Thang nhôm rút ch? A AI56 (5.6m) 26.2.2018

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thang nhôm rút ch? A AI56 (5.6m) 26.2.2018

Postby thangnhomtamphat on Mon Feb 26, 2018 4:05 pm

Image

Giá bán : [color=#ff0000]3,050,000?[/color]

Image
???c s?n xu?t theo dây chuy?n công ngh? Nh?t B?n hi?n ??i, Thang nhôm rút ch? A AI56 (5.6m) là 1 trong nh?ng lo?i thang nhôm ???c nhi?u ng??i tin dùng v?i ch?t l??ng ??m b?o, tính ti?n l?i và linh ho?t.

Image

CÔNG D?NG
 • Thang rút ???c ?ng d?ng trong nh?ng công vi?c gia ?ình nh? l?y nh?ng ?? v?t trên cao, s?n s?a nhà c?a,…
 • ???c ?ng d?ng nhi?u trong các ngành nh? vi?n thông, ?i?n l?c, có th? s? d?ng t?i các công ty.
Image
??C ?I?M N?I B?T
 • Thi?t k? linh ho?t, ti?n l?i
– Là m?t trong nh?ng dòng thang nhom linh ho?t d? dàng s? d?ng. Thang rút có thêm khóa g?p t? ??ng làm cho thang có thêm ch?c n?ng rút , du?i th?ng ho?c thang x?p thành ch? A.
– Thang nhôm có kh? n?ng rút g?n, ti?n cho vi?c di chuy?n hay c?t gi?.
– S?n ph?m không t?n di?n tích nhà, d? dàng ??t trong xe ô tô ho?c v?n chuy?n b?ng xe máy.
 • An toàn, ch?c ch?n
– Dòng thang nhôm không ch? linh ho?t mà còn ???c làm t? h?p kim nhôm không g?.– M?i b?c thang ???c c? ??nh ch?c ch?n, b?c thang r?ng giúp ng??i dùng leo lên xu?ng tho?i mái và an toàn.- ? m?i ??u chân thang ???c b?c m?t l?p ??m cao su cao c?p, không tr?n tr??t và tr?y x??t b? m?t ti?p xúc. T?i tr?ng t?i ?a c?a thang là 120kg d? dàng s? d?ng cho nhi?u m?c ?ích khác nhau.
H??NG D?N S? D?NG THANG NHÔM CH? A AN TOÀN

Quy t?c an toàn chung c?a các lo?i thang c?ng ???c áp d?ng cho Thang nhôm rút ch? A AI56 (5.6m). C? th? nh? sau:
 • Thang ph?i ???c s? d?ng ? trên m?t ph?ng và ch?c ch?n.
 • Không nên s? d?ng thang khi b?n ?ang ?eo g?ng tay có d?u m?, tr?n tr??t / ho?c giày dép không ?? an toàn
 • B?c thang, b? m?t sàn, ?i?m t?a thang…không nên ?? dính d?u m? vào.
 • Tuy?t ??i không ?? nhi?u ng??i làm vi?c trên m?t chi?c thang n?u thang ch? thi?t k? dành cho m?t ng??i.
 • Không bao gi? ???c nh?y ho?c tr??t xu?ng t? m?t cái thang.
 • Các ?ng thang ph?i ???c gi? s?ch. Các v?t b?n, keo trét, v?t s?n… c?n ph?i ???c chùi s?ch sau khi s? d?ng. Các b?c thang c?ng ph?i ???c chùi s?ch.
 • Không s? d?ng thang quá t?i tr?ng cho phép.
H? th?ng ??i lý Hà N?i

T?ng 1, s? 104 Thái Th?nh, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, HN

Kiot 1 Nhà N? 23 khu ?ô th? Pháp Vân – T? Hi?p – Q. Hoàng Mai – HN

S? 19, ???ng Trung Yên 11C, K?T Trung Yên, C?u Gi?y, Hà N?i

H? th?ng ??i lý ?à N?ng

46 ???ng Tr?n T?ng, Ph??ng Th?c Gián Q.Thanh Khê, TP ?à n?ng

H? th?ng ??i lý Sài Gòn

430 ???ng C?ng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM

138/11 ???ng 20 D??ng Qu?ng Hàm, Ph??ng 5, Qu?n Gò V?p, TP.HCM

S? 84, ???ng s? 3, khu c? xá Chu V?n An, P.26, Q.Bình Th?nh, TP.HCM
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 40
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby bdsvietnam24h on Tue Feb 27, 2018 11:19 am

[size=4]
[size=4]Ch??ng trình bán hàng ??c bi?t:
- H? tr? vay v?n 80%, lãi su?t 0% ??n khi bàn giao nhà.
- Ân h?n n? g?c 12 tháng.
- Mi?n phí 1 n?m v?n hành qu?n lý tòa nhà b?i ??n v? qu?n lý uy tín PMC.

[size=4]Website: [size=3]DuAnVip.com.vn/san-pham/Chung-Cu-6th-Element-Bac-Ha or[/size] BDSGiaGoc.vn/du-an/chung-cu-Element-Tay-Ho[/size]
[/size][/size]
[size=4]+++ [size=3]Giá [size=4][size=4][size=4][size=4][size=4][size=4]6th element[/size][/size][/size][/size][/size] ch? t? 2.2 t?/c?n/ full n?i th?t + VAT [/size][/size][/size]
-----------------------------------------------------------------[size=4][size=4]chung c? 6th element[/size] bàn giao FULL n?i th?t c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng nh?: Khóa Hafele 3 ch?c n?ng, c?a kính 3 l?p Euro Window, t? b?p, t? qu?n áo, sàn g? (nh?p kh?u b?i ?ông D??ng), thi?t b? v? sinh Kohler & Grohe (Nh?p kh?u Thái Lan và ??c), Ph? ki?n b?p (Italia), ?i?u hòa 2 chi?u nóng lanh, thang máy Mitsubishi.
-----------------------------------------------------------------[/size]

- N?m trong qu?n th? Khu ?ô th? M?i Tây H? Tây. [color=#1d2129]chung c? 6th element
ch?ng nh?ng là trung tâm hành chính m?i c?a Th? ?ô Hà N?i mà còn là ??t vàng v??ng khí th?ng long, ng? hành phong thu?. Phong Thu? v? trí ??t c?c ??p.
[size=4]- Bên c?nh ?ó, s? v??t tr?i c?a h? t?ng tiên ti?n, sát ???ng Nguy?n V?n Huyên kéo dài cùng h? th?ng ???ng s?t nhà ga s? 02 hi?n ??i s? càng nâng t?m h?ng th?nh cho các ch? nhân danh giá chung c? 6th Tây H?.

- M?i c?n h? [size=4][size=4]d? án 6th element Tây H?[/size] v?i 55 ti?n ích khép kín bao g?m: B? b?i vô c?c, phòng ??c sách, h?m r??u Sky Bar, tr??ng m?m non, v??n d?o b? s? mang ??n ngu?n sinh khí phú nh? ?ông H?i, phúc t?a Thiên S?n cho các ch? nhân kh?i ??u t?t lành nh?t. [/size]
+ Liên k?t vùng ti?n l?i: Khu ?ô th? Ciputra, K?T Ngo?i Giao ?oàn, K?T Tây H? Tây...
+ Ti?p giáp 2 tr?c ???ng chính: Nguy?n V?n Huyên kéo dài và ???ng 40m.
+ V?i T?p ?oàn B?c Hà, ?ã có hàng lo?t các d? án l?n (???ng Lê V?n L??ng kéo dài) ?ã ?i vào ho?t ??ng r?t thành công: HH2, C14, C37.
+ Thi?t k? c?n h? thông minh và linh ho?t:
* C?n 1 PN (DT: 59.8m2): thích h?p v?i gia ?ình tr?.
* C?n 2 PN (DT: 82-87m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 2 th? h?.
* C?n 3 PN (DT: 109m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 3 th? h?.
+ Ti?m n?ng t?ng giá và cho thuê là kh? thi:
* Là n?i t?p trung nhi?u ??i s? quán, 5 s? và 8 b?.
* H? t?ng t?t c? khu v?c ?ang ???c hoàn thi?n: Khu ?ô th? Ciputra, Khu ?ô th? Ngo?i Giao ?oàn, StarLake... [/size][/color][size=4]- d? án 6th element Tây H? là m?nh ??t ???c s?n ?ón b?i l? g?n khu dân sinh lâu ??i, có các tr??ng ti?u h?c, THPT n?i ti?ng, ch? truy?n th?ng, công viên, b?nh vi?n...
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]d? án Vinhomes star city[/b] - Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 22
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Postby MarketingOnline on Tue Feb 27, 2018 12:20 pm

[size=4]
[size=4]Ch??ng trình bán hàng ??c bi?t:
- H? tr? vay v?n 80%, lãi su?t 0% ??n khi bàn giao nhà.
- Ân h?n n? g?c 12 tháng.
- Mi?n phí 1 n?m v?n hành qu?n lý tòa nhà b?i ??n v? qu?n lý uy tín PMC.

[size=4]Website: [size=3]DuAnVip.com.vn/san-pham/Chung-Cu-6th-Element-Bac-Ha or[/size] BDSGiaGoc.vn/du-an/chung-cu-Element-Tay-Ho[/size]
[/size][/size]
[size=4]+++ [size=3]Giá [size=4][size=4][size=4][size=4][size=4][size=4]6th element[/size][/size][/size][/size][/size] ch? t? 2.2 t?/c?n/ full n?i th?t + VAT [/size][/size][/size]
-----------------------------------------------------------------[size=4][size=4]chung c? 6th element[/size] bàn giao FULL n?i th?t c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng nh?: Khóa Hafele 3 ch?c n?ng, c?a kính 3 l?p Euro Window, t? b?p, t? qu?n áo, sàn g? (nh?p kh?u b?i ?ông D??ng), thi?t b? v? sinh Kohler & Grohe (Nh?p kh?u Thái Lan và ??c), Ph? ki?n b?p (Italia), ?i?u hòa 2 chi?u nóng lanh, thang máy Mitsubishi.
-----------------------------------------------------------------[/size]

- N?m trong qu?n th? Khu ?ô th? M?i Tây H? Tây. [color=#1d2129]d? án 6th element Tây H?
ch?ng nh?ng là trung tâm hành chính m?i c?a Th? ?ô Hà N?i mà còn là ??t vàng v??ng khí th?ng long, ng? hành phong thu?. Phong Thu? v? trí ??t c?c ??p.
[size=4]- Bên c?nh ?ó, s? v??t tr?i c?a h? t?ng tiên ti?n, sát ???ng Nguy?n V?n Huyên kéo dài cùng h? th?ng ???ng s?t nhà ga s? 02 hi?n ??i s? càng nâng t?m h?ng th?nh cho các ch? nhân danh giá d? án 6th element Tây H?.

- M?i c?n h? [size=4][size=4]d? án 6th element Tây H?[/size] v?i 55 ti?n ích khép kín bao g?m: B? b?i vô c?c, phòng ??c sách, h?m r??u Sky Bar, tr??ng m?m non, v??n d?o b? s? mang ??n ngu?n sinh khí phú nh? ?ông H?i, phúc t?a Thiên S?n cho các ch? nhân kh?i ??u t?t lành nh?t. [/size]
+ Liên k?t vùng ti?n l?i: K?T Ciputra, Khu ?ô th? Ngo?i Giao ?oàn, K?T Tây H? Tây...
+ Ti?p giáp 2 tr?c ???ng chính: Nguy?n V?n Huyên kéo dài và ???ng 40m.
+ V?i T?p ?oàn B?c Hà, ?ã có hàng lo?t các d? án l?n (???ng Lê V?n L??ng kéo dài) ?ã ?i vào ho?t ??ng r?t thành công: HH2, C14, C37.
+ Thi?t k? c?n h? thông minh và linh ho?t:
* C?n 1 PN (DT: 59.8m2): Phù h?p v?i gia ?ình tr?.
* C?n 2 PN (DT: 82-87m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 2 th? h?.
* C?n 3 PN (DT: 109m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 3 th? h?.
+ Ti?m n?ng t?ng giá và cho thuê là kh? thi:
* Là n?i t?p trung nhi?u ??i s? quán, 5 s? và 8 b?.
* H? t?ng t?t c? khu v?c ?ang ???c hoàn thi?n: K?T Ciputra, K?T Ngo?i Giao ?oàn, StarLake... [/size][/color][size=4]- 6th element là m?nh ??t ???c s?n ?ón b?i l? g?n khu dân sinh lâu ??i, có các tr??ng ti?u h?c, THPT n?i ti?ng, ch? truy?n th?ng, công viên, b?nh vi?n...
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby vietsun004 on Tue Feb 27, 2018 12:29 pm

Ch??ng trình bán hàng ??c bi?t:
- H? tr? vay v?n 80%, lãi su?t 0% ??n khi bàn giao nhà.
- Ân h?n n? g?c 12 tháng.
- Mi?n phí 1 n?m v?n hành qu?n lý tòa nhà b?i ??n v? qu?n lý uy tín PMC.
V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4]6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.
M?i c?n h? [size=4][size=4][size=4][size=4][size=4]chung c? 6th Tây H?[/size][/size][/size][/size][/size] v?i 55 ti?n ích khép kín bao g?m: B? b?i vô c?c, phòng ??c sách, h?m r??u Sky Bar, tr??ng m?m non, v??n d?o b? s? mang ??n ngu?n sinh khí phú nh? ?ông H?i, phúc t?a Thiên S?n cho các ch? nhân kh?i ??u t?t lành nh?t.
[size=4]chung c? 6th element[/size] bàn giao FULL n?i th?t c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng nh?: Khóa Hafele 3 ch?c n?ng, c?a kính 3 l?p Euro Window, t? b?p, t? qu?n áo, sàn g? (nh?p kh?u b?i ?ông D??ng), thi?t b? v? sinh Kohler & Grohe (Nh?p kh?u Thái Lan và ??c), Ph? ki?n b?p (Italia), ?i?u hòa 2 chi?u nóng lanh, thang máy Mitsubishi.
+ Liên k?t vùng thu?n ti?n: Khu ?ô th? Ciputra, K?T Ngo?i Giao ?oàn, Khu ?ô th? Tây H? Tây...
+ Ti?p giáp 2 tr?c ???ng chính: Nguy?n V?n Huyên kéo dài và ???ng 40m.
+ V?i T?p ?oàn B?c Hà, ?ã có hàng lo?t các d? án l?n (???ng Lê V?n L??ng kéo dài) ?ã ?i vào ho?t ??ng r?t thành công: HH2, C14, C37.
+ Thi?t k? c?n h? thông minh và linh ho?t:
* C?n 1 PN (DT: 59.8m2): thích h?p v?i gia ?ình tr?.
* C?n 2 PN (DT: 82-87m2): thích h?p v?i gia ?ình có 2 th? h?.
* C?n 3 PN (DT: 109m2): thích h?p v?i gia ?ình có 3 th? h?.
+ Ti?m n?ng t?ng giá và cho thuê là kh? thi:
* Là n?i t?p trung nhi?u ??i s? quán, 5 s? và 8 b?.
* H? t?ng toàn b? khu v?c ?ang ???c hoàn thi?n: Khu ?ô th? Ciputra, K?T Ngo?i Giao ?oàn, StarLake...
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
vietsun004
Player
 
Posts: 27
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby lamngo33132 on Tue Feb 27, 2018 12:46 pm

Ch??ng trình bán hàng ??c bi?t:
- H? tr? vay v?n 80%, lãi su?t 0% ??n khi bàn giao nhà.
- Ân h?n n? g?c 12 tháng.
- Mi?n phí 1 n?m v?n hành qu?n lý tòa nhà b?i ??n v? qu?n lý uy tín PMC.
V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4]chung c? 6th element[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.
M?i c?n h? [size=4][size=4][size=4][size=4][size=4]6th element Tây H?[/size][/size][/size][/size][/size] v?i 55 ti?n ích khép kín bao g?m: B? b?i vô c?c, phòng ??c sách, h?m r??u Sky Bar, tr??ng m?m non, v??n d?o b? s? mang ??n ngu?n sinh khí phú nh? ?ông H?i, phúc t?a Thiên S?n cho các ch? nhân kh?i ??u t?t lành nh?t.
[size=4]6th element[/size] bàn giao FULL n?i th?t c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng nh?: Khóa Hafele 3 ch?c n?ng, c?a kính 3 l?p Euro Window, t? b?p, t? qu?n áo, sàn g? (nh?p kh?u b?i ?ông D??ng), thi?t b? v? sinh Kohler & Grohe (Nh?p kh?u Thái Lan và ??c), Ph? ki?n b?p (Italia), ?i?u hòa 2 chi?u nóng lanh, thang máy Mitsubishi.
+ Liên k?t vùng ti?n l?i: K?T Ciputra, K?T Ngo?i Giao ?oàn, K?T Tây H? Tây...
+ Ti?p giáp 2 tr?c ???ng chính: Nguy?n V?n Huyên kéo dài và ???ng 40m.
+ V?i T?p ?oàn B?c Hà, ?ã có hàng lo?t các d? án l?n (???ng Lê V?n L??ng kéo dài) ?ã ?i vào ho?t ??ng r?t thành công: HH2, C14, C37.
+ Thi?t k? c?n h? thông minh và linh ho?t:
* C?n 1 PN (DT: 59.8m2): thích h?p v?i gia ?ình tr?.
* C?n 2 PN (DT: 82-87m2): thích h?p v?i gia ?ình có 2 th? h?.
* C?n 3 PN (DT: 109m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 3 th? h?.
+ Ti?m n?ng t?ng giá và cho thuê là kh? thi:
* Là n?i t?p trung nhi?u ??i s? quán, 5 s? và 8 b?.
* H? t?ng t?t c? khu v?c ?ang ???c hoàn thi?n: Khu ?ô th? Ciputra, K?T Ngo?i Giao ?oàn, StarLake...
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lamngo33132
Player
 
Posts: 23
Joined: Sat Jan 20, 2018 10:28 pm

Postby vuongngho33016 on Tue Feb 27, 2018 1:16 pm

Ch??ng trình bán hàng ??c bi?t:
- H? tr? vay v?n 80%, lãi su?t 0% ??n khi bàn giao nhà.
- Ân h?n n? g?c 12 tháng.
- Mi?n phí 1 n?m v?n hành qu?n lý tòa nhà b?i ??n v? qu?n lý uy tín PMC.
V?i giá bán ch? t? 34 tri?u/m2 (?ã g?m VAT và full n?i th?t cao c?p), [size=4][size=4][size=4]chung c? 6th[/size][/size][/size] ?ang tr? thành d? án hot nh?t th? tr??ng ??u n?m 2018 t?i khu v?c Tây H? Tây b?i c? h?i an c? và ??u t? sinh l?i b?n v?ng, mang l?i ni?m h?nh phúc tr?n v?n cho b?t kì ai s? h?u và t?n h??ng.
M?i c?n h? [size=4][size=4][size=4][size=4][size=4]6th element[/size][/size][/size][/size][/size] v?i 55 ti?n ích khép kín bao g?m: B? b?i vô c?c, phòng ??c sách, h?m r??u Sky Bar, tr??ng m?m non, v??n d?o b? s? mang ??n ngu?n sinh khí phú nh? ?ông H?i, phúc t?a Thiên S?n cho các ch? nhân kh?i ??u t?t lành nh?t.
[size=4]D? án 6th element[/size] bàn giao FULL n?i th?t c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng nh?: Khóa Hafele 3 ch?c n?ng, c?a kính 3 l?p Euro Window, t? b?p, t? qu?n áo, sàn g? (nh?p kh?u b?i ?ông D??ng), thi?t b? v? sinh Kohler & Grohe (Nh?p kh?u Thái Lan và ??c), Ph? ki?n b?p (Italia), ?i?u hòa 2 chi?u nóng lanh, thang máy Mitsubishi.
+ Liên k?t vùng thu?n ti?n: Khu ?ô th? Ciputra, Khu ?ô th? Ngo?i Giao ?oàn, K?T Tây H? Tây...
+ Ti?p giáp 2 tr?c ???ng chính: Nguy?n V?n Huyên kéo dài và ???ng 40m.
+ V?i T?p ?oàn B?c Hà, ?ã có hàng lo?t các d? án l?n (???ng Lê V?n L??ng kéo dài) ?ã ?i vào ho?t ??ng r?t thành công: HH2, C14, C37.
+ Thi?t k? c?n h? thông minh và linh ho?t:
* C?n 1 PN (DT: 59.8m2): Phù h?p v?i gia ?ình tr?.
* C?n 2 PN (DT: 82-87m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 2 th? h?.
* C?n 3 PN (DT: 109m2): Phù h?p v?i gia ?ình có 3 th? h?.
+ Ti?m n?ng t?ng giá và cho thuê là kh? thi:
* Là n?i t?p trung nhi?u ??i s? quán, 5 s? và 8 b?.
* H? t?ng toàn b? khu v?c ?ang ???c hoàn thi?n: Khu ?ô th? Ciputra, Khu ?ô th? Ngo?i Giao ?oàn, StarLake...
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
vuongngho33016
Player
 
Posts: 26
Joined: Sat Feb 17, 2018 8:06 pm

Postby seotoppewdie on Tue Feb 27, 2018 6:30 pm

Liên quân mobile solo Pewdiepie VN v?i cao th? ?

??ng ký kênh mi?n phí http://goo.gl/FJsCni

Tr?n solo liên quân mobile g?i là thua trong th? th?ng hi?n nay. Clip liên quân th? hi?n ??ng c?p có hai mà không có m?t. Liên quân mobile solo ??ng c?p

https://www.youtube.com/watch?v=1UrLRV6H2Gw
[url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']PewDiePie[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']HolaSoyGerman[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']e[b]lrubiusOMG[/url][/b]
seotoppewdie
Player
 
Posts: 7
Joined: Thu Feb 22, 2018 5:24 pm

Postby seotoppewdie on Tue Feb 27, 2018 9:45 pm

Liên quân mobile solo Pewdiepie VN v?i cao th? ?

??ng ký kênh mi?n phí http://goo.gl/FJsCni

Tr?n solo liên quân mobile g?i là thua trong th? th?ng hi?n nay. Clip liên quân th? hi?n ??ng c?p có hai mà không có m?t. Liên quân mobile solo ??ng c?p

https://www.youtube.com/watch?v=1UrLRV6H2Gw
[url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']PewDiePie[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']HolaSoyGerman[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']e[b]lrubiusOMG[/url][/b]
seotoppewdie
Player
 
Posts: 7
Joined: Thu Feb 22, 2018 5:24 pm

Postby seotoppewdie on Tue Feb 27, 2018 11:12 pm

Anh B?c ??n ??n C?m ?n các em ?ã xem video c?a anh nha. Các em xem th?y hay thì like video c?a anh nhé
??ng quên ??NG KÝ kênh Anh B?c ??n ??n ?? có nh?ng Video m?i nh?t nhé

https://www.youtube.com/watch?v=tpNd1unxv1c
[url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']PewDiePie[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']HolaSoyGerman[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']e[b]lrubiusOMG[/url][/b]
seotoppewdie
Player
 
Posts: 7
Joined: Thu Feb 22, 2018 5:24 pm

Postby seotoppewdie on Thu Mar 01, 2018 1:44 am

T?ng H?p Các Cu?c Phiêu L?u C?a Doraemon - Ho?t Hình Thi?u Nhi Doraemon Superclip
??ng ký kênh mi?n phí
https://www.youtube.com/channel/UCbsdFD ... irmation=1

https://www.youtube.com/watch?v=31ytKVFPWFU
[url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']PewDiePie[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']HolaSoyGerman[/url] - [url='https://www.youtube.com/channel/UC9FOwRmzrOKaD0qadfRwTNg']e[b]lrubiusOMG[/url][/b]
seotoppewdie
Player
 
Posts: 7
Joined: Thu Feb 22, 2018 5:24 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron