ATCS D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói giá r? cho doanh nghi?p m

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby dangtinraovattphcm on Sat Jan 19, 2019 9:36 pm

[size=4]Trên ??a bàn c?n??c nói chungvà t?nh Qu?ng Nam nói riêng, có hi?n t??ng các sàn giao d?ch thông tin sai l?ch d? án b?t ??ng s?n.[/size]
[size=4]

[size=4]ImageTh?i gian v?a qua, trên ??a bàn c? n??c nói chung và t?nh Qu?ng Nam nói riêng, có hi?n t??ng các sàn giao d?ch, môi gi?i b?t ??ng s?n thao túng và thông tin sai l?ch d? án b?t ??ng s?n r?i ??y giá, khai thác y?u t? tâm lý chuy?n nh??ng ?? h??ng chênh l?ch, d?n ??n giá tr? giao d?ch các lo?i b?t ??ng s?n này t?ng ??t bi?n. ?i?u này ?ang gây b?t ?n th? tr??ng, ch?a phù h?p v?i ti?n ?? tri?n khai hoàn thành h? th?ng h? t?ng k? thu?t và h? t?ng xã h?i c?a các d? án c?ng nh? h? th?ng c? s? h? t?ng ?ô th? ?ang tri?n khai.

T?i Qu?ng Nam, ch? là ??n v? môi gi?i và ti?p th? s?n ph?m b?t ??ng s?n, th? nh?ng Công ty C? ph?n ??a ?c First Reall?i “c? gan” l?p h?p ??ng ??t mua ??t n?n ?? thu ti?n t? khách hàng. Vi?c First Reals?m vai ch? ??u t? “d?m”, t? ý bán ??t n?n ?ã khi?n không ít khách hàng vì tin t??ng trót “trao nh?m tr?ng cho ác” mà không h? hay bi?t.

[size=4]Muôn mánh thu l?i c?a ??n v? phân ph?i[/size]

H?n 1 n?m tr??c, tháng 10/2017, Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam ?ã ch?n ??a ?c First Real là doanh nghi?p môi gi?i và ti?p th? ??c quy?n d? án khu ph?ch? ?i?n Nam B?c.

Theo n?i dung h?p ??ng các bên ký k?t, Công ty First Real ch? ???c quy?n tri?n khai các ho?t ??ng qu?ng cáo, môi gi?i, ti?p th? các n?n ??t t?i d? án khi các n?n ??t ??m b?o ?i?u ki?n pháp lý ?? kinh doanh theo xác nh?n b?ng v?n b?n c?a ch? ??u t?. Khi d? án ?? ?i?u ki?n pháp lý, Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam s? tr?c ti?p ký k?t h?p ??ng ??t c?c, h?p ??ng chuy?n quy?n s? d?ng ??t c?a d? án cho khách hàng do Công ty First Realtìm ki?m ???c và th?c hi?n th? t?c xin c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t cho khách hàng.

Th? nh?ng m?t khi ?ã lóa m?t b?i ??ng ti?n thì l?p t?c ch? tâm, ch? tín b? xem nh?. L?i d?ng s? tin t??ng, tín nhi?m c?a ch? ??u t? mà First Real tha h? “làm voi, làm chu?t” t?i d? án.

??n lúc này, First Real t? ra “h?m h?” tri?n khai kinh doanh, ti?p ?ó th?ng tay lo?i b? ch? ??u t?, tr?c ti?p ký k?t h?p ??ng, t? ý nh?n ti?n c?c ??t mua ??t n?n c?a khách hàng.


Image

[center !important]??n ki?n ngh? c?a Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam g?i các c? quan ch?c n?ng.[/center !important]


Ch? trong th?i gian g?n ?ây, sau khi nh?n ???c r?t nhi?u ph?n ánh, khi?u n?i c?a ng??i dân v? vi?c mua bán ??t n?n t?i d? án khu ph? Ch? ?i?n Nam B?c, Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng m?i “ngã ng?a” nh?n ra hành vi gian d?i c?a First Real ?ã th?c hi?n “sau l?ng” ch? ??u t?.

Qua ?ó, t? th?i ?i?m tháng 01/2018, First Real ?ã t? ý mua bán các n?n ??t t?i d? án b?ng vi?c tr?c ti?p ký k?t h?p ??ng ??t mua ??t n?n v?i khách hàng và thu giá cao h?n r?t nhi?u l?n so v?i ??n giá bao tiêu mà phía ch? ??u t? ??t Qu?ng ??t ra, th?m chí theo n?i dung h?p ??ng ?ã thu 95% giá tr? h?p ??ng.

S? vi?c càng thêm b?c xúc, khi chính ông Nguy?n Hào Hi?p - T?ng Giám ??c Công ty C? ph?n ??a ?c First Real là ng??i tr?c ti?p ký nh?n h?p ??ng ??t mua ??t n?n và theo ?i?u kho?n t?i h?p ??ng thì s? ti?n ??t mua không ???c chuy?n vào tài kho?n Công ty First Real mà ???c “??” th?ng vào tài kho?n cá nhân c?a ông Hi?p t?i Ngân hàng BIDV Sông Hàn - Chi nhánh ?à N?ng.

Ông Nguy?n B. ? ph??ng ?i?n Nam B?c, th? xã ?i?n Bàn, t?nh Qu?ng Nam cho bi?t, gia ?ình ông ??t mua 1 c?n nhà xây s?n t?i Khu ph? ch? ?i?n Nam B?c ?ã g?n 1 n?m. Lúc ??u, Công ty C? ph?n ??a ?c First Real cam k?t 3 tháng sau s? giao Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (s? ??) cho ông. Th? nh?ng, ?i?p khúc “h?a th?t nhi?u, th?t h?a c?ng th?t nhi?u” l?p ?i, l?p l?i, First Real v?n ch?a th? làm s? ?? cho khách hàng.

Ông Nguy?n B. ngao ngán: “T? khi n?p ti?n ??n nay g?n 1 n?m r?i. First Real ch? khéo ch?ng ch?, ng?y bi?n. H? nói là l?i ch?m ch? không ph?i sai, tôi nói sai ch? không ph?i l?i ch?m. ??n gi? thì h? h?a s? First Real tr? l?i vào quý 1 n?m 2019.

Theo ??i di?n Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam, ?ây rõ ràng có d?u hi?u c?a hành vi vi ph?m pháp lu?t b?i l? Công ty First Real không ph?i là ch? s? h?u các quy?n s? d?ng ??t t?i D? án, hoàn toàn không có quy?n ký k?t h?p ??ng ??t mua ??t n?n v?i khách hàng và l?i càng không ???c phép nh?n ti?n ??t mua c?a khách hàng thông qua tài kho?n cá nhân ông T?ng Giám ??c Nguy?n Hào Hi?p.

“Các n?n ??t mà Công ty First Real th?c hi?n mua bán ch?a thi công hoàn thi?n h? t?ng, ch?a hoàn thi?n v? m?t pháp lý, ch?a ???c S? Xây d?ng nghi?m thu, hoàn toàn ch?a ?? ?i?u ki?n ?? tri?n khai kinh doanh.

Bên c?nh ?ó, Công ty First Real ?ã t? ??ng tri?n khai các ho?t ??ng trên mà không thông qua ch? ??u t?, c?ng không có b?t kì v?n b?n, báo cáo nào v?i ch? ??u t? v? vi?c tri?n khai bán hàng c?a mình. Vi?c th?c hi?n các hành vi v??t quá ph?m vi, th?m quy?n c?a Công ty First Real ???c ký k?t trong h?p ??ng ?ã gây ?nh h??ng ??n uy tín c?a Công ty C? ph?n ??u t? Phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam và môi tr??ng ??u t? lành m?nh c?a t?nh Qu?ng Nam” - ??i di?n ch? ??u t? nh?n m?nh.


ImageImage

[center !important]Khu ph? Ch? ?i?n Nam B?c do Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam làm ch? ??u t? xây d?ng.[/center !important]


Ngoài ra, d? án khu ph? ch? ?i?n Nam B?c c?ng ?ang ph?i ??i m?t v?i nguy c? b? tr?c l?i.

Theo ?ó, c?ng trong tháng 10/2017, Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam ?ã ký k?t h?p tác ??u t? v?i ??a ?c First Real h?p ??ng cho thuê kiot và các ??a ?i?m kinh doanh t?i Ch? ?i?n Nam B?c.

Tr??ng h?p c?a anh Nguy?n V?n S., ng??i ??t mua ki-?t t?i Khu ph? ch? ?i?n Nam B?c, th? xã ?i?n Bàn, t?nh Qu?ng Nam v?i Công ty C? ph?n ??a ?c First Real. Anh S. có ki-?t bán hàng t?p hóa ? ch? c?. Sau khi tri?n khai xây d?ng ch? m?i, anh S. th?y First Real rao bán ki-?t ? ch? m?i li?n ??t ti?n thuê 1 ki-?t v?i giá 60 tri?u ??ng, th?i h?n thuê 50 n?m.

C?ng gi?ng nh? “s? ph?n” c?a nhà ??t t?i khu ph? ch? này, sau khi n?p ti?n thuê ki-?t, anh S. s?t ru?t không bi?t ??n bao gi? m?i có ?? gi?y t? c?n thi?t ?? s? h?u ???c ki- ?t ? ch?.

Anh Nguy?n V?n S. cho bi?t, l? ra nh?ng ng??i có ki- ?t ? ch? c?, sau khi xây d?ng xong ch? m?i ph?i b? trí 1 ki-?t ?? buôn bán, ??ng này ph?i “t? thân v?n ??ng”, ch?y h?t ch? này ??n ch? khác mà v?n ch?a có ch? buôn bán ?n ??nh.

“Ki-?t h? c?ng h?a h?n ??n quý 1/2019 m?i tr? l?i, ch? ch?a có k?t qu? gì h?t. Tôi ?ang bán ? ch? c?, mua tr?c ti?p c?a Công ty First Real ?ó. Nghe nói Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam ?ã tr? l?i h?t ti?n cho First Real và c?t h?p ??ng cho thuê ki- ?t r?i” - Hy v?ng v?i uy tín ?ã ???c t?o d?ng ???c, Công ty ??t Qu?ng s? s?m gi?i quy?t chính sách cho các h? ti?u th??ng chúng tôi ?? s?m có m?t b?ng kinh doanh khang trang, hi?n ??i trong khu ch? ?? ph?c v? ng??i dân tr??c d?p T?t Nguyên ?án.

Chính quy?n và ng??i dân ??a ph??ng ?ang r?t nóng ru?t khi T?t Nguyên ?án s?p ??n mà Khu ph? ch? v?n ch?a ??a vào s? d?ng. Tr??c ?ây, khi phát hi?n Công ty First Real rao bán ??t n?n và ki- ?t ? khu ph? ch?, lãnh ??o chính quy?n ??a ph??ng li?n tri?u t?p cu?c h?p v?i ch? ??u t? là Công ty C? ph?n ??u t? Phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam và Công ty First Real, yêu c?u gi?i thích rõ lý do bán ??t n?n và ki-?t khi ch?a hoàn ch?nh các th? t?c ??u t?.

Ngay sau ?ó, vì v?n ?? an sinh xã h?i, C? ph?n ??u t? Phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam thanh lý h?p ??ng v?i Công ty First Real ?? chuy?n giao công trình ch? v? cho ??a ph??ng qu?n lý; ??ng th?i hoàn tr? l?i toàn b? s? ti?n 22 t? ??ng ?ã nh?n c?a Công ty First Real và ??ng ý n?p ph?t h?p ??ng v?i s? ti?n 5 t? ??ng.

Trao ??i v?i PV v? v?n ?? này, ông Nguy?n Vi?t ?i?n - Công ty C? ph?n ??u t? phát tri?n ?ô th? ??t Qu?ng - Qu?ng Nam cho bi?t, “Công trình Ch? ?i?n Nam B?c ???c xây d?ng trên khu ??t th??ng m?i c?a ??t Qu?ng ???c UBND t?nh Qu?ng Nam giao ??t có thu ti?n s? d?ng ??t. ??t Qu?ng t? b? chi phí ??u t? xây d?ng và t? kinh doanh khai thác thu h?i v?n. Nh?m m?c ?ích an sinh xã h?i, gi?i phóng các ch? cóc, ch? t?m trên ??a bàn ph??ng ?i?n Nam B?c, c? quan có th?m quy?n ?ã yêu c?u chuy?n giao toàn b? công trình ch? ?i?n Nam B?c cho ??a ph??ng qu?n lý ?? b? trí cho các ti?u th??ng t?i ph??ng. Do ??i t??ng khách hàng trong h?p ??ng c?a Công ty không ph?i là các h? dân t?i ph??ng nên Công ty ?ã ?? ngh? thanh lý h?p ??ng v?i First Real ?? chuy?n giao công trình ch? l?i cho ??a ph??ng b? trí cho các ti?u th??ng, hoàn tr? l?i toàn b? s? ti?n ?ã nh?n c?a First Real và ch?p nh?n ch?u ph?t h?p ??ng v?i s? ti?n là 5 t? ??ng” - ông Nguy?n Vi?t ?i?n nói.

[size=4]L? lùng ??n v? phân ph?i ng?n ch?n ch? ??u t? chuy?n nh??ng[/size]

Câu chuy?n ng??c ??i khác liên quan ??n First Real trên ??a bàn t?nh Qu?ng Nam, ?ó là d? án khu ?ô th? Sea View (phân khu 1 khu tái ??nh c? ph??ng ?i?n Ng?c - ?i?n D??ng) th? xã ?i?n Bàn, t?nh Qu?ng Nam do Công ty TNHH Hoàng Tiên là ch? ??u t? và Công ty C? ph?n ??a ?c First Real (tr? s? t?i s? 16 ???ng 2/9, ph??ng Bình Hiên, qu?n H?i Châu, thành ph? ?à N?ng) làm nhi?m v? ti?p th? và phân ph?i.


Image

[center !important]Công ty C? ph?n ??a ?c First Real b? “t?” th??ng xuyên qua m?t ch? ??u t?, “bán trên gi?y” nhi?u ô ??t n?n cho khách hàng.[/center !important]


Theo ?ó, n?m 2017, First Real ph?i h?p v?i ch? ??u t? là Công ty TNHH Hoàng Tiên ?ã chính th?c t? ch?c m? bán d? án này.

Tuy nhiên, b?t ng? x?y ra khi ngày 21/10/2018, First Real ?ã g?i v?n b?n ??n V?n phòng ??ng ký ??t ?ai t?nh Qu?ng Nam, ?? ngh? h? tr? ng?n ch?n hành vi chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t c?a Công ty TNHH Hoàng Tiên ??i v?i khu ??t d? án Sea View nh?m t?u tán tài s?n.

Tr??c nh?ng yêu c?u phi lý c?a First Real, V?n phòng ??ng ký ??t ?ai t?nh Qu?ng Nam cho bi?t, không th? th?c hi?n theo yêu c?u c?a doanh nghi?p b?t ??ng s?n này vì “không ??m b?o theo quy ??nh pháp lu?t hi?n hành”.

“Khi có ?? ngh? b?ng v?n b?n v? vi?c ng?n ch?n vi?c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký bi?n ??ng ??t ?ai, tài s?n g?n li?n v?i ??t c?a Tòa án nhân dân các c?p, c? quan C?nh sát ?i?u tra, c? quan thi hành án và c? quan thanh tra; có ??n th? khi?u ki?n ?ang ???c c? quan có th?m quy?n th? lý gi?i quy?t ho?c ?ang x? lý vi ph?m thì t?m d?ng vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n cho ??n khi có k?t qu? x? lý cu?i cùng” - v?n b?n phúc ?áp c?a v?n phòng ??ng ký ??t ?ai t?nh Qu?ng Nam nêu rõ.

S? vi?c trên x?y ra khi?n d? lu?n l?m t??ng, tình tr?ng “??t gánh gi?a ???ng” nh? hi?n nay c?a 2 doanh nghi?p xu?t phát t? nguyên nhân do Công ty TNHH Hoàng Tiên “b? kèo” ??a ?c First Real.

Th? nh?ng, gi?i b?t ??ng s?n Qu?ng Nam - ?à N?ng ??u hi?u, nguyên nhân sâu xa b?t ngu?n t? vi?c, First Real ?ã nhi?u l?n qua m?t ch? ??u t? bán các lô ??t, th?m chí có nh?ng khu ch?a th?c hi?n gi?i phóng m?t b?ng nh?m thu l?i trái phép t? các ho?t ??ng này.


Image

[center !important]H?n 500 khách hàng ?ã "mua ??t" t?i khu ?ô th? Sea View có nguy c? b? ?nh h??ng.[/center !important]


Là doanh nghi?p môi gi?i, nh?ng “chiêu trò” First Real s? d?ng trong l?nh v?c b?t ??ng s?n ?ã khi?n nhi?u khách hàng “s?p b?y”, còn các ch? ??u t? ph?i “rùng mình” vì ch?n nh?m ??i tác.

“First Real làm vai trò môi gi?i b?t ??ng s?n trên th? tr??ng, ??n khi g?p khách có nhu c?u mua b?t ??ng s?n, h? ch?m tr? làm thay ch? ??u t? làm m?i vi?c, t? ký h?p ??ng nh?n c?c, giao k?t các lo?i gi?y t? cho ??n tr?c ti?p thu ti?n c?a ng??i mua. M?t doanh nghi?p ?úng ngh?a “bán ??t trên gi?y”. ??n khi s? vi?c “tay không b?t gi?c”, “buôn ??t b?ng n??c b?t” b? v? l? thì nh?ng khách hàng ?ã tin t??ng vào First Real s? là nh?ng ng??i ??u tiên ch?u thi?t thòi vì ki?u làm ?n bát nháo này” - M?t khách hàng ?ã “n?m trái ??ng” c?a First Real ngh?n ngào chia s?.

Nh?ng chiêu trò trong kinh doanh ???c First Real toan tính t? tr??c ?ang làm th? tr??ng b?t ??ng s?n Qu?ng Nam tr? nên bát nháo, h?n lo?n. H? l?y t? các hành vi gian d?i không ch? gây thi?t h?i cho các ch? ??u t?, khách hàng ph?i gánh ch?u mà còn làm ph?c t?p thêm công tác qu?n lý c?a các c? quan ch?c n?ng.

Nh?m ng?n ch?n hi?n t??ng các sàn môi gi?i thao túng, ??u c?, ??y giá ??t, mua bán, chuy?n nh??ng, chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng ??t, tách th?a, phân lô trái pháp lu?t, t?nh Qu?ng Nam c?n th?c hi?n nhi?u bi?n pháp “r?n” ?? ki?m soát tình hình.

M?t là, tr??c tình tr?ng ph?c t?p c?a các ??i t??ng môi gi?i không chân chính gây nhi?u lo?n th? tr??ng và ph?c t?p, các ch? ??u t? c?n l?a ch?n các ??n v? môi gi?i, uy tín, công khai, minh b?ch các thông tin v? s?n ph?m, s? l??ng hàng hóa ?? ?i?u ki?n cung c?p ra th? tr??ng. T? ?ó, có th? ng?n ch?n ???c các môi gi?i không chân chính “làm lo?n”;

Hai là, ?? lo?i b? “con sâu làm r?u n?i canh”, các c? quan ch?c n?ng, c? quan ?i?u tra vào cu?c, kiên quy?t x? lý nh?ng doanh nghi?p làm ?u, ôm ??m d? án, bán ??t “v?t gi?i”, lôi kéo ng??i mua ??t t?i các d? án ch?a ?? ?i?u ki?n pháp lý… ?? làm t?ng tính h?p d?n, trong s?ch môi tr??ng ??u t? c?a t?nh Qu?ng Nam;

Ba là, si?t ch?t ho?t ??ng c?a các nhà môi gi?i, t?ng c??ng giám sát công tác ?ào t?o, c?p ch?ng ch? hành ngh? nhân viên môi gi?i… ?i?u này s? làm t?ng tính chuyên nghi?p c?a các ho?t ??ng t? v?n, cách th?c ti?p c?n khách hàng, cách qu?ng cáo, bán hàng.
[/size][/size]
dangtinraovattphcm
Player
 
Posts: 39
Joined: Wed Nov 07, 2018 1:37 pm

Postby qwerty.seoer on Wed Jan 23, 2019 3:07 pm

Công ty TNHH SX TM DV ?? Da VR360 chuyên cung c?p Ví da cá s?u hàng th?t xin chúc b?n buôn may bán ??t !

[center]
Image
[/center]
Hotline / Zalo / Viber: 0989208844
Showroom Trung Tâm: 1352 Tr??ng Sa, P3, Tân Bình
Chi nhánh 2: 5 Ngõ 5 , Láng h?, Thành Công, Ba ?ình
Web site Ví da cá s?u th?t : tuidacasau.vn
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-banh']??i lý bánh ng?t[/url]
qwerty.seoer
Player
 
Posts: 31
Joined: Thu Dec 20, 2018 4:09 pm

Postby thzfsdhdty on Mon Jan 28, 2019 12:39 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Postby thzfsdhdty on Wed Feb 13, 2019 12:51 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Postby thzfsdhdty on Thu Feb 14, 2019 1:02 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Postby hupa2018 on Tue Feb 19, 2019 4:49 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p b?m tr?c ngang xin chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site máy b?m n??c : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-banh']??i lý bánh ng?t[/url]
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

Postby hupa2018 on Thu Feb 21, 2019 3:31 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p bom dien chim kính chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site may bom nuoc gieng khoan : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-banh']??i lý bánh ng?t[/url]
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

Postby thzfsdhdty on Sat Feb 23, 2019 8:45 am

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Demo logo ??p vãi lù mà ch? có 300k dc 3 cái

Postby thzfsdhdty on Sun Feb 24, 2019 1:50 am

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?pImage

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email mailto:hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

mailto:hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Postby hupa2018 on Fri Mar 08, 2019 4:13 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p may bom nuoc tha tom xin chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site máy b?m h?a ti?n : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-banh']??i lý bánh ng?t[/url]
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron