Thay màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPad Pro

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPad Pro

Postby thodsdl35 on Thu Apr 13, 2017 5:17 pm

Các b?n s? không th? dùng Ipad Pro do c?m ?ng ?ã b? h?ng? SkMobile [color=#333333]SkMobile thay m?i m?t kính, m?t kính, c?m ?ng Ipad Pro ??m b?o ch?t l??ng, uy tín nh?t t?a l?c Hà N?i. C?a hàng ?em ??n d?ch v? s?a l?i tr?c ti?p l?y li?n trong ngày. Các b?n ch? c?n ng?i ??i ?? nh?n máy. Toàn b? nh?ng s? c? c?a m?t kính s? ???c x? lý ngay t?c thì, b?i nh?ng NV có k? n?ng cao có kinh nghi?m nhi?u n?m. Quý khách ??u cho ?ánh M?c giá t?t cùng v?i ph??ng pháp c?a Skmobile
Image
Ipad Pro v?a ???c ?ánh Chi phí là ?i?n tho?i b?n, khó v?, tuy v?y ?ôi khi s? h?u tác ??ng ngo?i l?c l?n, va ??p m?nh gây v? màn hình ho?c m?t kính ??t nhiên nhi?u, xu?t hi?n v?t ?en, ??m màu ?... lúc nà? các b?n c?n thay m?i c?m ?ng thì x?n có th? s? d?ng ???c.[/color]

[b]1. Khi nào m?i ng??i c?n thay m?i c?m ?ng, màn hình, màn hình Ipad Pro.[/b]

+ v?n ?? 1: Chi?c iPad Pro c?a m?i ng??i b? v? m?t kính tuy v?y c?m ?ng v?n hi?n th? bình th??ng ===> Thay màn hình, c?m ?ng, m?t kính iPad Pro
+ v?n ?? 2: Máy ??t nhiên ch?t m?t kính hay c?m ?ng b? li?t M?t vài ?i?m, hay lo?n m?t kính ===> Lúc này c?n thay m?i c?m ?ng, màn hình, m?t kính iPad Pro
+ v?n ?? 3: màn hình ?ang dùng bình th??ng, ??t nhiên ?en sì không lên màn, màn ? màu hay ??m sang loang l?. màn hình m?t kính v?n dùng bình th??ng ===> C?n Thay màn hình iPad Pro c?m ?ng , v?i c?m ?ng c? s? ???c gi? l?i
+ v?n ?? 4: màn hình ch?t ?en sì, li?t c?m ?ng, c?m ?ng v? ===> C?n thay m?i c?m ?ng iPad Pro, màn hình iPad Pro, màn hình iPad Pro nguyên b? v?i Giá l?n.


Image
H? th?ng Trung tâm ho?t ??ng kinh nghi?m lâu n?m


2. T?i sao quý m?i ng??i hãy ch?n SkMobile ?? Thay màn hình iPad Pro, màn hình iPad Pro, m?t kính iPad Pro.

- C?m ?ng, m?t kính, c?m ?ng iPad Pro chính là hàng zin 100%, ch?a qua dùng
- ? SkMobile, b?n s? ???c thay m?i m?t kính iPad Pro, c?m ?ng iPad Pro, c?m ?ng iPad Pro cùng v?i ??i ng? nhân viên KT giàu kinh nghi?m, linh ki?n ?ã ???c nh?p kh?u chính hãng, sau khi máy s?a xong s? qua khâu check list c?n th?n ??ng b?o ??m khi ??n tay các b?n máy hoàn toàn không còn b? l?i
- Các b?n s? ???c h??ng ch? ?? b?o hành t?i 12 tháng cho các l?i nh?: m?t kính li?t ho?c ch?t c?m ?ng, lo?n m?t kính ho?c li?t m?t vài ?i?m m?t kính, m?t kính bong tr??c....
- Tuy?t ??i không bao gi? lu?c ?? hay ??i ?? ho?c tráo ?? c?a khách, n?u phát hi?n k? thu?t tráo ?? c?a khách thì SkMobile s? hoàn 100% Chi phí tr? ban ??u c?a máy
- Các b?n có th? xem s?a thông qua camera, s?a ch?a nhanh chóng cùng v?i Các khách n?m t?i xa có th? L?y li?n trong ngày mà không c?n ch? ??i lâu.


[b]3. Quá trình Thay màn hình IPAD PRO[/b]

Chúng tôi chính là SkMobile duy nh?t ? Hà N?i ti?n hành ph??ng án ti?p nh?n máy, check list k? 2 b??c ??ng b?o ??m ch?t l??ng màn hình màn hình t?t nh?t khi thi?t b? ???c giao l?i cho quý b?n.
B??c 1: Nh?n thi?t b? t? khách hàng, NV KT tr?c ti?p giúp , ho?c lên k? ho?ch v?i quý khách h??ng x? lý s? c? màn hình màn hình ipad pro. (Hoàn thành ki?m tra – m?t b?ng bi?u l? tình tr?ng c?a thi?t b? tr??c khi b?t ??u thay th? màn hình ipad pro)
B??c 2: Nhân viên th?ng nh?t kho?ng th?i gian, giá thành thay th? linh ki?n m?t kính c?m ?ng ??ng th?i hoàn thành CHECK LIST (m?t b?ng bi?u hi?n tình tr?ng thi?t b? tr??c khi s?a ch?a l?i)
B??c 3: Chuy?n máy + test sang phòng k? thu?t gi?i quy?t s? c? thay th? m?t kính ipad Pro. nhân viên k? thu?t nh?n máy , hay check list m?i ch?c n?ng, kh? n?ng ho?t ??ng c?a máy – (rà soát l?n 1)
B??c 4: NV bàn giao thi?t b? l?i cho khách (rà soát l?n 2) (ki?m tra nh?ng tính n?ng, kh? n?ng ho?t ??ng c?a thi?t b?). Sau khi hoàn t?t tr? phí d?ch v?, ghi phi?u b?o hành thay th? màn hình iPad pro cho quý khách hàng
Image
QUY TRÌNH s?a ch?a rõ ràng, minh b?ch, chính xác, nhanh g?n mang l?i chi?c smartphone c?a khách hàng tr? nên hoàn m? ??p nh? lúc ??u, quý khách s? vô cùng ?ng ý.ImageHàng ng? KTV k? n?ng t?t v?i h? th?ng máy móc CN cao, hi?n ??i.


SKMobile h? th?ng s?a ch?a ?i?n tho?i UY TÍN S? 1 Hà N?i
Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
Website: http://SKMOBILE.vn/
FB: Fb.com/SKMobilevn
thodsdl35
Player
 
Posts: 2
Joined: Sat Aug 13, 2016 12:41 pm

Postby kinhvrgiare9 on Tue Apr 18, 2017 4:11 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Sat Apr 22, 2017 11:50 am

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby kinhvrgiare9 on Mon Jun 05, 2017 12:52 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Fri Jun 16, 2017 12:08 pm

B?p Á ??n hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!
– Cung c?p Inox theo m?i m?u mã – giá r?!
* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
-Là m?t nhà s?n xu?t uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, b?p á công nghi?p t?i Vi?t Nam.
* Trân tr?ng gi?i thi?u ??n b?n thi?t b? B?p Á ?ôi công nghi?p ch?t l??ng cao:
- Ch?t liêu: Inox nh?p kh?u Posco.
- ?? dày: 1.0 mm
- B? m?t : x??c No4
- B?p gas công nghi?p: 5A1
- Vòi c?p n??c
- Chân ch?nh chi?u cao
- H? th?ng thoát n??c ti?n d?ng
* Ng??i Vi?t dùng hàng Vi?t!

Image

* Công ty chúng tôi chuyên S?n xu?t s?n ph?m b?p công nghi?p, b?p ?n nhà hàng, b?p ?n khách s?n, b?p ?n khu công nghi?p, b?p ?n tr??ng h?c...

LIÊN H? ?? CÓ GIÁ T?T

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.com - tucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jul 07, 2017 2:08 pm

Xem ?i?m thi và ?i?m chu?n vào l?p 10 tr??ng ph? quát N?ng khi?u TP.HCM

Trên c? s? các Hi?p ??c, hi?p ngh? và th?a thu?n c?a lãnh ??o c?p cao hai n??c, các c? quan ch?c n?ng, chính quy?n và nhân dân ??a ph??ng biên thu? hai bên ?ang ph?i h?p tích c?c tri?n khai công tác phân gi?i c?m m?c biên c??ng trên l?c ??a. V?i ch? ??o này thì Hà N?i c?ng nh? các b? ngành, ??a ph??ng ph?i s?p ??t theo l?ch trình mà Th? t??ng ?ã ch? ??o. S? có Ngh? ??nh x? ph?t sai ph?m trong l?nh v?c phân bón ti?n cotton 10000 ??i bi?u Phan Th? Bình Thu?n (th? thành H? Chí Minh) nêu v?n ??: th?i kì qua, ng??i nông dân ?ã ph?i kh? s?, ??u tranh v?i n?n phân bón gi?, kém ch?t l??ng tràn lan ? h?u h?t các t?nh, t?nh thành. T?i ??i h?i, c? REE và Genco 3 ??u ?? c? ng??i vào H?QT nh?ng không ???c ti?n hành b? th?m do d? ??ng gi?a các c? ?ông.

Các em theo dõi c?p nh?t liên t?c ?áp án ?? thi Ti?ng Anh b?ng cách F5 nhé! ?? thi môn Ti?ng anh k? thi t?t nghi?p THPT nhà n??c n?m 2017Xem thêm: ?áp án ?? thi Ti?ng Anh k? thi THPT nhà n??c n?m 2017?? thi Ti?ng Anh k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017:?? h? tr? t?t cho vi?c tra c?u ?áp án ?? thi môn Ti?ng Anh t?t nghi?p THPT nhà n??c n?m 2017, VietQ luôn c?p nh?t nhanh nh?t ?áp án ?? thi môn Ti?ng Anh 2017 ?? ph?c v? ??c gi?. Khi L?c Tr?i góp m?t trên sàn, s? ch?n l?a c?a nhà ??u t? s? còn ph? thu?c vào quan ?i?m ??u t? d?a trên cân nh?c th? m?nh và l?i th? c?a t?ng công ty. Theo ông, 574 d? án ?úng ra ph?i hoàn t?t th?i ?o?n 2016-2020 nh?ng không b? trí ?? v?n, th?c ti?n là vi ph?m Lu?t ??u t? công. Khi còn nh?, ông t?ng mu?n tr? nên m?t ?i?p báo. ngo?i gi?, n?m nay có nhi?u quy ??nh m?i thu?n ti?n h?n cho thí sinh nh? Th?i gian ??ng ký s?m h?n, thí sinh không b? gi?i h?n hoài v?ng và sau khi có k?t qu? k? thi THPT nhà n??c thì có th? ?i?u ch?nh ??c mu?n ?ã ??ng ký. Ti?p ?ó, tháng 11/2016, quy?t ngh? c?a H?i ngh? Trung ??ng 4 khóa XII t? tháng 11/2016 c?ng nh?n m?nh m?t s? n?i dung ?u tiên phát tri?n th? thành thông minh.

https://tienquocte.net/10-ngan-cotton
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Mon Jul 31, 2017 11:42 am

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên s?n xu?t Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - cung c?p các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? n?u c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? h?p c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

Gia công inox

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

Tum hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tnkvrbox on Mon Aug 14, 2017 1:56 am

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Smart TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tnkvrbox on Fri Aug 18, 2017 7:01 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tnkvrbox on Sun Sep 03, 2017 8:17 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron