Phân ph?i Bã hèm bia 50 ??m toàn qu?c. LH 0975 005 303 (Toàn

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Phân ph?i Bã hèm bia 50 ??m toàn qu?c. LH 0975 005 303 (Toàn

Postby ccdatxanhc on Fri Apr 14, 2017 1:18 am

Bã hèm bia – Lo?i nguyên li?u ít ???c bi?t ??n trong ngành th?c ?n ch?n nuôi trong nh?ng n?m tr??c ?ây, th??ng ???c s? d?ng ?? ch?n nuôi bò s?a d??i d?ng bã hèm t??i. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, bã hèm bia ?ã cho th?y giá tr? vô cùng l?n c?a nó và hi?n nay ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi h?n ?? làm th?c ?n cho các ??i t??ng gia súc nh? heo, gà, bò…

Bã hèm bia, là m?t s? l?a ch?n h?p lý trong th?i ?i?m ngành ch?n nuôi n??c ta ?ang trong giai ?o?n khó kh?n tr??c s? bi?n ??ng r?t l?n c?a các lo?i nguyên li?u ??u vào. Vì t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u có s?n nên giá thành không cao và m?t ph?n là có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u dinh d??ng c?a ?a ph?n v?t nuôi nên Bã hèm bia ?ã d?n thay th? ???c các lo?i nguyên li?u truy?n th?ng hay s? d?ng tr??c ?ây, giúp h? giá thành th?c ?n cho v?t nuôi và t?ng l?i nhu?n cho ng??i ch?n nuôi.

Hi?n nay, Bã hèm bia th??ng ???c s? d?ng nhi?u ? d?ng t??i. ??i v?i d?ng này, giá tr? dinh d??ng th??ng cao và s? d?ng có hi?u qu? h?n d?ng Bã hèm bia khô, nh?ng v?i nh??c ?i?m khó b?o qu?n trong th?i gian dài và v?n chuy?n ?i xa nên ?? b?o qu?n và t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u giá tr? này thì Bã hèm bia ph?i ???c s?y khô b?ng máy ho?c ph?i th? công.

DNTN Th?c ?n ch?n nuôi V?n Phúc là ??n v? chuyên cung c?p và phân ph?i s?n ph?m Bã hèm bia khô trên ph?m vi toàn qu?c. Hi?n s?n ph?m ?ã ???c các Công ty T?CN và các h? ch?n nuôi trang tr?i s? d?ng r?ng rãi và có hi?u qu? nh? t?i Hà N?i, B?c Ninh, Ngh? An, H?i D??ng, H?ng Yên, H?i Phòng, ??ng Nai, C?n Th?, Ti?n Giang và các t?nh Mi?n Tây. Khách hàng có nhu c?u ho?c c?n tham kh?o thêm thông tin vui lòng liên h?:

Chi nhánh Mi?n B?c: T?i Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà N?i
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Chi nhánh Mi?n Nam: T?i Bình Tân, HCM
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Zalo & Viber: 0975005303

V?n chuy?n và th?i gian giao hàng:
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n B?c: V?n chuy?n b?ng Tàu bi?n (c??c phí th?p, s? l??ng t?i thi?u 20 t?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng. Ho?c, có th? v?n chuy?n b?ng ???ng s?t (c??c phí cao, s? l??ng không gi?i h?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng.
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n Nam và các t?nh lân c?n: Giao hàng t?n n?i ho?c khách hàng có th? l?y hàng t?i kho ho?c có th? g?i chành xe theo yêu c?u, s? l??ng không gi?i h?n.

M?T S? CH? TIÊU S?N PH?M NH? SAU:
Protein/??m: 50%
X?: 13%
?m: 12%
Béo: 4%
??m tiêu hóa: 87 – 89%
N?ng l??ng h?p th?: 3.100 Kcal/kg
PHÂN PH?I TOÀN QU?C, GIAO HÀNG T?N N?I

Tags: bã hèm bia 50 ??m, b?t men bia 50 ??m, hèm bia khô, hèm bia khô, bã hèm bia, b?t lông v? 80 ??m
ccdatxanhc
Player
 
Posts: 2
Joined: Sun Jul 24, 2016 8:25 pm

Postby tnkvrbox on Wed May 03, 2017 9:17 pm

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby takavina9 on Fri May 05, 2017 8:31 pm

Gi? ?ây, Smart TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android Box TV nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android TV Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android TV Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
takavina9
Player
 
Posts: 21
Joined: Mon Jan 09, 2017 6:48 pm

Postby thiendao on Sat May 20, 2017 4:19 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
thiendao
Player
 
Posts: 30
Joined: Wed Jul 27, 2016 6:45 pm

Postby tiviboxgiare on Fri Jun 02, 2017 3:51 pm

Gi? ?ây, Android TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android Box TV nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby paulpjack on Fri Jul 28, 2017 5:07 pm

Watch and enjoy the hot English romantic movies >>>>http:/ /beautifulgirl.biz/
paulpjack
Player
 
Posts: 8
Joined: Mon Jul 17, 2017 9:04 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Sun Aug 13, 2017 2:04 am

M?a sao ??i ngôi Perseid b?a nay 12/8/2017 lúc m?y gi?, quan sát ? ?âu t?t nh?t?

M?a sao ??i ngôi Leonid n?m 2012Theo h??ng d?n quan sát thiên v?n c?a H?i thiên v?n nghi?p d? Hà N?i, "n?i t?t nh?t ?? quan sát m?a sao b?ng Perseid (ho?c b?t k? tr?n m?a sao b?ng nào khác), là m?t n?i nào ?ó t?i, ít ô nhi?m ánh sáng, không mây và không b? ánh sáng c?a M?t Tr?ng l?n l??t. Ngô Ki?n Huy xu?t hi?n v?i vai trò ??i s? m? ý trong ch??ng trình H??ng ?ng tháng qu?c t? ?i b? an toàn ??n tr??ngV?i ca khúc M?a sao b?ng, "chàng B?p" còn nh?n ???c s? "t??ng tr?" t? 4 nam sinh v?i nh?ng v? ??o vui nh?nNgoài ra anh còn tham gia giao l?u, ??t câu h?i xoay quanh v?n ?? ?i b? an toàn v?i các em h?c sinhK?t thúc ch??ng trình, Ngô Ki?n Huy cùng các lãnh ??o trong ?y ban an toàn liên l?c nhà n??c ?i b? cùng các em h?c trò ?? ch? d?n và tuyên truy?n "?i b? an toàn"Tr??c s? ái m? n?ng nhi?t c?a các "fan nhí", "chàng B?p" ph?i nán l?i g?n c? ti?ng ?? ký t?ng các em hoa h?ng m? vàng giá bao nhiêu Ngô Ki?n Huy trong vòng vây fan nhíNgát Ng?c ?nh: Q. Dù v?y, sao sa là m?t hi?n t??ng t? nhiên k? thú và c?ng là d?p ?? b?n ngh? m?t cách trang nghiêm v? nh?ng m? ??c c?a mình. Theo d? báo, nguy?t th?c n?a t?i s? di?n ra t? 18h - 20h ngày 23/3.

Theo Tu?n, nhi?u b?n khác ? tr?ng tâm TP. t?n s? Bill Cooke thu?c c? quan không gian NASA c?a M? cho bi?t siêu m?t tr?ng s? ?i kèm v?i hi?n t??ng m?a sao sa và có th? ???c nhìn th?y ? nhi?u n?i trên ??a c?u. Bar code cho ng??i?? ki?m soát ???c s? l??ng ng??i già b? m?t trí nh?, t?nh thành Iruma dán nh?ng bar code vào ngón tay ho?c ngón chân c?a h?. ngo?i gi? trong các t?p phim, Superman còn ph?i ??i m?t v?i nhi?u quân thù khác nh? Doomsday, m?t sinh v?t bí m?t xu?t hi?n trên ??a c?u, ?iên cu?ng s?n lùng và gi?t ??a ? ngo?i ô Metropolis; hay Cyborg, m?t trong 4 th?c th? k? th?a Superman sau khi anh ch?t lâm sàng (1992) b?i m?t ?òn chí m?ng trong tr?n ?ánh v?i Doomsday. M?a sao ??i ngôi Perseid di?n ra vào tháng 8 th??ng niên, khi trái ??t c?t v?i ?ám mây m?nh v? (?uôi) t? sao ch?i Swift-Tuttle. ?ây là tr?n m?a sao sa lo?i trung bình/nh? v?i m?t ?? ch? kho?ng 20 sao ??i ngôi/gi?.

http://hoahong24k.com/hoa-hong-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tiviboxgiare on Thu Aug 17, 2017 7:27 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Smart TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 3:52 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 10:55 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron