Khi ??t c?a c?n quan tâm nh?ng gì ?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Khi ??t c?a c?n quan tâm nh?ng gì ?

Postby edcrfv on Tue Apr 04, 2017 6:32 pm

Gia ch? khi xây nhà th??ng có nhi?u vi?c ?? lo, trong ?ó khâu ch?n ??t c?a là m?t trong nh?ng khâu làm t?n nhi?u tâm huy?t. Ph?i ch?n th? nào ?? có nh?ng b? c?a ??p, b?n ch?c và h?p phong th?y là nh?ng ?i?u mà gia ch? luôn mong mu?n nh?t. Ki?n th?c n?i th?t xin chia s? vài y?u t? quan tr?ng khi ch?n ??t c?a nh? sau1. V? trí : Vi?c ??u tiên mà gia ch? c?n l?u tâm là v? trí c?a c?n l?p ??t, ?ó là c?a thông phòng, c?a WC, c?a chính hay c?a ph?… M?i v? trí c?a s? c?n nh?ng ch?ng lo?i và ch?t li?u khác nhau, vì th? vi?c xác ??nh v? trí c?a là vi?c ??u tiên c?n làm, nó khá quan tr?ng.2. Màu s?c ch? ??o : sau khi ?ã có ???c v? trí c?n l?p ??t, ti?p ??n là xem xét tông màu ch? ??o c?a không gian n?i l?p c?a. Vi?c này giúp c?a và nh?ng ph?n n?i th?t khác hòa h?p t?o thành th? th?ng nh?t. Ví d? không gian nhà ???c thi?t k? hi?n ??i v?i nhi?u màu s?c thì gia ch? có th? cân nh?c l?a ch?n dòng c?a g? HDFcho phù h?p. M?i quý khách tham kh?o các m?u c?a HDF nhi?u màu s?c.Image3. ?? r?ng hay h?p c?a không gian t?i v? trí l?p c?a : Các dòng c?a khác nhau s? có kích th??c gi?i h?n khác nhau, Do ?ó tr??c khi ??t c?a ta c?n ?? tâm ??n ?? thông thoáng c?a không gian xung quanh v? trí c?a. Ví d? nh? phòng WC có di?n tích nh? thì ta nên s? d?ng dòng c?a nh?a gi? g? cho phù h?p. Th? nh?t vì dòng c?a nh?a này có tính n?ng ch?u n??c r?t t?t, th? hai là vì dòng c?a nh?a này có th? làm ???c kích th??c nh?.4. H??ng m?: V? h??ng m? thì có 2 h??ng ch? ??o, nh?ng t? 2 h??ng này th? tr??ng bi?n t?u thành 4 h??ng th??ng th?y. Vi?c xác ??nh các h??ng th??ng k?t h?p ch?t ch? v?i b?n v? và theo sát hi?n th?c công trình. R?t nhi?u b?n v? ?ã ph?i ?i?u ch?nh do th?c t? công trình c?a không phù h?p v?i các thi?t b? khác trong phòng. N?u còn nghi ng?i v? h??ng c?a trong khi ??t, quý khách có th? nh? ??n v? cung c?p c?a t? v?n thêm.5. Kích th??c : kích th??c c?a nói chung hay c?a phòng ng? nói riêng r?t quan tr?ng. Theo quan ?i?m ng??i Á ?ông, kích th??c L?t lòng (l? ban) c?a c?a ?nh h??ng ??n tài v?n và s?c kh?e c?a gia ch?.Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? có s? l?a ch?n t?t nh?t
V?n phòng Hà N?i: T?ng 7, S? 164 Xã ?àn 2, ??ng ?a, Hà N?i
V?n phòng H? Chí Minh: S? 54,Tân Chánh Hi?p-36 P. Tân Chánh Hi?p, Q12, TPHCM
Hotline: 0913 416 128 - 0987 403 928
Email: mailto:sale@noithatduongdai.com
?i?n tho?i: 043.992.1205
Website: noithatduongdai.com
edcrfv
Player
 
Posts: 4
Joined: Thu Sep 15, 2016 12:49 pm

Postby thiendao on Sat Apr 08, 2017 5:32 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
thiendao
Player
 
Posts: 30
Joined: Wed Jul 27, 2016 6:45 pm

Postby takavn on Mon Apr 10, 2017 2:12 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Smart TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Android TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m Android TV Box VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
takavn
Player
 
Posts: 10
Joined: Mon Jan 09, 2017 7:38 pm

Postby takavn on Mon Apr 10, 2017 6:25 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Android Box Tivi VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Smart TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Smart TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box Android VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
takavn
Player
 
Posts: 10
Joined: Mon Jan 09, 2017 7:38 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Fri Apr 14, 2017 11:33 am

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– phân ph?i Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên thi?t b? c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t x??ng s?n xu?t uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c bán buôn, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? c?m công nghi?p gas – T? n?u c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- cung c?p các m?t hàng b?p á công nghi?p, b?p khách s?n.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby kinhvrgiare9 on Tue Apr 25, 2017 8:10 pm

Egreat là m?t công ty chuyên s?n xu?t các thi?t b? nghe nhìn nh?: Set-top box, ??u phát HD, Android TV Box và Mini PC. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u này ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m TV Box Egreat A5. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các Android TV Box khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Android TV Box Egreat A5 có thi?t k? thân máy b?ng kim lo?i làm b?t lên s? m?nh m?, ??ng th?i ???c trang b? ??y ?? c?ng k?t n?i (SATA, AV, Optical, USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0, SD card Slot). Màn hình LED hi?n th? r?t nhi?u thông tin khi thi?t b? ho?t ??ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A5

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 8GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

??u phát 4K Egreat A5 ???c trang b? chipset HiSilicon Hi3798C V200. Chipset này cung c?p công ngh? gi?i mã video HEVC/VP9 4Kp60 th? h? m?i nh?t v?i kh? n?ng HDR 10 ?? cung c?p ph?m vi màu s?c r?ng h?n và ?? t??ng ph?n r?ng l?n h?n cho m?t tr?i nghi?m nâng cao khi xem.

Image

S?n ph?m Android TV Box Egreat A5 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Thu Jun 08, 2017 4:45 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên cung c?p Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - bán buôn các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? n?u c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? h?p c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? h?p c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p công nghi?p giá r?

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

H? th?ng hút khói công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby QuaCauInoxTinTa on Wed Jul 26, 2017 9:17 pm

Nh?n t? ch?c ti?c c??i t?i D? An t?nh Bình D??ng - Phone 0983.308.226

-Tham kh?o ít nh?t ba ho?c h?n v?i các nhà hàng ti?c c??i g?n D? An Bình D??ng mà theo b?n phù h?p nh?t và b?n cùng b?n bè nên ??n tr?c ti?p tham kh?o.


D?a vào am t??ng th?c t?i trong nh?ng h?i ti?c b?n bè , ho?c tìm ki?m trên facebook v? ti?c c??i t?i D? An, Thu?n An Bình D??ng, hãy xem xét k? l??ng nh?ng ??a ?i?m b?n thích cho l? c??i c?a mình. Không nh? các b?c ti?n b?i ngày tr??c, các b?n tr? hi?n t?i có nhi?u c? h?i bi?t rõ các n?i dung v? nhà hàng trên m?ng internet. Nên t?n d?ng t?i ?a ti?n ích các trang m?ng xã h?i, và t? tìm hi?u nh?ng ch?n l?c c?a mình ?? tìm ??n nhà hàng. Cách này v?a ti?t ki?m th?i gian, v?a ??a ??n s? l?a ch?n ?úng ??n.

https://www.youtube.com/watch?v=haqBZvMLU4k

-Chú ý nh?ng v?n ?? khi tìm hi?u ??a ?i?m t?i D? An, Thu?n An Bình D??ngHi?n t?i nhi?u d?ch v? ti?c c??i ?ang d?n ?i vào l?i mòn trong cung cách ph?c v? và l? nghi ti?c c??i h?i, nhân t? nào giúp b?n nh?n bi?t , s? v??t tr?i? Nên tìm hi?u k? v? nh?ng v?n ?? tr?ng y?u sau ?? l?a ch?n nhà hàng hài lòng nh?t :

https://www.youtube.com/watch?v=ehCQR-SkF3o

Nhà Hàng Ti?c C??i ? D? An t?nh Bình D??ng

D?ch v? Nhà Hàng Ti?c C??i Corazon t?i D? An có gì khác l?? B?n ?ã tham d? ti?c c??i t?i ?ây ch?a?

B?n c?n ??t ti?c: ??t ti?c c??i, ??t ti?c liên hoan, ??t ti?c sinh nh?t, ti?c thôi nôi, liên hoan công ty…

B?n bè c?a b?n c?n ??t ti?c: ??t ti?c c??i, ??t ti?c liên hoan, ??t ti?c sinh nh?t, ti?c thôi nôi, liên hoan công ty…? Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON t?i D? An t?nh Bình D??ng s? trích Hoa H?ng cho b?n.

t?i sao b?n nên ch?n Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON t?i D? An Bình D??ng. Hay thích nhà hàng ti?c c??i CORAZON t?i D? An ?? ??t ti?c?

Image

1. Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON ??ng c?p cho khách m?i, N?N MÓNG CHO THÀNH CÔNG.

2. D?ch v? Nhà Hàng CORAZON giá ??t bàn ti?c t? 1.500.000?.

3 Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON m?t s?nh ??c l?p.

4. D?ch v? Nhà Hàng CORAZON không gian r?ng hai ngàn m2 tho?i mái cho xe h?i.

5. D?ch v? Nhà Hàng CORAZON Không gian cây xanh sân v??n c?c k? thoáng mát.

6 Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON S?nh l?n ph?c v? ??n ?? ch? cho 100 (môt tr?m) bàn.

7 Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON Cam K?t V? Sinh An Toàn S?ch S?.


Nhà Hàng Ti?c C??i ? D? An Bình D??ng Nhà Hàng CORAZON D? An, ph?c v? d?ch v? c??i h?i.

Khuôn viên r?ng r?i cây xanh thoáng mát. Nhà hàng ti?c c??i n?m ??c l?p hoàn toàn không ?n ào và ?ông ?úc nh? các nhà hàng ti?c c??i khác. Khách ??n d? ti?c t?i Nhà Hàng Ti?c C??i Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON Nhà Hàng Ti?c C??i ? D? An t?nh Bình D??ng giao l?u d??i s?nh mát c?a bóng cây xanh.

B?n có bao gi? th?y áy náy hay ch?t d? khi th?y khách m?i ??n d? ti?c c??i c?a b?n là nh?ng ng??i thân yêu trong gia ?inh, b?n bè c?a b?n ph?i ??ng ??m ?ìa m? hôi trong cái n?ng nóng cháy ?? cùng b?n ?ón khách, ?? cùng b?n v?n tròn m?t ti?c c??i v?n toàn. Còn gì m? mãn h?n khi trong không gian cây xanh ph? kín r?p bóng mát c?a Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON t?i D? An và Thu?n An Bình D??ng – Nhà Hàng CORAZON v?i không gian xanh mát, ng??i thân và b?n bè c?a b?n luôn c?m th?y s?ng khoái mát r??i và n? trên môi nh?ng n? c??i t??i. Không gian xanh c?a Nhà Hàng Tiêc C??i CORAZON t?i D? An, Bình D??ng s? góp ph?n cho bu?i ti?c c?a b?n h?n c? mong ch?.

Ni?n vui bu?i ti?c nh? càng vui h?n khi không gian ti?c c??i g?n v?i m?i ng??i. Cây xanh thoáng mát cho gia ?ình và b?n bè c?m th?y vui h?n. Ch? có ??c nh?t Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON ? D? An BD Nhà Hàng Tiêc C??i CORAZON t?i D? An.

B?n ?? ch? ???ng t?i ?ây https://goo.gl/maps/iwftwHX6fxu

G?i ngay: 0948.636.779

B?n ?? chi ti?t ???ng ?i.

1. B?n vào b?n ?? gõ t? “Nhà Hàng Tiêc C??i CORAZON t?i D? An Bình D??ng

2. B?n ??n Khu Công Nghi?p Sóng Th?n 1, D? An Bình D??ng, h?i nhà sách Hoàng Phúc ? g?n ch? Xóm V?ng D? An, ??i di?n bên kia ???ng là Cà Phê Cung ?àng 1,. T?i bên hông quán cà phê Cung ?àng 1, có con ???ng nhánh r?ng kho?ng 10 mét, b?n theo con ???ng này vào 100 mét bên tay ph?i c?a b?n là Nhà Hàng Ti?c C??i CORAZON Nhà Hàng Ti?c C??i t?i D? An Bình D??ng Nhà Hàng Tiêc C??i CORAZON t?i D? An - Nhà Hàng Tiêc C??i CORAZON t?i D? An, Bình D??ng. Có ch? ??u xe h?i xe h?i.

Liên h?: 0948.636.779

https://www.youtube.com/watch?v=DORBKohhMO4
QuaCauInoxTinTa
Player
 
Posts: 11
Joined: Sat Sep 03, 2016 12:42 am

Postby tucomcongnghiep191 on Tue Aug 15, 2017 7:07 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên s?n xu?t Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - bán buôn các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? n?u c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? n?u c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p công nghi?p giá r?

Thi?t b? b?p ?n công nghi?p

H? th?ng hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tiviboxgiare on Thu Sep 07, 2017 6:35 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron