Thay Màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPhone 6s

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay Màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPhone 6s

Postby stiti1130 on Thu Apr 13, 2017 7:36 pm

Thay c?m ?ng, m?t kính, màn hình iPhone 6S ?[color=#333333] SKMOBILE - H? th?ng rao bán l? , ho?c s?a iPhone uy tín hàng ??u n?m ? Hà N?i hi?n nay v?i quy mô v? NV gi?i và công ngh? hi?n nay. SkMobile t? tin có th? x? lý các khó kh?n cho chi?c máy c?a khách hàng trong thì gi? ng?n nh?t cùng v?i m?c phí h?p lí. Sk mobile cam k?t thay m?i c?m ?ng iPhone 6s ch?t l??ng phù h?p, chính hãng 100%.[/color]

Image

Smartphone iphone 6s chính là m?t trong nh?ng dòng smartphone t?t c?p hot trên th? tr??ng, nh? vào Các thi?t k? tinh t? sang tr?ng v?i c?m ?ng Retina 4 inch v?a ???c b?o b?o v? c?m ?ng c??ng l?c, nh?ng v?n không b? ?i Các nguyên nhân khi?n iphone 6s b? v? c?m ?ng, b? m?t kính. C?n m?t n?i có uy tín ?? thay m?i m?t kính màn hình iphone 6s n?m ? Hà N?i ?? s?a, c?ng thay m?i. Ch? s? h?u SKMOBILE chính là ??a ?i?m các b?n nên tin t??ng.

1. Khi nào khách hàng nên thay th? mang hình, c?m ?ng, c?m ?ng iPhone 6S

N?u mà không may ?i?n tho?i c?a quý khách b? v? màn hình m?t kính bên ngoài, b?t ngu?n v?n hi?n th? tuy v?y không s? d?ng màn hình v?a ???c ho?c dùng c?m ?ng không nh?y n?a.

Ho?c Nh?ng tr??ng h?p dính ph?i nh?:

+ trong lúc các b?n dùng chi?c iPhone c?a quý khách không tránh kh?i Nh?ng l?i s? xu?t nh? r?i, tì ?è ... màn hình c?m ?ng iPhone 6s b? v? l?i ho?c h?ng.

+ LCD b? nhi?u, ?en ho?c tr?ng, không hi?n th? nh? bình th??ng.

+LCD ?i?n tho?i b? t?i hay m?t ?èn n?n.

+ LCD c?a thi?t b? hi?n th? sai màu s?c.

+ iPhone 6s b?t không lên c?m ?ng.

+ iPhone 6s b? r?i v? c?m ?ng v?n còn LCD hi?n th?i th?.

+ m?t kính smartphone b? ch?t ?i?m, không ho?t ??ng bình th??ng.
==> Khi g?p Các v?n ?? trên hãy alo ngay cho chúng tôi, SkMobile t? v?n các th?c m?c nh?n thay th? màn hình iPhone 6s, thay c?m ?ng iPhone 6s, thay c?m ?ng iPhone 6s m?i giá c?nh tranh nh?t HN.


" Công vi?c thay màn hình, thay màn hình, thay màn hình iphone 6s smartphone h?t s?c t? m?, c?n s? h?u tay ngh?, th?i gian, ch?a có th? thay c?m ?ng hoàn m? nh?t. Trong 3 lo?i thay màn hình, thay màn hình , và thay m?i màn hình iphone 6s thì vi?c thay m?t kính là khó nh?t, ?òi h?i s? khéo léo c?a ng??i th?, khi thay c?m ?ng nhân viên ph?i tách màn hình ra r?i ti?p ?ó tách màn hình ra kh?i mà hình ?? thay th? m?t kính x?n vào. Khi thay th? m?t kính ph?i v?a ???c làm trong phòng kín, không b?i , v?i gió ??ng tránh màn hình , nh? c?m ?ng b? b?i , nh? l?ch. Sau khi tách màn hình ra c?n ph?i ?? c?n th?n, s?ch s? tránh ?? x??c , cùng b?i bám vào. Khi hoàn t?t quy trình thay m?i m?t kính, thay m?i màn hình iphone 6s hay thay màn hình iphone 6s, NV ph?i ki?m tra th?t k?, thông qua Nh?ng b??c , v?i ph?n m?m rà soát m?t kính, màn hình , hay c?m ?ng thích h?p cùng v?i t?ng dòng máy. ". SK moblie luôn t? hào vì ?ã làm ?ã ???c ?i?u này, khi?n quý khách vô cùng hài lòng , c?ng yên tâm.

ImageH? th?ng SkMobile ho?t ??ng kinh nghi?m nhi?u n?m

2. Lí do quý khách nên ch?n SK MOBILE ch?a thay m?i m?t kính, thay m?i c?m ?ng, thay m?i màn hình iPhone 6s

ch?n l?c sai n?i thay m?i, s? khi?n cho máy c?a khách hàng th??ng xuyên g?p l?i khi mang v? nhà. Vi?c ?ó ch?c ch?n làm khách hàng th?y ?c ch?. Th??ng xuyên ph?i ?em máy ?i BH, làm t?n thì gi?, công s?c, ti?n b?c.

do ?ó, khách hàng nên ch?n n?i uy tín, s? h?u quá trình thay th? chuyên nghi?p. ??ng tránh ch?n l?c sai m?i ng??i nên ch?n SK mobile - Trung tâm b?o ??m ch?t l??ng nh?t vì :

+ H? th?ng SkMobile ?ã ho?t có kinh nghi?m lâu n?m v? d?ch v? s?a Nh?ng dòng smartphone nói chung c?ng nh? iphone 6s nói riêng , và ?ã xây d?ng ???c uy tín trên th? tr??ng. thay th? m?t kính, thay m?i m?t kính , c?ng thay m?t kính chính là d?ch v? mà quý khách làm n?m ? SKMOBILE nhi?u nh?t trong các d?ch v? SkMobile cung c?p.

+ Hàng ng? NV ti?p ?ón , v?i nhân viên k? thu?t thay màn hình, m?t kính, c?m ?ng iPhone 6s t?n tình và t?n tâm , cùng kinh nghi?m lâu n?m.

+ Chi phí s?a, thay m?i màn hình, m?t kính và màn hình c?nh tranh phù h?p nh?t cùng v?i ch? ?? b?o hành chu ?áo.

+ quá trình làm vi?c minh b?ch , c?ng nghiêm túc, minh b?ch, các b?n có th? theo dõi quy trình Nh?ng nhân viên k? thu?t s?a ch?a ?i?n tho?i ??ng thêm tin t??ng.

+ s?a ch?a , hay thay c?m ?ng, c?m ?ng, m?t kính iPhone 6s l?y ngay, quý khách s? không ph?i ch? lâu. c?a hàng s? làm vi?c nhanh , hay ??m b?o ch?t l??ng nh?t.

+ Linh ki?n, ph? ki?n trên chi?c máy c?a quý khách ???c b?o v? chu ?áo, h?n ch? th?p nh?t tr?c tr?c tr?y x??c trong lúc thay th?.

+ Linh ki?n thay ??u là hàng m?i, chính hãng 100%, quý khách có th? yên tâm khi s? d?ng.

3. Quy trình thay th? m?t kính, màn hình, màn hình iPhone 6S m?i.

v?i nhu c?u tìm cho mình c?a hàng s? h?u th? thay m?i linh ki?n phù h?p khách hàng nên tham kh?o rõ ??ng tránh m?t th?i gian vào n?i kém ch?t l??ng. Hãy ??n cùng v?i Sk mobile là SkMobile uy tín có nh?ng Quy trình làm vi?c chuyên nghi?p, minh b?ch:
  • 4 b??c gi?i quy?t, kh?c ph?c s? c?:
B??c 1: nhân viên nh?n máy, l?ng nghe các b?n báo l?i dính ph?i

B??c 2: ki?m tra máy, xác ??nh nguyên do, th?ng báo các b?n bi?t

B??c 3: Làm th? t?c. Th?c hi?n thay th? m?t kính iPhone 6s, thay th? c?m ?ng iphone 6s, thay m?i màn hình iphone 6s m?i. V? sinh máy trong quá trình s?a

B??c 4: Bàn giao sau khi hoàn t?t. Dán tem, ghi phi?u BH cho linh ki?n.

Image
quá trình s?a ch?a rõ ràng, minh b?ch giúp thay th? m?t kính iphone 6s chu?n xác, nhanh , nh? b?o ??m ch?t l??ng.Image??i ng? k? thu?t viên trình ?? cao v?i h? th?ng máy móc CN cao


4. SKMOBILE H? TH?NG CHUYÊN BÁN L? VÀ S?A CH?A ?I?N THO?I UY TÍN S? 1 HÀ N?I.
Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
Website: http://skmobile.vn/
FB: Fb.com/SKMobilevn
stiti1130
Player
 
Posts: 3
Joined: Fri Aug 12, 2016 5:47 pm

Postby tiviboxgiare on Tue Apr 18, 2017 2:22 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby atvbox2016 on Fri May 05, 2017 7:34 pm

Egreat là m?t công ty chuyên s?n xu?t các thi?t b? nghe nhìn nh?: Set-top box, ??u phát HD, Android TV Box và Mini PC. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u này ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A5. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các Android TV Box khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Android TV Box Egreat A5 có thi?t k? thân máy b?ng kim lo?i làm b?t lên s? m?nh m?, ??ng th?i ???c trang b? ??y ?? c?ng k?t n?i (SATA, AV, Optical, USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0, SD card Slot). Màn hình LED hi?n th? r?t nhi?u thông tin khi thi?t b? ho?t ??ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A5

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 8GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

??u phát 4K Egreat A5 ???c trang b? chipset HiSilicon Hi3798C V200. Chipset này cung c?p công ngh? gi?i mã video HEVC/VP9 4Kp60 th? h? m?i nh?t v?i kh? n?ng HDR 10 ?? cung c?p ph?m vi màu s?c r?ng h?n và ?? t??ng ph?n r?ng l?n h?n cho m?t tr?i nghi?m nâng cao khi xem.

Image

S?n ph?m TV Box Egreat A5 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
atvbox2016
Player
 
Posts: 19
Joined: Mon Jan 09, 2017 4:49 pm

Postby kinhvrgiare9 on Sat May 06, 2017 2:53 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby takavina9 on Sat May 20, 2017 2:43 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
takavina9
Player
 
Posts: 21
Joined: Mon Jan 09, 2017 6:48 pm

Postby phuongtrinhqn1102 on Sun Jul 02, 2017 7:23 pm

Its a SMITH Thing t-shirt Its a SMITH Thing t-shirt ITS A SMITH THING, YOU WOULDNT UNDERSTAND Its a SMITH Thing t-shirt ITS A SMITH THING, YOU WOULDNT UNDERSTAND,Its a SMITH Thing
Its A SMITH thing, you wouldnt understand !! Its A SMITH thing,…Smith - The name, the myth, the legend
Smith - The name,…Dr. Who Inspired Run Like You Blinked T-shirt
its a smith thing you wouldnt understand hoodies ,t-shirts sunfrog shirts
phuongtrinhqn1102
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Jul 22, 2016 3:55 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Wed Aug 09, 2017 2:25 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên cung c?p Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - gia công các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? n?u c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? h?p c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p ?n khách s?n

Thi?t b? b?p ?n công nghi?p

H? th?ng hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tnkvrbox on Sat Aug 12, 2017 2:08 am

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby atcsatcs on Sun Sep 17, 2017 3:08 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby atcsatcs on Thu Sep 21, 2017 7:08 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron