Thay màn hình m?t kính c?m ?ng iPad 1, 2, 3, 4, iPad mini 1,

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay màn hình m?t kính c?m ?ng iPad 1, 2, 3, 4, iPad mini 1,

Postby stiti1130 on Wed Apr 12, 2017 12:43 pm

B?n ?ang mu?n tìm m?t n?i thay m?t kính, c?m ?ng, màn hình Ipad 1, 2, 3, 4, iPad mini 1, 2 và iPad air b?o ??m ch?t l??ng, uy tín, mà giá c? r? n?m t?i Hà N?i. Không n?i nào phù h?p h?n khi các b?n ??n cùng v?i [color=#333333]SKMOBILE, C?a hàng cùng v?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, máy móc hi?n nay, dùng 100 % linh ki?n m?i. Skmobile ngày càng thu hút ?ông khách hàng , c?ng là m?t ??a ch? thay m?i màn hình, m?t kính iPad hàng ??u.[/color]

[color=#333333]Image[/color]

iPad ?ã ???c thi?t k? nh?m m?c ?ích gi?i trí khá nhi?u b?i m?t kính l?n, s?c nét, âm thành phù h?p, b?i v?y mà th?i gian s? d?ng c?a iPad trên m?i ng??i khá lâu r?t d? x?y ra tai n?n ?áng ti?c chính là v? màn hình. C?ng gi?ng nh? iphone, iPad ???c thi?t k? màn hình có m?t kính tách r?i vì v?y nhi?u tr?c tr?c v? c?m ?ng nh?ng v?n dùng v?a ???c máy Dù v?y N?u nh? không k?p th?i x? lý, m?t kính s? r?t nhanh h?ng , c?ng có th? lan sang các b? ph?n khác. N?u nh? có d?u hi?u b?t th??ng v? c?m ?ng các b?n nên ??n Chúng tôi ?? v?a ???c ki?m tra ho?c ?ã ???c t? v?n chu?n xác v? tình tr?ng chi?c iPad.

1. Khi nào khách hàng nên thay th? m?t kính ipad 1, 2, 3, 4, iPad mini 1,2 , c?ng iPad air.

+ Chi?c ?i?n c?a m?i ng??i b? v? c?m ?ng nh?ng màn hình v?n hi?n th? bình th??ng.
+ Máy ??t nhiên ch?t c?m ?ng hay m?t kính b? li?t M?t vài ?i?m, hay lo?n c?m ?ng.
+ m?t kính ?ang dùng thông th??ng, ??t nhiên ?en sì không lên màn, màn ? màu hay ??m sang loang l?. c?m ?ng m?t kính v?n s? d?ng thông th??ng.
+ c?m ?ng ch?t ?en sì, li?t m?t kính, m?t kính v?.


Chú ý : hi?n ??i trên th? tr??ng s? h?u r?t nhi?u n?i thay m?t kính ipad không phù h?p, ?? tránh thay m?i ph?i hàng gi?, hàng kém ch?t l??ng hãy ??n v?i Skmobile ?? ???c s?a t?t nh?t.

2. Vì sao quý khách nên ch?n Skmobile ??ng thay m?i c?m ?ng ipad 1, 2, 3, 4, iPad mini 1,2 , và iPad air

- Thay m?i m?t kính iPad, thay m?t kính iPad, thay m?i m?t kính iPad nguyên zin có ?? nh?y 100% so cùng v?i c?m ?ng màn hình m?i theo máy không khác bi?t
- Thay m?i c?m ?ng iPad, thay màn hình iPad, thay m?i c?m ?ng iPad v?a ???c g?n vào hoàn toàn b?ng keo ??c d?ng ch?a thay, không s? d?ng ?c nên c?n thi?t t? m? ?? ??m b?o tính th?m m? sau khi thay m?i màn hình màn hình iPad zin vào.
- Giá bao g?m linh ki?n chính hãng , ho?c công thay màn hình iPad, thay m?i c?m ?ng iPad, thay m?i c?m ?ng iPad n?m t?i SKMOBILE luôn v?a ???c ??m b?o phù h?p nh?t toàn qu?c


[color=#333333]Image[/color]

H? th?ng SkMobile ho?t ??ng kinh nghi?m nhi?u n?m

3. B?ng M?c giá Nh?ng d?ch v? s?a thay m?i iPad c?a Trung tâm

Cùng v?i m?i model c?a iPad Trung tâm ??u ghi minh b?ch Chi phí , và th?i gian BH, ? t?i SKMOBILE chúng tôi luôn b?o ??m v? linh ki?n ch?t l??ng nên th?i gian BH luôn c?c kì dài. Nh?ng màn hình iPad ??u v?a ???c BH trong 12 tháng.

Các linh ki?n x?n s? ?ã ???c trung tâm c?p nh?t th??ng xuyên v?i Giá xác th?c. Linh ki?n c?m ?ng luôn ?ã ???c nh?p m?i , v?i có Ngu?n g?c minh b?ch.

4. QUÁ TRÌNH THAY M?I M?T KÍNH IPAD 1, 2, 3, 4, IPAD MINI 1,2 CÙNG IPAD AIR

Ki?m soát phi?u BH ho?c ti?p nh?n iPad t? quý khách
Xác ??nh nguyên do l?i , ho?c th?ng nh?t cùng v?i quý khách s? h?u thay màn hình cho iPad hay không?
quý khách ??ng ý, ki?m tra link ki?n c?m ?ng iPad sau ?ó ti?n hành thay th?. Sau khi thay m?i màn hình iPad xong. b?n , v?i k? thu?t viên s? ki?m tra ??c l?p.
Sau khi ki?m tra xong, không phát hi?n nay l?i gì. NV Th?c hi?n bàn giao , v?i vi?t phi?u BH g?i khách hàng.


[color=#333333]Image[/color]

QUY TRÌNH thay m?t kính minh b?ch, minh b?ch, mau chóng, các b?n có th? tr?c ti?p quan sát quy trình thay th? màn hình cho chi?c ?i?n tho?i c?a b?n.

[color=#333333]Image[/color]

??i ng? KT k? n?ng cao v?i h? th?ng máy móc công ngh? t?t

5. KH?NG ??NH THAY M?I C?M ?NG, C?M ?NG, MÀN HÌNH IPAD 1, 2, 3, 4, IPAD MINI 1,2 , CÙNG IPAD AIR N?M ? SK MOBILE

chính là m?t trong Các trung tâm s? 1 v? s?a ch?a Smartphone , hay máy tính b?ng, C?a hàng luôn ??m b?o b?n ???c hài lòng nh?t, Hàng ng? nhân viên luôn nhi?t tình c?n th?n ti?p ?ón m?i khi quý khách ??n Chúng tôi. cùng v?i vi?c ??m b?o chu ?áo v? ch?m sóc các b?n hàng, C?a hàng ?ã tr? thành m?t ??a ch? tin c?y trong không gian, s? l??ng các b?n ngày càng t?ng. v?i nh?ng kh?ng ??nh ??n t? c?a hàng :

Nh?ng linh ki?n m?t kính iPad hoàn toàn m?i
thì gi? thay m?i mau chóng, N?u nh? quá ?ông khách hàng có th? g?i iPad ? t?i C?a hàng N?u mà mu?n.
C?a hàng nh?n BH duy nh?t n?m t?i ??a ?i?m c?a Sk mobile
Gía C? d?ch v? thay th? màn hình iPad th?p, giá c?nh tranh.
T?ng mi?ng dán c?m ?ng ho?c giúp ki?m tra, t? v?n Nh?ng s? c? trên ipad.
4. SKMOBILE H? TH?NG CHUYÊN BÁN L? VÀ S?A CH?A ?I?N THO?I UY TÍN S? 1 HÀ N?I.
Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
Website: http://skmobile.vn/
FB: Fb.com/SKMobilevn
stiti1130
Player
 
Posts: 3
Joined: Fri Aug 12, 2016 5:47 pm

Postby atvbox2016 on Sat Apr 22, 2017 12:53 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Smart TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Smart TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
atvbox2016
Player
 
Posts: 19
Joined: Mon Jan 09, 2017 4:49 pm

Postby tiviboxgiare on Wed Apr 26, 2017 1:21 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Tue May 09, 2017 3:46 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tklazadamo1 on Mon May 29, 2017 11:11 am

Chào b?n!

B?n ?ang c?n tìm ki?m mã gi?m giá mua hàng t?i Lazada ?? mua các s?n ph?m v?i m?c giá r? h?n hãy truy c?p ngay MaKhuyenMai.Info ?? nh?n v? th?t nhi?u ma giam gia lazada mi?n phí ???c c?p nh?t liên t?c hàng ngày.

Chúc b?n mua hàng online vui v?
tklazadamo1
Player
 
Posts: 2
Joined: Thu May 25, 2017 2:37 pm

Postby atvbox2016 on Sat Jun 10, 2017 7:00 pm

Gi? ?ây, Android TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Smart TV Box nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android TV Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
atvbox2016
Player
 
Posts: 19
Joined: Mon Jan 09, 2017 4:49 pm

Postby tiviboxgiare on Mon Aug 14, 2017 1:23 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby takavina9 on Mon Aug 14, 2017 9:14 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
takavina9
Player
 
Posts: 21
Joined: Mon Jan 09, 2017 6:48 pm

Postby atcsatcs on Tue Sep 19, 2017 1:14 am

Nh[size=2]?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang [/size]

[size=2]D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh?[/size]

[size=2]Image[/size]

[size=2]T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? [/size]?[size=2]?u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm [/size]?[size=2]?n [/size]?âu b[size=2]àn giao và c?p nh?t d? li?u [/size]?[size=2]?n [/size]?[size=2]?y [/size]?[size=2]? [/size]??n v[size=2]? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n [/size]?[size=2]? trong quá trình th?c hi?n.[/size]

[size=2]Chi phí t? 1.000.000 [/size]? - 4.000.000 ?/ tháng t[size=2]ùy theo kh?i l[/size][size=2]ý[/size][size=2]?ng công vi?c[/size]

[size=2]1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n[/size]?m:

H

[size=2]àng tháng, quý [/size]?[size=2]?u m?i k? s? có cán b? [/size]?[size=2]?n th?c hi?n các công vi?c nh[/size][size=2]ý Khai thu[/size][size=2]? môn bài hàng n[/size]?m, L[size=2]?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c[/size][size=2]õ quan thu[/size][size=2]?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n[/size]?m, L[size=2]?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n[/size]?m, L[size=2]?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.[/size]

[size=2]2. Các nghi?p v? k? toán[/size]

[size=2]Phân lo?i, s?p x?p, [/size]?óng ch[size=2]?ng t? k? toán, [/size]?[size=2]?nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? [/size]?[size=2]?u vào, [/size]?[size=2]?u ra cho phù h?p v?i quy [/size]?[size=2]?nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui [/size]?[size=2]?nh, [/size]?[size=2]?ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, [/size]?[size=2]?ng tên k? toán tr[/size][size=2]ý[/size][size=2]?ng cho doanh nghi?p.[/size]

[size=2]3. T[/size][size=2]ý v[/size][size=2]?n, gi?i trình thu?[/size]

[size=2]H? tr? t[/size][size=2]ý v[/size][size=2]?n v? lao [/size]?[size=2]?ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T[/size][size=2]ý v[/size][size=2]?n k? toán, thu? và hóa [/size]??n ch[size=2]?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c[/size][size=2]õ quan thu[/size][size=2]? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c[/size][size=2]õ quan thu[/size][size=2]? trong ph?m vi công vi?c [/size]?[size=2]ã th?c hi?n.[/size]

[size=2]D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh, d?ch v? k? toán thu? tr?n gói Yên Phong B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói Qu? Võ B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói Thu?n Thành B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói B?c Ninh, ke toan tron goi tu son bac ninh, dich vu ke toan thue tron goi yen phong bac ninh[/size]

[size=2]Liên h?:[/size]

[size=2]CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – [/size]?[size=2]?I LÝ THU? ATCS VI?T NAM
[/size]

[size=2]Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n[/size]

[size=2]Skype: ketoanthueatcs@gmail.com[/size]

[size=2]Email: ketoanthueatcs@gmail.com[/size]

[size=2]https://www.facebook.com/ketoanthueATCS[/size]

[size=2]Web: ketoanthueATCS.vn[/size]
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby atcsatcs on Thu Sep 21, 2017 9:08 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron