Thay màn hình m?t kính c?m ?ng Samsung A9

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay màn hình m?t kính c?m ?ng Samsung A9

Postby thgs244 on Tue Apr 18, 2017 7:29 pm

Thay m?t kính Samsung A9, thay m?i màn hình Samsung A9, thay c?m ?ng Samsung A9 chính hãng giá r? nh?t ch? có n?m t?i trung tâm Skmobile 130 Thái Hà, chính là ??n v? s?a, b?o hành smartphone uy tín, v?i Các trang thi?t b? cao c?p nh?t v?i ??i ng? nhân viên k? thu?t trình ?? cao tin r?ng s? khi?n m?i ng??i hài lòng, an tâm thay m?i c?m ?ng màn hình m?t kính Samsung A9 nh? zin sau khi s?a.

Image

1. Quý b?n c?n Thay m?t kính c?m ?ng m?t kính Samsung A9 khi nào?

màn hình Samsung A9 b? v?, r?n n?t c?m ?ng ho?c g?p ph?i nh?ng s? c? ngoài ý mu?n.
c?m ?ng b? x??c, ch?t ?i?m ?nh, ánh tím xanh, s? h?u vân sóng, mành.
màn hình b? l?i s?n xu?t
---> thay m?i m?t kính Samsung A9


Image
H? th?ng c?a hàng ho?t ??ng kinh nghi?m lâu n?m


2. D?ch v? thay m?i m?t kính m?t kính m?t kính Samsung A9 L?y li?n:

130 Thái Hà là ??n v? ?i ??u trong l?nh v?c s?a ch?a b?o hành Samsung A9. v?i 10 n?m kinh nghi?m trong ngh? cùng v?i h? th?ng trang thi?t b? hi?n nay, Trung tâm liên t?c nâng c?p thi?t b?, trau d?i ki?n th?c, tay ngh? Hàng ng? nhân viên ch?a ph?c v? quý m?i ng??i m?t cách t?t nh?t. Vì v?y mà ch?t thay th? m?t kính Samsung A9 c?a SkMobile làm hài lòng b?n.
[center]Image
Quy trình s?a rõ ràngImage
??i ng? KTV k? n?ng t?t cùng h? th?ng máy móc công ngh? t?t
[/center]
4. SKMOBILE H? TH?NG CHUYÊN BÁN L? VÀ S?A CH?A ?I?N THO?I UY TÍN S? 1 HÀ N?I.
Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
Website: http://skmobile.vn/
FB: Fb.com/SKMobilevnthgs244
Player
 
Posts: 1
Joined: Wed Aug 17, 2016 9:00 pm

Postby thienduycom on Sat Apr 29, 2017 3:33 pm

Gi? ?ây, Android Box TV - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android Box TV nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Smart TV Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android TV Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
thienduycom
Player
 
Posts: 17
Joined: Thu Jul 28, 2016 1:15 am

Postby tucomcongnghiep191 on Tue Jun 06, 2017 11:54 am

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– gia công Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên hàng hóa c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t x??ng s?n xu?t uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c gia công, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? n?u c?m công nghi?p gas – T? n?u c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- bán l? các m?t hàng b?p ?n công nghi?p, b?p khách s?n.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tiviboxgiare on Wed Jun 07, 2017 12:47 pm

Gi? ?ây, Android TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android Box TV nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m Android TV Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Sun Jul 02, 2017 12:26 am

G?i ý l?i gi?i ?? thi Ng? v?n THPT nhà n??c 2017

can h? ??n vi?c ?? ??t phóng viên b? "làm khó" khi tác nghi?p t?i các ?i?m thi THPT Qu?c gia 2017, S? GD&?T Hà N?i ?ã có v?n b?n ?? ngh? H?i ??ng các ?i?m thi trên ??a bàn thành ph? t?o ?i?u ki?n ti?n l?i ?? phóng viên vào tác nghi?p. Theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, sau khi bi?t ?i?m thi THPT nhà n??c 2017 các thí sinh có th? thay ??i ??c mu?n xét tuy?n ??i h?c trên online m?t l?n ??c nh?t. Tr??c ?ó, ngay sau khi ch?m d?t môn thi Ng? v?n ngày 22/6, nhi?u ph? thân ?ã lên ti?ng b?n kho?n v? vi?c ch?n t? ng? gây khó hi?u và ??t câu h?i: t?i sao l?i b?t h?c sinh lý gi?i t? ng?. Ngày ti?p theo, ??i chéo tía ?? bu?i sáng ch?m vòng 1, bu?i chi?u ch?m vòng 2.

http://tienquocte.net/tien-con-cho-2018

Em ngóng mình s? ???c 7,5 ?i?m. ?nh t? li?uK? thi THPT nhà n??c n?m 2017, c?m thi s? 28 Ngh? An do S? Giáo d?c và ?ào t?o ch? trì. thiên h??ng ??i h?c không ph?i con ???ng ??c nh?t vô nh? s? ngày càng gia t?ng. ?nh Xuân H?uN??c u?ng mi?n phí t? các t? nguy?n viên ti?p s?c mùa thi giúp các s? t? v?i ?i c?n khát d??i th?i ti?t hà kh?c. Th?y C??ng c?ng mong mu?n, sang n?m ?? Toán s? có c? ph?n n?i dung thi l?p 11 nên ?? trong n?m ti?p theo s? có s? thay ??i trong n?i dung c?ng nh? c?u trúc. Bài thi tr?c nghi?m c?a các ?i?m thi ???c niêm phong trong các h?p ??ng bài thi.

[b]ti?n hình con chó[/b]
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Sun Jul 09, 2017 11:56 pm

V?a làm host 'Vietnam Next Top Model 2017', Tr??ng Ng?c Ánh ??t show làm giám kh?o

B? t? giám kh?o tin ??n c?a "Vietnam's Next Top Model"Nhi?u ??n ?oán r?ng, t?m hình b? ghép ?nh Hà H? vào hay th?t s? cô tham d? v? trí giám kh?o c?a Vietnam Next Top Model 2017. Ph?n vai áo vuông khi?n cho dáng vóc c?a Tr??ng Ng?c Ánh có ph?n thô c?ngNg??i ??p còn b? chê t?o hình m?i khi làm host t?i Vietnam Next Top Model 2017Võ Hoàng Y?n di?n thi?t k? kèm áo choàng r??m rà, nu?t dángThanh Trúc b? nh?n xét "lu?ng tu?i" khi ch?n l?a chi?c ??m này?ông Nhi c?ng m?c l?i t??ng t? nh? Thanh Trúc khi m?c hàng hi?u Dolce & GabbanaTóc Tiên gây ?? ý trong ?êm chung k?t Gi?ng hát Vi?t 2017 v?i b? y ph?c ??c d?Ph?n v?t váy dài có v? th?a m?a so v?i t?ng th? c?a c? thi?t k? mà Phan Th? M? m?cHoa khôi Di?u Ng?c t? c?ng cho mình vài tu?i khi m?c b? ??m này t?i s? ki?n. Trong ?ó, gi?i vàng ???c 1 n?m làm vi?c cùng ??o di?n ho?c nhà sinh s?n t?m ti?ng mà l??ng h??ng do CGV tr? bít t?t. th?y nh?ng gì x?y ??n ??u là t? tôi làm ra: thành công và th?t b?i, nh?ng th?ng tr?m… Tôi ?ã có quá nhi?u may m?n khi t?a sáng và có danh hi?u.

[b]ti?n có hình con chó[/b]

Trong ?ó, 11 thí sinh là ng??i m?u chuyên nghi?p ?ã t?ng d? “Ng??i m?u Vi?t Nam – Vietnam Next Top Model” nh?ng mùa tr??c. Tr??ng Ng?c Ánh tr? thành host Viet Nam's Next Top Model 2017 ?ã gây nhi?u tranh bi?n. Th? nh?ng, tr??c cái bóng quá l?n c?a m?t Thanh H?ng và s? trông ??i t? ng??i xem, có l? Tr??ng Ng?c Ánh c?ng tr? thành m?t 'thí sinh' ??y áp l?c và cam go trong cu?c thi mà khán gi? là giám kh?o. Tôi có th? t??ng tr? các b?n. Chi?u t?i ngày 7/6, bu?i h?p báo ch??ng trình kiêng k? ng??i m?u Vi?t Nam – Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 ?ã chính th?c di?n ra. Tr??ng Ng?c Ánh t?ng nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng nh?: Ng??i m?u ?n ?nh nh?t cu?c thi d?o ng??i m?u châu Á (1995), Hoa h?u Th?i trang Qu?c t? t?i Ai C?p (1998).

https://tienquocte.net/tien-con-cho-2018
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby kinhvrgiare9 on Mon Jul 10, 2017 5:23 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Sat Aug 12, 2017 1:16 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Tue Aug 15, 2017 2:40 am

SEA Games 2017: Kho?ng l?ng c?p thi?t c?a Lý Hoàng Nam

??c bi?t, khi ???c h?i ngh? suy c?a mình v? th? th?c b?c th?m t?i SEA Games 2017, c?u danh th? n?i ti?ng m?t th?i ? ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã n? n? c??i “bí hi?m” và có nh?ng l?i nh?n xét ?áng ng?m v? th? th?c b?c th?m ? b? môn bóng ?á SEA Games 2017 ?? ??t ?úng v? th?c tr?ng “vùng tr?ng c?a bóng ?á”. Video U20 Argentina ??t chân ??n Vi?t Nam:U22 Vi?t Nam ?ang r?t ráo chu?n b? cho SEA Games 2017. Ông th?y ng??i Ngh? An ti?n 2 usd c?ng nh?n ???c s? yêu m?n t? ng??i ái m? c? n??c. Các trung phong v?n l?ng ti?ng.

Trong ?ó có 9 HLV và 25 v?n khích l?. Sau khi b?t ng? b? d?n bàn tr??c, U22 Vi?t Nam ?ã l?y l?i th? tr?n và có 3 bàn th?ng trong hi?p 1 do công V?n Thanh, Công Ph??ng (2 bàn). Trong 3 k? SEA Games g?n nh?t vào n?m 2011, 2013, 2015 V?V trình di?n quy?n c?a taekwondo Vi?t Nam không v??t quá 2 HCV. Tr??ng h?p ???c nh?c t?i ? ?ây là V?V ??u ki?m Nguy?n Th? L? Dung. Ban hu?n luy?n ?ã phân tách ?i?m y?u ?i?m m?nh t?ng c?u th? và nêu lên ý th?c b?n ph?n c?a các thành viên trong bu?i t?p. Ti?n D?ng (trái) trong bu?i t?p tr??c ?ây cùng U23 Vi?t Nam ?nh: H?i AnhCác HLV giàu chuyên môn nh? Lê Th?y H?i, Nguy?n V?n S?, Phan Thanh Hùng hay chuyên gia V? M?nh H?i ??u cho r?ng Ti?n D?ng là "c?a ?? dành" cho t??ng lai, t?c th? SEA Games 2019.

https://tienquocte.net/2-usd
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby kinhvrgiare9 on Thu Aug 24, 2017 7:29 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron