Khi ??t c?a c?n quan tâm nh?ng gì ?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby ngocgiau on Thu Sep 14, 2017 4:28 pm

?t h?n ?ang mang khá nhi?u quý khách ??t nghi v?n v? giá c? c?a các d?ch v? nh? rút h?m c?u, thông c?ng ngh?t, thông t?c c?ng toilet, thông t?c sàn v? sinh, b?n c?u, b?n r?a m?t, r?a bát…

V?y rút h?m c?u giá bao nhiêu? ? bài vi?t này, siêu th? rút h?m c?u S?n Lâm có kh? n?ng ??a ra nh?ng thông tin mang tính tham kh?o v? b?ng giá c?a nh?ng lo?i d?ch v? v? sinh trên:

cho D?CH V? RÚT H?M C?U, THÔNG C?U C?NG NGH?T :

I, ??n giá thông c?ng ngh?t:

2.??n gia thông b?n c?u ngh?t t? 350.000??ng ??n 450.000 ??ng

3, Thông t?c sàn v? sinh, b?n r?a m?t, b?n r?a bát ??n giá là :

350.000 ??ng/1 l?n thông 400.000??ng/1 l?n thông

t?i D?CH V? B?M HÚT B?N C?U, N?O VÉT H? GA :

+ ??n giá chi?c xe 2 kh?i : 700.000 ??ng /1 xe hút

+ ??n giá lo?i xe 3 kh?i : 800.000 ??ng/1 xe hút

+ ??n giá dòng xe 4 kh?i : 900.000 ??ng/ m?t xe hút

Chi Nhánh BÃI ??U XE T?i các QU?N :

Chúng tôi luôn có th? và xe th??ng tr?c t?i ph?n nhi?u nh?ng Qu?n, Huy?n và s? t?nh gi?c lân c?n TpHCM ?? ?áp ?ng nhanh nh?t nhu c?u c?a ng??i mua. Th? hut ham cau c?a Chúng tôi s? có m?t ngay lúc Qúy khách g?i ?i?n.

v?i các d?ch v? ?nh h??ng khác khách hàng liên t??ng tr?c ti?p v? v?n phòng ?ê doanh nghi?p chúng tôi s?p s?p bi?n pháp t?i ki?m tra kh?o sát th?c ti?n r?i th?o lu?n th?ng nh?t theo th?a thu?n tr?c ti?p ho?c báo giá qua mail.

=> ??n giá rút h?m c?u trên ?ã bao g?m hóa ??n giá tr? gia nâng cao VAT c?ng nh? ch?ng t? tính s? khác

?? v?i ???c am hi?u khía c?nh c?ng nh? chính xác nh?t, các b?n vui lòng làm ?úng s? b??c sau :

B??c 1: khách hàng g?i ?i?n chúng tôi h?p thu ?? ngh?.

B??c 2: Chúng tôi s? h?i nhu c?u c?a quý ng??i dùng là gì…và tham v?n tr?c ti?p, báo giá thông t?c c?ng ho?c giá rút h?m c?u ngay ho?c t?i công trình c?a quý khách ?? ?i?u tra th?c t?i ?? báo giá cho các b?n.(Chúng tôi ch? s? báo giá lúc hi?u rõ nhu c?u c?a khách hàng và th?c ti?n c?a công vi?c)

B??c 3: Sau lúc các b?n ??ng ý t?m giá, chúng tôi ti?n hành tri?n khai công vi?c.

B??c 4: khách hàng nghi?m thu công trình sau lúc hoàn t?t c?ng nh? tính s?.(Riêng ??i v?i quý khách công ty chúng tôi xu?t hóa ??n VAT gi? d? nhà hàng mang ?? ngh?

B??c 5: Chúng tôi th?c hi?n công tác b?o hành theo cam k?t.

Chúng tôi cam k?t: GIÁ c?nh tranh NH?T

công ty rút h?m c?u S?n Lâm chuyên thi công s? d?ch v?:

- Thông t?c c?ng ngh?t

- Rút h?m c?u,ch?t th?i d?u m?,ch?t th?i công nghi?p.

- Thông c?ng ngh?t b?ng h? th?ng th? chuyên d?ng.

- s?a ch?a c?ng nh? l?p ??t h? th?ng thoát n??c th?i.

- Thông ngh?t ???ng ?ng n??c,sàn r?a chén,labô,b?n c?u…

- N?o vét h? ga,???ng ?ng thoát n??c.Ch?ng hôi.

- Xây s?a h? ga,h?m c?u . ??t ???ng ?ng thoát n??c.

- giao kèo b?o trì h? th?ng thoát n??c ??n s? siêu th?,xí nghi?p,nhà hàng khách s?n…
[center]Image

[/center]doanh nghi?p t?i ?u nh?t tphcm v? v? sinh h? ga c?u c?ng, thong cong nghet, n?o vét kênh m??ng, c?u c?ng, gia ?ình v? sinh, thông t?c b?n ti?u, rút h?m c?u, n?o vét h? ga t?i r?t nhi?u s? qu?n huy?n tphcm.

h? h?t v?n ?? v? c?u c?ng, h?m c?u, gia ?ình v? sinh, labo, b?n ti?u ... xin vui lòng liên h?: ruthamcausach.com - 0945.120.565
Chuyên d?ch v? rut ham cau giá r? uy tín TPHCM - 0945.120.565 - ruthamcausach.com
ngocgiau
Player
 
Posts: 22
Joined: Sat Sep 10, 2016 7:48 pm

Postby atcsatcs on Mon Sep 18, 2017 11:08 am

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby atcsatcs on Tue Sep 19, 2017 2:01 pm

Nh[size=2]?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? t?i Long Biên Gia Lâm Hà N?i B?c Ninh B?c Giang [/size]

[size=2]D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh?[/size]

[size=2]Image[/size]
Nh[size=2]?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? t?i Long Biên Gia Lâm Hà N?i [/size]
[size=2]T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? [/size]?[size=2]?u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm [/size]?[size=2]?n [/size]?âu b[size=2]àn giao và c?p nh?t d? li?u [/size]?[size=2]?n [/size]?[size=2]?y [/size]?[size=2]? [/size]??n v[size=2]? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n [/size]?[size=2]? trong quá trình th?c hi?n.[/size]

[size=2]Chi phí t? 1.000.000 [/size]? - 4.000.000 ?/ tháng t[size=2]ùy theo kh?i l[/size][size=2]ý[/size][size=2]?ng công vi?c[/size]

[size=2]1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n[/size]?m:

H[size=2]àng tháng, quý [/size]?[size=2]?u m?i k? s? có cán b? [/size]?[size=2]?n th?c hi?n các công vi?c nh[/size][size=2]ý Khai thu[/size][size=2]? môn bài hàng n[/size]?m, L[size=2]?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c[/size][size=2]õ quan thu[/size][size=2]?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n[/size]?m, L[size=2]?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n[/size]?m, L[size=2]?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.[/size]

[size=2]2. Các nghi?p v? k? toán[/size]

[size=2]Phân lo?i, s?p x?p, [/size]?óng ch[size=2]?ng t? k? toán, [/size]?[size=2]?nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? [/size]?[size=2]?u vào, [/size]?[size=2]?u ra cho phù h?p v?i quy [/size]?[size=2]?nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui [/size]?[size=2]?nh, [/size]?[size=2]?ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, [/size]?[size=2]?ng tên k? toán tr[/size][size=2]ý[/size][size=2]?ng cho doanh nghi?p.[/size]

[size=2]3. T?[/size][size=2] v[/size][size=2]?n, gi?i trình thu?[/size]

[size=2]H? tr? t?[/size][size=2] v[/size][size=2]?n v? lao [/size]?[size=2]?ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T?[/size][size=2] v[/size][size=2]?n k? toán, thu? và hóa [/size]??n ch[size=2]?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c[/size][size=2]õ quan thu[/size][size=2]? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c[/size][size=2]õ quan thu[/size][size=2]? trong ph?m vi công vi?c [/size]?[size=2]ã th?c hi?n.[/size]

[size=2]D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh, d?ch v? k? toán thu? tr?n gói Yên Phong B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói Qu? Võ B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói Thu?n Thành B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói B?c Ninh, ke toan tron goi tu son bac ninh, dich vu ke toan thue tron goi yen phong bac ninh[/size]

[size=2]Liên h?:[/size]

[size=2]CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – [/size]?[size=2]?I LÝ THU? ATCS VI?T NAM[/size]

[size=2]Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n[/size]

[size=2]Skype: ketoanthueatcs@gmail.com[/size]

[size=2]Email: ketoanthueatcs@gmail.com[/size]

[size=2]https://www.facebook.com/ketoanthueATCS[/size]

[size=2]Web: ketoanthueATCS.vn[/size]
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron