hình ?nh Thi?t k? n?i th?t nhà hàng Hàn Qu?c ??p mê h?n ? t?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

hình ?nh Thi?t k? n?i th?t nhà hàng Hàn Qu?c ??p mê h?n ? t?

Postby vuvanxuongcntt on Sat May 20, 2017 11:37 am

Nh?ng n?m m?i ?ây có s? ?ông thiên h??ng ki?u dáng n?i th?t nhà hàng hàn qu?c m?i xu?t hi?n, trong ?ó thi?t k? mang phong bí quy?t Hàn Qu?c ?em l?i cho khách hàng m?t c?m giác riêng bi?t, hi?n ??i nh?ng v?n ??m ch?t Á ?ông.

V?i chuyên nghi?p v? thi?t k? n?i th?t nhà hàng, chúng tôi ?ã mang l?i cho th??ng khách nh?ng kho?ng không tho? thích, d?ch v? thi?t k? - thi công nhà hàng tr?n gói. Trong ?ó bu?c ph?i k? ??n d? án m?u thi?t k? n?i th?t nhà hàng hàn qu?c mang phong bí quy?t Hàn Qu?c ? s? 23, The Garden, M? ?ình, Hà N?i.
Image

nhà hàng có di?n tích 280m2 chia thành 3 t?ng riêng bi?t ???c làm theo phong m?o v?t ???ng ??i nh?ng v?n mang nét v?n hóa Á ?ông. V? quy ho?ch không khí t?ng th?, m?u ki?u dáng công ty Hàn Qu?c s? d?ng 60% di?n tích cho khu v?c chuyên d?ng cho ?m th?c, 33% cho b?p ?n - khu v?c ph? c?n, di?n tích còn l?i ?? làm kho và v?n phòng. ki?u dáng v?i m?c ?ích mang l?i s? thân thi?n cùng v?i g?n g?i ph?i dùng ph? bi?n tông màu nóng.
Image

ngoài ra ?ó, bàn gh? trong d? án m?u mã nhà hàng hàn qu?c ???c s? d?ng b?ng g?, k?t h?p & nh?ng chi?c l?ng ?èn tròn t?o ánh sáng huy?n ?o cho không khí công ty. ?i?m nh?n ??c tr?ng ?ó là ngu?n ánh sáng trong nhà hàng không chi?u th?ng tr?c ti?p mà s? d?ng h?c ?èn gi?, t?o ngu?n ánh sáng d? ch?u cho th?c khách. Bên c?nh nh?ng b?c h?a hay tranh vi?t th? pháp là chi ti?t không th? thi?u trong m?u thi?t k? n?i th?t nhà hàng ??p theo phong cách Hàn Qu?c này.

Image

B?n thi?t k? nhà hàng Hàn Qu?c nhanh chóng ???c bàn giao và ch? ??u t? b? thuy?t ph?c tuy?t ??i b?i kho?ng không tuy?t v?i mà KTS Hà An ?ã m?u mã. d? án nhanh chóng ???c phê duy?t, ?ang ?i vào nh?ng quá trình thi?t k? cu?i cùng. cùng v?i ch? trong m?t th?i gian ng?n n?a, ?ây s? là ??a ?i?m thú v? cho m?i th??ng khách có nhu c?u th??ng th?c ?m th?c Hàn Qu?c.

D?ch v? m?u mã n?i th?t nhà hàng c?a N?I TH?T LUXXY luôn mang l?i nh?ng gói gi?i pháp thi?t k? & xây d?ng phù h?p nh?t v?i d? án c?a khách hàng. Hãy liên l?c v?i chúng tôi ?? ???c ph?c v? v?i ch?t l??ng t?t nh?t.
vuvanxuongcntt
Player
 
Posts: 26
Joined: Sat Jul 23, 2016 5:49 pm

Postby vuvanxuongcntt on Tue May 23, 2017 4:34 pm

HAY LAM...!
vuvanxuongcntt
Player
 
Posts: 26
Joined: Sat Jul 23, 2016 5:49 pm

Postby tnkvrbox on Sat Jun 10, 2017 7:55 pm

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jul 21, 2017 1:42 am

'Th?n t??ng âm nh?c nhí' Greyson Chance công khai ??ng tính

Hit "Unfriend you" c?a Greyson Chance. Ca s?, nh?c s? Cát T??ngSau nh?ng ch? trích c?a V? Cát T??ng v? ca khúc m?i c?a S?n Tùng, nh?c s? Châu ??i ??ng khoa c?ng ?ã ch? ra s? gi?ng nhau trong ca khúc "Don't You Go" c?a V? Cát T??ng và "Unfriend You" - Greyson Chance. Hari "?òi" ph?i quay chung v?i Tr?n Thành. Nhi?u ng??i cho r?ng chính vì "v? mi?ng" liên h? ??n S?n Tùng nên V? Cát T??ng m?i b? "soi" d? d?i nh? v?yNh?ng s? vi?c không ch? bó g?n trong v?n ?? ??o nh?c khi ??i s?ng cá nhân ch? ngh?a c?a V? Cát T??ng c?ng b? “t? cáo” là buông th? v?i nh?ng tin nh?n riêng t? nh?y c?m, nói xách mé ??ng nghi?p nh? H? Ng?c Hà, M? Tâm và c? thi?u chân th?c trong h?c t?p, khác v?i nh?ng gì cô t?ng tuyên b?.

M?t trong s? ?ó là: M?i tình x?a, Em ?i tìm anh (H? Ng?c Hà), Tôi th?y hoa vàng trên c? xanh (Ái Ph??ng), H??ng ?êm bay xa (Hari Won). ??o ý t??ng (giai ?i?u ho?c motif c?a bài hát), 2. ti?n con chó Xem thêm: V?a tung hit m?i, S?n Tùng l?i b? t? ??o Charlie Puth, BTSSao Vpop, Charlie Puth, T-ara 'lên dây cót' m?i k?p S?n Tùng'??o nh?c': S?n Tùng thi?u sáng t?o hay thích t?o chiêu trò C hia s? 'We Dont Talk Anymore', lo?t sao b? fan S?n Tùng ch? trích Dân m?ng Vi?t 'ti?n công' Facebook Charlie Puth vì S?n Tùng M-TP Ch? nhân We Don't Talk Anymore remix 't?' S?n Tùng '??o nh?c' Tùng D??ng ?? kích S?n Tùng làm l?ch l?c n?n âm nh?c Triple D: 'S?n Tùng không liên h? ??n vi?c ??o beat'Theo LP/Baodatviet. M?i vi?c ch?a d?ng l?i ? ?ây, chi?u 6. Tuy nhiên, tôi ?ã quy?t ??nh không công khai là vì mu?n duy trì s? tây riêng trong lúc tìm ki?m s? tho?i mái và t? tin cho chính b?n thân mình. Nàn ??i ?áp bít t?t tay trên trang cá nhân ch? ngh?a gi?a V? Cát T??ng và Châu ??ng Khoa.

https://tienquocte.net/tien-con-cho-2018
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Fri Aug 04, 2017 5:58 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên phân ph?i Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - gia công các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? n?u c?m công nghi?p Gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p công nghi?p giá r?

Thi?t b? b?p ?n công nghi?p

Ch?p hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Tue Aug 08, 2017 5:49 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên gia công Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - gia công các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? c?m công nghi?p Gas – T? n?u c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? h?p c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

Gia công inox

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

H? th?ng hút khói công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Sun Aug 13, 2017 2:48 am

V? n? nhân viên mang thai b? hành hung: Kêu g?i t?y chay cafe Khanh Casa

Di?n ra trong 4 ngày t?i hai ??a ?i?m Khanh Casa Garden và Cocochin food court, ch??ng trình ???c ??u t?, chu?n b? công phu, v?i s? ??ng hành c?a nhi?u th??ng hi?u th?i trang l?n trong n??c. Cùng v?i 4 b? m?t n?i tr?i khác, ph?n t? c?a Di?p Linh Châu ? vòng chung k?t di?n ra lúc 15h, ngày 30/12, t?i Khanh Casa Tea House (46 ??ng Kh?i, qu?n 1, TP. Tuy nhiên, LS Hu?nh Ph??c Hi?p cho r?ng tr??ng h?p này ch?a ?? y?u t? c?u thành t?i h? nh?c ng??i khác theo ?i?u 121, B? lu?t Hình s? 1999. PNO - N? ca s? Qu?ng Tr? s? g?p l?i hu?n luy?n viên c?a mình trong l? trao gi?i Fashionista ngày 30/12.

g?i ch? Ph??c, viên ch?c làm cùng mua ti?n 2 ?ô 1976 ??n tham v?n giúp. Theo ?ó, vào kho?ng 18 gi? t?i 11/8, Khánh g?i ?i?n nói l?i xin l?i. Ch? cho bi?t hi?n t?i tinh th?n c?ng ?ã ?n ??nh và vài ngày t?i s? ?i làm tr? l?i. Anh không ch? s? h?u nh?ng hình x?m ??c ?áo mà còn có phong cách mix & match r?t ??c tr?ng. Trong khi ?ó, là "nàng th?" c?a ch??ng trình, H? Ng?c Hà cho bi?t cô r?t hào h?ng mong ch? s? t?a sáng c?a 5 thí sinh r?t c?c v?n là 5 cá tính d? bi?t, ?ã v??t qua h?n 2. Cô cho r?ng, H?ng ??c ?ã tr? nên m?t fashionista th?t s? khi bi?t bi?n ??i phong cách phù h?p v?i ngo?i hình và cá tính c?a mình.https://tienquocte.net/2-usd-1976
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tiviboxgiare on Fri Aug 18, 2017 5:31 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Smart TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Aug 25, 2017 12:36 am

Bóng ?á Vi?t Nam ng? ngàng tr??c ?i?u không th? tin n?i trong tr?n Campuchia vs Indonesia

L?ch thi ??u b?ng B môn bóng ?á nam SEA Games 29 (tính theo gi? Vi?t Nam) nh? sau:Ngày 14/8:17h30: Vi?t Nam vs ?ông Timor 17h30: Thái Lan vs Campuchia21h45: Indonesia vs PhilippinesNgày 16/8:17h30: Philippines vs ?ông Timor17h30: Vi?t Nam vs Campuchia21h45: Thái Lan vs IndonesiaNgày 18/8:17h30: Indonesia vs ?ông Timor17h30: Thái Lan vs Vi?t Nam21h45: Campuchia vs PhilippinesNgày 21/8:17h30: ?ông Timor vs Campuchia17h30: Philippines vs Thái Lan21h45: Indonesia vs Vi?t NamNgày 24/8:17h30: Vi?t Nam vs Philippines17h30: Thái Lan vs Timor21h45: Campuchia vs IndonesiaNgày 27/8:21h45: Bán k?t 121h45: Bán k?t 2Ngày 29/8:17h30: Tranh h?ng Ba21h45: Chung k?tQB. B?ng ATh?i gianTr?n ??uTr?n 1Ch?a xác ??nhMalaysia vs BruneiTr?n 2Ch?a xác ??nhSingapore vs LàoTr?n 3Ch?a xác ??nhMalaysia vs MyanmarTr?n 4Ch?a xác ??nhLào vs BruneiTr?n 5Ch?a xác ??nhMyanmar vs SingaporeTr?n 6Ch?a xác ??nhMalaysia vs LàoTr?n 7Ch?a xác ??nhLào vs MyanmarTr?n 8Ch?a xác ??nhBrunei vs SingaporeTr?n 9Ch?a xác ??nhSingapore vs MalaysiaTr?n 10Ch?a xác ??nhMyanmar vs BruneiB?ng BTh?i gianTr?n ??uTr?n 1Ch?a x?Vi?t Nam vs Timor-LesteTr?n 2Ch?a x?Thái Lan vs CampuchiaTr?n 3Ch?a x?Indonesia vs PhilippinesTr?n 4Ch?a x?Philippines vs Timor-LesteTr?n 5Ch?a x?Vi?t Nam vs CampuchiaTr?n 6Ch?a x?Thái Lan vs IndonesiaTr?n 7Ch?a x?Indonesia vs Timor-LesteTr?n 8Ch?a x?Vi?t Nam vs Thái LanTr?n 9Ch?a x?Campuchia vs PhilippinesTr?n 10Ch?a x?Timor-Leste vs CampuchiaTr?n 11Ch?a x?Philippines vs Thái LanTr?n 12Ch?a x?Vi?t Nam vs IndonesiaTr?n 13Ch?a x?Vi?t Nam vs PhilippinesTr?n 14Ch?a x?Thái Lan vs Timor-LesteTr?n 15Ch?a x?Campuchia vs Indonesia??ng Huy. S? v??n lên c?a CampuchiaChan Vathanaka và ??i tuy?n Campuchia ?ã gây không ít khó kh?n cho c? Malaysia, Myanmar l?n Vi?t Nam. ?ây là thành tích t?t nh?t c?a môn th? thao n? hoàng t?i sân ch?i khu v?c t? tr??c ??n nay, nhi?u h?n ?úng m?t HC vàng so v?i k? l?c tr??c ?ó, l?p nên SEA Games 27.

Trang Goal phiên b?n Indonesia có bài vi?t ch? ra nh?ng ?i?m y?u n?i hàng phòng th? c?a ??i th? s?p ??u v?i Vi?t Nam tr??c th?m tr?n bán k?t l??t ?i di?n ra ngày 3/12. L?ch thi ??u bóng ?á nam b?ng B ngày 15/8: Tr?n 1: 15h, sân Selayang, U22 Vi?t Nam vs U22 ?ông Timor. Vi?t Nam hòa 2-2 trên sân khách và v??t qua ??i th? 3-2 trên sân nhà. HLV tr??ng U22 Phillipines, hoa h?ng sáp hà n?i ông Marlon Maro c?ng ch? ??t m?c tiêu vào ??n bán k?t SEA Games n?m nay. HLV Riedl không có l?c l??ng m?nh nh?t khi ??i ??u v?i ?T Vi?t Nam ? tr?n bán k?t l??t ?i (?nh: AFF). Chính HLV H?u Th?ng ?ã tr?c ti?p d? khán tr?n U22 Philippines và Campuchia, sau khi ch?m d?t tr?n g?p ?ông Timor hôm 15/8.

http://hoahong24k.com/hoa-hong-sap-thom
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby atcsatcs on Mon Sep 18, 2017 1:07 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron