Thay màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPad Pro

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPad Pro

Postby thaihre244 on Thu Apr 13, 2017 6:52 pm

Các b?n s? không th? dùng Ipad Pro do c?m ?ng ?ã b? h?ng? SkMobile [color=#333333]SkMobile thay m?i m?t kính, m?t kính, c?m ?ng Ipad Pro ??m b?o ch?t l??ng, uy tín nh?t t?a l?c Hà N?i. C?a hàng ?em ??n d?ch v? s?a l?i tr?c ti?p l?y li?n trong ngày. Các b?n ch? c?n ng?i ??i ?? nh?n máy. Toàn b? nh?ng s? c? c?a m?t kính s? ???c x? lý ngay t?c thì, b?i nh?ng NV có k? n?ng cao có kinh nghi?m nhi?u n?m. Quý khách ??u cho ?ánh M?c giá t?t cùng v?i ph??ng pháp c?a Skmobile
Image
Ipad Pro v?a ???c ?ánh Chi phí là ?i?n tho?i b?n, khó v?, tuy v?y ?ôi khi s? h?u tác ??ng ngo?i l?c l?n, va ??p m?nh gây v? màn hình ho?c m?t kính ??t nhiên nhi?u, xu?t hi?n v?t ?en, ??m màu ?... lúc nà? các b?n c?n thay m?i c?m ?ng thì x?n có th? s? d?ng ???c.[/color]

[b]1. Khi nào m?i ng??i c?n thay m?i c?m ?ng, màn hình, màn hình Ipad Pro.[/b]

+ v?n ?? 1: Chi?c iPad Pro c?a m?i ng??i b? v? m?t kính tuy v?y c?m ?ng v?n hi?n th? bình th??ng ===> Thay màn hình, c?m ?ng, m?t kính iPad Pro
+ v?n ?? 2: Máy ??t nhiên ch?t m?t kính hay c?m ?ng b? li?t M?t vài ?i?m, hay lo?n m?t kính ===> Lúc này c?n thay m?i c?m ?ng, màn hình, m?t kính iPad Pro
+ v?n ?? 3: màn hình ?ang dùng bình th??ng, ??t nhiên ?en sì không lên màn, màn ? màu hay ??m sang loang l?. màn hình m?t kính v?n dùng bình th??ng ===> C?n Thay màn hình iPad Pro c?m ?ng , v?i c?m ?ng c? s? ???c gi? l?i
+ v?n ?? 4: màn hình ch?t ?en sì, li?t c?m ?ng, c?m ?ng v? ===> C?n thay m?i c?m ?ng iPad Pro, màn hình iPad Pro, màn hình iPad Pro nguyên b? v?i Giá l?n.


Image
H? th?ng Trung tâm ho?t ??ng kinh nghi?m lâu n?m


2. T?i sao quý m?i ng??i hãy ch?n SkMobile ?? Thay màn hình iPad Pro, màn hình iPad Pro, m?t kính iPad Pro.

- C?m ?ng, m?t kính, c?m ?ng iPad Pro chính là hàng zin 100%, ch?a qua dùng
- ? SkMobile, b?n s? ???c thay m?i m?t kính iPad Pro, c?m ?ng iPad Pro, c?m ?ng iPad Pro cùng v?i ??i ng? nhân viên KT giàu kinh nghi?m, linh ki?n ?ã ???c nh?p kh?u chính hãng, sau khi máy s?a xong s? qua khâu check list c?n th?n ??ng b?o ??m khi ??n tay các b?n máy hoàn toàn không còn b? l?i
- Các b?n s? ???c h??ng ch? ?? b?o hành t?i 12 tháng cho các l?i nh?: m?t kính li?t ho?c ch?t c?m ?ng, lo?n m?t kính ho?c li?t m?t vài ?i?m m?t kính, m?t kính bong tr??c....
- Tuy?t ??i không bao gi? lu?c ?? hay ??i ?? ho?c tráo ?? c?a khách, n?u phát hi?n k? thu?t tráo ?? c?a khách thì SkMobile s? hoàn 100% Chi phí tr? ban ??u c?a máy
- Các b?n có th? xem s?a thông qua camera, s?a ch?a nhanh chóng cùng v?i Các khách n?m t?i xa có th? L?y li?n trong ngày mà không c?n ch? ??i lâu.


[b]3. Quá trình Thay màn hình IPAD PRO[/b]

Chúng tôi chính là SkMobile duy nh?t ? Hà N?i ti?n hành ph??ng án ti?p nh?n máy, check list k? 2 b??c ??ng b?o ??m ch?t l??ng màn hình màn hình t?t nh?t khi thi?t b? ???c giao l?i cho quý b?n.
B??c 1: Nh?n thi?t b? t? khách hàng, NV KT tr?c ti?p giúp , ho?c lên k? ho?ch v?i quý khách h??ng x? lý s? c? màn hình màn hình ipad pro. (Hoàn thành ki?m tra – m?t b?ng bi?u l? tình tr?ng c?a thi?t b? tr??c khi b?t ??u thay th? màn hình ipad pro)
B??c 2: Nhân viên th?ng nh?t kho?ng th?i gian, giá thành thay th? linh ki?n m?t kính c?m ?ng ??ng th?i hoàn thành CHECK LIST (m?t b?ng bi?u hi?n tình tr?ng thi?t b? tr??c khi s?a ch?a l?i)
B??c 3: Chuy?n máy + test sang phòng k? thu?t gi?i quy?t s? c? thay th? m?t kính ipad Pro. nhân viên k? thu?t nh?n máy , hay check list m?i ch?c n?ng, kh? n?ng ho?t ??ng c?a máy – (rà soát l?n 1)
B??c 4: NV bàn giao thi?t b? l?i cho khách (rà soát l?n 2) (ki?m tra nh?ng tính n?ng, kh? n?ng ho?t ??ng c?a thi?t b?). Sau khi hoàn t?t tr? phí d?ch v?, ghi phi?u b?o hành thay th? màn hình iPad pro cho quý khách hàng
Image
QUY TRÌNH s?a ch?a rõ ràng, minh b?ch, chính xác, nhanh g?n mang l?i chi?c smartphone c?a khách hàng tr? nên hoàn m? ??p nh? lúc ??u, quý khách s? vô cùng ?ng ý.ImageHàng ng? KTV k? n?ng t?t v?i h? th?ng máy móc CN cao, hi?n ??i.


SKMobile h? th?ng s?a ch?a ?i?n tho?i UY TÍN S? 1 Hà N?i
Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
Website: http://SKMOBILE.vn/
FB: Fb.com/SKMobilevn
thaihre244
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Aug 16, 2016 4:57 pm

Postby tnkvrbox on Tue Apr 18, 2017 1:41 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby thienduycom on Fri May 05, 2017 7:15 pm

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
thienduycom
Player
 
Posts: 17
Joined: Thu Jul 28, 2016 1:15 am

Postby tiviboxgiare on Sat May 13, 2017 5:05 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Tue May 23, 2017 12:50 pm

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– s?n xu?t Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên thi?t b? c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t doanh nghi?p uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? n?u c?m công nghi?p gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- phân ph?i các m?t hàng b?p ?n công nghi?p, b?p khu công nghi?p.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Sat Jun 10, 2017 5:55 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên gia công Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - s?n xu?t các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? n?u c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? n?u c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p ?n khách s?n

Thi?t b? b?p Khách s?n

Tum hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Mon Jul 03, 2017 1:49 am

L?i chúc hay và ý ngh?a nh?t Ngày Gia ?ình Vi?t Nam 28/6

Nhi?u ho?t ??ng nhân Ngày Gia ?ình Vi?t Nam

M?i quý ??c gi? xem trailer t?p 33 "S?ng chung v?i m? ch?ng" (Ngu?n: Rubic8): V? phía di?n viên B?o Thanh, sau th?i gian gi? l?ng im v? lùm xùm, cô m?i san s?t hình ?nh n?m tay ch?ng ??ng th?i vi?t: "Món quà th?t ý ngh?a ?úng vào ngày gia ?ình Vi?t Nam. Nhân ngày Gia ?ình Vi?t Nam 28/6:Nh?ng ngày sum hi?p ??m ?m trong gia ?ình l?n c?a bà Phan Th? Sâm (xã Th?ch S?n, Th?ch Hà). Gia ?ình c?ng là n?i d?y ta cách khôn l?n, tr??ng thành, d?y ta cách xót th??ng, ?ùm b?c, chia s? và th?y chung, hi?u ngh?a…Gia ?ình có b? m?, ông bà, anh ch? em, n?i chúng ta ???c ch? che, bao b?c và nâng niu. Tôi ngh?n ngào vi?t ??n ly hôn ch?ng, ít tháng sau tôi ??ng ý làm v? m?t ng??i ?àn ông g?n làng và chóng vánh mang thai.

[b][b]ti?n xu con chó[/b][/b]

T?i cu?c h?p H?i ??ng chuyên môn nghe báo cáo tóm t?t, quan ?i?m c?a các thành viên h?i ??ng; H?i ??ng th?ng nh?t m?t s? k?t lu?n nh?: Qui trình ti?p th? ng??i b?nh t?i Khoa Nhi ?úng quy ??nh, qui trình ?i?u tr? t?i Khoa Nhi ?úng quy ??nh. N?m 2017, khi h?t h?n h?p ??ng, tôi ?ã nhi?u l?n làm ??n g?i ??n UBND xã ??i C??ng và thôn Kim Giang bi?u l? nguy?n v?ng ???c ti?p gia h?n th?u thêm 5 n?m n?a ?? thu h?i v?n ??u t?. ?ây là mái ?m c?a 25 ngh? s? lão thành, “vang bóng m?t th?i”. HCM ?ã bàn b?c v?i hai cán b? c?p v? ? Thanh tra Chính ph? và Ban ch? ??o Tây B?c mà tr? s? ??t t?i Yên Bái. Ông Trình Quang Nam, m?t ng??i hàng xóm k? l?i: "Lúc ?y, tôi ?ã d?y, ?ang t?p th? d?c thì nghe 1 ti?ng n? l?n, làm rung rinh. H?n 5 gi? chi?u- th?i kh?c tan t?m, khi chúng tôi trên ???ng ra tr? s? Chi c?c, con ???ng Hoàng Di?u ?ã t?p n?p ng??i xe xuôi ng??c.

http://tienquocte.net/tien-xu-hinh-con-cho-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby kinhvrgiare9 on Sat Aug 12, 2017 7:25 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Tue Aug 15, 2017 3:00 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tnkvrbox on Tue Aug 29, 2017 1:41 am

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron