Thang nhôm Nikawa chính hãng giá r? t?i Hà N?i và Sài Gòn

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:26 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby ngobdhuuenny9 on Sat Jul 13, 2019 3:52 am

T?ng h?p ngày càng nhi?u nh?ng tác ph?m truyen ngon tinh hay nh?t, truy?n xuyên không, t?ng h?p truyen kiem hiep, truyen hai huoc hot nh?t, truyen tien hiep hot nh?t, truyen sac hot nh?t, truy?n d? gi?i, truy?n ?am m?, truyen trong sinh ng?n, truyen teen, truy?n trinh thám ng?n, truyen tieu thuyet hay nh?t, truy?n s?ng, truyen vong du hay nh?t, truyen nguoc full, truyen nu cuong full, truy?n linh d? full, truyen cung dau hay nh?t, t?ng h?p truy?n l?ch s?, truyen doan van, truyen khoa huyen h?c ???ng, truyen di nang h?c ???ng, truyen mat the hot nh?t, truy?n ??ng nhân full, t?ng h?p truyen nu phu, truyen trong sinh hay nh?t, truy?n quân s? hay nh?t, truyen khac full, truyen vo hiep hay nh?t, truy?n bách h?p, truy?n ?i?n v?n s?c, truyen teen h?c ???ng, truyen phuong tay ng?n, truyen gia dau ng?n, truy?n trinh thám h?c ???ng, truyen hien dai h?c ???ng, truy?n khoa ?o hay nh?t, truyen tham hiem s?c, truy?n vi?t nam s?c, truy?n he hay nh?t, truyen dong phuong s?c ?ình ?ám ???c c?i biên thành truy?n tranh. M?c dù sau khi chuy?n thành truy?n tranh s? có nhi?u ch? l??c b?t, có th? không c?m nh?n ???c tr?n v?n tác ph?m, nh?ng ?u ?i?m c?a truy?n tranh chính là màu s?c và hình ?nh b?t m?t, ??c ?? nh?c m?t và ??c bi?t r?t thích h?p cho ??o h?u nào l??i t??ng t??ng. Vì v?y nên l??ng ng??i ??c truy?n tranh Tiên hi?p Huy?n huy?n chuy?n th? t? truy?n ch? c?ng r?t ?ông ??o, (trong s? này có m?t ph?n không nh? các ??o h?u ?ã ??c truy?n ch? r?i v?n còn ghi?n mà ch?y qua ??c l?i truy?n tranh :v)

D??i ?ây là top 10 truy?n tranh Tiên hi?p Huy?n huy?n có nhân khí l?n nh?t.

1. « ??u Phá Th??ng Khung »

Tác gi?: Thiên T?m Th? ??u

Tác ph?m huy?n tho?i, không ph?i bàn cãi, bá t? truy?n ch? ??n truy?n tranh, c?ng là tác ph?m d?n t?i h? ??n v?i truy?n ch?. C?ng c? 7 – 8 n?m r?i. Th?i gian qua nhanh th?t.

2. « ??u La ??i L?c »

Tác gi?: ???ng Gia Tam Thi?u

Nh?c ??n ??u Phá thì không th? không nh?c ??n ??u La, 2 b? này c? nh? 1 c?p, k? c? truy?n ch?, truy?n tranh, ho?t hình ??u ra song song, x?p h?ng bài danh c?ng g?n k? nhau. V? n?i dung thì kh?i bàn n?a :v, quá n?i r?i.

3. « Nguyên Tôn »

Tác gi?: Thiên T?m Th? ??u

B? này thì m?i, nh?ng mô tip thì c?ng không có gì khác so v?i 3 b? tr??c (??u Phá Th??ng Khung, V? ??ng Càn Không, ??i Chúa T?). Truy?n ch? v?n còn ?ang ra, nh?ng truy?n tranh ?ã r?t hot. Có v? tác gi? Thiên T?m Th? ??u r?t có duyên v?i truy?n tranh, hay là do fan quá ?ông nh? :v.

4. « Tuy?t Th? ???ng Môn »

Tác gi?: ???ng Gia Tam Thi?u

Ph?n 2 c?a ??u La, ? thì ??u La nó n?i thì b? này c?ng n?i theo thôi, không có gì ng?c nhiên c? :v.

Xem các truyen quan truong full, truyen ma hay nh?t, truyen hay h?c ???ng, truyen light novel s?c, truy?n tình c?m ng?n,

5. « Tu Chân Liêu Thiên Qu?n »

Tác gi?: Thánh K? S? ?ích Truy?n Thuy?t

B? này t?i h? v?n ?ang hóng t?ng ch??ng, m?i ngày ni?m vui thú ??n gi?n là ??c truy?n này v?i ??c c? bình lu?n trên 2 trang truyencv và tangthuvien :v. Truy?n gi?i trí nh? nhàng, hài h??c, r?t ???c ?a chu?ng. Truy?n tranh ra ch?m quá, c?n b?n không ?ã ghi?n.

6. « Qu?c Dân Lão Công ?ái H?i Gia » Tên khác: Hôn tr?m 55 l?n

Tác gi?: Di?p Phi D?

Ngôn tình nhé, b? này t?i h? ch?a có ??c =)). Tác gi? là n?, nhân khí r?t ?ông ??o, ???c ng??i x?ng là “Ngôn tình thiên h?u”. Truy?n tranh ?ã full, ??o h?u nào thích có th? th? :v. (B?ng x?p h?ng này l?y bên Trung Qu?c nên mình c?ng không hi?u sao l?i có 1 b? ngôn tình chen vào).
ngobdhuuenny9
Player
 
Posts: 2
Joined: Sun Jun 30, 2019 10:46 pm

Postby nguunyenobdh on Tue Jul 16, 2019 1:20 am

Truy?n ??c:Truy?n Ngôn tình, Truy?n Xuyên không, Truy?n c? ??i, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n ?ô th?, Truy?n Ki?m hi?pTruy?n audio:Truy?n ma, Truy?n ngôn tình, Truy?n Tiên Hi?p, Truy?n Huy?n Huy?n, Truy?n d? gi?i, Truy?n ki?m hi?pTruy?n tranh:Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Romance, Truy?n tranh Adventure, Truy?n tranh Fantasy, Truy?n tranh Shounen, Truy?n tranh Drama, Truy?n tranh Supernatural, Truy?n tranh School LifeGame vui:b?n súng, ?ua xe, th?i trang, phiêu l?u, Chi?n Thu?t, ??i Kháng, nh?p vai, phòng th?, n?u ?n Trang ch? » Truy?n Ngôn tìnhT?ng h?p truy?n ngôn tình m?i nh?t, hay nh?t, c?p nh?t liên t?c theo ngày, t?ng h?p truy?n ngôn tình, tình c?m c?c lãng m?n cho b?n teen.Các truy?n ???c c?p nh?t liên t?c hót nh?t, r?t nhi?u truy?n full b?, tình c?m s??t m??t dành cho b?n gái b?n trai ??u ??c ???c h?t B?n ??c xem truy?n ngôn tình, click link bên d??i :)
H?c S?c D?c Ni?mTra Công Bi?n Trung Khuy?n??c Th? T?ch M?chThác D?c[Miêu – Th?] D? T? Thành Thuy?tNg? C?m = Vô C?mTa N?i Ti?ng Kh?p ?? Qu?c[Harry Potter] Harry Potter Chi Chu?c T?iC? B?o ??ng C? V?t Ng?Huynh Tr??ngChung C?c Lam ?nM?n ?à La D? Anh TúcTh? Tình C?a K? S?Tú S?c – Th?t TúXuyên Vi?t Chi D? Th? H? Kh?uÔm Bánh Bao V? Làm Ru?ngDi?u Nh?t Lam ThiênTúy Tâm Ki?m?àn Ch? Th?n CôngÂm D??ng Th?n Ch??ngVô ??ch H?c Quy?n


Image
T? ??i Danh B? Ch?n Quang ?ông


Image
Anh Hùng Vô L?


Image
L?c ??nh Ký


Image
Ôn Nhu Nh?t ?ao


Image
Ti?u Ng?o Giang H?


Image
Th?n ?i?n


Image
Anh Hùng X? ?iêu


Image
Côn Luân


Image
X? ?iêu Tam B? Khúc
nguunyenobdh
Player
 
Posts: 1
Joined: Sun Jun 30, 2019 4:11 am

Postby ngobennydhuu55 on Tue Jul 16, 2019 4:09 am

Kho ?? thi » Toán » Toán 10 » Ki?m tra Hình h?c 10List ?? ki?m tra Hình h?c 10 – vect? có ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?a các giáo viên và các tr??ng THPT trên toàn qu?c. Các ?? ki?m tra Hình h?c 10 bao g?m các ?? ki?m tra 1 ti?t (45 phút), ?? ki?m tra ??nh k? cu?i ch??ng … theo hình th?c tr?c nghi?m, t? lu?n, ho?c tr?c nghi?m k?t h?p v?i t? lu?n.Các ?? ki?m tra Hình h?c 10 s? ???c KHODETHI.ORG c?p nh?t th??ng xuyên nh?m giúp quý th?y, cô giáo tham kh?o, lên ý t??ng tr??c khi ra ?? và giúp các em h?c sinh th? s?c, n?m v?ng ???c các d?ng bài th??ng g?p tr??c k? ki?m tra. 332119173
332119173
?? ki?m tra ch??ng 1 Hình h?c 10 tr??ng THPT Nguy?n Trung Tr?c – Bình ??nh
10:24 05/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
Ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng ?oàn Th??ng – H?i D??ng
08:09 05/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 & 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng Giai Xuân – C?n Th?
09:08 03/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? tr?c nghi?m ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT B?c ?ông Quan – Thái Bình
17:09 27/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT chuyên L??ng Th? Vinh – ??ng Nai
10:31 24/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3 (T?a ?? m?t ph?ng) tr??ng THPT L?c Ng?n 1 – B?c Giang
07:55 23/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 nâng cao ch??ng 1 tr??ng THPT An Ph??c – Ninh Thu?n
10:09 20/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT chuyên Lam S?n – Thanh Hóa
10:51 18/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT chuyên Qu?c h?c – Hu?
11:39 17/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT L?u ?ình Ch?t – Thanh Hóa
16:41 15/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 3 tr??ng THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên
07:35 14/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 3 tr??ng THPT Long Khánh – ??ng Nai
09:46 12/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t ch??ng 1 Hình h?c 10 NC n?m 2018 – 2019 tr??ng Th? Xã Qu?ng Tr?
05:49 07/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 1 n?m 2018 – 2019 tr??ng ?ông Du – ??k L?k
11:42 04/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT s? 1 Ngh?a Hành – Qu?ng Ngãi
12:07 03/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT B?n Tre – V?nh Phúc
11:58 30/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT Phan ??ng L?u – TT. Hu?
16:45 23/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT Hai Bà Tr?ng – TT. Hu?
12:09 15/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 – 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng Tân Hi?p – Kiên Giang
07:38 11/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT Hoàng Qu?c Vi?t – Thái Nguyên
16:59 07/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
ngobennydhuu55
Player
 
Posts: 2
Joined: Mon Jul 01, 2019 4:52 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron