Thu mua macbook, laptop c?, iphone, ipad giá cao tphcm

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thu mua macbook, laptop c?, iphone, ipad giá cao tphcm

Postby ngocgiau on Wed Jun 07, 2017 6:04 pm

Thu tìm laptop c?, iphone, ipad, macbook, máy ?nh, ?i?n tho?i giá cao t?n n?i t?i TPHCM và s? t?nh gi?c ph? c?n .Laptop Vi?t Hà chuyên thu ch?n laptop m?i, iphone, ipad, macbook, máy ?nh, ?i?n tho?i nguyên Serial, Fullbox, ch?a active, nguyên hòm, nguyên h?p ch?a qua s? d?ng, thu s?m laptop like new, thu t?u laptop c? h? h?ng, b? nát…?ã thông qua dùng. B?n mu?n bán m?u laptop, iphone, ipad, macbook, v?t d?ng linh ki?n máy tính c?a b?n thân t?i giá cao nh?t, không t?n ph? bi?n th?i gian. Hãy can h? ngay t?i chúng tôi theo hotline: 0905.81.65.66

[center]Image[/center]Vi?t Hà t? tin là siêu th? t?i ?u nh?t trong vi?c thu mua may tinh bang sài gòn c?ng nh? nh?ng th?c gi?c lân c?n . Chúng tôi ??m b?o b?o hành k? càng nh?t th? tr??ng hi?n t?i .

thu tìm laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? giá cao t?i TPHCM - Sài Gòn c?ng nh? s? vùng lân c?n , thu ch?n laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh h? giá cao, thu t?u laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh h?ng, thu ch?n laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh h? t?n n?i, thu s?m laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh hu tai nha, laptop b? h? main, b? màn hình, laptop vô n??c, laptop b? r?i tan v?, b? nát… ko s?a ???c ??n giá logic theo linh ki?n.
Thu ch?n xác laptop c? giá logic, c?n ch?ng: thu ch?n s?c laptop, thu s?m pin laptop c?, thu tìm màn hình laptop c?, thu s?m ram laptop c?.
Chuyên thanh lý, thu tìm laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh d?ch v? c?m ??, c? quan, nhà hàng , xí nghi?p, ??n v? , ti?m nét, tr??ng h?c…Không tránh s? l??ng.
b?t bu?c bán laptop: ph?i bán laptop c? TPHCM - Sài Gòn c?ng nh? s? vùng lân c?n , bu?c ph?i bán laptop c? t?i TPHCM - Sài Gòn c?ng nh? các vùng ph? c?n , ph?i bán laptop c? còn b?o hành
Khu v?c thu t?u laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh
Chúng tôi cung chuyên thu mua laptop, iphone, ipad, macbook, máy tính b?ng, máy ch?p hình, máy ?nh c? giá cao t?i TPHCM - Sài Gòn c?ng nh? các vùng ph? c?n làm vi?c trên ?a s? khu v?c TPHCM - Sài Gòn c?ng nh? s? vùng lân c?n t?i r?t nhi?u chi nhánh ? t?t c? các qu?n trong n?i ô dù b?n ? n?i ?âu thì chúng tôi v?n cung c?p ???c d?ch v? t?i t?n n?i, t?n nhà c?a b?n.

Image

Chúng tôi kiêu hãnh là t? ch?c thu mua macbook, thu ch?n iphone, thu mua ipad, thu s?m máy tính b?ng, thu ch?n máy ch?p hình - máy ?nh giá cao nh?t mi?n Nam, mau chóng , an toàn tuy?t ??i s? h?u ng??i dùngQUY TRÌNH THU mualúc s? h?u nhu c?u bán máy tính - laptop xin Quý quý khách vui lòng g?i ?i?n tho?i t?i chúng tôi (0906 112 812) ho?c nh?n tin chat thông qua Yahoo: minhhack66Chúng tôi có th? báo giá li?n lúc chúng tôi nh?n hi?u bi?t c?u hình máy và tr??ng h?p máy , trong tr??ng h?p khách hàng ch?ng th? xem ki?n th?c máy , chúng tôi c? viên ch?c xu?ng t?n n?i ?? xem máy c?ng nh? báo giá.n?u ng??i dùng ??ng ý giá. Chúng tôi ti?n hành thu s?m c?ng nh? tr? ti?n ti?n hàng nhanh gon, d?t ?i?m 1 l?n cho ng??i mua c?ng nh? t? tháo d? l?p v?n chuy?n. Nguyên t?c thu s?m c?a chúng tôi là: THU?N mua V?A BÁN - ?ÔI BÊN cùng VUI V?, có L?INhanh g?n d?t ?i?m, hàng ng? nhân viên nhi?t li?t, vui v? , ko k? kèo, ép giá, không ng?i xa x?m.s? h?u m?t sau 30 phút b?n g?i ??i mang khu v?c TP HCMlàm vi?c 24/7 ?? c?p c? ngày l? và ch? nh?t.
Hình th?c thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao, t?n n?i t?i TPHCM:

khi mang nhu c?u ph?i bán laptop, C? nhà vui lòng ti?n hành theo nh?ng b??c sau:
B??c 1:

Quý ng??i dùng vui lòng g?i ?i?n tho?i theo nh?ng HOTLINE: 096 810 3538.
B??c 2:
Sau khi chúng tôi nh?n am hi?u c?u hình máynh?:
+ th??ng hi?u laptop (Sony Vaio, Acer, Asus, HP, Compaq, Dell, Toshiba, IBM, Lenovo Thinkpad…)
+ Model laptop
+ C?u hình máy c? th?( i3, i5, i7 , Ram , Vga v.v...)

+ th?i kì b?o hành c?a máy. (giá cao n?u còn BH)
c?ng nh? tr??ng h?p máy: (máy còn nguyên tem hay ?ã qua s?a ch?a, ngo?i hình tr?y x??c móp méo nh? Th? nào)thì chúng tôi th??ng báo giá thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình li?n , chúng tôi c?ng th??ng c? viên ch?c xu?ng t?n n?i ?? xem máy và báo giá thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình t?i ng??i mua trong tr??ng h?p ng??i mua không th? xem ki?n th?c máy.
B??c 3: thanh toán và t?i :
+ n?u các b?n ??ng ý v?i báo giá c?a chúng tôi. Ti?n có kh? n?ng ???c tr? ti?n d?t ?i?m 1 l?n có C? nhà (ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n).
+ Anh ch? không h? ch?u b?t k? t?n phí v?n chuy?n hàng hóa nào khác.
Thu t?u nhanh g?n,ki?m tra máy t? chuy?n v?n tính s? ti?n m?t m?t l?n
- Chuyên thu tìm laptop c? HCM,iphone,ipad,máy tính b?ng,máy ?nh,các s?n ph?m apple,thi?t b? k? thu?t s?......................

- Thu tìm xác laptop h? tphcm theo giá linh ki?n ,không ép giá ng??i dùng
- hãy liên h? chúng tôi ?? ???c thu mua laptop t?n n?i giá cao Chuyên thu ch?n laptop m?i, c?, h? giá cao t?n n?i khu v?c HCM
- lúc b?n s? h?u laptop m?i, c?, h? mu?n bán ??ng ng?n ng?i hãy h? tr?ng cho chúng tôi ?? ???c ??n t?n n?i thu mua laptop cu hcm t?i giá cao nh?t trong th?i kì nhanh nh?t.

- Thu t?u toàn b? các m?u máy nh? : sony vaio, dell, hp, lenovo, Toshiba, acer, asus….
- Thu t?u macbook pro,macbook white, notebooks…

- Thu tìm laptop c? hcm giá cao t?n nhà
- Nh?n thu mua laptop c?,laptop h? ,xác laptop ,thi?t b? bi?n pháp s?...thanh lý c? quan, tr??ng h?c, gia ?ình, ti?m c?m ??.không ng?i nh?ng l??ng trên ??a bàn tp hcm- Hình th?c thu mua nhanh g?n tets máy tr? ti?n ti?n t?i ch? ,không kì kèo luôn vui v? ,nhi?t tình ??n ng??i dùng.
- th?i kì v?n ??ng 24/24h b?t c? khi nào b?n b?t bu?c
- Hãy liên can ??n chúng tôi c?ng cáp b?n th??ng ch?p thu?n.

Thu ch?n laptop c? hcm,thu s?m laptop tphcm,thu s?m ipad,macbook,iphone,máy ?nh,máy tính b?ng,camera.....................
thu tìm laptop c? hcm t?n nhà giá cao,thu tìm laptop c? tphcm
Hãy ngh? ngay t?i chúng tôi. công ty chúng tôi là ??a ?i?m thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, ??a ch? thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, n?i thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao t?i TPHCM. ???c ra ??i ph? bi?n n?m cho hàng ng? viên ch?c dày d?n kinh nghi?m n?m ???c tình hình giá c? trên th? tr??ng bu?c ph?i luôn báo giá chính xác, thu tìm ?úng giá th? tr??ng, không k? kèo ép giá. ch?n giá cao nh?t có kh? n?ng. ??n ph??ng châm “Thu?n tìm v?a bán, vui v? ?ôi bên cùng v?i l?i”

thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu tphcm
thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? TPHCM
thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình TPHCM
thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? Sony Vaio, Acer, Asus, HP, Compaq, Dell, Toshiba, IBM, Lenovo Thinkpad…
Thu mua Surface Pro m?t, 2, 3, 4, thu t?u Surface Book c? giá cao TPHCM.
thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình m?i 100%, nguyên seal giá cao.
Thu s?m máy tính m?i, Thu t?u máy tính c?, thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình TPHCM
Thu s?m xác laptop c? giá tuy?t v?i theo th? tr??ng.

Thu s?m máy tính, laptop xách tay n??c ngoài, laptop du nh?p.

Thu ch?n laptop b? h? main, b? màn hình, laptop vô n??c, laptop b? r?i tan v?, b? nát… không s?a ???c s? h?u giá tuy?t v?i theo linh ki?n.
Chuyên thanh lý, thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình d?ch v? c?m ??, c? quan, siêu th?, xí nghi?p, doanh nghi?p , ti?m nét, tr??ng h?c…Không ng?i nh?ng l??ng.

tuy nhiên chúng tôi còn Thu s?m Macbook, Thu t?u iMac, thu ch?n iPhone, thu tìm iPad, thu mua mac mini, thu mua Surface Pro, Surface Book c?, thu mua máy ?nh c? giá cao tphcm, thu ch?n ?i?n tho?i blackberry, thu t?u ??ng h? apple watch …
tìm các m?u linh ki?n laptop nh? pin, màn hình, cpu, ram, HDD…vvv…..k? c? linh ki?n ch?t.
??a ?i?m thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình TPHCM ?áng tin c?y.

siêu th? thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao TPHCM trên Facebook
siêu th? thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình uy tín ? TPHCM, n?ng nhi?t nh?t TP HCM.
c?a hàng thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu TPHCM, n?i thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình giá cao TPHCM, thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? t?n n?i t?i TPHCM.
liên h? thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? uy tín, ??m b?o ích l?i ??n quý khách .
Khu v?c thu tìm
Chuyên thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? t?n n?i các khu v?c qu?n huy?n TP H? Chí Minh (thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? Qu?n m?t, qu?n 2, qu?n 3, qu?n 4, qu?n 5, qu?n 6, qu?n 7, qu?n 8, qu?n 9, qu?n 10, qu?n 11, qu?n 12, qu?n Bình Th?nh, qu?n Gò V?p, qu?n Phú Nhu?n, qu?n Tân Bình, qu?n Th? ??c, Qu?n Tân Phú, Qu?n Bình Tân). tuy nhiên chúng tôi thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? t?i ??ng Nai, V?ng Tàu, Bình D??ng, Trà Vinh…….
Quy trình thu t?u
khi s? h?u nhu c?u bán máy tính – laptop xin Quý ng??i mua vui lòng g?i ?i?n tho?i ??n chúng tôi thông qua s? ?i?n tho?i: 0905.81.65.66 ( ZALO, VIBER )
Chúng tôi có kh? n?ng báo giá li?n lúc chúng tôi nh?n am hi?u c?u hình máy c?ng nh? tr??ng h?p máy , trong hi?n t??ng Anh ch? em không th? xem hi?u bi?t máy , chúng tôi c? nhân viên xu?ng t?n n?i ?? xem máy c?ng nh? báo giá.
gi? d? quý khách ??ng ý giá. Chúng tôi ti?n hành thu tìm và tính s? ti?n hàng nhanh gon, d?t ?i?m 1 l?n cho ng??i mua .
thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao TPHCM
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao TPHCM
l?i ích khách hàng?
Nguyên t?c thu s?m c?a chúng tôi là: THU?N tìm V?A BÁN – ?ÔI BÊN cùng VUI V?, v?i L?I
Nhanh g?n d?t ?i?m, ??i ng? nhân viên n?ng nhi?t, vui v? , không k? kèo, ép giá, ko ng?i xa x?m.
mang m?t sau 30 phút b?n g?i ??i t?i khu v?c TP HCM

v?n ??ng 24/7 nh?c c? ngày l? c?ng nh? ch? nh?t.
Nhanh g?n không b?t bu?c test lâu. Th?a thu?n ?ng giá tr? ti?n t?i ch? ko b?t bu?c b?o hành.

Thu s?m nhanh g?n,ki?m tra máy t? chuy?n v?n tính s? ti?n m?t 1 l?n
- Chuyên thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? HCM,iphone,ipad,máy tính b?ng,máy ?nh,các s?n ph?m apple,thi?t b? k? thu?t các ......................
- Thu tìm xác laptop h? tphcm theo giá linh ki?n ,không ép giá ng??i mua

- hãy liên can chúng tôi ?? ???c thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình t?n n?i giá cao Chuyên thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình m?i, c?, h? giá cao t?n n?i khu v?c HCM

- khi b?n mang laptop m?i, c?, h? mu?n bán ??ng ng?i ng?n hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c ??n t?n n?i thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu hcm t?i giá cao nh?t trong th?i gian nhanh nh?t.

- Thu t?u ?a s? các dòng máy nh? : sony vaio, dell, hp, lenovo, Toshiba, acer, asus….

- Thu t?u macbook pro,macbook white, notebooks…
- thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm giá cao t?n nhà
- Nh?n thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?,laptop h? ,xác laptop ,thi?t b? ph??ng pháp các ...thanh lý c? quan, tr??ng h?c, nhà, ti?m c?m ??.không ng?i s? l??ng trên ??a bàn tp hcm- Hình th?c thu t?u nhanh g?n tets máy thanh toán ti?n t?i ch? ,không kì kèo luôn vui v? ,nhi?t tình s? h?u khách hàng .
- th?i kì ho?t ??ng 24/24h b?t c? lúc nào b?n nên
- Hãy liên can t?i chúng tôi v?ng ch?c b?n th??ng ch?p nh?n.
thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm,thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình tphcm,thu s?m ipad,macbook,iphone,máy ?nh,máy tính b?ng,camera.....................
thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm t?n nhà giá cao,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? tphcm

Luôn là shop thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao t?n n?i uy tín t?i sài gòn v?i khách hàng s?m ??n, thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? nhanh g?n bao giá tr??c lúc t?i ??m b?o giá cao nh?t t?i ng??i dùng . ??i mang các laptop b? h?ng hay không còn làm vi?c chúng tôi thu tìm theo báo giá linh ki?n.

thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao t?i Tp HCM mang báo giá c? th? mang t?ng cái máy c?u hình và tình tr?ng máy.tùy thu?c và tr??ng h?p laptop c?a b?n mà chúng tôi ??a ra m?c giá chu?n xác cho t?ng con máy. m?t khác yên tâm c? t?i cho chúng tôi là b?n có th? nh?t m?c bán ???c laptop c? c?a mình cho giá cao nh?t c?ng nh? ko bao gi? lao b? h?. t? hào là ??a ch? thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? giá cao không ép giá t?i HCM trong ph? bi?n n?m.
ng??i thu mua:
thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, laptop ?ã qua dùng t? quý khách.

thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? xách tay, laptop c? nh?p kh?u t? nh?ng cty nh?p c?ng.

can d? Nh?t: 0905.81.65.66

thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình t?i bình d??ng,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình tai biên hòa,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu qu?n tân phú,thu t?u laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu qu?n th? ??c,thu tìm laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu bình chánh,thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? gò v?p, thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? tân bình,thu ch?n laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? bình tân,thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu tan noi, thu s?m laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu gia cao tan noi.

[center]Thu Mua Nhanh Chóng - Giá Cao - T?n N?i - Nhi?t Tình. G?i ngay: 0903.232.234 - Mr S?n - http://thumuamacbookgiacao.com nhé ![/center]
Chuyên d?ch v? rut ham cau giá r? uy tín TPHCM - 0945.120.565 - ruthamcausach.com
ngocgiau
Player
 
Posts: 22
Joined: Sat Sep 10, 2016 7:48 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Jun 30, 2017 2:05 pm

t? 2 usd con chó - ti?n lì xì t?t HOT 2018
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tiviboxgiare on Wed Jul 12, 2017 8:36 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby atvbox2016 on Mon Aug 14, 2017 7:15 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
atvbox2016
Player
 
Posts: 19
Joined: Mon Jan 09, 2017 4:49 pm

Postby kinhvrgiare9 on Fri Aug 18, 2017 2:52 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Smart TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tnkvrbox on Thu Aug 24, 2017 1:33 am

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby atcsatcs on Sun Sep 17, 2017 9:09 am

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby atcsatcs on Fri Sep 22, 2017 11:08 am

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron