??i lý thu? ATCS tuy?n k? toán làm vi?c t?i Mai Lâm - ?ông A

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby hupa2018 on Thu Mar 07, 2019 3:33 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p b?m h?a ti?n kính chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site máy b?m n??c gi?ng : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
[url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-tranh-son-dau']Tranh s?n d?u[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-may']X??ng may gia công[/url] - [url='https://www.maison-chance.org/shop/danh-muc/phong-banh']??i lý bánh ng?t[/url]
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

Postby dangtinraovattphcm on Sat Apr 13, 2019 12:18 am

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
dangtinraovattphcm
Player
 
Posts: 39
Joined: Wed Nov 07, 2018 1:37 pm

Postby atcsatcs on Wed Apr 24, 2019 11:40 pm

Nh?n làm d?ch v? thành l?p doanh nghi?p m?i t?i Hà N?i - B?c Ninh

Quý doanh nghi?p ?ang c?n tìm ??n v? làm d?ch v? thành l?p doanh nghi?p uy tín chuyên nghi?p giá r? nh?t hi?n nay ? ??i lý thu? ATCS chuyên cung c?p các gói d?ch v? thành l?p doanh nghi?pd?ch v? k? toán tr?n gói chuyên nghi?p do v?y khi quý Anh Ch? l?a ch?n gói d?ch v? thành l?p doanh nghi?p Công ty ??i lý thu? ATCS s? h? tr? t? v?n hoàn toàn mi?n phí các th? t?c ban ??u v? thu? và k? toán. V?i m?c chi phí h?p lý và th? t?c nhanh g?n quý Anh Ch? hãy yên tâm khi l?a ch?n ??i lý thu? ATCS là n?i tin t??ng ?? làm th? t?c d?ch v? thành l?p doanh nghi?p nhé

Chúng tôi ti?p nh?n d?ch v? thành l?p doanh nghi?p t?i ?ông Anh, Gia Lâm, Hoài ??c, Mê Linh, M? ??c, Phú Xuyên, Phúc Th?, Qu?c Oai, Sóc S?n, Th?ch Th?t, Thanh Oai, Thanh Trì, Th??ng Tín, ?ng Hòa, Ba ?ình, T? Liêm, C?u Gi?y, ??ng ?a, Hà ?ông, Hai Bà Tr?ng, Hoàn Ki?m, Hoàng Mai, Long Biên, Tây H?, Thanh Xuân, Ch??ng M?, ?an Ph??ng

N?i dung d?ch v? thành l?p doanh nghi?p

Tr??c tiên chúng tôi ti?p nh?n thông tin c?a quý khách

- L?y thông tin theo yêu c?u g?m H? s? thành l?p công ty - So?n h? s? thành l?p, so?n th?o hoàn thi?n h? s? ??ng ký kinh doanh

- ??i di?n khách hàng n?p h? s? thành l?p công ty t?i S? k? ho?ch và ??u t?;

- ??i di?n theo dõi ti?n trình x? lý và thông báo k?t qu? n?p h? s? cho khách hàng;

- ??i di?n theo dõi h? s? và tr? l?i c?a S? k? ho?ch và ??u t?, thông báo k?t qu? cho khách hàng;

- ??i di?n nh?n Gi?y phép kinh doanh t?i S? K? Ho?ch và ??u T? cho khách hàng;

- ??i di?n theo ?y quy?n cho khách hàng th?c hi?n vi?c ??ng ký kinh doanh t?i C? quan nhà n??c có th?m quy?n trong vi?c xin phép thành l?p công ty, xin c?p con d?u và mã s? thu? cho doanh nghi?p.

Trong su?t quá trình làm th? t?c d?ch v? thành l?p doanh nghi?p ch? duy nh?t m?t l?n ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a công ty/doanh nghi?p ?i ??n c? quan công an ?? làm th? t?c nh?n d?u pháp nhân c?a công ty/ doanh nghi?p mình ( chúng tôi s? liên h? báo tr??c ngày, gi? c? th? ?? ?? m?t th?i gian c?a quý khách).

M?i vi?c ti?p xúc khác v?i c? quan nhà n??c chúng tôi thay m?t quý khách ?? làm vi?c v?i h?. K?t qu? c?a d?ch v? thành l?p doanh nghi?p quý khách s? nh?n ???c

- Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p

- Gi?y ch?ng nh?n m?u d?u do c? quan công an c?p

- D?u tròn công ty

- Gi?y ch?ng nh?n mã s? xu?t nh?p kh?u

- ?i?u l?, h? s? n?i b? công ty

Trong tr??ng quý khách hàng ch?a có ng??i làm k? toán chúng tôi s? h??ng d?n k? cách kê khai thu? hàng tháng và hàng quý ?? công ty ch? ??ng trong vi?c kê khai thu? ( Tránh v??ng m?c không ?áng có khi làm vi?c v?i c? quan thu? ).

Quý khách hàng c?n cung c?p:

- Cung c?p thông tin (tên công ty, ??a ch? công ty, ý t??ng ngành ngh?…) các thông tin ??i lý thu? ATCS s? t? v?n cùng khách hàng.

- Ch? c?n ch?ng CMND ho?c h? chi?u c?a thành viên góp v?n

Nh?ng ??a ?i?m mà ??i lý thu? ATCS ??m Nh?n làm d?ch v? thành l?p doanh nghi?p

-T?i t?t c? các qu?n huy?n trên ??a bàn thành ph? Hà N?i nh? Thanh Xuân, Long Biên, C?u Gi?y, Hà ?ông, Tây H?, Ba ?ình, ??ng ?a, Hoàn Ki?m, Hoàng Mai, Hai Bà Tr?ng, Thanh Trì, T? Liêm, Gia Lâm, S?n Tây, Phúc Th?, Phú Xuyên, Th?ch Th?t, Mê Linh, Thanh Trì, Thanh Oai, M? ??c, Ch??ng M?, Ba Vì, huy?n Qu?c Oai, huy?n Hoài ??c, huy?n ?ng Hòa, huy?n ?an Ph??ng, huy?n Th??ng Tín, huy?n ?ông Anh, huy?n Sóc S?n -T?i các t?nh H?i Phòng, B?c Ninh, H?i D??ng Quý Anh(Ch?)

-T?i t?t c? các qu?n huy?n trên ??a bàn thành ph? TPHCM Cam k?t c?a ??i lý thu? ATCS sau d?ch v? thành l?p công ty

– Thành l?p doanh nghi?p:

– H? tr? T? v?n hoàn thi?n h? s? n?i b? c?a doanh nghi?p sau khi thành l?p doanh nghi?p;

– H? tr? T? v?n cho doanh nghi?p c?n ph?i ti?n hành các th? t?c pháp lý gì sau khi thành l?p doanh nghi?p;

- H? tr? t? v?n nghi?p v? k? toán mi?n phí sau khi thành l?p doanh nghi?p

– Cung c?p v?n b?n pháp lu?t trong l?nh v?c ho?t ??ng cho các doanh nghi?p sau thành l?p. Ngoài d?ch v? thành l?p doanh nghi?p chúng tôi còn cung c?p các gói:

Gói 1:T? v?n thành l?p m?i Công ty Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên Công ty C? ph?n t? 3 thành viên tr? lên Công ty h?p danh Công ty có y?u t? n??c ngoài Công ty 100% v?n n??c ngoài

Gói 2:T? v?n thành l?p Chi nhánh, V?n phòng ??i di?n c?a: Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên Công ty C? ph?n t? 3 thành viên tr? lên Công ty có y?u t? n??c ngoài Công ty 100% v?n n??c ngoài

Gói 3:Thay ??i n?i dung ??ng ký kinh doanh

- Ngành ngh? ??ng ký kinh doanh c?a công ty, chi nhánh;

- Tr? s? chính c?a công ty, chi nhánh, v?n phòng ??i di?n;

- V?n ?i?u l? công ty (T?ng v?n ho?c gi?m v?n);

- Thành viên/c? ?ông công ty; - Con d?u, mã s? thu? c?a công ty;

- Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t, ng??i ??ng ??u chi nhánh, v?n phòng ??i di?n;

- Thay ??i các thông tin khác c?a ??ng ký kinh doanh c?a công ty, chi nhánh, v?n phòng ??i di?n.

Gói 4:T?m ng?ng, gi?i th? doanh nghi?p Quý Anh(Ch?) c?n t? v?n v? d?ch v? thành l?p doanh nghi?p vui lòng ?? l?i s? ?i?n tho?i chúng tôi s? g?i l?i h? tr? ngay ! Chào b?n !

D?CH V? THÀNH L?P DOANH NGHI?P Gi?i pháp an toàn, hoàn h?o cho doanh nghi?p CH? T? 1.000.000? ??N 3.000.000?


Liên h?CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS . vn


Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngoài có nhu c?u

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng

ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l?p báo cáo tài chính, d?ch v? k? toán thu?, thành l?p công ty, gi?i th? công ty, l?p d? án ??u t?, làm s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? hoàn thu?, hoàn thu? giá tr? gia t?ng, hoàn thu? thu nh?p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, thành l?p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l?p báo cáo tài chính / L?p báo cáo tài chính / D?ch v? l?p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? và s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo tài chính / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / Làm s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? hoàn thu? / D?ch v? hoàn thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh?p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh?p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nhà th?u / D?ch v? thu? nhà th?u / Hoàn thu? / D?ch v? hoàn thu? / Hoàn thu? giá tr? gia t?ng / Hoàn thu? thu nh?p cá nhân / D?ch v? hoàn thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? hoàn thu? thu nh?p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh?p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n hoàn thu? / D?ch v? t? v?n thu? nhà th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh?p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh?p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Thành l?p công ty / Thành l?p công ty có v?n ??u t? n??c ngoài / Thành l?p công ty TNHH / Thành l?p công ty TNHH MTV/ Thành l?p công ty TNHH hai thành viên tr? lên / Thành l?p công ty c? ph?n / Thành l?p công ty h?p danh / Thành l?p doanh nghi?p t? nhân / Thành l?p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Thành l?p doanh nghi?p / D?ch v? thành l?p doanh nghi?p / Thành l?p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài / D?ch v? thành l?p c? s? kinh doanh / Thành l?p chi nhánh / Thành l?p v?n phòng ??i di?n / Thành l?p ??a ?i?m kinh doanh / Thành l?p kho hàng / Thành l?p ?i?m bán hàng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh thành l?p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký thành l?p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký thành l?p chi nhánh / ??ng ký thành l?p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký thành l?p ?i?m bán hàng / ??ng ký thành l?p kho hàng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ngành ngh? kinh doanh / Thay ??i thành viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu?t / Thay ??i ??a ch? tr? s? chính / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ??I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? thành l?p v?n phòng ??i di?n / Thành l?p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??NG D?ch v? ti?n l??ng và làm BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? và quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng và ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L?p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân tích tài chính / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l?p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l?p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân tích d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo tài chính / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? hoàn thành / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh?n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, phí d?ch v?, m?i liên h? ATCS

atcsatcs
Player
 
Posts: 59
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby chothueaidaicuoi205 on Thu Jun 06, 2019 11:19 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
chothueaidaicuoi205
Player
 
Posts: 36
Joined: Sun May 12, 2019 2:00 am

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:10 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby ndkocugouynb2 on Tue Jul 16, 2019 4:24 pm

Kho ?? thi » Toán » Toán 10 » Ki?m tra Hình h?c 10T?ng h?p ?? ki?m tra Hình h?c 10 – vect? có ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?a các giáo viên và các tr??ng THPT trên toàn qu?c. Các ?? ki?m tra Hình h?c 10 bao g?m các ?? ki?m tra 1 ti?t (45 phút), ?? ki?m tra ??nh k? cu?i ch??ng … theo hình th?c tr?c nghi?m, t? lu?n, ho?c tr?c nghi?m k?t h?p v?i t? lu?n.Các ?? ki?m tra Hình h?c 10 s? ???c KHODETHI.ORG c?p nh?t th??ng xuyên nh?m giúp quý th?y, cô giáo tham kh?o, lên ý t??ng tr??c khi ra ?? và giúp các em h?c sinh th? s?c, n?m v?ng ???c các d?ng bài th??ng g?p tr??c k? ki?m tra. 867323795
867323795
?? ki?m tra ch??ng 1 Hình h?c 10 tr??ng THPT Nguy?n Trung Tr?c – Bình ??nh
10:24 05/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
Ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng ?oàn Th??ng – H?i D??ng
08:09 05/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 & 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng Giai Xuân – C?n Th?
09:08 03/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? tr?c nghi?m ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT B?c ?ông Quan – Thái Bình
17:09 27/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT chuyên L??ng Th? Vinh – ??ng Nai
10:31 24/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3 (T?a ?? m?t ph?ng) tr??ng THPT L?c Ng?n 1 – B?c Giang
07:55 23/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 nâng cao ch??ng 1 tr??ng THPT An Ph??c – Ninh Thu?n
10:09 20/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT chuyên Lam S?n – Thanh Hóa
10:51 18/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT chuyên Qu?c h?c – Hu?
11:39 17/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT L?u ?ình Ch?t – Thanh Hóa
16:41 15/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 3 tr??ng THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên
07:35 14/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 3 tr??ng THPT Long Khánh – ??ng Nai
09:46 12/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t ch??ng 1 Hình h?c 10 NC n?m 2018 – 2019 tr??ng Th? Xã Qu?ng Tr?
05:49 07/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 1 n?m 2018 – 2019 tr??ng ?ông Du – ??k L?k
11:42 04/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT s? 1 Ngh?a Hành – Qu?ng Ngãi
12:07 03/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT B?n Tre – V?nh Phúc
11:58 30/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT Phan ??ng L?u – TT. Hu?
16:45 23/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT Hai Bà Tr?ng – TT. Hu?
12:09 15/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 – 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng Tân Hi?p – Kiên Giang
07:38 11/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT Hoàng Qu?c Vi?t – Thái Nguyên
16:59 07/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
ndkocugouynb2
Player
 
Posts: 7
Joined: Fri Jul 05, 2019 9:51 am

Postby atcsbn01 on Mon Sep 16, 2019 10:24 am

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p??I LÝ THU? ATCS NH?N D?CH V? CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ?ào t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n phí PH?N M?M K? TOÁN

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
[center]Liên h?:[/center][center]0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.com[/center][center][size=7]ketoanthueatcs.vn
[/size]


Image


[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby atcsbn01 on Thu Sep 19, 2019 3:09 pm

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p??I LÝ THU? ATCS NH?N D?CH V? TUY?N D?NG VÀ CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ?ào t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n phí PH?N M?M K? TOÁN CHUYÊN NGHI?P

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
[center]Liên h?:[/center][center]0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.com[/center][center][size=7]ketoanthueatcs.vn
[/size]


Image


[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby ngueynthungt77u on Fri Dec 13, 2019 1:57 pm

Gi?i ?áp th?c m?c: mua y?n sào khánh hòa giá bao nhiêu?
11/12/2019 T? V?N V? Y?N SÀO
[b]Y?n sào Khánh Hòa giá bao nhiêu luôn là th?c m?c nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm c?a m?i ng??i. Hi?n nay, giá c?a y?n sào ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhau, vì v?y m?c giá s?n ph?m c?c k? ?a d?ng.[/b]

Nh?ng Y?u T? ?nh H??ng ??n Giá yen sao khanh hoa

Y?n sào Khánh Hòa t? lâu ?ã tr? thành m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng b?i hàm l??ng dinh d??ng cao và r?t t?t cho s?c kh?e. Giá c?a y?n sào hi?n nay ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhanh nh?: Image

Giá y?n sào ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhau
  • Ngu?n g?c c?a y?n, trong ?ó giá c?a y?n ??o cao h?n giá y?n nhà
  • Màu s?c c?a y?n, trong ?ó y?n càng có màu ??m, giá càng cao, cao nh?t là huy?t y?n, ti?p theo là y?n h?ng và giá th?p nh?t là y?n tr?ng

?? có th? bi?t c? th? mua y?n sào khánh hòa ? hà n?i giá bao nhiêu c?ng nh? nghe nh?ng thông tin t? v?n h?u ích v? y?n sào, b?n có th? liên h? tr?c ti?p qua hotline: 092.137.6388. YenSaoChuanXin luôn s?n sàng t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c cho m?i khách hàng.


[hr]

Ngu?n bài vi?t: Gi?i ?áp th?c m?c: Y?n sào Khánh Hòa giá bao nhiêu? / https://yensaochuanxin.com/giai-dap-tha ... nhieu.html y?n sào khánh hòa giáy?n sào khánh hòa giá bao nhiêu
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:Mua y?n sào Khánh Hòa t?i Hà N?i ? ?âu uy tín?Next Post:Y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi có giá bao nhiêu?
Bài vi?t liên quan
Image
??i lý y?n sào Khánh Hòa Hà N?i uy tín, ch?t l??ng
Image
Y?n sào Khánh Hòa h?p 100g có gì? Giá bán bao nhiêu?
Image
Y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi có giá bao nhiêu?
Image
Mua y?n sào Khánh Hòa t?i Hà N?i ? ?âu uy tín?
Image
Công d?ng c?a Y?n sào Khánh Hòa cho ng??i cao tu?i là nh? th? nào?
Image
H??ng d?n s? d?ng y?n sào cho bé 6 tu?i
Image
Y?n sào cho bé 5 tu?i – th?c ph?m vàng t?t cho s?c kh?e c?a tr?
Image
Y?n sào cho bé 4 tu?i – th?c ph?m giàu dinh d??ng cho tr?
B?n có nhu c?u c?n mua: y?n sào nha trang ho?c tìm hi?u y?n sào cho bé 1 tu?i, liên h?: 0921.376.388
ngueynthungt77u
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Jul 16, 2019 10:07 pm

Postby ngueynthu77ngtu on Fri Feb 21, 2020 11:19 am

[b]D?ch v? tk web th??ng m?i ?i?n t? t?i hà n?i giá r? hi?n nay ?ang ???c r?t nhi?u ??n v? chú tr?ng. Vi?c s? h?u m?t trang web chuyên nghi?p s? giúp cho b?n t?ng m?c doanh thu m?i ngày và qu?ng bá th??ng hi?u t?t h?n.[/b]

Ngày nay, vi?c mua s?m online ?ã tr? nên ngày càng ph? bi?n h?n. M?i ng??i mua hàng không còn ph?i ch?y ?ôn ch?y ?áo kh?p n?i ?? tìm ki?m các s?n ph?m n?a, ch? c?n ng?i nhà và th?c hi?n vài thao tác click chu?t là có th? mua hàng. S? thành công này có m?t ph?n không nh? là s? phát tri?n c?a các trang web th??ng m?i ?i?n t?. B?n mu?n tk web thuong mai dien tu mà ch?a tìm ???c ??n v? ?ng ý? thi?t k? website bán hàng t?i hà n?i 24h ch?c ch?n s? là ??a ch? b?n không th? b? qua.

Là ??n v? thi?t k? website th??ng m?i ?i?n t? tr?n gói chuyên nghi?p, Thi?t k? web 24h luôn ??m b?o mang ??n gói [color=#0000ff][color=#09b060]thi?t k? website giá r?:

Hãy ?? web tron goi tai ha noi t?i Hà N?i c?a Thi?t k? web 24h mang ??n cho b?n nh?ng website th??ng m?i ?i?n t? ???c thi?t k? khoa h?c và chuyên nghi?p v?i chi phí ?u ?ãi nh?t. ?? ???c h? tr? v? d?ch v? thi?t k? web theo yêu c?unói riêng và các m?u website khác nói chung, ??ng quên liên h? hotline 090 671 9129.[/color][/color]


[b][color=#ff0000]L?i th? c?a website th??ng m?i ?i?n t? so v?i kinh doanh truy?n th?ng
[/color][/b]

Website th??ng m?i ?i?n t? có v? th? và vai trò ??c bi?t quan tr?ng trong ho?t ??ng kinh doanh c?a các c?a hàng, doanh nghi?p trong th?i ??i Internet bùng n? nh? hi?n nay nh? nhi?u l?i th? n?i b?t so v?i kinh doanh truy?n th?ng.


- Không t?n chi phí m?t b?ng, thuê c?a hàng hay c?a hi?u. Ch? v?i vài tri?u ??ng là b?n có ngay m?t website th??ng m?i ?i?n t? ph?c v? cho vi?c kinh doanh lâu dài mà không lo giá c? nhà ??t leo thang.


- C? h?i ti?p c?n v?i s? l??ng khách hàng ti?m n?ng kh?ng l? t?i Vi?t Nam và c? trên th? gi?i n?u b?n mu?n m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh ra n??c ngoài.


- Bán hàng m?i lúc, m?i n?i không b? gi?i h?n v? th?i gian và không gian b?i v?i website th??ng m?i ?i?n t? m?i gi?i h?n v? ??a lý và ngày ?êm ??u b? xóa b?.


- T?o d?ng ???c uy tín th??ng hi?u ??i v?i các ??i tác, khách hàng, nâng t?m vóc c?a hàng, doanh nghi?p c?a b?n ??ng th?i website th??ng m?i ?i?n t? ???c xem là kênh qu?ng bá th??ng hi?u hàng ??u.


[color=#0000ff][color=#09b060]B?n là m?t ng??i không có chuyên môn v? thi?t k? web? Không sao c?, khi ??n v?i Thi?t k? web 24h b?n s? ???c ??i ng? l?p trình viên web yeu cau giá r? t?i Hà N?i web tr?n gói t?i hà n?i t? A ??n Z. Vì v?y ngay c? vi?c làm tên mi?n và hosting b?n c?ng không c?n ph?i lo l?ng. [/color][/color]

Link ngu?n: https://thietkeweb24h.org/dich-vu-thiet ... a-noi.html
B?n có nhu c?u mua: yen sao khanh hoa ho?c tìm hi?u y?n cho bé 1 tu?i, liên h?: 09213.76.388
ngueynthu77ngtu
Player
 
Posts: 4
Joined: Wed Jul 17, 2019 12:43 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron