D?ch v? ??i lý thu? kê khai thu?, quy?t toán thu?, hoàn thu?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby ngouydkocunb2 on Wed Aug 07, 2019 3:30 am

hamtruyen.org - t?ng h?p truyen ngon tinh ng?n, truy?n xuyên không full, truyen kiem hiep h?c ???ng, truy?n hài h??c ng?n, truy?n tiên hi?p ng?n, truy?n s?c s?c, truy?n d? gi?i full, truy?n ?am m? s?c, truy?n tr?ng sinh s?c, truy?n teen s?c, t?ng h?p truyen trinh tham, truyen tieu thuyet full, truyen sung hot nh?t,t?ng h?p truy?n cung ??u, truyen lich su h?c ???ng, truyen doan van full, truyen khoa huyen hay nh?t, truyen di nang h?c ???ng, truyen mat the full, t?ng h?p truyen dong nhan, truy?n n? ph? hot nh?t, truy?n tr?ng sinh ng?n, t?ng h?p truy?n quân s?, truy?n khác, truy?n võ hi?p h?c ???ng, truy?n bách h?p, t?ng h?p truyen dien van, truyen teen ng?n, truyen phuong tay h?c ???ng, truy?n gia ??u s?c, t?ng h?p truyen trinh tham, truy?n hi?n ??i full, truyen khoa ao s?c, t?ng h?p truyen tham hiem, truyen viet nam hot nh?t, truy?n he h?c ???ng, truyen dong phuong hay nh?t, các b?n có th? xem list truy?n d??i ?ây:


GI??NG ??N - QUY?N 1 - CH??NG 1
L?i là m?t ngày m?i, l?i là m?t bu?i sáng s?m có ánh n?ng r?c r?, l?i là ti?ng m?ng m? gay g?t c?a m?.
H? V? M?t 18 tu?i, tâm tình v?n gi?ng nh? tr??c, cô bình t?nh r?i gi??ng, bình t?nh g?p ch?n g?n gàng ??t trên chi?c gi??ng ??n c?a mình.
“Ông là ?? b? ?i! Ông ch?t v?i qu? ?i, bà ?ây theo ông ?úng là xui x?o tám ??i...”
N?u c?m th?y không t?t, có th? tái hôn.
V?a ?ánh r?ng H? V? M?t v?a ngh? t?i l?i k?ch ti?p theo.
“Bà ?ây ch?ng qua ch? ?ánh ván bài nh?, ông c?n gì ph?i nói ma nói qu? su?t n?a ngày v?i tôi?!”
Ba ch? nh? gi?ng nói gì ?ó.
“Ng??i ta ?i ch?t, sao ông không ?i ch?t ?i? Tìm cái xe sang tr?ng nào ?ó mà ?âm ??u vào, nh? v?y ba m? con tôi c?ng có ti?n s?ng ???c thêm m?y tháng!”
Th?t ?úng là càng m?ng càng phát h?a.
Ng??i cha y?u ?u?i c?a cô, ch?c ch?n ?ùi ?ã b? c?u ??n thâm tím, ngay c? ho m?t ti?ng c?ng ch?ng dám.
H? h?ng c?m l?y túi sách, cô c? th? không nhìn vai võ ph? ?ang trình di?n trong phòng khách. (Vai võ ph?: Vai ph? trong v? k?ch khi bi?u di?n ?ánh võ)
Cô không ??ng tình v?i cha, là ?àn ông, n?u ngay c? ng??i ph? n? c?ng không kh?ng ch? ???c thì có gì ?? ng??i khác thông c?m?
Cô v?n t? nói v?i chính mình, t??ng lai, cô s? tìm m?t ng??i ?àn ông th?t m?nh m?, nh?t ??nh ph?i có cánh tay c?ng r?n, m?nh m? mà có ý chí.
“Ch?, cùng nhau ?i!” Ti?u Minh m??i hai tu?i, t? trong phòng v?t ra, gi? l?y tay cô.
“?.” Cô th?n nhiên lên ti?ng, n?m tay em trai, ?i ra c?a l?n.
B?n h? có cha m?, nh?ng ngay t? nh? ?ã nghe nh?ng ti?ng ??p phá, càng ngày càng ác ??c, ti?ng nói ngày càng gay g?t, b?n h? không có nhà, b?i vì lúc nào c?ng có th? không viên ngói che ??u, nhi?u lúc ph?i l?n tr?n.
N?i nh? th?, sao có th? g?i là nhà?
Cô v?n nói v?i mình, t??ng lai, cô mu?n tìm m?t ng??i ?àn ông có r?t nhi?u ti?n, ít nh?t ph?i có ti?n ?? em trai cô ra n??c ngoài du h?c t?i m?t tr??ng n?i ti?ng.
Cô ph?i giúp em trai tr? thành ng??i t?ng l?p trên, không th? gi?ng nh? cha, c? ??i bi ai!
“Ti?u M?t, anh ??a hai ng??i ??n tr??ng.” Phía sau có gi?ng nói d?u dàng g?i cô.
Cô quay ??u, b?t g?p m?t ?ôi m?t d?u dàng th?m thi?t.
Là hàng xóm m?i c?a cô, c?ng là con trai duy nh?t c?a bà ch? nhà.
“Anh Ngôn.” Cô m?m c??i, l?ch s? nói.
“?i nào, anh ??a các em ?i.” Ánh m?t Ngôn Th?n Minh nho nhã, d?u dàng, nhìn cô ch?m chú.
“Anh Ngôn, c?m ?n.” Cô g?t ??u c?m ?n.
Ti?u Minh không nói m?t l?i, ch? li?c m?t v?i ch? gái.
Nh?n ???c l?i ch?p thu?n, Ngôn Th?n Minh nhanh chóng b? Ti?u Minh lên xe máy c?a mình, sau ?ó ?? H? V? M?t ôm l?ng em trai, cùng lên xe máy.
Xe máy ti?u c?u ph?i t?i s?c n?ng c?a ba ng??i, ?áng th??ng v??t qua ???ng ph?, tránh ???c c?nh sát ng?m, r?t nhanh ?ã ??n tr??ng ti?u h?c c?a Ti?u Minh.
“C?m ?n anh Ngôn.” Ti?u Minh ngoan ngoãn xu?ng xe, cung kính cúi ??u nói l?i c?m t?.
“Không có gì, không có gì!” Ngôn Th?n Minh t??i c??i v?n hi?n hòa nh? c?.
“? tr??ng h?c nh?t ??nh ph?i nghe l?i giáo viên, cái gì không hi?u thì ph?i h?i ??n khi hi?u m?i thôi, nh? ch?a?” H? V? M?t nh? nh? nh?c nh? em trai.
“Em hi?u.” Ti?u Minh g?t ??u, c?u hi?u ch?, ti?n h?c nh?t ??nh không ???c lãng phí.
Ti?n vào tr??c v??n tr??ng, Ti?u Minh xoay ng??i v?y tay v?i anh Ngôn và ch? gái, cu?i cùng dùng m?t ?ôi m?t tr??ng thành t? lâu, ?ã lõi ??i, li?c m?t m?t cái v?i ch? mình.
H? V? M?t hi?u rõ hàm ngh?a trong cái li?c m?t c?a em trai.
?ó là s? không ??ng tình, vì m?y ??ng ti?n xe bus m?i ngày mà l?i l?i d?ng t?m lòng c?a m?t chàng trai.
Nh?ng mà, em trai m?i sáu tu?i, cho dù có tr??ng thành s?m c?ng không hi?u ???c, m?i ??ng ti?n ki?m ???c ??u không d? dàng, ph?i d?a vào ti?n xe bus ti?t ki?m ???c thì ti?n ?? ?n hàng ngày c?a nó m?i ??n.
“Anh Ngôn, ?i thôi!” L?i ng?i lên xe l?n n?a, n? c??i c?a cô v?n nh?t nh?o nh? c?.
“?.” Cánh tay nh? bé c?a cô ??t lên v?t áo bên hông anh, l?p t?c, Ngôn Th?n Minh c?m th?y trong lòng có m?t kh?i tình c?m không th? kìm nén ???c d?n dâng lên.
Mu?n t?i g?n, mu?n ti?n vào.
T? ngày th? nh?t cô gái này t?i c?n phòng bên c?nh nhà anh, trái tim ch?a t?ng g?n sóng cu?i cùng ?ã hi?u ???c, th? nào là nh?t ki?n chung tình.
“Ti?u M?t, ch? nh?t có r?nh không? Anh mu?n m?i em ?i xem phim.” Ng?i ? tr??c xe máy, Ngôn Th?n Minh n?m ch?t tay lái, ng??ng ngùng h?i, vô cùng c?ng th?ng.
“Anh Ngôn, anh bi?t là em ph?i ?i làm mà, th?t s? không có th?i gian.” Cô th?n nhiên t? ch?i.
?ùa sao, xem m?t b? phim s? lãng phí m?t bao nhiêu th?i gian làm vi?c c?a cô, s? ki?m ít ?i bao nhiêu ti?n?! N?u cô có th?i gian r?nh th?t thì thà v? nhà ng? thêm còn t?t h?n.
Tuy r?ng, cô c?ng có thi?n c?m ? m?t m?c nào ?ó v?i chàng trai này.
L?n ??u tiên ?? ngh? h?n hò, ?ã b? t? ch?i, Ngôn Th?n Minh ng??ng ??n ?? m?t, t? lúc tay cô ??t lên th?t l?ng anh (th?t ra là ngay t? lúc ch?m vào v?t áo), t?i lúc anh ??a ra l?i m?i, l?i b? t? ch?i, c?m xúc ph?p ph?ng gi?ng nh? ?ang ng?i m?t lúc b?ng nhiên ch?y nh? bay.
Nh?ng anh bi?t, cô không gi?ng v?i các cô gái khác, t? ch?i không ph?i vì làm cao, không ph?i vì không thích, mà cô th?t s? không có th?i gian.
V?n ?? là cho dù hi?u ???c, trong lòng v?n c?m th?y m?t mát.
R?t nhanh ?ã t?i tr??ng cô.
H?c vi?n quý t?c Thù L? Á.
M?i ??u, ??i v?i m?t cô gái gia c?nh b?n hàn, l?i có th? h?c t?i ngôi tr??ng mà ngay c? gia ?ình trí th?c cho dù c?n r?ng b? ra bao nhiêu ti?n c?ng ch?a ch?c vào ???c, Ngôn Th?n Minh vô cùng kinh ng?c.


TRUY?N ??C VIP

Ma Th?n Ngh?ch Th??ng Thiên
Truy?n Tiên hi?p
Phi Tuy?t M?ng Hoa
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n c? ??i
Hoài Ni?m Tu?i M??i Tám
Truy?n ti?u thuy?t
Ch? Mu?n Ôm Em V? Nhà
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?, Truy?n S?ng
?? Thiên
Truy?n Tiên hi?p
Nh?c v??ng
Truy?n Trinh Thám
Th??ng Th?n
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?, Truy?n c? ??i
L??c Thiên Ký
Truy?n Tiên hi?p
TRUY?N ??C NHI?U NH?T
Image
Trung H?c M? N?
Tác gi?: KhanG.NhiTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
M?t L?n N?a Làm Ch?ng Em
Tác gi?: Ng?c Nguy?nTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
Nh? Là C? Nhân
Tác gi?: Ph? V?n N? V??ngTh? lo?i: Truy?n c? ??iXem ngayImage
Nhân Sinh Nh? Mô?ng
Tác gi?: Nguy?t L? Phong HoaTh? lo?i: Truy?n c? ??iXem ngay
TRUY?N HOT TRONG NGÀY
Image
Ma Th?n Ngh?ch Th??ng Thiên
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i: Truy?n Tiên hi?pXem ngayImage
Hoài Ni?m Tu?i M??i Tám
Tác gi?: Jane ArcherTh? lo?i: Truy?n ti?u thuy?tXem ngayImage
Ch? Mu?n Ôm Em V? Nhà
Tác gi?: Selene LeeTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
?? Thiên
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i: Truy?n Tiên hi?pXem ngay
CUNG ??U VIP
Image
H?a Qu?c
Image
Chi?n Tr??ng H?u Cung
Image
?ánh ??i 10 Ki?p ?? Yêu Chàng?
Image
Cung L??c

NGÔN TÌNH VIP
Image
Nh? Là C? Nhân
Image
? Bên C?nh Tôi Em Không C?n M?nh M?
Image
Thuy?n T?i ??u C?u T? Nhiên Th?ng
Image
M? D?c

TRUY?N ??C NG?U NHIÊN

H? Th?ng Li?p Di?m
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không, Truy?n D? Gi?i
Hoàng T? Bé
Truy?n Ph??ng Tây
Cu?c S?n C?u Hoang
Truy?n Trinh Thám
K?t Tóc
Truy?n ?o?n V?n
Hoa?ng ?ê? Arcane
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Võng Du, Truy?n Thám Hi?m
S? Tay Hình C?nh
Truy?n Trinh Thám
Nh?ng Câu Chuy?n ???c K? B?i M?t K? D? H?i
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Khác
??o T??ng Vy
Truy?n ?ông Ph??ng
TRUY?N TRANH NGÔN TÌNH
Image
?o?t Thiên Khuy?t – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
Usotsuki Boyfriend – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
T?ng Tài Hai M?t – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
Ng??i Yêu Khát Máu C?a Tôi – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngay
?Ã XEM:
Click vào ?ây ?? xem ...
Ngôn tình

Xuyên không

c? ??i

Huy?n huy?n

Ki?m hi?p

?ô th?

Tiên hi?p

hài h??c

Teen

S?c

S?ng

ti?u thuy?t

Tr?ng Sinh

D? Gi?i

?am M?

Ng??c

Võng Du

Trinh Thám

Tr?ng Sinh

Linh D?

N? C??ng

Cung ??u

?o?n V?n

Khác

Khoa Huy?n

D? N?ng

L?ch S?

??ng Nhân

HOT HOT HOT
1
Aiyoku No Eustia – Truy?n Tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Adventure, Truy?n tranh Manga2
Ginrou Bloodborne – Truy?n Tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Drama, Truy?n tranh Mystery3
V??ng Gia, V??ng Phi Mu?n C??i Thêm Ng??i Khác
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?, Truy?n Xuyên không4
Ng??i Cá
Truy?n Trinh Thám5
Ông Xã Th?t COOL
Truy?n Ngôn tình6
V? Ch?ng Ch?p Nhoáng
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?7
MpO – Truy?n Tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Fantasy8
Cô V? Mù
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Ng??c
TRUY?N M?I ??NG
NEW
Gi??ng ??n
Truy?n Ngôn tìnhNEW
B?i H?i
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Anh Xã Già Nhà Em
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Dù Không Là Thiên Th?n
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Bà Xã C?a Th? L?nh Sát Th?
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Ng??i Yêu M??i Tri?u C?a T?ng Giám ??c
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Xa Anh Em Có Nh????
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Ti?u H?ng M?o R?i Vào Tay ??i S?c Lang
Truy?n Ngôn tình
TRUY?N ?? C?
1
?o?n Ki?m Thù
Truy?n Ki?m hi?p2
Ch? H?i Ch?n Quân V?
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không3
Harry Potter ??ng Nhân Chi Huynh Tr??ng Sauron
Truy?n Xuyên không4
Gia T?c Ma Cà R?ng 3: Hé L?
Truy?n Huy?n huy?n5
Ma Th?n Hoàng Thiên
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Tiên hi?p6
B?o V?t Giang H?
Truy?n Ki?m hi?p7
Heo Yêu Diêm V??ng
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n8
Anh Hùng Th?i Lo?n
Truy?n Võng Dungouydkocunb2
Player
 
Posts: 5
Joined: Thu Jul 04, 2019 11:42 pm

Postby ndkocugouynb2 on Mon Dec 09, 2019 1:53 am

Cách s? d?ng Y?n sào khánh Hòa cho bé 3 tu?i b?n ?ã bi?t hay ch?a?
06/12/2019 T? V?N V? Y?N SÀO
B?n có bi?t r?ng t? 6 tháng tr? ?i, bé ?ã có th? ?n ???c y?n sào? V?i nh?ng bé ?ã ? giai ?o?n 3 tu?i tr? ?i, y?n sào cho bé 3 tu?i ?n là hoàn toàn có th? ???c, lúc này bé ?ã có th? thích nghi ???c v?i nhi?u lo?i th?c ?n, ??c bi?t là y?n sào. Y?n sào là món ?n lành, ??y ?? ch?t dinh d??ng cung c?p cho bé 3 tu?i. Hãy cùng tìm hi?u v? cách ch? bi?n [b]y?n sào cho bé 3 tu?i nh?t ??nh c?n ph?i bi?t các m? nhé.[/b]

[b]Công D?ng C?a yen sao ha noi Khánh Hòa[/b]

Ch? m?c [hide]ndkocugouynb2
Player
 
Posts: 7
Joined: Fri Jul 05, 2019 9:51 am

Postby ndkocynbugo44 on Mon Feb 17, 2020 10:11 pm

[color=#09b060]thiet ke website wordpress tai ha noi theo yêu c?u tr?n gói gi?m t?i 30% [b]Thi?t k? website wordpress c?a Thi?t k? web 24h t? tin mang ??n cho quý khách hàng nh?ng trang web thi?t k? chu?n SEO, ??p v? giao di?n,… ??c bi?t, chi phí cho d?ch v? thi?t k? web này t?i ??n v? luôn luôn là c?nh tranh và ?u ?ãi nh?t.[/color][/b]

Bên c?nh ?ó, [color=#09b060]thiet ke web tron goi giá r? c?a Thi?t k? web 24h luôn ??m b?o mang ??n nh?ng trang web ???c thi?t k? chuyên nghi?p và thân thi?n v?i ng??i dùng. T? cách thi?t k? các danh m?c cho ??n nh?ng tính n?ng ??c bi?t, Thi?t k? web 24h ??u ??m b?o s? ??n gi?n mà khoa h?c. ??c bi?t ??n v? luôn l?ng nghe ý ki?n c?a khách hàng ?? có th? t?o nh?ng website cá nhân theo yêu c?u ??c ?áo.[/color]

D?ch v? [color=#09b060]thi?t k? web wordpress giá r? t?i hà n?i c?a thiet ke website ban hang tai ha noi là d?ch v? thi?t k? tr?n gói. Vì v?y, quý khách hàng ??n v?i ??n v? hoàn toàn có th? yên tâm v? m?i v?n ??, Thi?t k? web 24h s? th?c hi?n tr?n v?n các khâu t? A ??n Z.[/color]

Liên h? ngay d?ch v? Thi?t k? website wordpress theo yêu c?u tr?n gói gi?m t?i 30% c?a [color=#ff0000]ThietKeWeb24h.org[/color] :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org

[center]
[/center]

Link ngu?n: https://thietkeweb24h.org/thiet-ke-webs ... oi-30.html
ndkocynbugo44
Player
 
Posts: 2
Joined: Fri Jul 05, 2019 10:33 pm

Postby top99gok12uyvui on Wed Feb 19, 2020 6:06 pm

[color=#09b060]thiet ke web wordpress theo yêu c?u tr?n gói gi?m t?i 30% [b]Thi?t k? website wordpress c?a Thi?t k? web 24h t? tin mang ??n cho quý khách hàng nh?ng trang web thi?t k? chu?n SEO, ??p v? giao di?n,… ??c bi?t, chi phí cho d?ch v? thi?t k? web này t?i ??n v? luôn luôn là c?nh tranh và ?u ?ãi nh?t.[/color][/b]

Bên c?nh ?ó, [color=#09b060]thiet ke web tron goi giá r? c?a Thi?t k? web 24h luôn ??m b?o mang ??n nh?ng trang web ???c thi?t k? chuyên nghi?p và thân thi?n v?i ng??i dùng. T? cách thi?t k? các danh m?c cho ??n nh?ng tính n?ng ??c bi?t, Thi?t k? web 24h ??u ??m b?o s? ??n gi?n mà khoa h?c. ??c bi?t ??n v? luôn l?ng nghe ý ki?n c?a khách hàng ?? có th? t?o nh?ng website cá nhân theo yêu c?u ??c ?áo.[/color]

D?ch v? [color=#09b060]thi?t k? web wordpress t?i hà n?i c?a thiet ke web ban hang theo yeu cau là d?ch v? thi?t k? tr?n gói. Vì v?y, quý khách hàng ??n v?i ??n v? hoàn toàn có th? yên tâm v? m?i v?n ??, Thi?t k? web 24h s? th?c hi?n tr?n v?n các khâu t? A ??n Z.[/color]

Liên h? ngay d?ch v? Thi?t k? website wordpress theo yêu c?u tr?n gói gi?m t?i 30% c?a [color=#ff0000]ThietKeWeb24h.org[/color] :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org

[center]
[/center]

Link ngu?n: https://thietkeweb24h.org/thiet-ke-webs ... oi-30.html
top99gok12uyvui
Player
 
Posts: 2
Joined: Sat Jul 13, 2019 10:41 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron