Bi?t th? li?n k? Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Bi?t th? li?n k? Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n

Postby vietsun004 on Sun Dec 10, 2017 7:56 pm

??T CH? bi?t th? - li?n k? D? án Athena Fulland Nguy?n Xi?nGIÁ T? 120 - 150 tri?u/m2, DT t? 75 - 242M2Athena Fulland ??i Kim s? là ??i d? án cu?i cùng ???c phê duy?t trên tr?c Nguy?n Xi?n. V?i quy mô lên t?i 27ha, ngay g?n #Công_viên_Chu_V?n_An 100ha, d? án t?o nên qu?n th? nhà ? - th??ng m?i – c?nh quan xanh lý t??ng nh?t t?i Th? ?ô.


C? h?i s? h?u bi?t th? - li?n k? và c?n h? GIÁ ?U ?ÃI
??U T? ??T 1 - Lãi ngay t? th?i ?i?m xu?ng ti?n
Nhanh tay ??t ngay c?n ??p ??t ??u.
Phòng bán hàng: 0975 53 53 89

Website: [color=#444444]goo.gl/SpMidH - bit.ly/Athena-Fulland

[/color]---------------QUY MÔ ?N T??NG• T?ng di?n tích ??t: 27ha• S?n ph?m: 1.029 s?n ph?m th?p t?ng (bi?t th?, li?n k?, shophouse) & 2 tòa chung c? (g?n 1.000 c?n h?)• Bao g?m 2 phân khu: Larissa (thu?c K?T ??i Kim) & Athens (thu?c K?T Tây Nam Kim Giang)---------------V? TRÍ VÀNG M?T ???NG NGUY?N XI?N• ??i di?n #The_Manor_Central_Park & n?m trong qu?n th? khu ?ô th? l?n nh?t Tây Nam HN.• Liên k?t ti?n ích hoàn h?o: g?n Công viên Chu V?n An 100ha, BV An Sinh, ??i h?c Th?ng Long…- D? án shophouse khu ?ô th? m?i ??i Kim, Hoàng Mai, Nguy?n Xi?n (Vành ?ai 3).
- T?a l?c t?i v? trí ??c ??a t?i c?a ngõ phía Tây Nam c?a th? ?ô.
- M?t chính h??ng Tây c?a d? án ti?p giáp K?T The Manor Central Park.
- Phía Tây B?c: Li?n k? d? án Tây Nam Kim Giang.
- Phía Nam li?n k? ??i h?c Th?ng Long.
- Phía ?ông g?n ???ng Kim Giang.
Khi d? án ?i vào ho?t ??ng ph?i h?p v?i d? án The Manor Central Park s? bi?n n?i ?ây thành K?T trung tâm, s?m u?t và hoàn ch?nh ??ng b? c?a qu?n Hoàng Mai v?i các c? quan hành chính qu?n, các tòa nhà v?n phòng, các công ty doanh nghi?p...
Bên c?nh ?ó, D? án Sun Grand City n?m ? nh?ng v? trí ??c ??a nh? 69B Th?y Khuê, 125 V?n Cao31 Láng H? v?i phong thu? tuy?t v?i, mang l?i s?c s?ng, tài l?c, th?nh v??ng.. Ngay sát v?i trung tâm chính tr? c?a Hà N?i, d? dàng ?i l?i, k?t n?i v?i nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a thành ph?.

· Th? gi?i ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

· Môi tr??ng s?ng tuy?t h?o, sang tr?ng nh?t khu v?c

· Ch? ??u t? và ??n v? phát tri?n uy tín

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, Sun Grand City
mu?n ?em ??n cu?c s?ng ??ng c?p và ??y ?? ti?n ích nh?t cho c? dân d? án: m?t th? gi?i bình yên, riêng bi?t chào ?ón b?n v?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p “không dành cho s? ?ông”
[/color]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4][size=4]chung c? 6th element Tây H? - [/size][color=#1D2129][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size][/color]
vietsun004
Player
 
Posts: 3
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby vietsun004 on Tue Dec 19, 2017 6:27 pm

??T CH? bi?t th? - li?n k? Athena Fulland ??i KimGIÁ T? 120 - 150 tri?u/m2, DT t? 75 - 242M2D? án Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n s? là ??i d? án cu?i cùng ???c phê chu?n trên tr?c Nguy?n Xi?n. V?i quy mô lên t?i 27ha, ngay g?n #Công_viên_Chu_V?n_An 100ha, d? án t?o nên qu?n th? nhà ? - th??ng m?i – c?nh quan xanh lý t??ng nh?t t?i Hà N?i.
C? h?i s? h?u bi?t th? - li?n k? và c?n h? GIÁ T?T
??U T? ??T 1 - Lãi ngay t? th?i kh?c xu?ng ti?n
Nhanh tay ??t ngay c?n ??p ??t ??u.
---------------V? TRÍ VÀNG M?T ???NG NGUY?N XI?N• ??i di?n #The_Manor_Central_Park & n?m trong qu?n th? khu ?ô th? l?n nh?t Tây Nam HN.• Liên k?t ti?n ích hoàn h?o: g?n Công viên Chu V?n An 100ha, BV An Sinh, ?H Th?ng Long…- D? án shophouse K?T m?i ??i Kim, Hoàng Mai, Nguy?n Xi?n (Vành ?ai 3).
- T?a l?c t?i v? trí ??c ??a t?i c?a ngõ phía Tây Nam c?a th? ?ô.
- M?t chính h??ng Tây c?a d? án ti?p giáp khu ?ô th? The Manor Central Park.
- Phía Tây B?c: Li?n k? d? án Tây Nam Kim Giang.
- Phía Nam li?n k? ??i h?c Th?ng Long.
- Phía ?ông g?n ???ng Kim Giang.
Khi d? án ?i vào ho?t ??ng ph?i h?p v?i d? án The Manor Central Park s? bi?n n?i ?ây thành khu ?ô th? trung tâm, s?m u?t và hoàn ch?nh ??ng b? c?a qu?n Hoàng Mai v?i các c? quan hành chính qu?n, các tòa nhà v?n phòng, các công ty doanh nghi?p...==========================
Bên c?nh ?ó, D? án Sun Grand City n?m ? nh?ng v? trí ??c ??a nh? chung c? 69B Th?y Khuê, Sun Grand City 125 V?n Caochung c? 31 Láng H? v?i phong thu? tuy?t v?i, mang l?i sinh khí, tài l?c, th?nh v??ng.. Ngay sát v?i trung tâm chính tr? c?a Hà N?i, d? dàng ?i l?i, k?t n?i v?i nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a thành ph?.

· Th? gi?i ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

· Môi tr??ng s?ng tuy?t h?o, ??ng c?p nh?t khu v?c

· Ch? ??u t? và ??n v? phát tri?n uy tín

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, Sun Grand City
mu?n ?em ??n cu?c s?ng ??ng c?p và ??y ?? ti?n ích nh?t cho c? dân d? án: m?t th? gi?i bình yên, bi?t l?p chào ?ón b?n v?i nh?ng ti?n ích sang tr?ng “không dành cho s? ?ông”

==========================
BOM T?N LÀM KHUYNH ??O TH? TR??NG H? TÂY => chung c? cao c?p D’ El DoradoD' El Dorado Premium- Ch? ??u t?: T?p ?oàn Tân Hoàng Minh- S? h?u v? trí ??c ??a t?i ngã 4 Nguy?n Hoàng Tôn giao c?t L?c Long Quân( ??i di?n Qu?n U? Tây H?). Chung c? cao c?p D’ El Dorado là d? án c?n h? m?i nh?t do T?p ?oàn Tân Hoàng Minh ??u t? và phát tri?n ?áp ?ng nhu c?u thi?t y?u c?a các gia ?ình mong mu?n s? h?u m?t c?n h? cao c?p x?ng t?m v?i ??y ?? ti?n ích.[/color]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4][size=4]chung c? 6th element Tây H? - [/size][color=#1D2129][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size][/color]
vietsun004
Player
 
Posts: 3
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby simthang2001 on Wed Dec 20, 2017 2:02 pm

chuyên cung c?p các lo?i sàn nhún gi?m cân, b?t nhún lò xo 0983667814/ 0918 62 1929
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby vietsun004 on Tue Jan 02, 2018 5:57 pm

??T CH? bi?t th? - li?n k? Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?nGIÁ T? 120 - 150 tri?u/m2, DT t? 75 - 242M2D? án Athena Fulland ??i Kim Nguy?n Xi?n s? là ??i d? án cu?i cùng ???c thông qua trên tr?c Nguy?n Xi?n. V?i quy mô lên t?i 27ha, ngay g?n #Công_viên_Chu_V?n_An 100ha, d? án t?o nên qu?n th? nhà ? - th??ng m?i – c?nh quan xanh lý t??ng nh?t t?i Th? ?ô.
C? h?i s? h?u bi?t th? - li?n k? và c?n h? GIÁ T?T
??U T? ??T 1 - Lãi ngay t? th?i ?i?m xu?ng ti?n
Nhanh tay ??t ngay c?n ??p ??t ??u.
Khi d? án ?i vào ho?t ??ng k?t h?p v?i d? án The Manor Central Park s? bi?n n?i ?ây thành K?T trung tâm, s?m u?t và hoàn ch?nh ??ng b? c?a qu?n Hoàng Mai v?i các c? quan hành chính qu?n, các tòa nhà v?n phòng, các công ty doanh nghi?p...==========================
Bên c?nh ?ó, D? án Sun Grand City n?m ? nh?ng v? trí ??c ??a nh? chung c? 69B Th?y Khuê, Sun Grand City 125 V?n CaoSun Grand City 31 Láng H? v?i phong thu? tuy?t v?i, mang l?i sinh khí, tài l?c, th?nh v??ng.. Ngay sát v?i trung tâm chính tr? c?a Hà N?i, d? dàng di chuy?n, k?t n?i v?i nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a th? ?ô.

· Th? gi?i ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

· Môi tr??ng s?ng tuy?t h?o, sang tr?ng nh?t khu v?c

· Ch? ??u t? và ??n v? phát tri?n uy tín

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, [color=#333333]t?p ?oàn Sun Group
mu?n ?em ??n cu?c s?ng sang tr?ng và ??y ?? ti?n nghi nh?t cho c? dân d? án: m?t th? gi?i bình yên, bi?t l?p chào ?ón b?n v?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p “không dành cho s? ?ông”

==========================
BOM T?N LÀM KHUYNH ??O TH? TR??NG H? TÂY => D' El Dorado Tân Hoàng MinhD' El Dorado Premium- Ch? ??u t?: T?p ?oàn Tân Hoàng Minh- S? h?u v? trí ??c ??a t?i ngã 4 Nguy?n Hoàng Tôn giao c?t L?c Long Quân( ??i di?n Qu?n U? Tây H?). D' El Dorado Premium là d? án c?n h? m?i nh?t do T?p ?oàn Tân Hoàng Minh ??u t? và phát tri?n ?áp ?ng nhu c?u thi?t y?u c?a các gia ?ình mong mu?n s? h?u m?t c?n h? cao c?p x?ng t?m v?i ??y ?? ti?n ích.[/color]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4][size=4]chung c? 6th element Tây H? - [/size][color=#1D2129][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size][/color]
vietsun004
Player
 
Posts: 3
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby simthang2001 on Mon Jan 29, 2018 7:36 pm

Image
simthang2001
Player
 
Posts: 19
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron