Thay màn hình m?t kính c?m ?ng SAMSUNG J1

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay màn hình m?t kính c?m ?ng SAMSUNG J1

Postby vlnkt130qt on Wed Apr 19, 2017 1:04 pm

[color=#333333]SKmobile thay th? màn hình, m?t kính, c?m ?ng Galaxy j1 m?i n?m t?i Hà N?i. Galaxy J1 là m?t tác ph?m ???c s? d?ng r?t nhi?u t?i VN, nó v?a ???c thi?t k? vô cùng ??ng c?p cùng v?i v? ngoài c?ng cáp, r?t ch?c ch?n. Th? nh?ng trong lúc s? d?ng, th?t xui x?o khi khách hàng vô tình l? tay làm r?i chi?c Galaxy J1. Cùng th?t không may khi c?m máy lên, m?t kính không hi?n th?, m?t kính b? v?, các b?n c?n m?t C?a hàng s?a ch?a uy tín ?? gi?i quy?t l?i , thay m?t kính Galaxy J1 m?i? SK Mobile chính là n?i quý khách ?ang tìm t?i! Hãy t?i ngay v?i chúng tôi ?? k?p th?i s?a ch?a.
Image
thay m?i c?m ?ng Samsung i8530[/color]

[color=#333333]thay m?i m?t kính Samsung i8580[/color]

[color=#333333]thay m?t kính Samsung Grand 1[/color]

1. T?i v?i Skmobile quý khách s? không còn ph?i b?n kho?n gi?a nh?ng câu h?i nh?:

? Thay th? c?m ?ng SAMSUNG J1 ? t?i ?âu uy tín, ch?t l??ng?
? Thay m?i c?m ?ng SAMSUNG J1 giá thành bao nhiêu?
? M?t kính SAMSUNG J1 v?a ???c thay m?i s? h?u chu?n, nguyên zin không?
? S? h?u ?ã ???c xem tr?c ti?p , v?i L?y sau 30 phút không?
? Li?u sau khi thay xong c?m ?ng còn v?a ???c chu?n nh? tr??c hay không?
B?n l?u ý: hi?n nay trên th? tr??ng s? h?u khá nhi?u ??n v? thay th? c?m ?ng SAMSUNG J1 áp d?ng CN c?, th? công c?ng nh? linh ki?n không chu?n s? khi?n cho c?m ?ng c?a quý khách sau khi thay dùng m?t thì gi? d? b? ? vàng, s?c màn hình, h?ng màn. Th?m chí r?t nhi?u n?i tay ngh? th? không cao c?c kì có th? gây ra h? h?ng các b? ph?n khác . Chúng tôi v?i ??i ng? NV k? thu?t cùng v?i kinh nghi?m lâu n?m, k? n?ng cao trong l?nh v?c s?a ch?a smartphone ?ng d?ng công ngh? t?t , ho?c máy móc hi?n nay tin r?ng s? làm khách hàng hài lòng!

[center]Image
H? th?ng Trung tâm ho?t ??ng kinh nghi?m lâu n?m
[/center]

2. Khi nào quý khách c?n thay th? c?m ?ng, màn hình, c?m ?ng Samsung J1:

N?u nh? chi?c ?i?n tho?i c?a các b?n b? v? m?t kính s? d?ng v?n c?m ?ng ???c; b?n ch? c?n thay th? màn hình SAMSUNG J1. thay m?i m?t kính s? không tác ??ng ??n c?m ?ng c?ng nh? hi?n th? c?a m?t kính.
N?u nh? m?t kính hi?n th? không chính xác màu s?c, b? ch?t ?i?m, ch?t t?i ?en, Nh?ng s?c ngang d?c, nhòe, hi?n th? loang l?, không màn hình ???c; m?i ng??i nên ph?i thay th? c?m ?ng SAMSUNG J1.


3. Vì sao khách hàng hãy ch?n Skmobile ?? thay m?i màn hình thay m?t kính c?m ?ng Samsung J1:


 • Thay ngay tr??c m?t quý khách , thì gi? siêu t?c, l?y li?n trong 30 phút.
 • Chuyên viên KT thay c?m ?ng Samsung J1 cùng v?i trình ?? cao nh?t t?i Vi?t Nam.
  • B?o qu?n máy khách hàng c?n th?n trong su?t quá trình thay màn hình Samsung.
  • BH c?m ?ng không b?i, b?t, ? vàng v?nh vi?n.
   • ??m b?o hoàn ti?n 100% trong vòng 7 ngày N?u mà m?i ng??i không hài lòng v? ch?t l??ng s?a ch?a , c?ng thái ?? ph?c v?.
   • Giao nh?n máy t?n n?i mi?n phí, mau chóng.
    • Cho b?n m??n ?i?n tho?i dùng free trong su?t quá trình s?a ch?a.
    • Th??ng hi?u BH, s?a ch?a uy tín , ho?c chuyên nghi?p b?c nh?t ? t?i Vi?t Nam trong nhi?u n?m.
    Image

    4. QUÁ TRÌNH THAY M?I C?M ?NG, MÀN HÌNH SAMSUNG J1:

    Chúng tôi có th? thay m?i linh ki?n phù h?p m?i ng??i nên tham kh?o rõ ?? tránh m?t th?i gian vào n?i kém ch?t l??ng. Hãy t?i cùng v?i Sk mobile chính là SkMobile uy tín.

    B??c 1: nhân viên nh?n máy, l?ng nghe khách hàng báo l?i dính ph?i

    B??c 2: rà soát máy, xác ??nh nguyên do, thông báo b?n bi?t.

    B??c 3: Làm th? t?c. Th?c hi?n thay m?i m?t kính, màn hình, c?m ?ng samsung j1 m?i. V? sinh máy trong quá trình s?a ch?a.

    B??c 4: Bàn giao sau khi hoàn t?t. Dán tem, ghi phi?u B?o hành cho linh ki?n.[center]Image
    ??i ng? KT lành ngh? v?i h? th?ng máy móc CN t?t
    [/center]
    5.SKMOBILE ??M B?O CAM K?T:

    ? T?t c? linh ph? ki?n thay s?a samsung ??u là hàng x?n, nguyên zin.
    ? Quy trình làm vi?c rõ ràng, nghiêm túc.
    ? BH theo chính xác nh?ng gì công ty ?ã kh?ng ??nh.
    ? s?a L?y trong ngày, không gi? máy khách ??i v?i Các b?nh ??n gi?n.
    ? khách hàng có th? quan sát quá trình k? thu?t s?a ch?a.
    ? b?n ???c ??n bù g?p 10 N?u nh? phát hi?n gi? ra SkMobile thay m?i ??    4. SKMOBILE H? TH?NG CHUYÊN BÁN L? VÀ S?A CH?A ?I?N THO?I UY TÍN S? 1 HÀ N?I.
    Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
    ??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
    Website:http://skmobile.vn/
    FB: Fb.com/SKMobilevn
vlnkt130qt
Player
 
Posts: 5
Joined: Sat Aug 13, 2016 1:51 am

Postby tiviboxgiare on Wed May 03, 2017 5:33 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Mon May 08, 2017 4:18 pm

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– s?n xu?t Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t công ty uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c phân ph?i, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? n?u c?m công nghi?p gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- s?n xu?t các m?t hàng b?p công nghi?p, b?p tr??ng h?c.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Sun Jul 09, 2017 5:49 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên bán buôn Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - cung c?p các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? h?p c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

Gia công inox

Thi?t b? b?p Khách s?n

H? th?ng hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tiviboxgiare on Mon Jul 10, 2017 7:44 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Android Box Tivi VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Smart TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Smart TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby QuaCauInoxTinTa on Wed Jul 26, 2017 5:30 pm

Nh?n làm bàn thao tác inox 304, b?n c?n ??t hàng bàn c?n tin ch?t l??ng t?t, bàn gh? thao tác inox.

Liên h? ngay Hotline: s? 08.66736186 ; 0987.636.779

https://www.facebook.com/banancongnghiepinox

https://www.facebook.com/bangheancongnghiepinox

https://sites.google.com/site/bangheino ... ongnhan304

Làm bàn gh? thao tác giá thành r?, bàn gh? nhà ?n inox, giá h?p lý t?i tp hcm. Làm theo yêu c?u:

INOX TINTA VN Nhà máy Lô 3 ???ng s? 10, khu công nghi?p Sóng Th?n 1, D? An Bình D??ng h?n 15 n?m s?n xu?t , làm các s?n ph?m bàn gh? nhà ?n giá thành r? cung c?p kh?p c? n??c .

- Ch? t?o bàn gh? inox, inox 304 giá h?p lý t?i tp hcm. Ch? t?o bàn ?n công nhân t?i tp hcm theo ?? ngh? gia công .

>>> bàn gh? công nghi?p inox 304 INOX TINTA - h?p cho s? d?ng v?i ngành th?c ph?m, và các ?ng d?ng khác.

Các lo?i Bàn ?n inox, v?i m?i h?ng kích c? ?a d?ng.

??ng ng?n ng?i g?i ??n s? b? ph?n khách hàng: 08.66736186 ; 0987.636.779

Emai: mailto:tinta@tinta.vn ; http://WWW.tinta.VN http://www.INOXTINTA.com

INOX TINTA VN. Trân tr?ng
QuaCauInoxTinTa
Player
 
Posts: 11
Joined: Sat Sep 03, 2016 12:42 am

Postby tienhinhconcho2018 on Mon Aug 14, 2017 2:55 pm

Ti?n Giang: lái xe qua tr?m thu phí Cái L?y 'r? nhau' b? ti?n l? vào chai nh?a n?p phí

Chúng ta ch?ng ? ?ây là ch?ng hành vi l?n chi?m lòng hè m?t cách trái phép ?? s? d?ng cho b?n thân và v? l?i trái phép, ?nh h??ng ??n tài s?n tính m?nh c?a ng??i khác. Trong khi m?t s? n??c ?ã b?ng lòng ??ng bitcoin trong h? th?ng thanh toán ti?n t?, v?n còn r?t nhi?u n?i xem ?ây là ??ng b?c ph?m pháp. Chúng làm nhi?m v? ?i?u chuy?n dòng n??c, là nh?ng máy b?m d?a vào s?c l?c c?a thiên nhiên giúp giang san Hà Lan không b? nh?n chìm d??i m?c n??c bi?n. ?úng, có c? m?t khu b?p r?ng rãi, m?y ch?c b? bàn gh? g?… Nhi?u ng??i hoa h?ng m? vàng giá bao nhiêu bi?t ngày x?a tôi mê bài b?c thì có v? không thích, nh?ng tôi bây gi? khác r?i.

Chính là th? hi?n cho tinh th?n th?i trang c?a m?t “bad girl” !Slick Wood chu?ng các item mang ki?u dáng và màu s?c quân ??i. ?ào h?n Phi 2 tu?i, ??p trai t? th?, tính cách trung h?u th?t thà. Tuy nhiên, n?u nh?c s? nào c?n thì chúng tôi s?n sàng cung c?p. th?y thu?c Chuyên khoa Nhi – Th?n Kinh khám cho bé và k?t lu?n: Bé Mikayla b? m?c ch?ng ??ng kinh c?c b?, có th? do bé ?ã xem ?i?n tho?i, máy vi tính quá nhi?u. Monego c?m c?c th? nh?t lên, ng?i, l?c, r?i m?i n?m m?t ng?m nh? xíu. NS?T Tr?n Quang Hùng, giám ??c r?p hát C?i l??ng Hà N?i cho r?ng: “Các v? c?i l??ng bây ch? ??u có ti?t t?u ??y nhanh, m?nh, ??c bi?t là vi?c c?p nh?t th?i s? vào trong t?ng câu hát, l?i nói, không ch? trong nh?ng v? ?? tài ???ng ??i m?c c? nh?ng v? l?ch s?, dã s?”.

http://hoahong24k.com/hoa-hong-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby atcsatcs on Mon Sep 18, 2017 9:08 am

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 42
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby atcsatcs on Mon Sep 18, 2017 5:08 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 42
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 4:02 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron