Thu mua macbook, laptop c? giá cao ??m b?o s? hài lòng

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thu mua macbook, laptop c? giá cao ??m b?o s? hài lòng

Postby aothuat945 on Tue Jun 20, 2017 12:35 am

B?n ?ang tìm n?i thu mua laptop c?, iphone, ipad máy tính b?ng, macbook giá cao và uy tín thì ?ây - chúng tôi gi?i thi?u ??n b?n laptop vi?t hà - là m?t trong nh?ng tr?ng tâm chuyên thu mua laptop c?, iphone, ipad máy tính b?ng, macbook giá cao t?i TPHCM. tr?ng ?i?m chuyên thu mua các lo?i laptop c?, iphone, ipad máy tính b?ng, macbook giá cao v?i giá cao, thu mua laptop h?ng, b? nát. ngo?i gi?, tr?ng ?i?m còn nh?n thu mua các s?n ph?m laptop m?i nguyên seal hay laptop do công ty, ti?m net… thanh lý v?i s? l??ng l?n.
Hiên nay không ít khách hàng có nhu c?u bán chi?c laptop c? ?ã qua s? d?ng ?? t?u m?t chi?c laptop m?i. Tuy nhiên, vi?c t?ng m?t ??a ch? thu mua laptop uy tín v?i giá cao l?i không h? d?. Do ?ó, n?u b?n mu?n thanh lý chi?c laptop, laptop c?, iphone, ipad máy tính b?ng, macbook giá cao ?ã qua s? d?ng c?a mình v?i giá cao l?i có th? ti?t ki?m ???c th?i kì d?o…??ng l?n ch?n hãy h? tr?ng ngay v?i chúng tôi.
[center]Image[/center]Vi?t Hà t? tin là làm ty v?y ??u trong su?t vi?c thu mua iphone sài gòn và danh thi?p th?c gi?c lân c?n. Chúng tao cam k?t bi?u hành chu ?áo nh?t ? dài hi?n th?i.


CAM K?T thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình T?N N?I, MUA BÁN NHANH G?N
BÁO GIÁ CAO, CHÍNH XÁC TÌNH TR?NG, KHÔNG KÌ KÈO ÉP GIÁ.
THU?N MUA V?A BÁN.
Thu mua t?t c? các lo?i, các dòng laptop nh? : ACER, ASUS, SONY, MACBOOK , LENOVO, TOSHIBA, SAMSUNG, NEC, DELL, HITACHI, LG………t? ??i c? ??n các dòng ??i m?i cao c?p….
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình m?i.
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?, laptop ?ã qua s? d?ng.
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình xách tay n??c ngoài, laptop nh?p kh?u.
Thu mua laptop b? h? main, b? màn hình, laptop vô n??c, laptop b? r?i v?, b? nát… không s?a ???c v?i giá h?p lý theo linh ki?n.
Chuyên thanh lý laptop d?ch v? c?m ??, c? quan, công ty, xí nghi?p, doanh nghi?p, ti?m nét, tr??ng h?c…v v….ko ng?i s? l??ng .
Thu mua Macbook, iMac, thu mua iPhone, thu mua iPad….
Mua các lo?i linh ki?n laptop nh? pin, màn hình, cpu, ram, HDD…vvv…..k? c? linh ki?n ch?t.

[center]ImageImage[/center]
Chúng tao t? hào là ??n b?i thu chu?c macbook, thu chu?c iphone, thâu s?m ipad, thâu chu?c máy tính b?ng, thâu chu?c máy ch?p ?nh - máy hình ví cao nh?t mi?n Nam, chóng vánh, an rành ti?t ??i x? cho khách dính líu


- Thu mua nhanh g?n,ki?m tra máy t? v?n chuy?n thanh toán ti?n m?t 1 l?n
- Chuyên thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? HCM,iphone,ipad,máy tính b?ng,máy ?nh,các s?n ph?m apple,thi?t b? k? thu?t s?......................
- Thu mua xác laptop h? tphcm theo giá linh ki?n ,không ép giá khách hàng
- hãy liên h? chúng tôi ?? ???c thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình t?n n?i giá cao Chuyên thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình m?i, c?, h? giá cao t?n n?i khu v?c HCM
- Khi b?n có laptop m?i, c?, h? mu?n bán ??ng ng?n ng?i hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c ??n t?n n?i thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình cu hcm v?i giá cao nh?t trong th?i gian nhanh nh?t.
- Thu mua t?t c? các dòng máy nh? : sony vaio, dell, hp, lenovo, Toshiba, acer, asus….
- Thu mua macbook pro,macbook white, notebooks…
- thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm giá cao t?n nhà
- Nh?n thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c?,laptop h? ,xác laptop ,thi?t b? k? thu?t s?...thanh lý c? quan, tr??ng h?c, gia ?ình, ti?m c?m ??.không ng?i s? l??ng trên ??a bàn tp hcm- Hình th?c thu mua nhanh g?n tets máy thanh toán ti?n t?i ch? ,không kì kèo luôn vui v? ,nhi?t tình v?i khách hàng.
- Th?i gian làm vi?c 24/24h b?t c? khi nào b?n c?n
- Hãy liên h? v?i chúng tôi ch?c ch?n b?n s? hài lòng.
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình tphcm,thu mua ipad,macbook,iphone,máy ?nh,máy tính b?ng,camera.....................
thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? hcm t?n nhà giá cao,thu mua laptop, iphone, ipad, máy tính b?ng, macbook, máy ch?p hình c? tphcm
??a ch? h?ng ??u tphcm, Bình d??ng, ??ng nai, long an d?n thu mua may tinh bang, thu mua macbook, thâu s?m laptop, máy tính n?t b?ng thanh toán nhanh chóng, t?i t?n n?i thu s?m an rõ tuy?t ??i x? bi?u khách kh?a hàng xa g?n.

?òi tr?c tính: 0905.81.65.66 - 0974.50.07.02 - thumualaptopsaigon.com lúc b?n l?m c?n nhai !
aothuat945
Player
 
Posts: 5
Joined: Wed Sep 14, 2016 3:30 pm

Postby kinhvrgiare9 on Wed Aug 16, 2017 6:50 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 31
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Sep 08, 2017 3:40 pm

Lo?t vi la, khu ngh? d??ng sang c?a ông Donald Trump b? siêu bão Irma ?e do?

T?ng th?ng M? Donald Trump ?ã ban b? tình tr?ng kh?n ? nh?ng ??a ph??ng n?m trên ???ng ?i c?a siêu bão Irma, bao g?m bang Florida, cùng ??o h?i ngo?i c?a M? là Puerto Rico và Virgin Islands. Th?ng ??c bang Florida Rick Scott cho bi?t, siêu bão Irma có th? có s?c tàn phá m?nh h?n siêu bão Andrew, c?p ?? 5, ?? b? vào bang này n?m 1992 và v?n là m?t trong nh?ng c?n bão gây thi?t h?i nh?t cho t?i nay t?i M?. ?nh v? tinh ch?p bão Irma hôm 6/9 ???c công b? b?i C? quan Ki?m soát ??i d??ng và Khí t??ng M? (NOAA). Tâm ?i?m chú ý chuy?n h??ng sang châu Âu khi nhà b?ng Trung ??ng châu Âu (ECB) ti?n hành phiên h?p chính sách vào th? N?m.

Siêu bão Irma v?i s?c gió liên ti?p ? m?c 300km/gi? ?ang trên ???ng ti?n vào Florida c?a M? và d? ki?n s? ?? b? vào bang này vào ngày 9-9 ho?c 10-9, tr? thành c?n bão l?n th? hai ?? b? vào l?c ??a M? trong vài tu?n. C?nh mái nhà và t??ng nhà b? th?i bay là hình ?nh khôn xi?t ph? quát trong siêu bão Harvey v?a qua t?i Miami. Ngày 6/9, Vi?n D?u khí nhà n??c M? (API) d? ki?n công b? s? li?u v? d? tr? nhiên li?u c?a M? tr??c khi C? quan Thông tin N?ng l??ng n??c này (EIA) công b? s? li?u m?t ngày sau ?ó. Hai hàng không m?u h?m khác là USS Kearsarge và USS Oak Hill tham d? c?u tr? sau bão Harvey v?n neo ??u ngoài kh?i phía ?ông nam Florida trong nh?ng ngày t?i ?? ch? l?nh ??n Texas ho?c ? l?i h? tr? sau bão Irma. Thi Minh (Theo Daily Mail). ??u gi? tr?a 6/9, tâm bão ? cách ??o St.
xu con chó
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tiviboxgiare on Mon Sep 11, 2017 2:14 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby atcsatcs on Sun Sep 17, 2017 11:08 am

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói t?i Hà N?i B?c Ninh B?c Giang


Image


T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm trên ph?n m?m k? toán, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nh? Khai thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên làm k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán tr??ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, Làm vi?c v?i c? quan thu? khi có yêu c?u, Làm vi?c v?i công ty ki?m toán, Làm vi?c và gi?i trình v?i c? quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby atcsatcs on Fri Sep 22, 2017 7:08 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 29
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron