh ung th?, cây chùm ngây n?u n??c u?ng, tr?ng cây chùm ngây t? h?t, u?ng cây chùm ngây có tác d?ng gì, cách u?ng cây chùm ngây, cây chùm ngây ? hà n?i, cây chùm ngây ? thái nguyên, cây chùm ngây n?u canh, cây chùm ngây nh? th? nào, cây chùm ngây n?u cháo cho bé, cây chùm ngây n?u b?t cho tr?, cây chùm ngây ngh? an, cây chùm ngây nguy?n lân d?ng, cây chùm ngây ng?a thai, d? án cây chùm ngây, d? án tr?ng cây chùm ngây, cây chùm ngây và cách s? d?ng, cây chùm ngây l?i và h?i, thân cây chùm ngây ?? làm gì, cây chùm ngây l?i ích, cây chùm ngây có l?i ích gì, l?i ích c?a cây chùm ngây, l?i ích t? cây chùm ngây, cây chùm ngây có tr?ng b?ng cành ???c không, cây chùm ngây có t?t cho bà b?u, cây chùm ngây có tác d?ng, cây chùm ngây có tác h?i gì, cây chùm ngây thu?c h? gì, ??m cây chùm ngây, cách ??ng cây chùm ngây, ??m tr?ng cây chùm ngây, cách ??m h?t cây chùm ngây, cách ??m m?m cây chùm ngây, ?ng d?ng cây chùm ngây, ý ngh?a cây chùm ngây
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Re: Phan Mem Bao Co

Postby MorganFowler on Sat Oct 07, 2017 3:02 pm

If you are unsure that what UK Essay Writers are then the easiest term to define them is academic assistance. Be it the persuasive, narrative or any type of essay, those offerings will offer you with the tricks and developments to nail them in the due path.
MorganFowler
Player
 
Posts: 2
Joined: Sat Oct 07, 2017 2:57 pm

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron