Bài vi?t Top 10 thi?t k? n?i th?t nhà hàng hi?n ??i ??p ? Hà

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Bài vi?t Top 10 thi?t k? n?i th?t nhà hàng hi?n ??i ??p ? Hà

Postby root141com on Mon Jun 19, 2017 8:19 pm

1. Buffet S? t?i 64 Nguy?n Du
Không ch? ??p v? kho?ng không, doanh nghi?p xa s? ? Hà N?i này cao c?p v? c? s? giao thoa ?m th?c Á – Âu v?i sashimi, sushi hay ?n truy?n th?ng, qu?y ?? n??ng - pancakes di ??ng. Món ?n t??i m?i nh?t không th? không k? ??n là Chocolate Fountain "Thác Sôcôla nóng" th?m ngon, l? mi?ng.
Image
2. Buffet Sen Vi?t _ 684 Minh Khai
??n v?i m?t trong các siêu th? có không khí ??p t?i Hà N?i này, b?n s? ???c th??ng th?c m?t 'chuy?n du l?ch ?m th?c' m?i m?, t? h?i s?n t??i ngon cùng các lo?i ??c s?n r?ng núi, ??c s?n vùng mi?n c?a Vi?t Nam và các n?n v?n hóa ?m th?c n?i danh khác trên th? gi?i. T? món n??ng, món h?p, ?? chiên t?i l?u …thi?t k? n?i th?t nhà hàng hi?n ??i v?i ?? lo?i s?n hào h?i v? h?a h?n s? mang l?i cho các th?c khách nh?ng phong v? t??i m?i, nh?ng khám phá & tr?i nghi?m không th? nào quên.
Image
3. S? Bia – 23 Nguy?n ?ình Chi?u
siêu th? cao c?p ? Hà Nôi này ???c thi công b?i phong cách ki?n trúc xanh gi?a lòng thành ph?, mang l?i c?m giác m?i l? g?n g?i v?i thiên nhiên. B?n s? ???c ??m chìm trong kho?ng không ba chi?u t?o c?m giác ph? bi?n & thênh thang kéo dài ??n vô cùng. ?? lên ???c các t?ng trên là nh?ng b?c thang quanh co, khúc khu?u ??y ?n t??ng.
Image
4. H?m Quán t?i 360 Xã ?àn
H?m Quán là m?t trong các siêu th? có Không gian xa s? t?i Hà N?i ??c quy?n v? ?m th?c Sài Gòn v?i các món bò m?t n?ng, mu?i ki?n, bánh tráng cu?n th?t heo, phá l?u, cút l?n xào me, , , d?i l?n n??ng lá móc m?t, b?p bò T? Xuyên, l?u H?m,...
Quán m?nh danh là công ty ??p ? Hà N?i ???c bày trí theo phong ph??ng pháp tr? trung, cao c?p hòa h?p cho nh?ng b?n tr? v?a t? t?p b?n bè v?a th??ng th?c các món ?n h?p d?n. t?m giá dao ??ng t? 120.000 – 150.000 VN?/ng??i s? không làm b?n nên lo l?ng v? v?n ?? cháy túi.
Image
5. Moon BBQ ? Nguy?n Khánh Toàn, qu?n C?u Gi?y
Không gian chi ph?i tâm tr?ng cùng v?i c?m giác ngon mi?ng – th?u hi?u ?i?u này, nhà hàng d??ng nh? ?ã làm r?t t?t trong vi?c d?n d?t th?c khách ?i t? cung b?c c?m xúc này ??n cung b?c xúc c?m khác v?i phong bí quy?t kien truc châu Âu c? ?i?n c?a mình.
Image
6. Ng?c Mai Vàng _ T?ng 17, TTTM Ruby Plaza
N?i b?t v?i tông màu vàng ch? ??o, Ng?c Mai Vàng luôn là ch?n l?a cho nh?ng th?c khách mu?n tìm cho mình m?t công ty cao c?p t?i Hà N?i.
Theo ?u?i thi?t k? n?i th?t nhà hàng ??p siêu th? luôn ??t s? ti?n nghi lên hàng ??u. Các món buffet h?i t? h?u h?t tinh hoa ?m th?c Á – Âu s? làm b?n mu?n ??n ?ây l?n n?a.
Image
7. Ao Quán ? S? 18 Ngõ 19 ?ông Tác
N?m khu?t mình trong m?t ngõ nh?, nh?ng Ao Quán luôn ch?t kín khách. ?i?m gì ?ã kéo ??n ch? th??
??n v?i Ao Quán, b?n ph?i gi? cho mình cái ??u th?t l?nh, ?? không b? mê ho?c ??n quên l?i v? b?i nh?ng cánh h?ng, cánh sen ?ang d?p dìu v? v? d??i chân hay nh?ng ti?ng ?àn ghi ta g? b?p bùng, nh?ng khúc hát gi?n d?, m?c m?c nh? chính kho?ng không v? trí ?ây.
Image
8. Rooftop Bar Hà N?i t?i T?ng 19 Toà nhà Pacific, s? 83B Lý Th??ng Ki?t, Qu?n Hoàn Ki?m
gi? d? hình ?nh m?t Hà N?i chân ch?t v?i tà áo dài bên V?n Mi?u c? kính, c?u Thê Húc s?c màu son u?n mình trên h? G??m t?nh l?ng gi?a n?m tháng ?ã tr? b?t bu?c quá ??i thân quen thì tìm ??n Rooftop Bar Hanoi, nh?ng ng??i yêu Hà N?i s? ???c chìm ??m vào m?t không gian hoàn toàn khác c?a m?t Hà N?i tr? trung, ??y nh?n nh?p, s?n sàng b?t nh?p v?i dòng ch?y hi?n ??i.
Image
9. L??ng S?n Quán - 173 Thái Hà
Quán là quán nh?u n?i ti?ng ? Hà N?i v?i các móm nh?m t? c?a cánh mày râu nh? gà n??ng tiêu, xôi chim, d? dày xào, s??n n??ng... Không ch? sung s??ng b?i h??ng v? ??ng quê t??i m?i, không gian sân v??n v? trí ?ây còn mang h?i h??ng bài trí ki?m hi?p theo ti?u thuy?t Th?y H? cùng v?i l?i bày trí vô cùng t??i m?i t?i ??t Hà Thành. Giá trung bình: 200.000 – 230.000 VN?/ng??i
Image
10. siêu th? Buffet Vi?t – S? 1A T?ng B?t H?, qu?n Hai Bà Tr?ng
T?a l?i t?i ngay s? 1A T?ng B?t H?, con ph? r?m r? - s?m u?t c?a trung tâm th? ?ô, siêu th? xa s? ? Hà N?i Buffet Vi?t ti?p khách vào không gian hi?n ??i, r?ng l?n - thanh l?ch, nh?ng v?n th?m ??m nét truy?n th?ng. V?i không gian 2 t?ng, m?i t?ng ??u có s?c ch?a l?n t?i h?n tr?m khách, siêu th? Buffet Vi?t T?ng B?t H? ti?p t?c là ?i?m ??n hoàn h?o cho các b?a ti?c ?m cúng bên ng??i thân, b?n bè hay ti?c công ty thân tình.
root141com
Player
 
Posts: 14
Joined: Fri Nov 04, 2016 5:33 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Thu Jul 13, 2017 11:44 am

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên s?n xu?t Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - bán buôn các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? n?u c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? n?u c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? n?u c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Công ngh? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p ?n khách s?n

Thi?t b? b?p ?n công nghi?p

H? th?ng hút khói công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby phuongtrinhqn1102 on Tue Jul 25, 2017 6:19 pm

Its a SMITH Thing t-shirt Its a SMITH Thing t-shirt ITS A SMITH THING, YOU WOULDNT UNDERSTAND ITS A SMITH THING YOU WOULDNT UNDERSTAND T Shirt,Its a SMITH Thing
Its A SMITH thing, you wouldnt understand !! Its A SMITH thing,…Smith - The name, the myth, the legend
Smith - The name,…Dr. Who Inspired Run Like You Blinked T-shirt
its a smith thing you wouldnt understand hoodies ,t-shirts sunfrog shirts
phuongtrinhqn1102
Player
 
Posts: 9
Joined: Fri Jul 22, 2016 3:55 pm

Postby kinhvrgiare9 on Sat Aug 12, 2017 12:22 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Smart TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Tue Aug 15, 2017 2:01 am

V? BOT Cai L?y: 'b?ng h?u ???ng xa' ???c nhà ??u t? m?ng!

Có hay không s? thông l?ng c?a chính quy?n ??a ph??ng này? Chúng tôi s? tr? l?i ?? b?n ??c rõ trong bài vi?t sau. N?u th?i kì thuê quá ng?n ?òi h?i t?c ?? hoàn v?n ph?i nhanh. Nh?ng tôi b?o anh r?ng chúng tôi ch?ng th? thành thân ngay bây ch? vì cu?c s?ng c? hai v?n ch?a ?ích th?c ?n ??nh. Ch? v?n v?n h?n 100 v?n ch? nh?ng Rùa M?n m?t ??n h?n 2 n?m m?i có th? hoàn thi?n ???c câu chuy?n tình yêu c?a Hà D? Thâm và Tri?u M?c Sênh.

Ngay c? c?m camera + ?èn flash cách làm hoa h?ng sáp ? sau l?ng c?ng ??n gi?n. R?i B tr??ng dõng d?c:- N?i ?ây xa dân, cho phép nói b?y, nói t?c. L?c l??ng quân ??i và ng??i dân ton t? d?n d?p ?? s?m ?n ??nh cu?c s?ng. T?i c? quan công an, Nh?t khai t?i 19/7 ?ã cùng Nguy?n Huy Th?ng (28 tu?i, trú huy?n Can L?c) và Nguy?n Ti?n ??t (25 tu?i, trú huy?n ??c Th?) lái ôtô ??n xã S?n H?ng, S?n L?nh b?t tr?m chó nh?ng b? ng??i dân phát hi?n, truy ?u?i. ?ây là l?n tr??c tiên xu?t hi?n dòng ch? c?m ?n trong l?ch s? phim truy?n hình ? Trung Qu?c. Tôi c?ng yêu c?u th?m tra l?i vi?c qu?n lý và khai hoang cát trong vòng 10 n?m qua.

http://hoahong24k.com/hoa-hong-sap-thom
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby kinhvrgiare9 on Fri Sep 08, 2017 3:06 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Smart TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android TV Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron