D?ch v? n?p t? khai thu? tr?ng báo cáo thu? tr?ng qua m?ng g

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby ngouydkocunb2 on Fri Jul 12, 2019 4:38 pm

N?u ?ã phát chán v?i nh?ng cu?n truy?n ngôn tình hot nh?t, truyen xuyen khong hay nh?t, truyen kiem hiep s?c, t?ng h?p truyen hai huoc, truyen tien hiep hay nh?t, truyen sac hay nh?t, truy?n d? gi?i hot nh?t, truyen dam my hay nh?t, truy?n tr?ng sinh h?c ???ng, truyen teen h?c ???ng, truyen trinh tham hay nh?t, truy?n ti?u thuy?t, t?ng h?p truyen sung, t?ng h?p truyen vong du, truy?n ng??c hay nh?t, truy?n n? c??ng hay nh?t, truy?n linh d? hay nh?t, truyen cung dau hay nh?t, truyen lich su hay nh?t, truy?n ?o?n v?n h?c ???ng, truyen khoa huyen, t?ng h?p truyen di nang, truy?n m?t th? hay nh?t, truyen dong nhan s?c, truy?n n? ph? hay nh?t, truy?n tr?ng sinh ng?n, truy?n quân s? s?c, truyen khac full, truy?n võ hi?p h?c ???ng, truyen bach hop s?c, truyen dien van, truy?n teen hay nh?t, truy?n ph??ng tây full, truy?n gia ??u full, t?ng h?p truyen trinh tham, truyen hien dai hot nh?t, truy?n khoa ?o full, truyen tham hiem, t?ng h?p truy?n vi?t nam, truyen he hot nh?t, truyen dong phuong full ?? s? c? v? n?i dung l?n dung l??ng thì các fan ngôn hãy th? cho list ngôn tình hài m?t c? h?i xem sao nhé! Ngôn tình hài có n?i dung ??n gi?n, hài h??c, nhân v?t chính ?áng yêu ho?c có ph?n ng?c ngh?ch, trong sáng. ??c bi?t không có nhi?u màn ??u trí c?ng th?ng, hóc búa. Nh?ng ngôn tình hài r?t phù h?p v?i nh?ng ai ?ang tìm ki?m m?t câu chuy?n nh? nhàng ?? gi?i trí trong list ngôn tình hài ?ã hoàn d??i ?ây nhé. 75208818

List ngôn tình hài ?ã hoàn hay nh?t 2018

1. Truy?n ngôn tình hài: Ch?t! S?p b?y r?i
Tác gi?: King Kong Barbie

Th? lo?i: Ngôn tình, Hi?n ??i

M? ??u list truy?n ngôn tình hài là cu?n sách có cái tên c?c k? hài h??c - Ch?t! S?p b?y r?i. Và qu? th?t, t? tên cho ??n n?i dung truy?n cùng cách hành v?n c?a tác gi? ?ã mang l?i nh?ng câu chuy?n vui v?, dí dóm và ?áng yêu. Truy?n thu?c th? lo?i ngôn tình s? ?? luy?n nh?ng th?y giáo nam chính phúc h?c, vô s? s? bi?n câu chuy?n tình yêu th?y trò này tr? nên t? nhiên, h?p d?n.

Cô sinh viên T?n Khanh vì tr??t môn t? ch?n nên ?ành ph?i ?i xin x? th?y giáo tr? ??p trai T?ng T? Ngôn. Nh?ng th?y T?ng n?i ti?ng l?nh lùng, khó tính, không bao gi? ch?p nh?n chuy?n xin x?. Bí quá làm li?u, T?n Khanh quy?t ??nh t? tình v?i th?y T?ng. Nào ng?, anh ??ng ý! T? ?ây, cu?c s?ng c?a T?n Khanh m? ra trang m?i v?i nh?ng trò ?ùa oái o?m ??n t? b?n trai th?y giáo.

Xem các t?ng h?p truyen quan truong, truyen ma, truy?n hay hot nh?t, t?ng h?p truy?n light novel, t?ng h?p truy?n tình c?m, truyen nguyen sang s?c, truyen hong hoang s?c, truyen ngot sung full, truyen du hi ng?n, truy?n s?c hi?p h?c ???ng, truyen kinh di full, truyen huyen ao s?c ngay t?i ftruyen.com

2. Truy?n ngôn tình hài: Em không vào ??a ng?c thì ai vào
Tác gi?: T?u Ti?u Th?t

Em không vào ??a ng?c thì ai vào kh?c ho? m?i tình oan gia nhi?u ngang trái và c?ng ??y hài h??c. Truy?n có l?i vi?t t? nhiên, phóng khoáng, tình ti?t ??n gi?n, ch? y?u xoay quanh c?p ?ôi oan gia nam n? chính. ??c bi?t nam chính vô s?, m?m ??c, th??ng xuyên lôi vi?c trêu ?ùa n? chính làm s? thích.

M?c Nh? là m?t cô gái l?c quan, ??n gi?n, không hi?u bi?t gì v? chuy?n tình c?m nên ???c ??t bi?t danh là “??u G?". M?c Nh? ái m? m?t nam sinh cùng tr??ng ??i h?c nh?ng cô vô tình thu hút s? chú ý c?a Chung Nguyên - b?n thân ng??i mình thích. B?t ??u t? ?ó, m?i l?n g?p M?c Nh?, Chung Nguyên ??u trêu ch?c cho cô nàng t?c xì khói nh?ng l?i ch?ng làm ???c gì. T? vi?c trêu ?ùa, hai ng??i r?i vào h? sâu c?a tình yêu.

Tham kh?o thêm: t?ng h?p truy?n c? ??i, truyen huyen huyen h?c ???ng, truyen do thi,

7. Truy?n ngôn tình hài: B?y ki?p xui x?o

6. Truy?n ngôn tình hài: Heo yêu Diêm V??ng

5. Truy?n ngôn tình hài: K? ho?ch h? n?: B? th?ng thành cong
ngouydkocunb2
Player
 
Posts: 2
Joined: Thu Jul 04, 2019 11:42 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron