Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:20 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby ngouunbydhn1 on Tue Jul 16, 2019 2:04 pm

Ftruyen.com nói v? truy?n ngôn tình hot nh?t, truyen xuyen khong full, truyen kiem hiep full, truy?n hài h??c, truyen tien hiep, truy?n s?c s?c, truyen di gioi, truy?n ?am m? s?c, truy?n tr?ng sinh hot nh?t, t?ng h?p truy?n teen, t?ng h?p truyen trinh tham, t?ng h?p truyen tieu thuyet, truy?n s?ng hay nh?t,truyen cung dau hot nh?t, truy?n l?ch s? full, truy?n ?o?n v?n s?c, truyen khoa huyen, truyen di nang h?c ???ng, t?ng h?p truy?n m?t th?, truyen dong nhan h?c ???ng, truy?n n? ph? s?c, truy?n tr?ng sinh hot nh?t, truy?n quân s? full, truy?n khác full, truy?n võ hi?p ng?n, truyen bach hop s?c, truyen dien van full, truy?n teen s?c, truyen phuong tay, truyen gia dau ng?n, truy?n trinh thám hot nh?t, t?ng h?p truyen hien dai, truyen khoa ao s?c, truyen tham hiem, truyen viet nam hot nh?t, truyen he h?c ???ng, truy?n ?ông ph??ng hay nh?t thì vô vàn truy?n hay. Nên mình s? ??a list truy?n ngôn tình hi?n ??i m?i hay nh?t 2018 và top truy?n ngôn tình hi?n ??i hay nên ??c trong n?m 2019 nhé.

D??i ?ây ??u là nh?ng tác ph?m ngôn tình xu?t s?c nh?t, thu hút ??c gi? nhi?u nh?t trong n?m 2018 ??y nhé. Hi v?ng sang n?m 2019 fan ngôn chúng ta s? ???c ??c nhi?u cu?n sách ch?t l??ng và h?p d?n nh? v?y.


HOT
B?t H?i
Truy?n Ngôn tình, Truy?n c? ??i, Truy?n Ng??c HOT
Tr?ng Sinh Chi Ng??i Ngoài Hành Tinh Ph? Thân
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Võng Du, Truy?n Tr?ng Sinh HOT
Nam Th?n Qu?c Dân, C?u Thi?u Xin Th?nh Giáo (Chú Út T?ng Tài Yêu Không Nào)
Truy?n Ngôn tình, Truy?n D? Gi?i, Truy?n hài h??c HOT
Qua ???ng G?p Nhân Duyên
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?o?n V?n HOT
C?c Ph?m Ti?u B?ch Ch?i Game
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Võng Du, Truy?n hài h??c HOT
D??ng Ch? N? Qu? Làm Lão Bà
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Linh D? HOT
Cu?c S?ng H?nh Phúc Sau Khi Tr?ng Sinh
Truy?n Ngôn tình, Tr?ng Sinh, Truy?n Tr?ng Sinh HOT
H?n T?i Tam Qu?c Làm Quân Phi?t
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Xuyên không, Truy?n Quân S?

L?a bi?c bóng, khói trà lãng ?ãng. Nàng ng?i gi?a U Bình hiên, m?c cho ánh tr?ng ngoài c?a s? r?i qua rèm c?a, chi?u xu?ng thân hình m?nh mai. ?êm t?i ?m ??m, nh?ng nàng ?ã không còn c?m giác.
Tr??c m?t nàng v?nh vi?n ch? có bàn c?, có khác ch?ng là th? c? bi?n chuy?n m?i ngày. Nàng là Th??ng Quan T? K?, ?? nh?t k? th? c?a ??i ???ng, vì th? ???c h?u c?n bên c?nh Minh Hoàng.
Có ph?i ta r?t tham lam hay không? Ch? ch?i c? cùng hoàng th??ng thôi thì ch?a ??? Nh?ng n?u không nh? c?, làm sao ta có th? g?p m?t ng??i? Ng??i ch?i c? cùng ta, th?m chí còn l?nh nh?t v?i Mai phi Giang Thái Bình có dung m?o thiên tiên, thùy m? tao nhã, ta còn mu?n ôm hy v?ng xa v?i nào h?n n?a? T? K? l?ng l? th? dài, l?m b?m: “Thôi thôi, t?t nh?t v?n nên ng?m cách ?? ?êm mai hoàng th??ng l?i th?ng mà không sinh nghi ?i.”
“Ngày nào c?ng hao t?n tâm s?c ?? nh??ng c?, T? K?, mu?i thay ??i r?i.”
?ây là hoàng cung mà! Có ai to gan nh? v?y… T? K? xoay ng??i, nhìn th?y h?n. V?n m?t thân áo tr?ng ph?t gió lay ??ng, ngay c? ánh m?t c?ng d?u dàng nh? tr??c, là d?u dàng ch? khi nhìn nàng m?i có. Tiêu sái ng?o m?n không ??i, thiên h? ?? nh?t sát th?, Lãnh ki?m Lâm Ng?o B?ch.
“S? huynh…” T? K? kh? g?i.
Thiên h? ?? nh?t k? th? và thiên h? ?? nh?t sát th? hóa ra là s? huynh mu?i, càng không ng? ???c là Lâm Ng?o B?ch b?t ch?t ti?n lên, ph?y m?t cái làm r?i lo?n th? c?: “Ch?ng ph?i mu?i không mu?n vào cung sao? D?a vào võ công c?a mu?i ?áng ra ph?i d? dàng r?i ?i ???c r?i ch?? Tr??c kia mu?i ghét nh?t là l?p th? c? gi?, ngay c? khi ch?i vui v?i huynh c?ng không ch?u n??ng tay, vì sao bây gi? ngày nào c?ng ph?i tính toán ?? thua y?”
T? K? yên l?ng thu d?n quân c?, nh?t t?ng viên m?t, khi ng?ng ??u ?ã ...
ngouunbydhn1
Player
 
Posts: 6
Joined: Wed Jul 03, 2019 3:08 am

Postby ngobydhuunn6 on Thu Jul 25, 2019 2:27 am

Các bài t?p ?? thi Toán l?p 7, h?c sinh gi?i có ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?a các tr??ng THCS và phòng, s? Giáo d?c – ?ào t?o trên toàn qu?c. 1 s? ?? thi Toán l?p 7 m?i nh?t s? ???c c?p nh?t liên t?c và nhanh nh?t có th? sau khi bu?i thi di?n ra, ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?ng s? ???c c?p nh?t sau ?ó giúp các b?n ??c thu?n ti?n trong vi?c ra c?u và ??i chi?u ?áp án.File WORD các ?? thi Toán l?p 7 s? ???c ?ính kèm trong n?i dung bài ??ng ?? quý th?y, cô giáo có th? t?i xu?ng mi?n phí.

Kho ?? thi » Toán » Toán 7 » ?? thi Toán l?p




de hsg toan 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
21:01 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
de hsg toan huyen trieu son 2016 – 2017 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
19:46 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? C??NG ÔN T?P TOÁN L?P 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
14:12 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra ch?t l??ng k? I Toán 7 n?m 2017-2018 – PGD S?m S?n – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
14:08 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra HK1 toán 7 (có ?áp án) – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
13:12 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra ch??ng 1 ??i s? 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:47 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
4 DE THI THU TOAN 7 HKI – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:09 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
DE BAC GIANG – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
21:46 22/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? THI HSG TOÁN 7- BÙI XUÂN H?NH – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
13:08 21/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? & ?A HSG Toán 7 huy?n Kim S?n 2010-2011 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:33 20/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?ê? KT Ch??ng III ?a?i sô? 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:02 20/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
Tr?i nghi?m sáng t?o – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán Hình h?c l?p 7
10:09 20/07/2019?? thi Toán Hình h?c l?p 7
abc – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán Hình h?c l?p 7
08:46 20/07/2019?? thi Toán Hình h?c l?p 7
?? thi h?c kì 1 Toán 7 huy?n Ti?n H?i (2017-2018) – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:04 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
CÁC CHUYEN ?? ÔN HSG L?P 7- 6 ?? ÔN – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
19:38 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
Ôn t?p S? t? nhiên – Các phép tính trong N – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
17:49 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
toan hoc 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
16:25 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? TOÁN K? II L?P 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:53 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
K? 2 Toán 7 Yên L?c 2005-2006 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
10:53 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? KI?M TRA H?C K? 2 L?P 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
10:11 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
ngobydhuunn6
Player
 
Posts: 3
Joined: Tue Jul 02, 2019 2:15 pm

Postby ngobnnydhuu5 on Thu Jul 25, 2019 3:31 am

Các bài t?p ?? thi Toán l?p 7, h?c sinh gi?i có ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?a các tr??ng THCS và phòng, s? Giáo d?c – ?ào t?o trên toàn qu?c. 1 s? ?? thi Toán l?p 7 m?i nh?t s? ???c c?p nh?t liên t?c và nhanh nh?t có th? sau khi bu?i thi di?n ra, ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?ng s? ???c c?p nh?t sau ?ó giúp các b?n ??c thu?n ti?n trong vi?c ra c?u và ??i chi?u ?áp án.File WORD các ?? thi Toán l?p 7 s? ???c ?ính kèm trong n?i dung bài ??ng ?? quý th?y, cô giáo có th? t?i xu?ng mi?n phí.

Kho ?? thi » Toán » Toán 7 » ?? thi Toán l?p




de hsg toan 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
21:01 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
de hsg toan huyen trieu son 2016 – 2017 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
19:46 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? C??NG ÔN T?P TOÁN L?P 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
14:12 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra ch?t l??ng k? I Toán 7 n?m 2017-2018 – PGD S?m S?n – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
14:08 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra HK1 toán 7 (có ?áp án) – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
13:12 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra ch??ng 1 ??i s? 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:47 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
4 DE THI THU TOAN 7 HKI – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:09 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
DE BAC GIANG – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
21:46 22/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? THI HSG TOÁN 7- BÙI XUÂN H?NH – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
13:08 21/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? & ?A HSG Toán 7 huy?n Kim S?n 2010-2011 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:33 20/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?ê? KT Ch??ng III ?a?i sô? 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:02 20/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
Tr?i nghi?m sáng t?o – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán Hình h?c l?p 7
10:09 20/07/2019?? thi Toán Hình h?c l?p 7
abc – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán Hình h?c l?p 7
08:46 20/07/2019?? thi Toán Hình h?c l?p 7
?? thi h?c kì 1 Toán 7 huy?n Ti?n H?i (2017-2018) – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:04 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
CÁC CHUYEN ?? ÔN HSG L?P 7- 6 ?? ÔN – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
19:38 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
Ôn t?p S? t? nhiên – Các phép tính trong N – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
17:49 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
toan hoc 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
16:25 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? TOÁN K? II L?P 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:53 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
K? 2 Toán 7 Yên L?c 2005-2006 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
10:53 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? KI?M TRA H?C K? 2 L?P 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
10:11 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
ngobnnydhuu5
Player
 
Posts: 4
Joined: Tue Jul 02, 2019 3:34 am

ATCS CUNG C?P B?N QUY?N PH?N M?M K? TOÁN MISA SME 2019

Postby atcsbn01 on Sun Sep 01, 2019 9:48 am

[center]??I LÝ THU? ATCS [color=red][color=#0070c0]NH?N CUNG C?P VÀ H? TR? TRI?N KHAI[/color]:[/color][/center][center]PH?N M?M K? TOÁN MISA SME 2019[/center][center]CH? KÝ S? NEW-CA[/center][center]HÓA ??N ?I?N T? EASY-ENVOICE[/center][center](B?n quy?n chính th?c, có hóa ??n GTGT)[/center][center]H? tr? cài ??t, H??ng d?n ?ào t?o s? d?ng ph?n m?m[/center][center]H??ng d?n kê khai thu?, lên BCTC, quy?t toán TNDN, TNCN n?m[/center][center]T? v?n tri?n khai Ph?n m?m k? toán v?i ??n v? n??c ngoài ... và nhi?u h? tr? khác khi s? d?ng các d?ch v? t? ??i Lý Thu? ATCS[/center][center] Image[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby atcsbn01 on Wed Sep 18, 2019 3:03 pm

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p



??I LÝ THU? ATCS NH?N D?CH V? TUY?N D?NG VÀ CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ?ào t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n phí PH?N M?M K? TOÁN DOANH NGHI?P

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
[center]Liên h?:[/center][center]0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.com[/center][center][size=7]ketoanthueatcs.vn
[/size]


Image


[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby atcsbn01 on Thu Sep 19, 2019 1:09 pm

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p



??I LÝ THU? ATCS NH?N D?CH V? TUY?N D?NG VÀ CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ?ào t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n phí PH?N M?M K? TOÁN

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
[center]Liên h?:[/center][center]0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.com[/center][center][size=7]ketoanthueatcs.vn
[/size]


Image


[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby hupa2018 on Mon Sep 23, 2019 9:16 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p máy b?m n??c h?a ti?nbóng ?èn LED xin chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-banh']??i lý bánh ng?t[/url]
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

ATCS CUNG C?P B?N QUY?N PH?N M?M K? TOÁN MISA SME 2019

Postby atcsbn01 on Fri Oct 04, 2019 10:51 am

[center]??I LÝ THU? ATCS [color=red][color=#0070c0]NH?N CUNG C?P VÀ ?ÀO T?O S? D?NG[/color]:[/color][/center][center]PH?N M?M K? TOÁN DOANH NGHI?P V?A VÀ NH? MISA SME 2019[/center][center]CH? KÝ S? NEW-CA[/center][center]HÓA ??N ?I?N T? EASY-ENVOICE[/center][center](B?n quy?n chính th?c, có hóa ??n GTGT)[/center][center]H? tr? cài ??t, H??ng d?n ?ào t?o s? d?ng ph?n m?m[/center][center]H??ng d?n kê khai thu?, lên BCTC, quy?t toán TNDN, TNCN n?m[/center][center]T? v?n tri?n khai Ph?n m?m k? toán v?i ??n v? n??c ngoài ... và nhi?u h? tr? khác khi s? d?ng các d?ch v? t? ??i Lý Thu? ATCS[/center][center] Image[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

B?n nào c?n c? g?i, nh?n tin, Inbox hay Zalo nhé

Postby atcsbn01 on Sat Oct 12, 2019 11:01 am

B?n nào c?n c? g?i, nh?n tin, Inbox hay Zalo nhé
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron