Phân ph?i Bã hèm bia 50 ??m toàn qu?c. LH 0975 005 303 (Toàn

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Phân ph?i Bã hèm bia 50 ??m toàn qu?c. LH 0975 005 303 (Toàn

Postby vudiepanhg on Fri Apr 14, 2017 4:40 pm

Bã hèm bia – Lo?i nguyên li?u ít ???c bi?t ??n trong ngành th?c ?n ch?n nuôi trong nh?ng n?m tr??c ?ây, th??ng ???c s? d?ng ?? ch?n nuôi bò s?a d??i d?ng bã hèm t??i. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, bã hèm bia ?ã cho th?y giá tr? vô cùng l?n c?a nó và hi?n nay ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi h?n ?? làm th?c ?n cho các ??i t??ng gia súc nh? heo, gà, bò…

Bã hèm bia, là m?t s? l?a ch?n h?p lý trong th?i ?i?m ngành ch?n nuôi n??c ta ?ang trong giai ?o?n khó kh?n tr??c s? bi?n ??ng r?t l?n c?a các lo?i nguyên li?u ??u vào. Vì t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u có s?n nên giá thành không cao và m?t ph?n là có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u dinh d??ng c?a ?a ph?n v?t nuôi nên Bã hèm bia ?ã d?n thay th? ???c các lo?i nguyên li?u truy?n th?ng hay s? d?ng tr??c ?ây, giúp h? giá thành th?c ?n cho v?t nuôi và t?ng l?i nhu?n cho ng??i ch?n nuôi.

Hi?n nay, Bã hèm bia th??ng ???c s? d?ng nhi?u ? d?ng t??i. ??i v?i d?ng này, giá tr? dinh d??ng th??ng cao và s? d?ng có hi?u qu? h?n d?ng Bã hèm bia khô, nh?ng v?i nh??c ?i?m khó b?o qu?n trong th?i gian dài và v?n chuy?n ?i xa nên ?? b?o qu?n và t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u giá tr? này thì Bã hèm bia ph?i ???c s?y khô b?ng máy ho?c ph?i th? công.

DNTN Th?c ?n ch?n nuôi V?n Phúc là ??n v? chuyên cung c?p và phân ph?i s?n ph?m Bã hèm bia khô trên ph?m vi toàn qu?c. Hi?n s?n ph?m ?ã ???c các Công ty T?CN và các h? ch?n nuôi trang tr?i s? d?ng r?ng rãi và có hi?u qu? nh? t?i Hà N?i, B?c Ninh, Ngh? An, H?i D??ng, H?ng Yên, H?i Phòng, ??ng Nai, C?n Th?, Ti?n Giang và các t?nh Mi?n Tây. Khách hàng có nhu c?u ho?c c?n tham kh?o thêm thông tin vui lòng liên h?:

Chi nhánh Mi?n B?c: T?i Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà N?i
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Chi nhánh Mi?n Nam: T?i Bình Tân, HCM
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Zalo & Viber: 0975005303

V?n chuy?n và th?i gian giao hàng:
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n B?c: V?n chuy?n b?ng Tàu bi?n (c??c phí th?p, s? l??ng t?i thi?u 20 t?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng. Ho?c, có th? v?n chuy?n b?ng ???ng s?t (c??c phí cao, s? l??ng không gi?i h?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng.
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n Nam và các t?nh lân c?n: Giao hàng t?n n?i ho?c khách hàng có th? l?y hàng t?i kho ho?c có th? g?i chành xe theo yêu c?u, s? l??ng không gi?i h?n.

M?T S? CH? TIÊU S?N PH?M NH? SAU:
Protein/??m: 50%
X?: 13%
?m: 12%
Béo: 4%
??m tiêu hóa: 87 – 89%
N?ng l??ng h?p th?: 3.100 Kcal/kg
PHÂN PH?I TOÀN QU?C, GIAO HÀNG T?N N?I

Tags: bã hèm bia 50 ??m, b?t men bia 50 ??m, hèm bia khô, hèm bia khô, bã hèm bia, b?t lông v? 80 ??m
vudiepanhg
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Sep 27, 2016 9:46 pm

Postby kinhvrgiare9 on Tue Apr 18, 2017 9:26 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby sixmonth789 on Thu May 04, 2017 11:06 am

Ph?n m?m bào c?, buôn com BC CHÍNH HÃNG ... Ph?n m?m buôn com bào c? Uwin CHÍNH HÃNG ... Ph?n m?m ch?y ??u, buôn com bào c? Running win2

Ph?n m?m Buôn ComBào C?

Ph??ng pháp và soi kèo v? ph?n m?m Buôn com Bào C? ?ó là ph?n m?m bet bóng ???c dùng t? ??ng ??t cá c??c vào 2 nhà m?ng ?? l?y ra Commision g?i là buôn c?. Ph?n m?m r?t chuyên nghi?p dùng bào c?, Buôn Com ?ã hoàn toàn t? ??ng dành cho nh?ng m?ng banh bóng l?n nh? ibet ; sbobet ; 3in1bet ; 332bet… chuyên bào 1 giá, hay 2 giá.

Hi?n nay, ph?n m?m buôn com bào c? xem là ???c ?ánh giá là ph?n m?m soi kèo bóng ?á ?ã có xu h??ng t?t nh?t,ph??ng pháp soi kèo ?? ch?y ?n ??nh nh?t trong nhi?u ph?n m?m buôn com BC, ?ang ???c khách hàng ch?y nhi?u nh?t cho ??n nay.

http://www.baoco.coo.me

DT: 0938v68 1075 (Thanh)
sixmonth789
Player
 
Posts: 3
Joined: Tue May 02, 2017 12:30 am

Postby tiviboxgiare on Wed Jun 14, 2017 6:25 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby thanhbinh29 on Wed Jun 21, 2017 5:15 am

This is Video Learning colors motorcycle - Learning colors motorcycle with spiderman and hulk Its all for learn colors for kids, and many babies can watching learning colors with spiderman, so supperheroes hulk have multy colors, if your baby want learn colors for motorcycle this video for you

Keyword: LearncolorsCHILDREN, Learn colors CHILDREN, learn color, car, learn cars, learn color car, cars cartoon, for kids, for children, cartoon, learn colors cars, learn colors for kids, Monster truck, Learn Colors, Learn colors for children with balls, Learn colors for children, Learning colors motorcycle, Learning colors motorcycle with spiderman, Learning colors motorcycle with hulk, Learning colors, children, motorcycle

This Channel Color Children is about cartoon characters as Spiderman, Hulk, Elsa...with music as finger family, nursery rhymes! Learn colors KIDS with Cars for Children, Toldders, and Baby. Learn colours CHILDREN with Spiderman Color, Colours Hulk, Elsa, ...

Visit more video: Colors for Kids, this Channel is about cartoon characters as Spiderman, Hulk, Elsa...with music as finger family, nursery rhymes! Learn colors with Cars for Children, Toldders, and Baby. Learn colours with Spiderman, Hulk, Ealsa, ... :)

Welcome Channel For Children, channel for kids and child and for your baby.

We are making a lot of funny and learning animation for babies, toddlers, preschoolers and kids of all ages:)

This Channel is about cartoon characters as Spiderman, Hulk, Elsa...with music as finger family, nursery rhymes! Learn colors with Cars for Children, Toldders, and Baby. Learn colours with Spiderman, Hulk, Ealsa, ... :)

Enjoy and have fun!
thanhbinh29
Player
 
Posts: 1
Joined: Mon Dec 12, 2016 5:12 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jul 28, 2017 2:36 pm

H?n 400 tàu thuy?n c?a Qu?ng Tr? ?ã vào khu neo ??u an toàn ?? tránh báo

I. Nhi?u vùng Hà T?nh lo ng?i l? quét, s?t l? ??t khi bão s? 4 ?? b?

???ng ?i c?a c?n bão s? 4Trong 24 ??n 48 gi? ti?p theo, bão s? 4 chuy?n di ??n theo h??ng Tây, m?i gi? ?i ???c kho?ng 15km, ?i vào l?c ??a các t?nh t? Ngh? An ??n Qu?ng Bình và suy y?u thành áp th?p nhi?t ??i, sau ?ó áp th?p nhi?t ??i này n?i ?i sâu vào l?c ??a và suy y?u thành m?t vùng th?p trên khu v?c Trung Lào.

??n 4 gi? ngày 26/7, v? trí tâm áp th?p nhi?t ??i trên khu v?c biên thu? Vi?t-Lào. ?? ch? ??ng trong phòng m?a bão, BCH PCTT&TKCN t?nh yêu c?u BCH PCTT&TKCN các huy?n, th? xã, các s? ban ngành t?ng c??ng tuyên truy?n, truy?n thông ? các vùng c?a sông, các sông su?i, h? du vùng ??m phá, vùng tr?ng hoa h?ng m? vàng giá r? ?? qu?n chúng bi?t ch? ??ng phòng tránh. S? vi?c càng nghiêm tr?ng h?n khi m?i ?ây, hai ??i tác c?a HDTC là LVC và P&D b? Tòa án Hàn Qu?c tuyên b? phá s?n. Khi h? th?ng ???c ??a vào s? d?ng, máy s? v?a b?m v?a l?c tách rác t? ??ng, b?m ???c ? v? khu v?c có môi tr??ng hà kh?c nh? tri?u c??ng dâng cao, trong c?ng có nhi?u t?p ch?t ??t ?á. Hu? ng?p sâu trong n??c

http://hoahong24k.com/hoa-hong-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron