Thang nhôm Nikawa chính hãng giá r? t?i Hà N?i và Sài Gòn

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Thang nhôm Nikawa chính hãng giá r? t?i Hà N?i và Sài Gòn

Postby thangnhomtamphat on Wed Jul 11, 2018 12:13 pm

Thang nhôm rút Nikawa NK-38
[center]Image[/center]
[center][color=#89B239][b][color=#0000FF]Mã thang nhôm : NK – 38[/color][/center]
[/b]

Image

[color=#0000FF][b]Giá khuy?n m?i 2.200.000 VN? [/color][/b]

[color=#FF0000][b]T?ng gói b?o hi?m ?i kèm[/color][/b]

[color=#FF0000][b]B?o hành 18 tháng[/color][/b]

Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i và Sài Gòn

[color=#FF0000]Lo?i thang : Thang nhôm rút[/color]

[color=#FF0000]Xu?t x? : Công ngh? Nh?t B?n xu?t x? chính hãng[/color]

[color=#FF0000]Hãng s?n xu?t : NIKAWA[/color]

Thang nhôm rút Nikawa NK-38 ???c s?n xu?t trên công ngh? tiên ti?n nh?t c?a Nh?t B?n 1 trong nh?ng dòng s?n ph?m bán ch?y nh?t 2014 khách hàng là nhà dân, trung tâm thông tin vi?n thông và trung tâm mua s?m và các ngành xây d?ng , s?n ph?m c?a t?p ?oàn Nikawa hàng ??u Nh?t B?n

Thông s? k? thu?t:

– Tên s?n ph?m : Thang nhôm rút g?n Nikawa NK-38

Thang nhôm rút g?n thông minh

– Kích th??c 81x50x10 cm

– Chi?u cao t?i ?a 3.8m

– Chi?u dài rút g?n 0.81m

– Tr?ng l??ng 11.5 kg

– S? b?c: 13 b?c

– Ch?t li?u: Nhôm

– T?i tr?ng 150kg, tiêu chu?n EN131

– Nhãn hi?u: NIKAWA

Thang rút có thêm khóa g?p t? ??ng làm cho thang có thêm ch?c n?ng rút , du?i th?ng ho?c thang x?p thành ch? A

Thang rút ?a n?ng dùng cho gia ?ình, công tr??ng, v?n phòng.

ImageChi ti?t S?n Ph?m

Image
?? cao su ch?ng tr?n tr??t

Image

Image

Mô t? v? s?n ph?m

Thi?t k? h?p lý, hình dáng ??p, thép không g? không m?c nát, b?n và có th? ???c s? d?ng cho thang th?ng (thang ??n). Thu?n ti?n và th?c t? c?ng có th? vào s? d?ng ngoài tr?i. Và có th? ???c g?p l?i, có th? ???c ??t b?t c? n?i nào trong phòng ho?c xe tr?.

S?n ph?m ???c s? d?ng r?ng rãi: K? thu?t, Siêu th?, qu?ng cáo, v? sinh kính, S?a ch?a bóng ?èn, c?t t?a cây, S? d?ng trong khách s?n, S? d?ng trong ngành ?i?n l?c, ngành công nghi?p khai thác m?, các công vi?c khác leo núi, thang có kích th??c nh?, ti?t ki?m di?n tích và th?i gian làm vi?c, v?n hành ??n gi?n, linh ho?t, vv

Thang nhôm ???c s?n xu?t theo công ngh? tiên ti?n, kinh nghi?m s?n xu?t, s?n ph?m sau nhi?u n?m thí nghi?m v?i ??i m?i, t?o thành m?t ngh? thu?t ??c ?áo và hàng th? công, hi?u su?t k? thu?t ?ã ??t ??n trình ?? tiên ti?n qu?c t? c?a các s?n ph?m t??ng t? nh? nhi?u lo?i khác nhau, b? m?t thang ???c b?o v? b?i ch?ng r? sét, sáng tr?ng bóng.
[/color]
thangnhomtamphat
Player
 
Posts: 40
Joined: Fri Feb 23, 2018 2:58 pm

Postby lynan32812 on Wed Jul 18, 2018 7:27 pm

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá còn ?áng m? ??c h?n th?.
? vinhomes star city thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c luy?n t?p.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? tha h? mua s?m…
Bên c?nh ?ó, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]vinhomes star city - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]

[size=4]S?ng t?i bi?t th? li?n k? vinhomes star city, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.

Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lynan32812
Player
 
Posts: 18
Joined: Fri Mar 02, 2018 1:39 pm

Postby trinhnghi33030 on Thu Jul 19, 2018 11:18 pm

Trong th?i gian g?n ?ây, d? án vinhomes star city[/size][/color] dành ???c nhi?u s? quan tâm trong gi?i B?S. Có th? nói ch?a bao gi? th? tr??ng b?t ??ng s?n l?i tr? nên sôi ??ng b?i m?t d? án ngh? d??ng sang tr?ng v?i khu nhà ?, khu gi?i trí… vinhomes thanh hoá có nh?ng gì mà l?i lôi cu?n ???c nhi?u khách hàng và ch? ??u t? nh? th?? Bài vi?t b?a nay s? giúp b?n tìm hi?u v? 3 lý do khi?n b?n không th? không b? thu hútlôi cu?n b?i vinhomes star city.

1. vinhomes star city v?i thi?t k? ?n t??ng
T?i vinhomes thanh hoá có nh?ng gì? Câu tr? l?i dành cho b?n chính là t?i ?ây có ??y ?? các lo?i hình khác nhau nh? bi?t th?, khu li?n k?,.. ??c bi?t ?áng chú ý ?ó chính là shophouse v?i các nhà cao t?ng, các chung c? hi?n ??i, cao c?p và trong nay mai c?ng là n?i an c? lí t??ng c?a nhi?u gia ?ình. Các c?n chung c? t?i vinhomes star city có di?n tích ?a d?ng v?i thi?t k? t? 1 – 4 phòng ng? b?o ??m ?áp ?ng t?t c? nhu c?u sinh ho?t c?a gia ?ình. Ng??i thân, gia ?ình tr?, gia ?ình ?ông con,.. ??u s? hoàn toàn b?ng lòng v?i m?t n?i an c? th? h?ng. Khu ban công r?ng rãi, thoáng mát s? là m?t góc ?? b?n th? giãn, gi?i t?a nh?ng c?n th?ng trong cu?c s?ng.
2. Ti?n ích v??t tr?i t? d? án vinhomes thanh hoá[/size][/color]
Ngoài thi?t k? ?n t??ng, vinhomes thanh hoá mang ??n nh?ng ti?n ích v??t tr?i ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. N?i ?ây có c?m tr??ng liên c?p M?m non , c?p 1, c?p 2,... ch?ng nh?ng th?, d? án vinhomes star city còn có các trung tâm gi?i trí, th? thao nh? sân tenis, bóng r?, sân ch?i tr? em, outdoor gym,.. B? b?i nhà kính 800m2, 3 m?t kính, 1 m?t thác n??c s? là ?i?m ??n khá thích thú cho c? gia ?ình khi mu?n th? giãn. Khuôn viên d? án vinhomes star city có nhi?u cây xanh c?nh ??p v?i h? l?n, qu?ng tr??ng ánh sáng, ???ng d?o, dàn hoa,… vô cùng t? nhiên và tho?i mái.
3. V? trí vàng c?a bi?t th? li?n k? vinhomes star city
Thanh Hóa có c?a ngõ phía B?c là th? xã B?m S?n v?i c?m công nghi?p t? h?i các nhà máy l?n c?a t? qu?c. Phía Nam là th? tr?n Nghi S?n n?i ti?ng v?i c?m công nghi?p c?ng n??c sâu, phía ?ông là bi?n S?m S?n – ??a ?i?m du l?ch ?ang không ng?ng thu hút ??u t? m?nh m?, còn phía Tây Thanh Hóa là khu v?c tr?ng tr?t và nhà máy ch? bi?n cây công nghi?p. d? án vinhomes star city n?m t?i v? trí ??c ??a trong trung tâm thành ph? Thanh Hóa có 4 m?t n?m trên 4 con ph?. Thi?t k? so le, giúp 100% c?n phòng trong d? án ??u có ít nh?t 1 m?t h??ng bi?n mà không ph?i b?t kì d? án b?t ??ng s?n nào c?ng có ???c.
V?i hàng lo?t l?i th? k? trên ?t h?n ai c?ng mu?n s?ng trong m?t thiên ???ng nh? bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá. Và d? án s? không ch? d?ng l?i cho vi?c ph?c v? cho dân c? ??a ph??ng mà s? ti?n xa h?n tr? thành m?t b?n s?c riêng, bi?n khu ph? nh? thành m?t tr?ng tâm c?a thành ph? phát tri?n. Là m?t nhà ??u t? có t?m nhìn r?ng, là m?t cá nhân mu?n nh?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t hãy tìm ??n vinhomes star city ngay thôi nào.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size]
trinhnghi33030
Player
 
Posts: 24
Joined: Wed Jan 31, 2018 6:49 pm

Postby lynan32812 on Thu Jul 19, 2018 11:28 pm

S?ng t?i [size=4]vinhomes star city thanh hoá, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.[/size]
Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gìn gi? v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]d? án vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes thanh hoá còn ?áng m? ??c h?n th?.
? vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c luy?n t?p.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? tha h? mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]vinhomes star city thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lynan32812
Player
 
Posts: 18
Joined: Fri Mar 02, 2018 1:39 pm

Postby MarketingOnline on Wed Jul 25, 2018 11:38 pm

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i [size=4]d? án Vinhomes thanh hoá còn ?áng mong ??c h?n th?.[/size]

? d? án vinhomes thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? tha h? mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T b?o ??m tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4][size=4]
vinhomes star city thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA[/size][/size]

[size=4]S?ng t?i vinhomes star city thanh hoá, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gìn gi? v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby lamngo33132 on Fri Jul 27, 2018 4:59 pm

S?ng t?i [size=4][size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size], con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.[/size]

Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]d? án vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!


Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city thanh hoá còn ?áng mong ??c h?n th?.

? d? án vinhomes thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? th? ga mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? b?o ??m tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lamngo33132
Player
 
Posts: 23
Joined: Sat Jan 20, 2018 10:28 pm

Postby lynan32812 on Fri Jul 27, 2018 5:27 pm

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i [size=4]d? án Vinhomes star city còn ?áng m? ??c h?n th?.[/size]

? vinhomes thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? tha h? mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? b?o ??m tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4][size=4][/color]vinhomes thanh hoá
- BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA[/size][/size]

[size=4]S?ng t?i vinhomes star city thanh hoá, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gìn gi? v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lynan32812
Player
 
Posts: 18
Joined: Fri Mar 02, 2018 1:39 pm

Postby bdsvietnam24h on Mon Aug 20, 2018 6:44 pm

[size=4]
[size=4][size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes thanh hoá
[/size]
- NGÔI SAO M?I TRONG T? H?P NH?NG S?N PH?M C?A VINHOMES
T? khu ?ô th? ph?c h?p hi?n ??i ??n mô hình nhà ? sinh thái, Vinhomes th?c s? ?ã ki?n t?o nên nh?ng d? án b?t ??ng s?n mang giá tr? ?u vi?t, nâng t?m ch?t l??ng s?ng c? dân. Là s?n ph?m m?i nh?t c?a Vinhomes, bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá ch?c ch?n s? ?em ??n cho Thanh Hóa m?t K?T phong cách Châu Âu sang tr?ng và ??ng c?p b?c nh?t.
*** CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG M?I ÁP D?NG:
- Nh?n nhà ch? t? 1,5 t? v?n t? có.
- T?ng tour du l?ch Hàn Qu?c 5 ngày 4 ?êm.
- T?ng 01 cây vàng Phúc L?c tr? giá 36,500,000 vn?/c?n.
- H? tr? 65% giá tr? nhà v?i lãi su?t 0% trong 24 tháng.
- Mi?n Phí qu?n lý d?ch v? 3 n?m.
- Chi?t kh?u 1% giá bán nhà ? cho khách hàng (Ho?c ng??i thân) mua c?n th? 2, tr??ng h?p khách hàng mua 2 c?n tr? lên t?i th?i ?i?m này s? ???c chi?t kh?u 1% cho m?i c?n.
- Khách hàng không vay NH: t?ng gói n?i th?t tr? giá 5% giá tr? nhà ? và ???c kh?u tr? vào giá bán.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n 100% giá tr? nhà ? h??ng CK 9,5%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m CHO 95% GT nhà ? và VAT c?a 5% GT nhà ?. M?c lãi su?t 12% cho 5% giá tr? nhà ? ch?a bao g?m VAT.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n t?ng ph?n h??ng CK 8%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m.
[/size]
CH? ??U T? VINHOMES VÀ TI?N ?? THI CÔNG TH?N T?C
Các d? án c?a ch? ??u t? Vinhomes luôn gây ?n t??ng b?i t?c ?? thi công “th?n t?c”:
- VinhomesRiverside – The Harmony (HN) ti?n hành bàn giao các c?n bi?t th? ??u tiên sau h?n 8 tháng thi công.
- VinhomesImperia (H?i Phòng) chính th?c bàn giao phân khu The Paris ch? sau 6 tháng ra m?t
- Ngoài ra, nhi?u công trình cao t?ng nh? VinhomesMetropolis, VinhomesGreenBay v??t k? ho?ch v?i t?c ?? tri?n khai 3 – 4 ngày/sàn


?? ??t ti?n ?? ?n t??ng ?ó, d? án c?n h?i ?? nhi?u nhân t? nh? kinh nghi?m t? ch?c, kh? n?ng qu?n lý, ti?m l?c tài chính và trên h?t là tâm huy?t c?a C?T. ?ây chính là nh?ng giá tr? làm nên tên tu?i c?a nhà phát tri?n b?t ??ng s?n uy tín nh?t Vi?t Nam – Vinhomes.
[size=4]
[size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city
[/size][size=4]- [size=4]BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA -[/size][/size][/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]d? án Vinhomes star city[/b] - Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 22
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Postby MarketingOnline on Tue Aug 21, 2018 2:51 pm

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i [size=4]Vinhomes star city còn ?áng mong ??c h?n th?.[/size]

*** CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG M?I ÁP D?NG:
- Nh?n nhà ch? t? 1,5 t? v?n t? có.
- T?ng tour du l?ch Hàn Qu?c 5 ngày 4 ?êm.
- T?ng 01 cây vàng Phúc L?c tr? giá 36,500,000 vn?/c?n.
- H? tr? 65% giá tr? nhà v?i lãi su?t 0% trong 24 tháng.
- Mi?n Phí qu?n lý d?ch v? 3 n?m.
- Chi?t kh?u 1% giá bán nhà ? cho khách hàng (Ho?c ng??i thân) mua c?n th? 2, tr??ng h?p khách hàng mua 2 c?n tr? lên t?i th?i ?i?m này s? ???c chi?t kh?u 1% cho m?i c?n.
- Khách hàng không vay NH: t?ng gói n?i th?t tr? giá 5% giá tr? nhà ? và ???c kh?u tr? vào giá bán.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n 100% giá tr? nhà ? h??ng CK 9,5%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m CHO 95% GT nhà ? và VAT c?a 5% GT nhà ?. M?c lãi su?t 12% cho 5% giá tr? nhà ? ch?a bao g?m VAT.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n t?ng ph?n h??ng CK 8%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m.

? bi?t th? li?n k? vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? th? ga mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T b?o ??m tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4][size=4]
[/color]vinhomes star city - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA[/size][/size]

[size=4]S?ng t?i d? án vinhomes star city, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.

Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]d? án vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - Chung c? Sun Grand City 125 V?n Cao - [size=4]Vinhomes star city[/size]
MarketingOnline
Player
 
Posts: 25
Joined: Sat Nov 18, 2017 10:14 pm

Postby lamngo33132 on Sat Aug 25, 2018 3:41 pm

M?t ??c tr?ng riêng có ? các ?ô th? Vinhomes chính là s? ph?i h?p h?t s?c ?n t??ng c?a ?a d?ng nh?ng ???ng nét ki?n trúc Châu Âu.

L?n ??u tiên t?i Thanh Hoá, 4 phong cách ki?n trúc kinh ?i?n nh?t trên th? gi?i g?m Pháp – Hy L?p – Ý – Monaco cùng ???c tái hi?n trong 5 ti?u khu bi?t th?: Hoa H?ng, Nguy?t Qu?, Phong Lan, H??ng D??ng và M?u ??n v?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, t?o nên m?t [size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city chu?n Châu Âu ngay trong lòng ?ô th?.[/size]

Ch?ng c?n du ngo?n kh?p th? gi?i, ng??i dân Thanh Hóa s? s?m ???c s?ng gi?a không gian Châu Âu tuy?t v?i và t?n h??ng cu?c s?ng tinh hoa, ??ng c?p!

*** CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG M?I ÁP D?NG:
- Nh?n nhà ch? t? 1,5 t? v?n t? có.
- T?ng tour du l?ch Hàn Qu?c 5 ngày 4 ?êm.
- T?ng 01 cây vàng Phúc L?c tr? giá 36,500,000 vn?/c?n.
- H? tr? 65% giá tr? nhà v?i lãi su?t 0% trong 24 tháng.
- Mi?n Phí qu?n lý d?ch v? 3 n?m.
- Chi?t kh?u 1% giá bán nhà ? cho khách hàng (Ho?c ng??i thân) mua c?n th? 2, tr??ng h?p khách hàng mua 2 c?n tr? lên t?i th?i ?i?m này s? ???c chi?t kh?u 1% cho m?i c?n.
- Khách hàng không vay NH: t?ng gói n?i th?t tr? giá 5% giá tr? nhà ? và ???c kh?u tr? vào giá bán.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n 100% giá tr? nhà ? h??ng CK 9,5%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m CHO 95% GT nhà ? và VAT c?a 5% GT nhà ?. M?c lãi su?t 12% cho 5% giá tr? nhà ? ch?a bao g?m VAT.
- Khách hàng thanh toán tr??c h?n t?ng ph?n h??ng CK 8%/n?m/s? ti?n và s? ngày thanh toán s?m.

[size=4]S?ng t?i vinhomes thanh hoá còn ?áng m? ??c, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]bi?t th? li?n k? vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i d? án vinhomes thanh hoá còn ?áng m? ??c h?n th?.
? bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c luy?n t?p.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? th? ga mua s?m…
Bên c?nh ?ó, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lamngo33132
Player
 
Posts: 23
Joined: Sat Jan 20, 2018 10:28 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron