s? h?u chung c? ??ng c?p m?t ???ng Nguy?n V?n Huyên v?i 6th

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

s? h?u chung c? ??ng c?p m?t ???ng Nguy?n V?n Huyên v?i 6th

Postby MarketingOnline on Tue Jan 23, 2018 1:55 pm

[size=3][size=4]chung c? 6th element b?c hà n?m trên tuy?n ???ng ?ô th? l?n 40m, cách m?t ???ng Hoàng Qu?c Vi?t 200m. T? d? án khách hàng d? dàng di chuy?n sang khu v?c Hoàng Qu?c Vi?t, C?u Gi?y và khu v?c Tây H? Tây, Võ Chí Công.
chung c? b?c hà ?ang ???c m? bán ??t 1, có r?t nhi?u chính sách ?u ?ãi cho KH:
- T?ng gói mi?n phí 1 n?m phí d?ch v? tòa nhà.
- T?ng th? b?i mi?n phí cho c? dân tòa nhà.
- KH ch? ph?i ?óng 20%, H? tr? lãi su?t 0% ??n khi nh?n nhà, ân h?n n? g?c ??n lúc nh?n nhà.
D? án 6th element hi?n ?ang m? bán ??t ??u tiên, là d? án có nhi?u ti?m n?ng ??u t? khi các tuy?n ???ng bao quanh d? án ?ang hình thành.
- Con ???ng 40m n?i t? ngõ 100 Hoàng Qu?c Vi?t ra t?i Võ Chí Công.
- ???ng Nguy?n V?n Huyên kéo dài ?ã làm t? ???ng Hoàng Qu?c Vi?t kéo dài ??n khu ?ô th? Ngo?i Giao ?oàn.
chung c? 6th element ???c ch? ??u t? B?c Hà ??u t? 55 ti?n ích t?: Khu vui ch?i cho tr? th?, khu t?p d??ng sinh cho ng??i già, khu th? thao cho ng??i l?n tu?i, khu t?p patin cho các b?n l?n tu?i, khu ??c sách, h?m r??u, b? b?i b?n mùa, b? b?i vô c?c,...
??c bi?t, Ch? ??u t? trang b? full n?i th?t nh?p kh?u cho t?t c? c?n h?: T? b?p, thi?t b? b?p, ?i?u hòa Multi 2 chi?u. Thi?t b? v? sinh cao c?p, h?t th?y ??n t? các th??ng hi?u l?n nh? Grohe, Hafele, Mitsubitshi, Shinerder.

- T?ng quan d? án:
Tên d? án: 6Th Element Tây H? Tây.
Ch? ??u t? d? án: Công ty c? ph?n xây d?ng và th??ng m?i B?c Hà.
Quy mô d? án: G?m 2 tòa chung c? "Tháp Melody" & "Tháp Diamond".
+ Chi?u cao: M?i tòa ??u cao 38 t?ng.
+ T?ng kh?i ??: 6 t?ng trung tâm th??ng m?i v?n phòng.
+ T?ng c?n h? chung c?: 29 t?ng.
+ T?ng c?n h? Penthouse: 2 t?ng.
+ T?ng v??n trên không (Sky Bar): 1 t?ng.
+ S? t?ng h?m: 4 t?ng h?m: 1200 ch? ?? ô tô.
IV. Thi?t k? c?n h?.
- 100% các c?n h? t?i D? án 6th element ??u có logia ?ón ánh sáng t? nhiên, t?o không gian s?ng chân th?c cho c? dân.
- Thi?t k? c?n h? linh ho?t t? 1 - 3PN.
+ C?n 1PN: 59.8m2.
+ C?n 2PN: 82 - 87m2.
+ C?n 3PN: 107 - 109m2.[/size][/size]

[size=3][size=4][size=4]Qu?n lý s?n ph?m chung c? 6th element: 093 5159 368
Website: D[size=3]uAnVip.com.vn/san-pham/chung-cu-6th-Element-Bac-Ha[/size][/size][/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby simthang2001 on Thu Jan 25, 2018 1:58 pm

Image
simthang2001
Player
 
Posts: 22
Joined: Wed Sep 07, 2016 4:27 am

Postby hoangbds.dxmb12 on Fri Mar 09, 2018 5:13 pm

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]d? án 6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng m? ??c v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u l?a ch?n v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes thanh hoá[/b] - Sun Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
hoangbds.dxmb12
Player
 
Posts: 16
Joined: Tue Mar 06, 2018 11:23 pm

Postby MarketingOnline on Sat Mar 10, 2018 7:40 pm

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng ??c m? v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u l?a ch?n v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby trinhnghi33030 on Sat Mar 10, 2018 8:44 pm

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng mong ??c v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u ch?n l?a v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size]
trinhnghi33030
Player
 
Posts: 24
Joined: Wed Jan 31, 2018 6:49 pm

Postby bdsvietnam24h on Mon Mar 12, 2018 10:58 am

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 2,2 t?/c?n (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng ??c m? v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i D? án Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u ch?n l?a v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]d? án Vinhomes star city[/b] - Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 22
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Postby dinhnghion33127 on Mon Mar 12, 2018 11:40 am

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]chung c? 6th[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng ??c mong v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i Chung c? Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u ch?n l?a v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá[/b] - Chung c? 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes star city thanh hoá[/size]
dinhnghion33127
Player
 
Posts: 9
Joined: Wed Dec 27, 2017 11:48 am

Postby MarketingOnline on Mon Mar 12, 2018 11:50 am

C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi:
[size=4][size=4]V?i giá bán ch? t? 2,2 t?/c?n (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.[/size][/size][/size]

C?N H? ??NG C?P – S? H?U V? TRÍ VÀNG – KÝ H?MB TR?C TI?P C?T

V?i m?c giá t? 35 tri?u/m2 ( bao g?m VAT ) không khó ?? b?n có th? s? h?u ???c m?t c?n h? ?áng mong ??c v?i chu?i ti?n ích ch?t l??ng cao nh? t?i Golden Park Tower. N?i ?ây cung c?p cho khách hàng nhi?u ch?n l?a v? di?n tích và v? trí, h??ng nhìn, ??c bi?t s? l??ng c?n góc lên t?i 20% ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u t? gia ?ình tr? ??n các gia ?ình ?a th? h?.

TH? T?C LINH HO?T – D? DÀNG – NHANH CHÓNG
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby thangchamnet on Wed Apr 04, 2018 11:46 am

[center]Image[/center][center]THANG NHÔM CH? A 1,5M[/center][center]Giá bán : 675,000?[/center][center]Image[/center][center]
Thang ch? A ph? thông A15 cao 1.5m là s?n ph?m h?u d?ng cho vi?c thao tác trong nhà và c? ngoài tr?i nh? l?y các v?t d?ng trên cao, s?n t??ng, v? sinh kính, s?a ch?a bóng ?èn…Image[/center]

CÔNG D?NG
 • Thang thích h?p dùng trong gia ?ình hay v?n phòng.
 • S?n ph?m không t?n di?n tích nhà, d? dàng ??t trong xe ô tô ho?c v?n chuy?n b?ng xe máy.

??C ?I?M N?I B?T
 • Thi?t k? linh ho?t, ti?n l?i
– M?i b?c thang v?i ?? r?ng v?a ph?i giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng t??ng tác v?i thang.– Thang có th? g?p l?i sau khi s? d?ng, d? dàng v?n chuy?n ho?c c?t gi? mà không chi?m nhi?u di?n tích.
 • An toàn, ch?c ch?n
– S?n ph?m [color=#3096de]thang nhom
???c ch? t?o trên dây chuy?n hi?n ??i, ch?t li?u cao c?p, ??m b?o tiêu chu?n v? ?? an toàn l?n hi?u qu? s? d?ng.– ???c làm t? h?p kim nhôm ch?c ch?n, chi?c thang nhôm ch? A s? luôn mang ??n cho b?n c?m giác an toàn và tho?i mái nh?t khi s? d?ng.
THÔNG TIN K? THU?T
 • Th??ng hi?u:Hãng Khác
 • Mã s?n ph?m: A15
 • Công ngh? ??c
 • S?n xu?t t?i Vi?t Nam
 • Chi?u cao ch? A 1.5 m
 • Tr?ng l??ng 5.5 Kg
 • T?i tr?ng 120Kg
 • Ch?t li?u H?p kim nhôm
 • B?o hành 6 tháng
H??NG D?N S? D?NG THANG NHÔM CH? A AN TOÀN

Quy t?c an toàn chung c?a các lo?i thang c?ng ???c áp d?ng cho Thang ch? A ph? thông A15 1.5m. C? th? nh? sau:
 • Thang ph?i ???c s? d?ng ? trên m?t ph?ng và ch?c ch?n.
 • Không nên s? d?ng thang khi b?n ?ang ?eo g?ng tay có d?u m?, tr?n tr??t / ho?c giày dép không ?? an toàn
 • B?c thang, b? m?t sàn, ?i?m t?a thang…không nên ?? dính d?u m? vào.
 • Tuy?t ??i không ?? nhi?u ng??i làm vi?c trên m?t chi?c thang n?u thang ch? thi?t k? dành cho m?t ng??i.
 • Không bao gi? ???c nh?y ho?c tr??t xu?ng t? m?t cái thang.
 • Các ?ng thang ph?i ???c gi? s?ch. Các v?t b?n, keo trét, v?t s?n… c?n ph?i ???c chùi s?ch sau khi s? d?ng. Các b?c thang c?ng ph?i ???c chùi s?ch.
 • Không s? d?ng thang quá t?i tr?ng cho phép.

[size=5]H? th?ng ??i lý thang nhôm t?i Hà N?i

S? 58A Kim Mã, Ph??ng Kim Mã, Q.Ba ?ình, Hà N?i

Kiot 1 Nhà N? 23 khu ?ô th? Pháp Vân – T? Hi?p – Q. Hoàng Mai – HN

S? 19, ???ng Trung Yên 11C, K?T Trung Yên, C?u Gi?y, Hà N?i

H? th?ng ??i lý thang nhôm t?i ?à N?ng

46 ???ng Tr?n T?ng, Ph??ng Th?c Gián Q.Thanh Khê, TP ?à n?ng

H? th?ng ??i lý thang nhôm t?i Sài Gòn

430 ???ng C?ng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM

138/11 ???ng 20 D??ng Qu?ng Hàm, Ph??ng 5, Qu?n Gò V?p, TP.HCM

S? 84, ???ng s? 3, khu c? xá Chu V?n An, P.26, Q.Bình Th?nh, TP.HCM

[/size][/color]
thangchamnet
Player
 
Posts: 1
Joined: Mon Mar 19, 2018 11:02 am

Postby duhoc307 on Tue May 01, 2018 10:18 pm

sang s?a tivi lcd, plasma, LG, Samsung, Toshiba, Panasonic, Sony, Shaps, Tcl giá r? tphcm

Tivi LCD t? 42 inch tr? lên, khi có s? c? s? t?o s? b?t ti?n mang ra ngoài tu ch?nh, n?u s? d?ng d?ch v? s?a sang c?a các ??n v? ?i?n máy thì giá g?n nh? xác ??nh là 1/3 ??n ½ giá tr? ?ó. 04/2017 C?p T?c Vi?t cung c?p ph?c v? kh?c ph?c s? c? cho dòng tivi LCD kh? l?n ? TpHCM.

?i?n Máy Thiên Hoà chuyên ph?c v? t?n n?i cho qu? các s? c? công ngh?, trong ?ó LCD c?ng là m?t s?n ph?m kh?c ph?c hi?u qu? t?i nhà ho?c gi?i quy?t s? c? sau 03 ngày cho khách hàng. Chúng tôi nh?n sua tivi v?i tiêu chí: r? nh?t – nhanh nh?t và hài lòng nh?t! hy v?ng s? mang l?i s? ti?n ích s?ch cho khách hàng dùng ph?c v?.

thông tin M?I 2018: Trong nh?ng n?m v?a qua, vi?c bung m? tivi và thay th? linh ki?n h?ng t?i ch? khách hàng không hi?u qu? và gi?m chi phí b?ng vi?c biên nh?n nguyên TIVI LCD v? Công ty, nên 2018 C?p T?c Vi?t h??ng ??n biên nh?n và chuyên ch? v? Công ty s?a nh?m hi?u qu? h?n.

Lý do: h? h?t tivi LCD ??u ?ã có h?n dùng h?n 2 n?m nên nhi?u chip và linh ki?n ?ã xu?ng c?p gây ra s? c? 1 linh ki?n nào ?ó tr??c. Và m? và thay th? linh ki?n c?ng nh? sang s?a t?i ch? không ?? máy móc soát và th?i gian theo dõi nên kho?n sau 3 tháng hay b? l?i tr? l?i. Còn h? h?t tu?t tu?t tivi biên nh?n v? thì r?t ?n ??nh.

Vi?c biên nh?n s? do viên ch?c c?a Thiên Hoà s?p s?p và chuy?n v?n nên khách hàng không quá lo l?ng v? b?t ti?n ?ó.

T?ng h?p các l?i th??ng g?p ? TIVI LCD
L?i 1: Màn hình b? lem màu, tr?ng hình, lem gi?ng lang ben, bóng ma.

c?n do: H?ng board VGA (board card màn hình)

Giá s?a: 800.000?

Cách làm: Biên nh?n board v?, s?a trong ngày và l?p l?i cho khách

B?o hành 03 tháng

L?i 2: Không vào ?i?n, dùng ???c 01 lút t? t?t, ch?p t?t

c?n nguyên: H?ng board ngu?n

Giá s?a: 600.000?

Cách làm: N?u duyên c? ch? do t? ?i?n thì s?a t?i ch?, còn h? tr?ng ??n m?ch ngu?n thì biên nh?n v? s?a trong vòng 02 ngày l?p l?i cho khách

B?o hành: 03 tháng

L?i 3: ?èn l?p láy, không lên hình không có ti?ng

Nguyên nhân: Board ngu?n có th? tác ??ng h?ng board formater

Giá s?a: t? 1.000.000? ??n 1.800.000? tùy màn hình

Cách làm: biên nh?n tu ch?nh trong vòng 2 ngày l?p l?i cho khách

B?o hành: 03 tháng

L?i 4: Tivi có ti?ng không hi?n hình, n?u hi?n ?nh thì kho?n vài giây là t?t

c?n do: ?a s? h? ?èn led n?n, có tr??ng h?p do Board cao áp

Giá s?a: kho?n 1.200.000?

Cách làm: Ph?i biên nh?n ch? nguyên tivi v? Công ty

B?o hành: 01 tháng

L?i 5: M?t h?t các kênh ho?c m?t s? kênh

duyên c?: h?ng b? thu sóng

Giá thay: kho?n 500.000?

Cách làm: Thay b? thu sóng khác

B?o hành: 06 tháng

L?i 6: Không ?i?u khi?n b?ng remote ???c

c?n do: h?ng m?t h?ng ngo?i

Giá thay: 400.000?

Cách làm: Thay m?t h?ng ngo?i khác

B?o hành: 06 tháng

L?i 7: Màn hình b? bong, d?p l?p dán màn hình, ho?c góc nhìn h?p

nguyên do: Do th?i ti?t, b?o qu?n, ho?c dùng lâu n?m

Giá s?a: 1.000.000?

Cách làm: Ph?i biên nh?n v? Công ty kho?n 02 ngày

B?o hành: 03 tháng

L?i 8: Có hình không có ti?ng

duyên do: ?a s? h?ng loa

Giá thay: 400.000?/ loa

Cách làm: thay loa t?i ch?

B?o hành: 03 tháng.

S?a Tivi LCD giá r? uy tín. ??m b?o s? ch?p thu?n nh?t c?a quý khách - 028.2210.9656 – 091.290.7898

Image

D?ch v? hàng ??u kh?ng ??nh r? nh?t Sài Gòn c?a chúng tôi: s?a tivi, s?a máy gi?t, s?a máy l?nh, s?a t? l?nh, s?a lò viba, s?a máy n??c nóng...Ch? c?n alo: 028.2210.9656 – 091.290.7898 - http://baohanhdienmaythienhoa.com/sua-c ... tphcm.html - chúng tôi báo giá, có m?t tu ch?nh ngay, b?o ??m s? ?ng nh?t c?a quý khách.
duhoc307
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Jan 03, 2017 1:41 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron