Chuyên s?a ch?a Tivi Led, LCD t?i nhà nhanh chóng bh 10 n?m

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby thietkelogo20588 on Wed Dec 18, 2019 11:04 pm

D?, bên em làm logo https://thietkewebchuyen.com/logo

ANH/ CH? G?I CHO EM XIN 6 THÔNG TIN SAU ?? LÀM LOGO NHA

1/ Tên ??n v? :
2/ L?nh v?c kinh doanh:
3/ Slogan:
4/ Màu s?c logo là gì ? ( màu ch? ??o là gì hay ph?i v?i nh?ng màu nào? )

5/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh bi?u t??ng, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? có ghi tên trang web d??i logo ko? )

6/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o

..............

Giá thi?t k? logo: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm ko tính phí, t?i ?a 3 l?n )

Zalo: 0934 150 770

B?NG GIÁ C?A 12/2019
thietkelogo20588
Player
 
Posts: 3
Joined: Thu Apr 18, 2019 11:29 pm

Postby ngobdhuuenny9 on Wed Jan 22, 2020 9:06 pm

[color=#09b060]D?ch v? thi?t k? website tin t?c giá r? tr?n gói t?i Hà N?i[/color]

[color=#09b060]Trang ch? » D?ch v? thi?t k? web » D?ch v? thi?t k? web tin t?c giá r? tr?n gói t?i Hà N?i[/color]

[size=4][b]D?ch v? [color=#09b060]D?ch v? thi?t k? website tin t?c giá r? tr?n gói t?i Hà N?i hi?n nay ?ang ???c nhi?u ??n v?, doanh nghi?p truy?n th?ng quan tâm. ?? có th? s? h?u m?t trang web tin t?c chuyên nghi?p, thi?t k? khoa h?c, l?i khuyên dành cho b?n là nên l?a ch?n Thi?t k? web 24h.[/b]

B?n là t? ch?c mu?n xây d?ng 1 website ?? cung c?p tin t?c c?a doanh nghi?p ??n m?i ng??i? B?n là doanh nghi?p truy?n thông mu?n t?o s? “h?p d?n” v?i khách hàng? B?n là cá nhân mu?n t?o web tin t?c ?? qu?ng bá hình ?nh, thu l?i t? ho?t ??ng qu?ng cáo? V?y thì còn ch?n ch? gì mà không ch?n ngay d?ch v? thiet ke web tr?n gói c?a Thi?t k? web 24h nào?[/size][/color]

[b]?u ?i?m c?a d?ch v? Dich vu thiet ke website Tin T?c c?a Imod Vi?t[/b]

1. Ch?t l??ng là s? 1
- Vi?c biên t?p, c?p nh?t, qu?n tr? s? di?n ra nhanh chóng, d? dàng, mang tính th?m m? và chuyên nghi?p, ??m b?o site luôn ho?t ??ng ?n ??nh.
- Chúng tôi luôn luôn giám sát và kh?c ph?c k?p th?i các v?n ?? khi g?p s? c?.
- Các chuyên viên c?a D?ch v? thi?t k? website Tin T?c s? giúp quý khách hàng ??nh h??ng chi?n l??c thông tin sao cho thu hút nh?t, qu?n lý, biên t?p n?i dung và ??m b?o s? ho?t ??ng ?n ??nh, liên t?c cho website c?a quý khách hàng.

2. Ti?t ki?m chi phí
- Imod Vi?tD?ch v? thi?t k? web cho khách hàng v?i m?c chi phí v?a ph?i, khách hàng s? c?m nh?n rõ giá tr? v?i s? ti?n b? ra. ??c bi?t, chúng tôi ti?p nh?n và x? lý d? li?u trong vòng 24h m?i khi có yêu c?u mà khách hàng không ph?i b? ra m?t kho?n chi phí nào.

3. Ti?t ki?m th?i gian
- Imod Vi?t thi?t k? v?i quy trình nhanh chóng, ti?t ki?m ???c th?i gian cho khách hàng.

?u ?i?m ??u tiên khi quý khách hàng l?a ch?n [color=#09b060]d?ch v? thiet ke web tin t?c c?a Thi?t k? web 24h chính là có c? h?i s? h?u nh?ng trang web chu?n SEO. Các công c? h? tr? công vi?c SEO ???c tích h?p s?n trong web. Nh? v?y mà ngay khi ??ng bài b?n có th? qu?n lý ???c ?? chu?n SEO c?a bài ??ng. Bên c?nh ?ó, d?ch v? Dich vu thiet ke website tin t?c giá r? c?a Thi?t k? web 24h còn có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh?:[/color]Luôn hi?u tâm lý c?a quý khách hàng khi ??n v?i [color=#09b060]d?ch v? thi?t k? website giá r? chính là mu?n ti?t ki?m t?i ?a chi phí, Thi?t k? web 24h luôn báo giá c?nh tranh và ?u ?ãi. ??n v? còn có chính sách b?o hành source code và h? tr? khách hàng ??ng ký t?i các công c? tìm ki?m ph? bi?n. ??ng th?i, Thi?t k? web 24h còn s?n sàng biên t?p web mi?n phí trong 30 ngày cho khách hàng và cài ??t email hosting.[/color]

B?n mu?n s? d?ng [color=#09b060]d?ch v? thi?t k? web tin t?c tr?n gói giá r? t?i Hà N?i c?a Thi?t k? web 24h? V?y thì b?n còn ch?n ch? gì mà không nhanh tay liên h? ngay hotline: 090.671.9129 nào? D?ch v? D?ch v? thi?t k? web tr?n gói uy tín s? 1 hi?n nay – Thi?t k? web 24h luôn s?n sàng ph?c v? m?i quý khách hàng.[/color]
ngobdhuuenny9
Player
 
Posts: 4
Joined: Sun Jun 30, 2019 10:46 pm

Postby ngouunbydhn1 on Tue Jan 28, 2020 1:56 pm

[b]D?ch v? thiet ke web theo yeu cau giá r? tr?n gói t?i Hà N?i c?a Thi?t k? web 24h giúp quý khách hàng s? h?u nh?ng trang web chu?n seo, t?c ?? load ??nh cao v?i chi phí c?nh tranh nh?t.[/b]

Trong xã h?i hi?n ??i, dù bán hàng kinh doanh hay cung c?p d?ch v?, vi?c s? h?u 1 website chuyên nghi?p, thân thi?n v?i ng??i dùng luôn là ?i?u c?c k? quan tr?ng. B?n ?ã ph?i b? ra m?t s? ti?n l?n, t?n nhi?u th?i gian và công s?c ch? ??i nh?ng nh?n v? v?n ch? là 1 website t?c ?? “rùa bò”? V?y thì hãy ?? Thi?t k? web 24h giúp b?n gi?i quy?t ngay nh?ng lo ng?i này v?i d?ch v? thi?t k? website theo yêu c?u.

B?n mu?n có m?t trang web ??c, l?, có thi?t k? d? s? d?ng, gây ???c ?n t??ng riêng v?i khách hàng? V?y nh?ng các ??n v? dich vu thiet ke website gia re t?i Hà N?i l?i không th? th?c hi?n ???c ?i?u ?y? Tuy nhiên, n?u quý khách hàng l?a ch?n Thi?t k? web 24h s? hoàn toàn khác bi?t, ??n v? có d?ch v? thi?t k? web theo yêu c?u riêng c?a khách hàng. ??n v?i Thi?t k? web 24h, b?n ch? c?n nói lên ý t??ng, nói lên suy ngh? c?a mình, ??i ng? nhân viên k? thu?t s? giúp quý khách hàng có c? h?i s? h?u ngay m?t trang web nh? mong mu?n.


??c bi?t, không ch? nh?n thi?t k? website theo yêu c?u t?i Hà N?i, ??n v?i Thi?t k? web 24h chính là b?n ?ã ??n v?i ??n v? nh?n thi?t k? website tr?n gói t?i hà n?i s? 1 t?i Hà N?i. T?t c? các khâu trong vi?c thi?t k? web, t? A ??n Z ??u ???c ??n v? cung c?p, ph?c v? ??y ??, và vi?c c?a b?n ch? là t?p trung cho chuyên môn và d?ch v?, s?n ph?m b?n cung c?p. Thi?t k? web 24h ??m b?o:Thi?t k? website hi?n ??i, ho?t ??ng ?n ??nh

Web có giao di?n ??p, ?a d?ng

Website t??ng thích v?i m?i thi?t b?

T?c ?? ?áng kinh ng?c
Chúng tôi công ty thi?t k? web 24h chuyên cung c?p d?ch v? thi?t k? web theo m?i yêu c?u khách hàng, b?n ch? c?n g?i m?u website, vi?c còn l?i hãy ?? chúng tôi x? lý, chúng tôi s? báo giá cho các b?n phù h?p hoàn toàn v?i ngân sách c?a b?n. N?u b?n có nhu c?u làm gi?ng ho?c d?a trên b?t k? m?u website nào thì chúng tôi hoàn toàn có th? ??m b?o hoàn thành, hoàn thi?n gi?ng t?i 90% giao di?n m?u, và ???ng nhiên sau ?ó s? là tùy bi?n theo ph??ng án c?a b?n, ?? b?n có th? nôi tr?i h?n ??i th?. ?ó là ?i?u chúng tôi cam k?t!

Trên ?ây là m?t vài thông tin v? ??a ch? cung c?p d?ch v? thi?t k? website theo yêu c?u giá r? tr?n gói t?i Hà N?i s? 1 hi?n nay mà b?n không nên b? qua. Hãy ?? Thi?t k? web 24h giúp b?n có nh?ng trang web chu?n, ph?c v? vi?c bán hàng và cung c?p d?ch v? nhé.

Liên h? ngay d?ch v? thiet ke website ThietKeWeb24h.org :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org
ngouunbydhn1
Player
 
Posts: 6
Joined: Wed Jul 03, 2019 3:08 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron