s? h?u chung c? ??ng c?p m?t ???ng Nguy?n V?n Huyên v?i 6th

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby phanmembuoncom01 on Mon May 27, 2019 9:06 pm

Hi?n nay chúng chuyên tôi cung c?p Ph?n M?m Bào C?


Image

» Gi?i thi?u : Ch?c n?ng c?a Ph?n M?m Bào C? là t? ??ng l?y Commision (buôn com). Ph?n M?m Bào C? , chuyên nghi?p dùng bào c?, hoàn toàn t? ??ng dành cho 2 m?ng: bong88, sbobet...
_ Ph?n m?m t? ??ng dò tìm giá c?a 2 t? l? kèo khác nhau, ?? t? ??ng ??t bet chính xác theo cài ??t, gi?m tai n?n trong vi?c bào c? bu?n COM t?i m?c th?p nh?t.
_ Ph?n m?m có th? tùy ch?n c??c theo các lo?i (0 giá, l? -1, -2 giá) nh? mong mu?n:
_ C??c Over / Under và Handicap.
_ C??c theo gi?i ??u.
_ Phan mem Buon Com chay t?t trên ???ng truy?n cáp m?ng (cáp quang) s? d?ng Ip ? nhà , n?u máy ? nhà t?c ?? m?ng kém thì ch? c?n nâng c?p lên là có th? bet kèo t?t..
=> BC có th? s? d?ng ???c trên Máy ch? VPS ?ài Loan, VPS Taiwan, VPS H?ng Kông, VPS Vi?t Nam t?c ?? cao.


BC là ph?n m?m chuyên buôn com bong88 và SBO
T? l? tr?c tuy?n quét:
_ Latest Version of BC
_Ch? c?n m?t tài kho?n SBOBET & IBet ?? b?t ??u cá c??c
_Bet kèo nhanh h?n t?c ?? chu?n, ít contra (tr??t giá) h?n
_Phân tích thông qua BC c?a chúng tôi ?? ??t c??c t?t h?n
Và BC có nhi?u tính n?ng ...
_D? dàng cài ??t và giao di?n thân thi?n v?i ng??i s? d?ng

Website: http://www.phanmembaoco.coo.me
H? Tr? 24/24: 0908 961 075 (Thanh)

System Requirements
Rec Hardware: Core i3 -> i7, Ram 2G->8G
System: Windows 7, Win 8/10, Win server
Internet: Adsl with 1MB=>100MB of bandwidth
phanmembuoncom01
Player
 
Posts: 1
Joined: Thu Mar 28, 2019 4:50 am

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:18 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Sun Oct 27, 2019 12:02 am

C?a hàng chuyên mua bán nhi?u lo?i Lì xì t?t 2020 n?m canh tý con chu?t , r?t nhi?u lo?i ti?n con chu?t nh? là : t? 2 usd hình con chu?t - ??ng xu in hình con chu?t m? vàng - xu in hình con chu?t m? b?c - ti?n in hình con chu?t macao 100 - t? ti?n con chu?t 1 tri?u usd - ti?n hình con chu?t kamberra - t? ti?n hình con chu?t sao tô mê và d?ch v? ?i kèm ??i ti?n m?i hcm - ??i ti?n 2 ?ô la - ti?n t? linh - ti?n thu?n bu?m xuôi gió - ??ng xu 120 n??c - ti?n buôn may bán ??t - phong bao lì xì con chu?t - bao lì xì th?n tài m? vàng 24k - và các lo?i dong 2usd nam 1953 may m?n.

M?i thông tin v? 2 usd hình con chu?t vui lòng g?i cho chúng tôi : 0966.85.0966 chuyên kinh doanh nh?ng lo?i TI?N LÌ XÌ T?T 2020.
Kinh doanh nhi?u lo?i ti?n lì xì t?t 2020 canh tý nh? 2 usd hình con chu?t , ti?n có hình chu?t.G?i 0966.85.0966
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 33
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby hupa2018 on Wed Nov 27, 2019 6:07 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p máy b?m n??c h?a ti?nbóng ?èn LED kính chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url]
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

Postby nguunyenobdh on Fri Dec 27, 2019 8:02 pm

D?ch v? thiet ke website ban hang theo yeu cau c?a webviet24h là b? code thi?t k? web chu?n seo google ???c Google r?t ?u tiên, B? code b?o m?t, ?n ??nh khi ch?y trên môi tr??ng internet, Doanh nghi?p s? ???c th?c hi?n d? dàng và ti?n l?i h?n v?i b? code Webviet24h.

Khách truy c?p d? dàng tìm th?y d?ch v?, s?n ph?m c?n thi?t ch? b?ng vài cú click chu?t nh? h? th?ng link ?i?u h??ng ??n nh?ng n?i dung chính ???c b? trí chuyên nghi?p.

Công ty chúng tôi s? giúp quý doanh nghi?p thi?t k? website theo yêu c?u t? A-Z bán hàng tr?c tuy?n nh? website bán qu?n áo, website bán n? trang, website bán ?i?n tho?i di ??ng… v?i ??y ?? các ch?c n?ng và chi phí h?p lý nh?ng th?p h?n nhi?u so v?i chi phí ??u t? và qu?ng cáo s?n ph?m truy?n th?ng. M?t h? th?ng bán hàng hi?n ??i, tr?c tuy?n, m?i quy trình khép kín m?t cách khoa h?c, bài b?n.

T?i sao nên l?a ch?n d?ch v? thi?t k? web bán hàng theo yêu c?u tr?c tuy?n c?a WEBVIET24h

* M?t h? th?ng bán hàng hi?n ??i, online, m?i quy trình khép kín m?t cách khoa h?c, bài b?n.
* H? th?ng qu?n tr? hàng hóa, ti?n, xu?t – nh?p – t?n, khuy?n mãi, gi?m giá, quà t?ng, qu?n lý khách hàng, qu?n lý ??n hàng hoàn h?o. T?t c? n?m trong ph?n qu?n tr? mà nhân viên c?a quý v? có th? t? thao tác m?t cách d? dàng v?i giao di?n hoàn toàn b?ng ti?ng Vi?t.
* H? th?ng qu?n tr? màu s?c, giao di?n, banner qu?ng cáo, qu?n lý nhà buôn, nhà qu?ng cáo m?t cách chuyên nghi?p.
* M?t website - hay ?úng h?n là m?t siêu th? online v?i vô h?n danh m?c hàng hóa, vô h?n ch?ng lo?i hàng hóa. T?t c? ???c qu?n lý t? ??ng, chính xác.

* Kh? n?ng thanh toán tr?c tuy?n – v?i s? h? tr? k?t n?i ??n các nhà cung c?p d?ch v? thanh toán online c?a Vi?t Nam và th? gi?i.
* Kh? n?ng c?nh tranh c?c l?n nh? tính n?ng thân thi?n v?i các c? máy tìm ki?m nh? Google, Yahoo, Bing,… B?t c? s?n ph?m, d?ch v? nào c?a quý v?, c?a khách hàng quý v? ??u ???c các c? máy tìm ki?m ??a lên cao trên k?t qu? tìm ki?m ?? khách hàng ti?m n?ng d? dàng tìm th?y.

Hãy liên h? ngay v?i công ty thi?t k? web c?a chúng tôi ?? nh?n ???c d?ch v? t? v?n và h? tr? chi ti?t nh?t.

CÔNG TY C? PH?N ANGKORICH:
C? s? 1: T?ng 3, s? 49 Hàng Gà, Q. Hoàn Ki?m, TP. Hà N?i
C? s? 2: S? 12, ngõ 508 ???ng Láng, Q. ??ng ?a, TP. Hà N?i
C? s? 3 : S? 15 Lô E Chung C? KCN Tân Bình , P. S?n K?, Q.Tân Phú – TP H? Chí Minh
nguunyenobdh
Player
 
Posts: 2
Joined: Sun Jun 30, 2019 4:11 am

Postby vanphong11021 on Sat Jan 18, 2020 1:47 am

L?n kim ?em l?i tác d?ng không ng? trong vi?c ?i?u tr? s?o r?/ s?o lõm. ?ây là cách gi?i quy?t hi?n tr?ng da này m?t cách hi?u qu? nh?t mà không c?n t?n ph? quát th?i kì, giá bán. b?n ch?t c?a s?o là s? thi?u h?t collagen và elastin b?i v?y có c? ch? t?ng sinh collagen, L?n kim s? chóng vánh làm cho ??y s?o, tái t?o t? bào m?i, cho da m?n màng. ph?i h?p l?n kim v?i kem tr? s?o Scar Esthetique 60ml giúp hi?u qu? r? nh?t
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby vanphong11021 on Sat Jan 25, 2020 6:08 am

S?o tuy không nghiêm tr?ng và ?nh h??ng ??n s?c kh?e nh?ng nó tác ??ng t?i v? ??p th?m m? c?a m?i ng??i. khi?n cho chúng ta m?t t? tin lúc giao du, ??c tr?ng là ??i s? h?u ch? em ph? n?, s?o nh? là n?i s? hãi c?a h?.

SCAR ESTHETIQUE 10ML là bi?n pháp c?c k? hi?u qu? giúp ?ánh tan m?i lo l?ng v? s?o thâm, s?o lõm, s?o r?, s?o lâu n?m.

tham kh?o t?i: [color=#0782C1]https://thuocxoaseo.com/thuoc-tri-seo/t ... e-10g.html
[/color]
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby thanhbinh3329 on Mon Jan 27, 2020 9:38 pm

thiet ke web ban hang giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30%

Trang ch? » D?ch v? thi?t k? web » Thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30

Các ??n v? hi?n nay luôn mu?n tìm ??n v? thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y ?? ti?t ki?m t?i ?a chi phí. Trong ?ó, có nhi?u ??n v? nh?n thi?t k? web giá r?, gi?m ngay ??n 30% chi phí. B?n tò mò không bi?t ?ó là ??n v? nào? thiet ke website gia re tai ha noi
mà ch?t l??ng ch? có t?i Thi?t k? web 24h

Chi phí luôn là m?t trong nh?ng m?i quan tâm hàng ??u c?a ?ông ??o m?i doanh nghi?p khi tìm ??n các ??n v? nh?n thi?t k? website. Hi?n nay có nhi?u ??n v? nh?n thiet ke website ban hang tai ha noi
giá r? gi?m 30% t?i C?u Gi?y. V?y nh?ng, các doanh nghi?p li?u có nên tin t??ng các ??n v? này? Nhi?u ??n v? ch? “treo” mác d?ch v? gi?m 30% nh?ng giá th?c t? không r? h?n giá th? tr??ng. Bên c?nh ?ó, có m?t s? ??n v? thi?t k? web giá r? nh?ng không ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m?.


 • Quý khách hàng có nhu c?u thi?t k? website có th? liên h? qua hotline: 090.671.9129 ?? ???c ??i ng? nhân viên t? v?n s? b?
 • Chuyên gia thi?t k? l?a ch?n tên mi?n và hosting
 • Các designer thi?t k? giao di?n và xây d?ng các tính n?ng c?n thi?t
 • Check l?i h? th?ng web 1 l??t tr??c khi hoàn thi?n
 • H??ng d?n và ?ào t?o khách hàng s? d?ng trang web
 • B?o trì th??ng xuyên, b?o hành khi khách c?n.

S? d?ng d?ch v? thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30% c?a Thi?t k? web 24h, quý khách hàng s? th?y s? ti?n mình b? ra là hoàn toàn x?ng ?áng. Chính vì v?y, n?u có b?t c? th?c m?c gì ho?c mu?n tham kh?o thêm các thông tin h?u ích, ??ng quên truy c?p website: thietkeweb24h.org.

thanhbinh3329
Player
 
Posts: 2
Joined: Wed Jun 27, 2018 1:16 pm

Postby vanphong11021 on Wed Jan 29, 2020 7:21 pm

T? n?n m?n sai bí quy?t v?i th? gây ra các h?u qu? nguy hi?m cho da b?n.
Da t?i vùng m?i r?t m?ng nên ví nh? b?n gây th??ng t?n cho da b?ng nh?ng d?ng c? n?n m?n không ??m b?o kê sinh thì s? t?o ra nh?ng v?t thâm, r?, lõm trên da. tham kh?o t?i thuoctriseo.com nhé Các b?n
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby vanphong11021 on Mon Feb 03, 2020 2:07 am

Top kem tr? s?o c?a Nh?t ph?i ch?ng nh?t 2020 – Kem tr? s?o kobayashi d?ng gel/ cream


 • Nhà s?n xu?t: Kobayashi, Nh?t B?n:
 • Quy cách: d?ng kem, gel tuýp 15g
  • S?n ph?m thích h?p v?i: s?o b?ng, s?o l?i, s?o thâm lâu n?m, s?o phì ??i.
  Kem làm cho m? s?o c?a Kobayashi ???c cung c?p b?i ??n v? Kobayashi Pharmaceutical Co, Ltd. d?a trên nh?ng c?i ti?n trong khoa h?c hi?n ??i nh?t mang l?i hi?u qu? và ??t tiêu chu?n an toàn cho ng??i dùng. Thu?c ???c tiêu dùng nhi?u và bán ch?y t?i th? ph?n n?i ??a Nh?t ….b?i ph?n h?i tích c?c và hi?u qu? n?i b?t trong vi?c ?i?u tr? s?o.

  Image
  t?u tr? s?o Kobayashi hàng hi?u ? ?ây

  Nghiên c?u cho th?y, vi?c v?n d?ng kem bôi nh? là 1 h? tr? cho t?m silicon ti?p t?c c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a các v?t s?o. Kem b?i Kobayashi là t?ng h?p các thành ph?n h?u hi?u nh?t trong khoa h?c ph?c h?i và làm cho m? s?o.

  Thành ph?n kem tr? s?o Kobayashi g?m

  Kem tr? s?o Kobayashi s? h?u 23 thành ph?n, trong ??y 10 ch?t ch?ng oxy hóa, 2 polypeptide, silicone và th?c v?t t? nhi?n ?? c?i thi?n cosmesis s?o.

  Công d?ng kem tr? s?o Kobayashi c?a Nh?t B?n
  • Kem tr? s?o Kobayashi trong kho?ng Nh?t B?n giúp ng?n ?? phòng và khi?n cho m? s?o sau ph?u thu?t, s?o b?ng, thu nh? nh?ng v?t s?o c?, s?o thâm, s?o phì ??i.
  • t??ng tr? c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a các v?t s?o.
   • tái t?o làn da, cho làn da kh?e kho?n, ko ?? l?i d?u tích c?a s?o.


   Top kem tr? s?o c?a Nh?t th?p nh?t 2020 – Kem tr? s?o c?a Scar Esthetique 60ml

   Ch? sau 6 – 8 tu?n tiêu dùng b?n s? th?y rõ hi?u qu?
   Theo nghiên c?u lâm sàng, c?ng nh? feedback c?a khách hàng thì s? d?ng kem xóa m? s?o Scar Esthetique hàng ngày ?úng li?u trình s? giúp c?i thi?n màu s?c, k?t c?u và s? m?m m?i c?a s?o ch? sau 6 – 8 tu?n s? d?ng. B?i vì :

   Thành ph?n c?a Scar Esthetique chi?t xu?t hoàn toàn t? tình c?, mang công th?c ??t phá khi?n cho sáng da, gi?m thâm, cung c?p d??ng ch?t ?? ph?c h?i l?i làn da b? s?o tr? v? g?n gi?ng s? h?u da th??ng ngày nh?t. B?t ?? c?p tu?i s?o Scar Essthetique ??u mang l?i hi?u qu? c? ??nh.


   - ??i mang s?o l?i, s?o phì ??i : Trong thành ph?n c?a Scar Esthetique 60ml không c?t collagen nên s? hi?u qu? h?n lúc hài hòa v?i Rejuvasil - s?n ph?m tr? s?o c?ng c?a cái Scar Heal giúp gi?m thâm sau ?i?u tr?.

   Nh?n ??nh thêm t?i: http://forum.dmec.vn/index.php?threads/ ... A3.538019/


   - ??i v?i s?o r?, s?o lõm : Scar Esthetique ch?a thành ph?n Pycnogenol s? h?u tác d?ng t?ng c??ng kh? n?ng c?a các s?i collagen hi?n s? h?u, ph?i h?p có thành ph?n Glucosamin – giúp nâng cao c??ng c?u trúc da, cùng s? h?u các thành ph?n gi?m thâm, làm sáng da khác nên Scar Esthetique ti?n d?ng ?ánh bay v?t s?o r?, s?o lõm . ngoài ra, th?i gian ?i?u tr? c?n kiên trì h?n.

   Top kem tr? s?o c?a Nh?t ph?i ch?ng nh?t 2020 – Kem tr? s?o c?a nh?t gentacin

   Kem tr? s?o gentacin c?a Nh?t thành ph?n Genmaiskin: 1 dòng kháng sinh tác d?ng di?t khu?n, kháng viêm, gom v?t th??ng, khi?n m? v?t s?o sau 2-3 tu?n s? d?ng.
   • S?n xu?t: Nh?t B?n
   • Quy cách: tuýp 10g
    • S?n ph?m thích h?p v?i: v?t s?o m?ng m?, ch?a lành
    Image

    Thành ph?n tr? s?o gentacin g?m

    Genmaiskin – 1 kháng sinh, thu?c ??i ng? aminoglycosid, s? h?u tác d?ng di?t khu?n qua ?c ch? công ?o?n sinh t?ng h?p protein c?a vi khu?n và ch?t ph? gia: axit benzoic, paraokinshi, propyl, parafin, vaseline tr?ng

    ??c thù c?a tuýp kem tr? s?o này là mang d?ng gel, th?m nhanh sau khi bôi, không h? ?em ??n c?m giác nh?n rít hay gì c?.

    Công d?ng kem tr? s?o gentacin nh? sau
    • ?i?u tr? các v?t s?o l?i, lõm, v?t b?ng dù nh? hay n?ng ??u ???c
    • khi?n m? v?t s?o sau ph?u thu?t, s?o m? lúc sinh, hi?u qu? t?i 85%
     • Thu h?p s?o c? lâu n?m, và t??ng tr? khi?n li?n da, làm ??y s?o lõm, khi mà ??y, khi?n d?u s?o l?i
     • Kem tr? s?o Gentacin còn ???c dùng trong vi?c ?i?u tr? nh?ng m?n b?c, v?t m?n s?ng ??, s?o thâm …
      • Thành ph?n kháng sinh Gentamicin Sunlffat mang tác d?ng di?t khu?n nên mang th? bôi s? c?u v?t th??ng, tr?ng nhi?m trùng nh?ng v?t th??ng do c?t, tr?y x??c, b?ng, m?n tr?ng cá
      • t??ng tr? và ??c tr? s?o l?i, s?o thâm do m?n, s?o sau tai n?n, gi?i ph?u, sau khi sinh và tái hi?n làn da kh?e kho?n. tr?ng
      ** Giá tham kh?o: 99k/ tuýp 10g

      Top kem tr? s?o c?a Nh?t r? nh?t 2020 – Serum vitamin c melano cc rohto nh?t b?n
      • S?n xu?t: Rohto, Nh?t B?n
      • S?n ph?m phù h?p v?i: s?o m?n, thâm m?n nh? ? m?t, da không ??u màu.
      Image

      Tinh ch?t serum Vitamin C Melano là s?n ph?m thu?c chi?c s?n ph?m tr?ng Melano c?a nhãn hi?u Rohto Nh?t, tr?n b? g?m có: gh? khoáng, lotion, m?t n? gi?y và serum (là s?n ph?m mình ?ang nh?c t?i trong bài vi?t này. Tr?n b? m? ph?m CC Melano c? th? nh? hình bên d??i.

      Thành ph?n tinh ch?t serum vitamin C c?a Rohto g?m

      Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Thymol, Water, Ascorbyl Palmitate, Ethoxydiglycol, Alpinia Katsumadai Seed Extract, Butylene Glycol, Disodium Edetate, Fragrance, Viscosity modifiers.

      Thành ph?n Melano CC Essence khá lành tính có thành ph?n chính là Vitamin C, Vitamin E giúp d??ng tr?ng, ng?n phòng ng?a công ?o?n oxy hóa và d??ng ?m cho da. Duy trì dùng h?ng ngày s? ng?n d? phòng lão hóa, giúp da tr? lâu. Dipotassium Glycyrrhizate giúp kháng viêm, ch?ng d? ?ng, ng?n ?? phòng m?n tr? l?i, giúp da s?n ch?c, kh?e m?nh.

      Công d?ng
      • k?t h?p gi?a vitamin C và E giúp ng?n ch?n s? cung c?p melanin (tác nhân gây ra v?t thâm nám, tàn nhang).
      • Ng?n ?? phòng m?n, rôm s?y.
       • Gi? cho làn da s?ch, giàu ?m, kh?e m?nh.
       • khi?n m? v?t s?m da, làm cho m? ??m nâu và v?t nám
        • Ch?a lành s?o lõm ho?c tái t?o da sau th?i k? b? m?n, t??ng tr? collagen, t?o ?? ?àn h?i và s?n ch?c cho da.
        • ?c ch? t?ng ti?t nh?n, se nh? l? chân lông. Ng?n ng?a s? xu?t hi?n nh?ng nhân m?n m?i.
         • ?i?u tr? da b? t?n th??ng do tác h?i c?a ánh n?ng.
         • Giúp duy trì v? ??p và gia t?ng tu?n hoàn máu, l?y ?i oxygen ho?t hóa, ng?n ch?n lão hóa da
          • Gi? da kh?e m?nh và duy trì ?? ?m b?t ch?t cho da.
          • Nghiên c?u cho th?y Vitamin C Melano th?p h?n 10% so s? h?u s?n ph?m c?ng cái thông th??ng khác.
          cách th?c tiêu dùng
          • R?a m?t th?t s?ch v?i s?a r?a m?t ho?c n??c hoa h?ng.
          • Cho m?t l??ng v?a ph?i Serum Vitamin C Melano CC Rohto ra lòng bàn tay (4-5 gi?t).
           • Ch?m lên vùng m?t c?n ?i?u tr? ho?c ph?n nhi?u khuôn m?t
           • gi? d? da b?n là da khô hãy s? d?ng melano cc moisture chuyên gi? ?m cho da khô
           v?i nh?ng s?n ph?m tr? s?o c?a Nh?t mà healthmart.vn v?a san s? qua, k? v?ng ??c gi? ?ã mua ???c cho mình s?n ph?m tr? s?o phù h?p có nhu c?u. Chúc b?n mau lành s?o.
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron