Chuyên s?a ch?a Tivi Led, LCD t?i nhà nhanh chóng bh 10 n?m

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby lamngo33132 on Fri Jul 06, 2018 3:52 pm

H?i t? tinh hoa c?a chu?n s?ng m?i hi?n ??i, d? án vinhomes thanh hoá là ch?n an c? ??ng c?p c?a c?ng ??ng th??ng l?u Thanh Hóa, n?i an c? c?a nh?ng con ng??i ??u tiên ???c tr?i nghi?m phong cách s?ng ?u vi?t và v?n minh chu?n Vinhomes:
- S?ng x?ng t?m t?i v? trí toàn m?.
- S?ng sang gi?a tinh hoa ki?n trúc Châu Âu.
- S?ng sinh thái ??y ?? trong t?m tay.
- S?ng t?i d? án vinhomes thanh hoá[/size][/color], s?ng gi?a c?ng ??ng v?n minh, th??ng l?u, ??ng c?p.
* Thông tin d? án:
- Ch? ??u t?: Vinhomes - Vingroup (th??ng hi?u B?S ??t giá nh?t Vi?t Nam).
- Tên chính th?c: Vinhomes Star City Thanh Hóa
- Phong cách thi?t k?: Phong cách Châu Âu sang tr?ng, ??ng c?p ??u tiên t?i Thanh Hoá.
- T?ng di?n tích d? án: 118,5 ha.
- Lo?i hình s?n ph?m:

+ Bi?t th? ??n l?p.
+ Bi?t th? song l?p.
+ Nhà li?n k?: 87.5m: 4.5- 5 t?; LK112m: 5.2- 5.3 t?; LK122m: 5.5- 5.9 t?.
+ Nhà v??n.
+ Shophouse: SH87.5m: 5.132 - 5189 t?; SH112m: 5.9 - 6.1 t?; SH122m: 7.6 - 8 t?.
- Hình th?c xây d?ng: 3.5 - 5.5 t?ng. Xây thô và hoàn thi?n m?t ngoài.
Chia làm 5 phân khu chính. M?u ??n, Hoa H?ng, Phong Lan, Nguy?t Qu?, H??ng D??ng mang 4 phong cách ki?n trúc ??ng c?p: Hy L?p, Pháp, Ý, Monaco.
* m? bán ??t ??u ti?u khu Hoa H?ng.
+ V? trí:


T?a l?c trên m?nh ??t ??c ??a "nh?t c?n th?, nh? c?n giang, tam c?n l?" v?i 3 m?t ti?p giáp ??i l? Lê L?i, Hùng V??ng, Nam Sông Mã, c?n k? núi Hàm R?ng và sông Mã L?ch s?.

Ti?u khu Hoa H?ng g?n nh?t v?i m?t ???ng l?n và khu trung tâm hành chính, các s? giáo d?c, xã h?i ???c thành ph? ??u t? phát tri?n.
C? c?u s?n ph?m: 276 c?n bao g?m: Bi?t th? ??n l?p: 386m2 - 455m2. Bi?t th? Song l?p: 198m2. Li?n k?: 87.5m2 - 122,5m32 - 160m2 - 180m2. Nhà ph? shophouse: 175m2.
+ Phong cách ki?n trúc ??c bi?t sang tr?ng v?i ki?n trúc Pháp kinh ?i?n, hình kh?i ch?c kh?e, h? mái mansard ??c tr?ng và nh?ng chi ti?t trang trí ??t giá.
+ Ti?n ích: Khu th? thao ngoài tr?i, b? b?i mái kính, sân ch?i tr? em, sân th? thao, giàn hoa và ???ng d?o, ti?u c?nh n??c, v??n ?iêu kh?c....

Ngay khu trung tâm hành chính m?i c?a TP. Thanh Hóa ?ang xây d?ng.
- ??i di?n v?i Big C Thanh Hóa. N?m ? ngã t? Nguy?n Hoàng và ??i l? Hùng V??ng, thu?c ?ông H?i, P. ?ông H??ng, TP. Thanh Hóa.
- N?m song song v?i ??i l? Nam Sông Mã.
- Phía B?c giáp kênh B?n Th?y.
- Phía Tây giáp ??i L? Hùng V??ng.
- Phía ?ông Nam giáp ??i l? Nguy?n Hoàng.
vinhomes star city g?m 2 lo?i hình phát tri?n v?i các phân khu riêng bi?t:
- Khu Cao T?ng: G?m 2 tòa Vincity và 6 tòa Tái ??nh c? cao 7 t?ng.
- Khu th?p t?ng: Bao g?m li?n k? - shophouse - ??n l?p - song l?p - Bi?t th? - nhà v??n. - Chi?u cao 3,5 - 4 t?ng kinh doanh và ?? ?.
Ti?n ích vinhomes star city.
- Phòng khám ?a khoa khách s?n theo tiêu chu?n Châu Âu - Vinmec.
- Có tr??ng h?c liên c?p Vinschool trong n?i khu: M?m non, c?p 1, c?p 2.
- Hàng lo?t các ti?n ích trong d? án TTTM Vincom, Clubhouse tiêu chu?n 5*, khu vui ch?i gi?i trí ?a ch?c n?ng, các khu t?p th? d?c, ti?u c?nh, ?ài phun n??c ánh sáng, khu th? thao ngoài tr?i, nhà ?ánh golf, sân golf mini, BBQ...
vinhomes thanh hoá x?ng t?m ??ng c?p c?a nh?ng c? dân tinh hoa, cu?c s?ng an toàn, ???c ??m b?o an ninh t? h? th?ng Vincom Security v?i 4 l?p an ninh, ??m b?o an toàn tuy?t ??i.
- ???c k?t n?i c?ng ??ng th??ng l?u thông qua các ho?t ??ng v?n hóa ??ng c?p.
- Khu hành chính qu?c gia m?i c?a Tp. Thanh Hóa s? chuy?n t? h?i v? d? án.
- Pháp lý: S? ?? lâu dài.
- ---------------------------------------------
* Ch?c ch?n khi s?ng t?i d? án vinhomes thanh hoá, b?n s? hoàn toàn hài lòng và b?t ng? v?i không gian s?ng t?i ?ây, ti?n nghi v?n minh l?i vô cùng ??m ?à tình ng??i.
* Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? tham kh?o thêm v? vinhomes star city thanh hoá ch?t l??ng, ?? có nh?ng l?a ch?n t?t nh?t cho cu?c s?ng c?a b?n và gia ?ình.


*** Chính sách ?u ?ãi:
- H? tr? 65% giá tr? nhà ? (có VAT) v?i m?c lãi su?t 0% trong 18 tháng.
- Nh?n nhà ch? t? 1,5 t? v?n t? có.
- V?i khách hàng không vay ngân hàng:
* H??ng chi?t kh?u 3% giá bán nhà ? (ch?a g?m VAT).
* Khách hàng thanh toán tr??c h?n t?ng ??t, h??ng chi?t kh?u 8%/n?m trên s? ti?n thanh toán và s? ngày thanh toán tr??c h?n.
* Chi?t kh?u 9,5%-12%/n?m v?i khách hàng thanh toán 100% giá tr? nhà ?.

d? án vinhomes thanh hoá bao g?m các phân khu Bi?t th? thi?t k? Tân c? ?i?n sang tr?ng, ??t trong t?ng th? d? án mang ??m màu s?c Châu Âu hài hòa, tinh t?. Cùng v?i h? th?ng ti?n ích ??ng c?p, h? t?ng ??ng b? và khu h? ?i?m nh?n, d? án vinhomes star city h?a h?n s? tr? thành ?i?m nh?n và bi?u t??ng t? hào m?i c?a thành ph? Thanh Hóa ?ang phát tri?n.

* Ti?u khu Hoa H?ng là ti?u khu ? g?n nh?t v?i m?t ???ng l?n và trung tâm hành chính, các c? s? giáo d?c xã h?i ???c thành ph? ??u t? phát ti?n.
T?i ti?u khu Hoa H?ng t??ng lai s? là dãy ph? mua s?m v?i các nhà ph? th??ng m?i Shophouse th?i th??ng, s?m u?t và ???ng ??i l? Châu Âu ?n t??ng - h?a h?n là ?i?m ??n m?i trong t??ng lai.
L?y c?m h?ng t? ki?n trúc Pháp kinh ?i?n, nh?ng c?n Bi?t th? t?i ti?u khu Hoa H?ng ??c bi?t sang tr?ng v?i hình kh?i ch?c kh?e, h? mái Mansard ??c tr?ng và nh?ng chi ti?t trang hoàng ??t giá.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lamngo33132
Player
 
Posts: 23
Joined: Sat Jan 20, 2018 10:28 pm

Postby vietsun004 on Thu Jul 12, 2018 6:24 am

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city còn ?áng m? ??c h?n th?.
? vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? th? ga mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]Vinhomes star city thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]

[size=4]S?ng t?i vinhomes star city, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]d? án vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
vietsun004
Player
 
Posts: 27
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby hoangbds.dxmb11 on Wed Jul 18, 2018 6:33 pm

Trong th?i gian g?n ?ây, d? án vinhomes star city[/size][/color] dành ???c nhi?u s? chú ý trong gi?i b?t ??ng s?n. Có th? nói ch?a bao gi? th? tr??ng B?S l?i tr? nên sôi ??ng b?i m?t d? án ngh? d??ng sang tr?ng v?i khu nhà ?, khu gi?i trí… d? án vinhomes star city có nh?ng gì mà l?i lôi cu?n ???c nhi?u khách hàng và ch? ??u t? nh? th?? Bài vi?t b?a nay s? giúp b?n tìm hi?u v? 3 lý do khi?n b?n không th? không b? thu hútlôi cu?n b?i vinhomes star city.
1. vinhomes thanh hoá v?i thi?t k? ?n t??ng
T?i vinhomes star city thanh hoá có nh?ng gì? Câu tr? l?i dành cho b?n chính là t?i ?ây có ??y ?? các lo?i hình khác nhau nh? bi?t th?, khu li?n k?,.. ??c bi?t ?áng chú ý ?ó chính là shophouse v?i các nhà cao t?ng, các chung c? ???ng ??i, cao c?p và trong mai sau c?ng là n?i an c? lí t??ng c?a nhi?u gia ?ình. Các c?n chung c? t?i vinhomes thanh hoá có di?n tích ?a d?ng v?i thi?t k? t? 1 – 4 phòng ng? b?o ??m ?áp ?ng t?t c? nhu c?u sinh ho?t c?a gia ?ình. Ng??i thân, gia ?ình tr?, gia ?ình ?ông con,.. ??u s? hoàn toàn ?ng ý v?i m?t n?i an c? ??ng c?p. Khu ban công r?ng rãi, thoáng mát s? là m?t góc ?? b?n th? giãn, gi?i t?a nh?ng c?n th?ng trong cu?c s?ng.

2. Ti?n ích v??t tr?i t? d? án vinhomes thanh hoá
Ngoài thi?t k? ?n t??ng, vinhomes thanh hoá mang ??n nh?ng ti?n ích v??t tr?i ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. N?i ?ây có c?m tr??ng liên c?p M?m non , c?p 1, c?p 2,... Không nh?ng th?, d? án vinhomes star city còn có các trung tâm gi?i trí, th? thao nh? sân tenis, bóng r?, sân ch?i tr? em, outdoor gym,.. B? b?i nhà kính 800m2, 3 m?t kính, 1 m?t thác n??c s? là ?i?m ??n khá thú v? cho c? gia ?ình khi mu?n th? giãn. Khuôn viên vinhomes star city có nhi?u cây xanh c?nh ??p v?i h? l?n, qu?ng tr??ng ánh sáng, ???ng d?o, dàn hoa,… h?t s?c t? nhiên và tho?i mái.

3. V? trí vàng c?a bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá
Thanh Hóa có c?a ngõ phía B?c là th? xã B?m S?n v?i c?m công nghi?p t? t?p các nhà máy l?n c?a t? qu?c. Phía Nam là th? tr?n Nghi S?n n?i ti?ng v?i c?m công nghi?p c?ng n??c sâu, phía ?ông là bi?n S?m S?n – ??a ?i?m du l?ch ?ang không ng?ng thu hút ??u t? m?nh m?, còn phía Tây Thanh Hóa là khu v?c tr?ng tr?t và nhà máy ch? bi?n cây công nghi?p. bi?t th? li?n k? vinhomes star city n?m t?i v? trí ??c ??a trong trung tâm thành ph? Thanh Hóa có 4 m?t n?m trên 4 con ph?. Thi?t k? so le, giúp 100% c?n phòng trong d? án ??u có ít nh?t 1 m?t h??ng bi?n mà không ph?i b?t kì d? án b?t ??ng s?n nào c?ng có ???c.
V?i hàng lo?t l?i th? k? trên ?t h?n ai c?ng mu?n s?ng trong m?t thiên ?àng nh? bi?t th? li?n k? vinhomes star city. Và d? án s? không ch? d?ng l?i cho vi?c ph?c v? cho dân c? ??a ph??ng mà s? ti?n xa h?n tr? thành m?t b?n s?c riêng, bi?n khu ph? nh? thành m?t tr?ng ?i?m c?a thành ph? phát tri?n. Là m?t nhà ??u t? có t?m nhìn r?ng, là m?t cá nhân mu?n nh?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t hãy tìm ??n vinhomes star city thanh hoá ngay thôi nào.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city[/size]
hoangbds.dxmb11
Player
 
Posts: 15
Joined: Tue Mar 06, 2018 10:29 pm

Postby hoangbds.dxmb13 on Thu Jul 19, 2018 8:33 pm

[size=4][size=4]Vinhomes thanh hoá[/size] 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH5 co? gia? 5,0 ty?
bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH22 gia? chi? co? 4,5 ty?
Ca? hai ?ê?u la? nha? M??T PHÔ?, ?ê?u có th? kinh doanh buôn ba?n giô?ng nhau.
Vê? thiê?t kê?: ca? hai ?ê?u xây sa?t he? ????ng, không co? sân tr???c nha?, không co? t???ng ra?o hai bên, không co? cô?ng s??t phi?a tr???c nha?. Nên viê?c kinh doanh không bi? ca?n tr??.
Vê? vi? tri?: da?y HH22 co? l??i thê? kinh doanh buôn ba?n l??n h?n la? da?y HH5,
- da?y HH22 n??m trong khu v??c ?ông dân c? h?n, nên viê?c buôn bán se? co? nhiê?u kha?ch va? ba?n ???t ha?ng h?n
- da?y HH22 gâ?n tr???ng ho?c h?n, giu?p con ba?n se? t?? ?i ho?c ma? không mâ?t th?i gian pha?i ??a ?o?n
- da?y HH22 gâ?n TTTM va? cu?m công tri?nh hô?n h??p h?n, giu?p viê?c vui ch?i gia?i tri? va? mua s??m dê? da?ng thuâ?n tiê?n.
- da?y HH22 gâ?n TT Ha?nh chi?nh cu?a TP h?n, ?i bô? cu?ng x?? ly? ????c công viê?c
Vê? giao thông ?i la?i: ro? ra?ng la? da?y HH22 ?i la?i thuâ?n tiê?n h?n va? gâ?n Trung tâm h?n
Vê? tiêu chuâ?n ba?n giao: ca? hai ?ê?u ????c C?T xây d??ng hoa?n thiê?n m??t ngoa?i ?e?p ?ô?ng bô? va? ba?n giao thô bên trong ?ê? Kha?ch ha?ng ????c hoa?n thiê?n theo s?? thi?ch ca? nhân.[/size]

Nê?u co?n d?p, ha?y mua ngay 87,5m2 da?y HH22 vi? gia? re? h?n 500 triê?u so v??i 87,5m2 da?y HH5.
[size=4]Vinhomes star city thanh hoá
– N?i ch? nhân t? hào s? h?u không gian s?ng th? h?ng c?a riêng mình!

T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
bi?t th? li?n k? vinhomes star city - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Thu? Khuê - Vinhomes Thanh Hoá - Vinhomes Star City Thanh Hoá
hoangbds.dxmb13
Player
 
Posts: 10
Joined: Thu Jun 07, 2018 4:05 pm

Postby vietsun004 on Fri Jul 20, 2018 12:02 am

[size=4][size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size] 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH5 co? gia? 5,0 ty?
d? án vinhomes star city 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH22 gia? chi? co? 4,5 ty?
Ca? hai ?ê?u la? nha? M??T PHÔ?, ?ê?u ????c kinh doanh buôn ba?n giô?ng nhau.
Vê? thiê?t kê?: ca? hai ?ê?u xây sa?t he? ????ng, không co? sân tr???c nha?, không co? t???ng ra?o hai bên, không co? cô?ng s??t phi?a tr???c nha?. Nên viê?c kinh doanh không bi? ca?n tr??.
Vê? vi? tri?: da?y HH22 co? l??i thê? kinh doanh buôn ba?n l??n h?n la? da?y HH5,
- da?y HH22 n??m trong khu v??c ?ông dân c? h?n, nên viê?c kinh doanh se? co? nhiê?u kha?ch va? ba?n ???t ha?ng h?n
- da?y HH22 gâ?n tr???ng ho?c h?n, giu?p con ba?n se? t?? ?i ho?c ma? không mâ?t th?i gian pha?i ??a ?o?n
- da?y HH22 gâ?n TTTM va? cu?m công tri?nh hô?n h??p h?n, giu?p viê?c vui ch?i gia?i tri? va? mua s??m dê? da?ng thuâ?n tiê?n.
- da?y HH22 gâ?n TT Ha?nh chi?nh cu?a TP h?n, ?i bô? cu?ng x?? ly? ????c công viê?c
Vê? giao thông ?i la?i: ro? ra?ng la? da?y HH22 ?i la?i thuâ?n tiê?n h?n va? gâ?n Trung tâm h?n
Vê? tiêu chuâ?n ba?n giao: ca? hai ?ê?u ????c C?T xây d??ng hoa?n thiê?n m??t ngoa?i ?e?p ?ô?ng bô? va? ba?n giao thô bên trong ?ê? Kha?ch ha?ng ????c hoa?n thiê?n theo s?? thi?ch ca? nhân.[/size]

Nê?u co?n d?p, ha?y mua ngay 87,5m2 da?y HH22 vi? gia? re? h?n 500 triê?u so v??i 87,5m2 da?y HH5.
[size=4]d? án Vinhomes star city
– N?i ch? nhân t? hào s? h?u không gian s?ng th? h?ng c?a riêng mình!

T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
vietsun004
Player
 
Posts: 27
Joined: Thu Dec 07, 2017 10:27 pm

Postby hoangbds.dxmb13 on Mon Jul 23, 2018 12:22 am

[size=4][size=4]Vinhomes star city thanh hoá[/size] 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH5 co? gia? 5,0 ty?
bi?t th? li?n k? vinhomes star city 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH22 gia? chi? co? 4,5 ty?
Ca? hai ?ê?u la? nha? M??T PHÔ?, ?ê?u có th? kinh doanh buôn ba?n giô?ng nhau.
Vê? thiê?t kê?: ca? hai ?ê?u xây sa?t he? ????ng, không co? sân tr???c nha?, không co? t???ng ra?o hai bên, không co? cô?ng s??t phi?a tr???c nha?. Nên viê?c kinh doanh không bi? ca?n tr??.
Vê? vi? tri?: da?y HH22 co? l??i thê? kinh doanh buôn ba?n l??n h?n la? da?y HH5,
- da?y HH22 n??m trong khu v??c ?ông dân c? h?n, nên viê?c kinh doanh se? co? nhiê?u kha?ch va? ba?n ???t ha?ng h?n
- da?y HH22 gâ?n tr???ng ho?c h?n, giu?p con ba?n se? t?? ?i ho?c ma? không mâ?t mô?t ng???i th???ng xuyên pha?i ??a ?o?n
- da?y HH22 gâ?n TTTM va? cu?m công tri?nh hô?n h??p h?n, giu?p viê?c vui ch?i gia?i tri? va? mua s??m dê? da?ng thuâ?n tiê?n.
- da?y HH22 gâ?n TT Ha?nh chi?nh cu?a TP h?n, ?i bô? cu?ng x?? ly? ????c công viê?c
Vê? giao thông ?i la?i: ro? ra?ng la? da?y HH22 ?i la?i thuâ?n tiê?n h?n va? gâ?n Trung tâm h?n
Vê? tiêu chuâ?n ba?n giao: ca? hai ?ê?u ????c C?T xây d??ng hoa?n thiê?n m??t ngoa?i ?e?p ?ô?ng bô? va? ba?n giao thô bên trong ?ê? Kha?ch ha?ng ????c hoa?n thiê?n theo s?? thi?ch ca? nhân.[/size]

Nê?u co?n nh?p, ha?y mua ngay 87,5m2 da?y HH22 vi? gia? re? h?n 500 triê?u so v??i 87,5m2 da?y HH5.
[size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá
– N?i ch? nhân kiêu hãnh s? h?u không gian s?ng th? h?ng c?a riêng mình!

T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Thu? Khuê - Vinhomes Thanh Hoá - Vinhomes Star City Thanh Hoá
hoangbds.dxmb13
Player
 
Posts: 10
Joined: Thu Jun 07, 2018 4:05 pm

Postby trinhnghi33030 on Mon Jul 23, 2018 12:55 am

S?ng t?i [size=4][size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size], con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.[/size]

Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!


Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city còn ?áng mong ??c h?n th?.

? bi?t th? li?n k? vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? tha h? mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]d? án vinhomes star city - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size]
trinhnghi33030
Player
 
Posts: 24
Joined: Wed Jan 31, 2018 6:49 pm

Postby hoangbds.dxmb13 on Thu Jul 26, 2018 2:09 am

M?t ??c tr?ng riêng có ? các ?ô th? Vinhomes chính là s? k?t h?p vô cùng ?n t??ng c?a ?a d?ng nh?ng ???ng nét ki?n trúc Châu Âu.

L?n ??u tiên t?i Thanh Hoá, 4 phong cách ki?n trúc kinh ?i?n nh?t trên th? gi?i g?m Pháp – Hy L?p – Ý – Monaco cùng ???c th? hi?n trong 5 ti?u khu villa: Hoa H?ng, Nguy?t Qu?, Phong Lan, H??ng D??ng và M?u ??n v?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, t?o nên m?t [size=4]Vinhomes thanh hoá chu?n Châu Âu ngay trong lòng ?ô th?.[/size]

Ch?ng c?n du ngo?n kh?p th? gi?i, ng??i dân Thanh Hóa s? s?m ???c s?ng gi?a không gian Châu Âu tuy?t v?i và t?n h??ng cu?c s?ng tinh hoa, ??ng c?p![size=4]S?ng t?i vinhomes star city còn ?áng m? ??c, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i d? án vinhomes star city còn ?áng mong ??c h?n th?.

? bi?t th? li?n k? vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? m?c s?c mua s?m…
Bên c?nh ?ó, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: Sun Thu? Khuê - Vinhomes Thanh Hoá - Vinhomes Star City Thanh Hoá
hoangbds.dxmb13
Player
 
Posts: 10
Joined: Thu Jun 07, 2018 4:05 pm

Postby hoangbds.dxmb12 on Fri Jul 27, 2018 6:23 pm

Trong th?i gian g?n ?ây, [size=4]Vinhomes star city[/size] dành ???c nhi?u s? quan tâm trong gi?i b?t ??ng s?n. Có th? nói ch?a bao gi? th? tr??ng B?S l?i tr? nên sôi ??ng b?i m?t d? án ngh? d??ng sang tr?ng v?i khu nhà ?, khu gi?i trí… vinhomes star city có nh?ng gì mà l?i lôi cu?n ???c nhi?u khách hàng và ch? ??u t? nh? th?? Bài vi?t b?a nay s? giúp b?n tìm hi?u v? 3 lý do khi?n b?n không th? không b? thu hútlôi cu?n b?i vinhomes thanh hoá.

1. bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá v?i thi?t k? ?n t??ng

T?i vinhomes thanh hoá có nh?ng gì? Câu tr? l?i dành cho b?n chính là t?i ?ây có ??y ?? các lo?i hình khác nhau nh? vi la, khu li?n k?,.. ??c bi?t ?áng chú ý ?ó chính là shophouse v?i các nhà cao t?ng, các chung c? hi?n ??i, cao c?p và trong t??ng lai c?ng là n?i an c? lí t??ng c?a nhi?u gia ?ình. Các c?n chung c? t?i vinhomes thanh hoá có di?n tích ?a d?ng v?i thi?t k? t? 1 – 4 phòng ng? ??m b?o ?áp ?ng toàn b? nhu c?u sinh ho?t c?a gia ?ình. Ng??i thân, gia ?ình tr?, gia ?ình ?ông con,.. ??u s? hoàn toàn b?ng lòng v?i m?t n?i an c? ??ng c?p. Khu ban công r?ng rãi, thoáng mát s? là m?t góc ?? b?n th? giãn, gi?i t?a nh?ng c?n th?ng trong cu?c s?ng.

2. Ti?n ích v??t tr?i t? vinhomes thanh hoá[/size][/color]

Ngoài thi?t k? ?n t??ng, d? án vinhomes star city mang ??n nh?ng ti?n ích v??t tr?i ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. N?i ?ây có c?m tr??ng liên c?p M?m non , c?p 1, c?p 2,... ch?ng nh?ng th?, vinhomes star city thanh hoá còn có các trung tâm gi?i trí, th? thao nh? sân tenis, bóng r?, sân ch?i tr? em, outdoor gym,.. B? b?i nhà kính 800m2, 3 m?t kính, 1 m?t thác n??c s? là ?i?m ??n khá ?a chu?ng cho c? gia ?ình khi mu?n th? giãn. Khuôn viên bi?t th? li?n k? vinhomes star city có nhi?u cây xanh c?nh ??p v?i h? l?n, qu?ng tr??ng ánh sáng, ???ng d?o, dàn hoa,… h?t s?c t? nhiên và tho?i mái.

3. V? trí vàng c?a bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá

Thanh Hóa có c?a ngõ phía B?c là th? xã B?m S?n v?i c?m công nghi?p t? h?i các nhà máy l?n c?a t? qu?c. Phía Nam là th? tr?n Nghi S?n n?c danh v?i c?m công nghi?p c?ng n??c sâu, phía ?ông là bi?n S?m S?n – ??a ?i?m du l?ch ?ang không ng?ng lôi cu?n ??u t? m?nh m?, còn phía Tây Thanh Hóa là khu v?c tr?ng tr?t và nhà máy ch? bi?n cây công nghi?p. bi?t th? li?n k? vinhomes star city n?m t?i v? trí ??c ??a trong trung tâm thành ph? Thanh Hóa có 4 m?t n?m trên 4 con ph?. Thi?t k? so le, giúp 100% c?n phòng trong d? án ??u có ít nh?t 1 m?t h??ng bi?n mà không ph?i b?t kì d? án b?t ??ng s?n nào c?ng có ???c.

V?i hàng lo?t l?i th? k? trên ?t h?n ai c?ng mu?n s?ng trong m?t thiên ?àng nh? bi?t th? li?n k? vinhomes star city. Và d? án s? không ch? d?ng l?i cho vi?c ph?c v? cho dân c? ??a ph??ng mà s? ti?n xa h?n tr? nên m?t b?n s?c riêng, bi?n khu ph? nh? thành m?t tr?ng tâm c?a thành ph? phát tri?n. Là m?t nhà ??u t? có t?m nhìn r?ng, là m?t cá nhân mu?n nh?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t hãy tìm ??n vinhomes star city thanh hoá ngay thôi nào.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes thanh hoá[/b] - Sun Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
hoangbds.dxmb12
Player
 
Posts: 16
Joined: Tue Mar 06, 2018 11:23 pm

Postby trinhnghi33030 on Sat Aug 25, 2018 3:15 pm


[size=4][size=4]Vinhomes star city thanh hoá
[/size]
- NGÔI SAO M?I TRONG T? H?P NH?NG S?N PH?M C?A VINHOMES
T? khu ?ô th? ph?c h?p hi?n ??i ??n mô hình nhà ? sinh thái, Vinhomes th?t s? ?ã ki?n t?o nên nh?ng d? án B?S mang giá tr? ?u vi?t, nâng t?m ch?t l??ng s?ng c? dân. Là s?n ph?m m?i nh?t c?a Vinhomes, d? án vinhomes thanh hoá h?a h?n s? ?em ??n cho Thanh Hóa m?t khu ?ô th? phong cách Châu Âu sang tr?ng và ??ng c?p b?c nh?t.
CH? ??U T? VINHOMES VÀ TI?N ?? THI CÔNG TH?N T?C
Các d? án c?a ch? ??u t? Vinhomes luôn gây ?n t??ng b?i t?c ?? thi công “th?n t?c”:
- VinhomesRiverside – The Harmony (HN) ti?n hành bàn giao các c?n villa ??u tiên sau h?n 8 tháng thi công.
- VinhomesImperia (H?i Phòng) chính th?c bàn giao phân khu The Paris ch? sau 6 tháng ra m?t
- Bên c?nh ?ó, nhi?u công trình cao t?ng nh? VinhomesMetropolis, VinhomesGreenBay v??t k? ho?ch v?i t?c ?? tri?n khai 3 – 4 ngày/sàn


?? ??t ti?n ?? ?n t??ng ?ó, d? án c?n h?i ?? nhi?u tiêu chu?n nh? kinh nghi?m t? ch?c, kh? n?ng qu?n lý, ti?m l?c tài chính và trên h?t là tâm huy?t c?a C?T. ?ây chính là nh?ng giá tr? làm nên ti?ng t?m c?a nhà phát tri?n b?t ??ng s?n uy tín nh?t Vi?t Nam – Vinhomes.
[size=4]
[size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city
[/size][size=4]- [size=4]BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA -[/size][/size][size=4][size=4]
*** CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG M?I ÁP D?NG:
- Nh?n nhà ch? t? 1,5 t? v?n t? có.
- T?ng tour du l?ch Hàn Qu?c 5 ngày 4 ?êm.
- T?ng 01 cây vàng Phúc L?c tr? giá 36,500,000 vn?/c?n.
- H? tr? 65% giá tr? nhà v?i lãi su?t 0% trong 24 tháng.
- Mi?n Phí qu?n lý d?ch v? 3 n?m.
- Chi?t kh?u 1% giá bán nhà ? cho khách hàng (Ho?c ng??i thân) mua c?n th? 2, tr??ng h?p khách hàng mua 2 c?n tr? lên t?i th?i ?i?m này s? ???c chi?t kh?u 1% cho m?i c?n.
- Khách hàng không vay NH: t?ng gói n?i th?t tr? giá 5% giá tr? nhà ? và ???c kh?u tr? vào giá bán.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n 100% giá tr? nhà ? h??ng CK 9,5%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m CHO 95% GT nhà ? và VAT c?a 5% GT nhà ?. M?c lãi su?t 12% cho 5% giá tr? nhà ? ch?a bao g?m VAT.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n t?ng ph?n h??ng CK 8%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m.
[/size][/size][/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size]
trinhnghi33030
Player
 
Posts: 24
Joined: Wed Jan 31, 2018 6:49 pm

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron