Thay màn hình m?t kính c?m ?ng SAMSUNG J1

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thay màn hình m?t kính c?m ?ng SAMSUNG J1

Postby rhga123 on Wed Apr 19, 2017 2:30 pm

[color=#333333]SKmobile thay th? màn hình, m?t kính, c?m ?ng Galaxy j1 m?i n?m t?i Hà N?i. Galaxy J1 là m?t tác ph?m ???c s? d?ng r?t nhi?u t?i VN, nó v?a ???c thi?t k? vô cùng ??ng c?p cùng v?i v? ngoài c?ng cáp, r?t ch?c ch?n. Th? nh?ng trong lúc s? d?ng, th?t xui x?o khi khách hàng vô tình l? tay làm r?i chi?c Galaxy J1. Cùng th?t không may khi c?m máy lên, m?t kính không hi?n th?, m?t kính b? v?, các b?n c?n m?t C?a hàng s?a ch?a uy tín ?? gi?i quy?t l?i , thay m?t kính Galaxy J1 m?i? SK Mobile chính là n?i quý khách ?ang tìm t?i! Hãy t?i ngay v?i chúng tôi ?? k?p th?i s?a ch?a.
Image
thay m?i c?m ?ng Samsung i8530[/color]

[color=#333333]thay m?i m?t kính Samsung i8580[/color]

[color=#333333]thay m?t kính Samsung Grand 1[/color]

1. T?i v?i Skmobile quý khách s? không còn ph?i b?n kho?n gi?a nh?ng câu h?i nh?:

? Thay th? c?m ?ng SAMSUNG J1 ? t?i ?âu uy tín, ch?t l??ng?
? Thay m?i c?m ?ng SAMSUNG J1 giá thành bao nhiêu?
? M?t kính SAMSUNG J1 v?a ???c thay m?i s? h?u chu?n, nguyên zin không?
? S? h?u ?ã ???c xem tr?c ti?p , v?i L?y sau 30 phút không?
? Li?u sau khi thay xong c?m ?ng còn v?a ???c chu?n nh? tr??c hay không?
B?n l?u ý: hi?n nay trên th? tr??ng s? h?u khá nhi?u ??n v? thay th? c?m ?ng SAMSUNG J1 áp d?ng CN c?, th? công c?ng nh? linh ki?n không chu?n s? khi?n cho c?m ?ng c?a quý khách sau khi thay dùng m?t thì gi? d? b? ? vàng, s?c màn hình, h?ng màn. Th?m chí r?t nhi?u n?i tay ngh? th? không cao c?c kì có th? gây ra h? h?ng các b? ph?n khác . Chúng tôi v?i ??i ng? NV k? thu?t cùng v?i kinh nghi?m lâu n?m, k? n?ng cao trong l?nh v?c s?a ch?a smartphone ?ng d?ng công ngh? t?t , ho?c máy móc hi?n nay tin r?ng s? làm khách hàng hài lòng!

[center]Image
H? th?ng Trung tâm ho?t ??ng kinh nghi?m lâu n?m
[/center]

2. Khi nào quý khách c?n thay th? c?m ?ng, màn hình, c?m ?ng Samsung J1:

N?u nh? chi?c ?i?n tho?i c?a các b?n b? v? m?t kính s? d?ng v?n c?m ?ng ???c; b?n ch? c?n thay th? màn hình SAMSUNG J1. thay m?i m?t kính s? không tác ??ng ??n c?m ?ng c?ng nh? hi?n th? c?a m?t kính.
N?u nh? m?t kính hi?n th? không chính xác màu s?c, b? ch?t ?i?m, ch?t t?i ?en, Nh?ng s?c ngang d?c, nhòe, hi?n th? loang l?, không màn hình ???c; m?i ng??i nên ph?i thay th? c?m ?ng SAMSUNG J1.


3. Vì sao khách hàng hãy ch?n Skmobile ?? thay m?i màn hình thay m?t kính c?m ?ng Samsung J1:


 • Thay ngay tr??c m?t quý khách , thì gi? siêu t?c, l?y li?n trong 30 phút.
 • Chuyên viên KT thay c?m ?ng Samsung J1 cùng v?i trình ?? cao nh?t t?i Vi?t Nam.
  • B?o qu?n máy khách hàng c?n th?n trong su?t quá trình thay màn hình Samsung.
  • BH c?m ?ng không b?i, b?t, ? vàng v?nh vi?n.
   • ??m b?o hoàn ti?n 100% trong vòng 7 ngày N?u mà m?i ng??i không hài lòng v? ch?t l??ng s?a ch?a , c?ng thái ?? ph?c v?.
   • Giao nh?n máy t?n n?i mi?n phí, mau chóng.
    • Cho b?n m??n ?i?n tho?i dùng free trong su?t quá trình s?a ch?a.
    • Th??ng hi?u BH, s?a ch?a uy tín , ho?c chuyên nghi?p b?c nh?t ? t?i Vi?t Nam trong nhi?u n?m.
    Image

    4. QUÁ TRÌNH THAY M?I C?M ?NG, MÀN HÌNH SAMSUNG J1:

    Chúng tôi có th? thay m?i linh ki?n phù h?p m?i ng??i nên tham kh?o rõ ?? tránh m?t th?i gian vào n?i kém ch?t l??ng. Hãy t?i cùng v?i Sk mobile chính là SkMobile uy tín.

    B??c 1: nhân viên nh?n máy, l?ng nghe khách hàng báo l?i dính ph?i

    B??c 2: rà soát máy, xác ??nh nguyên do, thông báo b?n bi?t.

    B??c 3: Làm th? t?c. Th?c hi?n thay m?i m?t kính, màn hình, c?m ?ng samsung j1 m?i. V? sinh máy trong quá trình s?a ch?a.

    B??c 4: Bàn giao sau khi hoàn t?t. Dán tem, ghi phi?u B?o hành cho linh ki?n.[center]Image
    ??i ng? KT lành ngh? v?i h? th?ng máy móc CN t?t
    [/center]
    5.SKMOBILE ??M B?O CAM K?T:

    ? T?t c? linh ph? ki?n thay s?a samsung ??u là hàng x?n, nguyên zin.
    ? Quy trình làm vi?c rõ ràng, nghiêm túc.
    ? BH theo chính xác nh?ng gì công ty ?ã kh?ng ??nh.
    ? s?a L?y trong ngày, không gi? máy khách ??i v?i Các b?nh ??n gi?n.
    ? khách hàng có th? quan sát quá trình k? thu?t s?a ch?a.
    ? b?n ???c ??n bù g?p 10 N?u nh? phát hi?n gi? ra SkMobile thay m?i ??    4. SKMOBILE H? TH?NG CHUYÊN BÁN L? VÀ S?A CH?A ?I?N THO?I UY TÍN S? 1 HÀ N?I.
    Hotline: 0123.83.66666 - 0938.269.866
    ??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
    Website:http://skmobile.vn/
    FB: Fb.com/SKMobilevn
rhga123
Player
 
Posts: 2
Joined: Sun Aug 14, 2016 5:22 am

Postby kinhvrgiare9 on Fri Apr 21, 2017 3:34 pm

Gi? ?ây, Android Box TV - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android TV Box nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android Box Tivi T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m TV Box Android T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tiviboxgiare on Fri Apr 28, 2017 1:58 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Mon May 08, 2017 7:15 pm

- s?n xu?t các m?t hàng t? n?u c?m công nghi?p, b?p nhà hàng.
Ch?u r?a inox công nghi?p, ch?u r?a ?ôi công nghi?p ch?u r?a bát công nghi?p

– bán l? Inox theo m?i m?u mã – giá r?!
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jul 14, 2017 4:02 pm

H?i Tú, V? Ng?c Châm mê m?n xu h??ng di?n ??m hai dây bên ngoài áo thun

I. Hotgirl V? Ng?c Châm khoe vai tr?n g?i c?m trong n?ng hè

Cô gái này chính là V? Ng?c Châm, hot girl ?óng vai b?n gái S?n Tùng M-TP trong MV Ch?c ai ?ó s? v?. Ng?c Châm nh? nhàng n? tính trong gi? làm vi?cCô t?ng có th?i gian ng?n ho?t ??ng ShowbizV? ??p mong manh không tì v?t c?a V? Ng?c Châm2. Sau khi t?t nghi?p UWC, Thanh V? nh?n ti?p h?c b?ng toàn ph?n 7 tr??ng ??i h?c c?a M?. Thi?t k? c?a Ng?c Châm c?ng ?i theo h??ng sang tr?ng, thanh l?ch, s? d?ng các ch?t li?u nh? ren, khaki v?i nh?ng tông màu tr?m c? b?n gây liên t??ng ??n ?àn anh.

Trang n?i b?t v?i g??ng m?t xinh x?n, n? c??i thân thi?n khi?n nhi?u ng??i yêu m?n. Ki?u Ph??ng vùa quy?n r?, v?a d? th??ng, v?i n? c??i t?a n?ng vô cùng h?n nhiên nên ???c nhi?u ng??i m?n m?. Hi?n t?i, cô là hot girl m?i n?i trên m?ng xã h?i v?i h?n 100. V?i g??ng m?t thanh tú, xinh ??p c?ng v?i gu th?i trang ?n m?c cá tính, ?n t??ng Ng?c Châm ???c so sánh v?i di?n viên Thang Duy – Trung Qu?c. Ng??i ch?p b?c ?nh chính là phóng viên luôn theo sát và ghi l?i t?ng kho?nh kh?c c?a cu?c thi. R?i t? nhiên l?i thích anh Cris Ronaldo, thích lây sang c? ??i tuy?n B? ?ào Nha n?a”.

[b][b]??ng xu in hình con chó[/b][/b]

T?i cu?c h?p H?i ??ng chuyên môn nghe m?ng tóm t?t, quan ?i?m c?a các thành viên h?i ??ng; H?i ??ng th?ng nh?t m?t s? k?t lu?n nh?: Qui trình k?t n?p ng??i b?nh t?i Khoa Nhi ?úng quy ??nh, qui trình ?i?u tr? t?i Khoa Nhi ?úng quy ??nh. N?m 2017, khi h?t h?n hi?p ??ng, tôi ?ã nhi?u l?n làm ??n g?i ??n UBND xã ??i C??ng và thôn Kim Giang mô t? ??c v?ng ???c ti?p ki?n gia h?n th?u thêm 5 n?m n?a ?? thu h?i v?n ??u t?. ?ây là mái ?m c?a 25 ngh? s? lão thành, “vang bóng m?t th?i”. HCM ?ã bàn b?c v?i hai cán b? c?p v? ? Thanh tra Chính ph? và Ban ch? ??o Tây B?c mà h?i s? ??t t?i Yên Bái. Ông Trình Quang Nam, m?t ng??i hàng xóm k? l?i: "Lúc ?y, tôi ?ã d?y, ?ang t?p th? d?c thì nghe 1 ti?ng n? l?n, làm rung chuy?n. H?n 5 gi? chi?u- th?i kh?c tan t?m, khi chúng tôi trên ???ng ra tr? s? Chi c?c, con ???ng Hoàng Di?u ?ã t?p n?p ng??i xe xuôi ng??c.

https://tienquocte.net/tien-xu-hinh-con-cho-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Thu Jul 27, 2017 1:06 am

Không th? tin n?i, Bphone 2 v??t m?t iPhone 7 v?i c?m bi?n vân tay 3D

Phát ngôn viên c?a Bkav cho bi?t th? m?i mô ph?ng ?úng v?i b?ng m?ch dùng trên Bphone 2. Không ch? bi?u th? m?t tr??c và c?nh bên, m?t b? ?nh d?ng chi ti?t concept Bphone 2 The Next Legend v?a ???c ??ng t?i. Tr??c nhi?u l?i bình lu?n “có cánh” ?ó, nickname John Nguy?n ??ng m?t b?c ?nh ch? ra nh?ng chi ti?t thi?t k? c?a Bphone gi?ng v?i ?i?n tho?i iPhone và nh?n xét Bkav ch? là “ch?” l?i. ?ng d?ng nghe nh?c c?a Bphone ?ã ???c BKAV làm theo h??ng t?i gi?n, có ?i?u h? ?ã “quá tay” b?i v?y s? l??c.

Trong th? m?i g?i t?i báo gi?i ngày 24/7, Công ty Bkav cho bi?t, chi?c ?i?n tho?i sáng d? Bphone th? h? ti?p theo s? ???c trình làng vào sáng 8/8 t?i trong m?t s? ki?n di?n ra t?i tr?ng tâm H?i ngh? nhà n??c (Hà N?i). Camera “t? s??ng” ?? phân gi?i 5 MP, kh?u ?? f/1. Các fan Bphone ch?c h?n ?ang h?i h?p nh?ng tính n?ng m?i trên siêu ph?m hàng ??u th? gi?i Bphone 2; Galaxy Note Fan Edition (Note 7 FE) ?ã ???c ??a v? Vi?t Nam nh?ng lý do gì ?? mua chi?c ?i?n tho?i này?. Th? m?i c?a hãng ???c thi?t k? ??n gi?n hình m?t t?m b?ng m?ch, trên ?ó in dòng ch? "Ch?t" và "Design by Bkav - Made in Vietnam". Ngay sau ?ó, ch? Huy?n Anh t?i th? app c?a Thành Công v? dùng cho l?n ?i sau. Ngày 22/5: 4 ngày tr??c s? ki?n ra m?t: hình ?nh phiên b?n th? nghi?m c?a Bphone b? "rò r?" – cùng v?i nh?ng phát ngôn "m?nh m?" c?a Bkav nh? "??p nh?t, m?nh nh?t, tinh t? nh?t" – càng làm d?y sóng d? lu?n, ??y cao s? tò mò v? s?n ph?m và b?i th?, m?i s? ?? ý ??u ?? d?n v? ngày 26/5, là ngày Bphone chính th?c ???c công b?.

[b][b]??ng xu hình con chó[/b][/b]

https://tienquocte.net/tien-xu-hinh-con-cho-ma-vang
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron