Deal ??c quy?n t?i Lazada h?p d?n ng??i dùng smartphone

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Deal ??c quy?n t?i Lazada h?p d?n ng??i dùng smartphone

Postby khanhpham2310 on Tue May 23, 2017 1:19 pm

I. ?i?m danh deal hot trong ngày “Cách m?ng mua s?m” cho ch? em

vn n?m gi? 5,4% và ebay. vn ? Khánh Hòa, vô cùng hào h?ng chia s? v? l?n ??u tiên tr?i nghi?m hình th?c mua hàng qua internet: "Tôi là ng??i dân ? xa trung tâm thành ph?, vi?c mua s?m qu? th?t là v?t v?. C?u hình m?nh ?áp ?ng hi?u qu? m?i tác v? c?a b?n2. Ti?n hành tra c?u s?n ph?m v? ch?ng nh?n an toàn th?c ph?m t?i công thông tin ?i?n t? c?a C?c an toàn v? sinh th?c ph?m, v?i tên mi?n www.

Các th??ng hi?u ?ã t?ng có uy tín nh?ng ?ã dính scandan thì disieuthi. V?i camera tr??c 5MP và các tính n?ng ch?nh s?a ?nh, ng??i dùng có th? tho?i mái sáng t?o các b?c ?nh selfie ??c ?áo ?áo ?? chia s? v?i b?n bè. ??c bi?t, khi ??t mua hàng trong th?i gian t? ngày 13. Ngoài ra, ?? chúc m?ng cho s? ki?n Lazada Vi?t Nam nh?n danh hi?u “Th??ng Hi?u Tin Dùng Vi?t Nam”, các ??i tác ngân hàng c?a Lazada. Các ch? em hãy ??n và tr?i ni?m mua s?m tr?c tuy?n v?i giá t?t và ti?n ích tuy?t v?i t?i Lazada. HCM >>> Kinh nghi?m mua hàng online trong d?p Black Friday >>> T?ng b?ng khuy?n m?i mua s?m Black Friday 2016 t?i Vi?t Nam.

II. Mua hàng online: Ti?n l?i nh?ng c?n th?n tr?ng

Tháng 7 này, Lazada ra m?t ch??ng trình “Deal ??c quy?n” dành cho ng??i dùng smartphone v?i nhi?u ?u ?ãi h?p d?n, ?ây là c? h?i ?? b?n có th? s?n tìm cho mình nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng v?i giá r? không ng?. vn” khách hàng s? nh?n ???c chi?t kh?u 5% trên giá tr? giao d?ch thanh toán b?ng th? Vietinbank trên lazada. N?m 2016 là l?n th? 3 ch??ng trình Online Friday ???c C?c Th??ng m?i ?i?n t? và CNTT - B? Công Th??ng ph?i h?p v?i Hi?p h?i Th??ng m?i ?i?n t? Vi?t Nam và các ??n v? liên quan t? ch?c. ??c bi?t, nhân d?p sinh nh?t Lazada, trong th?i gian t? 21/3 – 23/3/2017, ng??i mua hàng t?i Lazada nh?p mã gi?m giá lazada LENOVO1T s? ???c ?u ?ãi gi?m giá 1. Website du l?ch, ??t vé máy bay, thi?t k? web, marketing online… c?ng tung ra nhi?u gói khuy?n mãi giá s?c cho khách hàng giao d?ch tr?c tuy?n. Trong t??ng lai chúng tôi s? h?p tác t?t h?n ?? các hình ?nh c?p nh?t v?i giá nh?y s? k?p th?i.

Digiworld d?n báo cáo c?a GfK, m?ng IT trong 6 tháng gi?m 17% v? s?n l??ng. Lazada ?ang b? v??ng vào v? bê b?i b? khách hàng khi?u n?i vì khuy?n mãi ?o. vn cho bi?t s? không phát tri?n nhãn hàng riêng nh? Zalora ?ã làm. Sau khi b? ng??i dùng ?òi Lazada ph?i giao hàng khuy?n mãi ?ã ??t mua sau ?ó b? h?y vô c?, ??i di?n Lazada t? ra r?t ti?c vì khách hàng t? ch?i không nh?n mã gi?m giá lazada ?? xin l?i, nh?ng v?n ch?a tr? l?i rõ s? giao hàng theo yêu c?u c?a ng??i khi?u n?i hay không?.Tuy nhiên, phía ng??i bán thì có ?? lý do ?? gi?i thích nguyên nhân mic phát n?. Autoru phát tri?n th? tr??ng ? c? kênh phân ph?i truy?n th?ng và hi?n ??i, các chu?i c?a hàng M? và Bé nh?: Concung, BiMart, KidPlaza.

III. Kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?: ?âu d? chen chân!

Bên c?nh ?ó, khách hàng ???c s? d?ng gói d?ch v? b?o d??ng ô tô tr?n ??i t? Toyota Thanh Xuân. Th? nh?ng, hình ?nh ?ã ???c g? xu?ng còn l?i xin l?i thì v?n bi?t t?m. S?n ph?m có b? nh? 500GB và ?i kèm 2 ??a game b?n quy?n h?p d?n là PES 2017 và UNCHARTED 4. vn, s? s?n ph?m bán ???c m?t ngày c?a m?t DN có th? lên ??n ??n v? nghìn. Khách hàng có c? h?i ???c mua s?m r?t nhi?u s?n ph?m ?a d?ng v?i m?c giá trong m? ch? có t?i Lazada. ?? có ???c l?i nhu?n ngoài th? tr??ng Trung Qu?c, các hãng ?i?n tho?i Trung Qu?c ph?i bán ???c các dòng ?i?n tho?i trung và cao c?p, t? 7 tri?u ??ng tr? lên.

S? ki?n t?ng b?ng và hoành tráng nh?t t? tr??c ??n nay di?n ra trong su?t 03 ngày 10/06/2014 - 12/06/2014. Vì sao?Vì h? không tin t??ng vào h? th?ng b?o m?t khi thanh toán b?ng tín d?ng l?n nhà cung c?p. vn t? ?ây cho ??n h?t tháng 4. Theo ?ó, có ??n 82% ý ki?n chia s? s? nghi ng?i v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m. T?i Vi?t Nam, Lazada không ch? là m?t trong nh?ng sàn th??ng m?i ?i?n t? l?n nh?t mà nó còn là n?n t?ng ti?p th? liên k?t hàng ??u. vn b? ng? v? ngu?n g?c xu?t x?, ch?t l??ng s?n ph?m… tòa so?n Th??ng hi?u & Pháp lu?t c?ng ?ã t?ng ??ng t?i m?t s? bài vi?t ph?n ánh v? vi?c khách hàng mua ph?i s?n ph?m khác kém ch?t l??ng, có th? gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a ng??i tiêu dùng ??i v?i m?t s? m?t hàng nh?: Th?c ph?m ch?c n?ng; l?c tay n? B?c Hi?u Minh Itu 001 (B?c) b? “??i màu xám”…Dây b?c mà anh S.
khanhpham2310
Player
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 07, 2017 2:17 am

Postby tiviboxgiare on Fri May 26, 2017 5:52 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Mon Jul 03, 2017 2:18 pm

[b][b]Gi?i vô ??ch Wimbledon[/b][/b]

Cô t?ng quán quân t?i Gi?i vô ??ch Wimbledon tr? 2012 ? n?i dung ??n n?. b?a nay, Google k? ni?m Gi?i quán quân Wimbledon l?n th? 140. Th?t b?i ??n v?i cô ch? khi b?n thân cô không ?? s?c kh?e, thi?u s? t?p trung ho?c ??i th? có m?t ngày lên ??ng. Tôi có r?t nhi?u ??ng l?c.

http://tienquocte.net/dong-xu-hinh-con-cho-ma-bac

Trong ?ó, 5 l?n g?n nh?t ch?m trán nhau, tay v?t ng??i Th?y S? ??u là ng??i chi?n th?ng. ?u tiên s? 1 là ?? h?nh phúcDo v?y, Djokovic c?m th?y r?ng c?n ph?i thi?t l?p s? cân b?ng m?i trong s? nghi?p c?a mình. HCM), Hoàng Nam ?ã v??t qua ??i th? 6-4 khi ?n game th? 10. Không coi ?ó là m?t s? ??u t? (th?c ti?n là ??n n?m 1995, Murray v?i nh?ng kho?n ti?n th??ng c?a mình ?ã tr? h?t m?i n? n?n) nh?ng Murray rõ ràng là có ti?m n?ng ?? tr? nên m?t trong nh?ng tay v?t xu?t s?c: quán quân US Open tr?, hai l?n quán quân gi?i Orange Bowl (?i?u ch? có vài ng??i làm ???c). Trong quá c?, Sharapova t?ng vô ??ch Grand Slam ??u tiên c?a mình ? Wimbledon 2004 khi cô m?i 17 tu?i. Graf ?ánh b?i Serena 6-2, 3-6, 7-5 ? vòng 2 c?a Sydney International, nh?ng Serena k?p ?òi món n? khi h? ?àn ch? ? chung k?t Indian Wells v?i t? s? g?n r?a r?a (6-3, 3-6, 7-5).[b][b]ti?n xu hình con chó[/b][/b]
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Wed Aug 02, 2017 12:14 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên gia công Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - bán l? các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? h?p c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

Gia công inox

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

H? th?ng hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby kinhvrgiare9 on Tue Sep 05, 2017 12:57 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tnkvrbox on Fri Sep 08, 2017 6:55 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Tue Sep 12, 2017 1:05 am

Th? tr??ng ô tô thêm sôi ??ng khi Nga ng? ý m? nhà máy l?p ráp ô tô t?i Vi?t Nam

C? th?, ??i tr??ng ??ng V?n T?i có pha t?t bóng chu?n xác bên chu?ng ch? ph?i tr??c khi Xuân Tú b?t cao ?ánh ??u, ??a U18 Vi?t Nam v??n lên d?n tr??c. Chuy?n tình không thành v?i em ch?ng Hà T?ng - Phillip Nguy?n ?ã khi?n cô t?n th??ng và quy?t tìm m?t h??ng ?i m?iÁ h?u Vi?t Nam 2010 ch?n cho mình m?t h??ng ?i khác. H?i th?o ???c xem là d?p quan tr?ng ?? các doanh nghi?p nh? và v?a, các công ty kh?i nghi?p trong n??c có nh?p ti?p c?n, giao l?u v?i doanh nghi?p các n??c trong APEC, ?? t? ?ó tìm hi?u, h?c h?i nh?ng kinh nghi?m, ?ón ??u tr??c các thách th?c trong th?i k? h?i nh?p. HLV Shin Tae-Yong ???c các h?c sinh hoan hô.

Theo ?ó công v?n nh?n m?nh m?t s? nhi?m v? tr?ng tâm: Tri?n khai có hi?u qu? ?? án t?ng c??ng áp d?ng công ngh? thông báo trong qu?n lý và h? tr? các ho?t ??ng d?y - h?c, nghiên c?u khoa h?c góp ph?n nâng cao ch?t l??ng giáo d?c và ?ào t?o giai ?o?n 2016-2020, ??nh h??ng ??n n?m 2025 (???c duy?t theo Quy?t ??nh s? 117/Q?-TTg ngày 25/01/2017 c?a Th? t??ng Chính ph?). Vào mùa khô, b?i bay mù m?t, ng??i dân ?óng c?a su?t ngày ?? tránh b?i. 2 ?ô hình con chó Nh?c l?i m?t t?o, tr??c khi SEA Games 29 di?n ra, b?u ??c - ???ng kim Phó Ch? t?ch VFF dám ?ánh c??c tên tu?i c?a mình khi tuyên b? s? t? ch?c n?u U22 Vi?t Nam không giành chi?c HCV SEA Games. H??ng Ly ?ã kh?ng ch? ???c h?i th?, âm thanh và bi?u th? ???c ch?t gi?ng soprano k?ch tính c?a mình. L??ng ki?u h?i chuy?n v? TP. R?t nhi?u d?u hi?u cho th?y, ?ây là m?t chi?n d?ch t?n công có ch? ?ích (APT) nh?m vào các h? th?ng thông báo quan tr?ng t?i Vi?t Nam.

http://www.2dohinhconcho.xyz/
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 3:44 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 10:41 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Sat Sep 30, 2017 2:31 pm

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/][size=4]C?M QUAY TAY D??I M?I HÌNH TH?C ^^
[/size]

----------------------------------Image[/url]

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/]Image

ImageImageImage

ImageImage

ImageImageImage[/url]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron