Phan Mem Bao Co, Ph?n M?m Bào C?, Phan Mem Buon Com

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby chothueaidaicuoi205 on Mon Jun 03, 2019 10:17 pm

Chú ý ch?m chút trang ph?c chú r? ??p ?? g?n gàng cho ngày c??i

Trang ph?c c?n bám sát ch? ?? l? c??i

C?n phù h?p và hài hòa v?i trang ph?c cô dâu

V?a v?n v?i s? ?o c? th? và tho?i mái khi v?n ??ng

C?n l?a ch?n tinh t? ?? che gi?u khuy?t ?i?m

S? d?ng thêm ph? ki?n ?? t?o ?i?m nh?n

https://violetwedding.net/chu-re-can-ch ... -cuoi.html
chothueaidaicuoi205
Player
 
Posts: 36
Joined: Sun May 12, 2019 2:00 am

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:12 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby ngobennydhuu55 on Sat Jul 13, 2019 3:20 am

T?ng h?p ngày càng nhi?u nh?ng tác ph?m truy?n ngôn tình hot nh?t, truyen xuyen khong s?c, truyen kiem hiep s?c, truyen hai huoc hot nh?t, truyen tien hiep hay nh?t, t?ng h?p truyen sac, truy?n d? gi?i hot nh?t, truyen dam my s?c, truyen trong sinh hay nh?t, truy?n teen hay nh?t, truy?n trinh thám hay nh?t, truyen tieu thuyet hot nh?t, t?ng h?p truy?n s?ng, truyen vong du hay nh?t, truy?n ng??c full, truy?n n? c??ng s?c, truyen linh di ng?n, truyen cung dau s?c, t?ng h?p truy?n l?ch s?, truyen doan van full, t?ng h?p truy?n khoa huy?n, t?ng h?p truyen di nang, truy?n m?t th? hay nh?t, truyen dong nhan full, truy?n n? ph? h?c ???ng, truy?n tr?ng sinh s?c, truyen quan su s?c, truyen khac hay nh?t, t?ng h?p truy?n võ hi?p, truy?n bách h?p full, truy?n ?i?n v?n hay nh?t, truyen teen ng?n, truy?n ph??ng tây s?c, t?ng h?p truy?n gia ??u, truy?n trinh thám hay nh?t, truyen hien dai hay nh?t, truy?n khoa ?o s?c, truyen tham hiem h?c ???ng, truyen viet nam s?c, truyen he hot nh?t, truyen dong phuong ng?n ?ình ?ám ???c c?i biên thành truy?n tranh. M?c dù sau khi chuy?n thành truy?n tranh s? có nhi?u ch? l??c b?t, có th? không c?m nh?n ???c tr?n v?n tác ph?m, nh?ng ?u ?i?m c?a truy?n tranh chính là màu s?c và hình ?nh b?t m?t, ??c ?? nh?c m?t và ??c bi?t r?t thích h?p cho ??o h?u nào l??i t??ng t??ng. Vì v?y nên l??ng ng??i ??c truy?n tranh Tiên hi?p Huy?n huy?n chuy?n th? t? truy?n ch? c?ng r?t ?ông ??o, (trong s? này có m?t ph?n không nh? các ??o h?u ?ã ??c truy?n ch? r?i v?n còn ghi?n mà ch?y qua ??c l?i truy?n tranh :v)

D??i ?ây là top 10 truy?n tranh Tiên hi?p Huy?n huy?n có nhân khí l?n nh?t.

1. « ??u Phá Th??ng Khung »

Tác gi?: Thiên T?m Th? ??u

Tác ph?m huy?n tho?i, không ph?i bàn cãi, bá t? truy?n ch? ??n truy?n tranh, c?ng là tác ph?m d?n t?i h? ??n v?i truy?n ch?. C?ng c? 7 – 8 n?m r?i. Th?i gian qua nhanh th?t.

2. « ??u La ??i L?c »

Tác gi?: ???ng Gia Tam Thi?u

Nh?c ??n ??u Phá thì không th? không nh?c ??n ??u La, 2 b? này c? nh? 1 c?p, k? c? truy?n ch?, truy?n tranh, ho?t hình ??u ra song song, x?p h?ng bài danh c?ng g?n k? nhau. V? n?i dung thì kh?i bàn n?a :v, quá n?i r?i.

3. « Nguyên Tôn »

Tác gi?: Thiên T?m Th? ??u

B? này thì m?i, nh?ng mô tip thì c?ng không có gì khác so v?i 3 b? tr??c (??u Phá Th??ng Khung, V? ??ng Càn Không, ??i Chúa T?). Truy?n ch? v?n còn ?ang ra, nh?ng truy?n tranh ?ã r?t hot. Có v? tác gi? Thiên T?m Th? ??u r?t có duyên v?i truy?n tranh, hay là do fan quá ?ông nh? :v.

4. « Tuy?t Th? ???ng Môn »

Tác gi?: ???ng Gia Tam Thi?u

Ph?n 2 c?a ??u La, ? thì ??u La nó n?i thì b? này c?ng n?i theo thôi, không có gì ng?c nhiên c? :v.

Xem các truyen quan truong hay nh?t, truyen ma hot nh?t, truyen hay, truyen light novel full, truy?n tình c?m hay nh?t,

5. « Tu Chân Liêu Thiên Qu?n »

Tác gi?: Thánh K? S? ?ích Truy?n Thuy?t

B? này t?i h? v?n ?ang hóng t?ng ch??ng, m?i ngày ni?m vui thú ??n gi?n là ??c truy?n này v?i ??c c? bình lu?n trên 2 trang truyencv và tangthuvien :v. Truy?n gi?i trí nh? nhàng, hài h??c, r?t ???c ?a chu?ng. Truy?n tranh ra ch?m quá, c?n b?n không ?ã ghi?n.

6. « Qu?c Dân Lão Công ?ái H?i Gia » Tên khác: Hôn tr?m 55 l?n

Tác gi?: Di?p Phi D?

Ngôn tình nhé, b? này t?i h? ch?a có ??c =)). Tác gi? là n?, nhân khí r?t ?ông ??o, ???c ng??i x?ng là “Ngôn tình thiên h?u”. Truy?n tranh ?ã full, ??o h?u nào thích có th? th? :v. (B?ng x?p h?ng này l?y bên Trung Qu?c nên mình c?ng không hi?u sao l?i có 1 b? ngôn tình chen vào).
ngobennydhuu55
Player
 
Posts: 4
Joined: Mon Jul 01, 2019 4:52 am

Postby ngunobdhuyen on Sat Jul 13, 2019 11:37 am

N?u ?ã phát chán v?i nh?ng cu?n truyen ngon tinh h?c ???ng, truyen xuyen khong full, truyen kiem hiep full, truy?n hài h??c h?c ???ng, truyen tien hiep ng?n, truy?n s?c s?c, truy?n d? gi?i s?c, truyen dam my, truy?n tr?ng sinh hay nh?t, truyen teen, truyen trinh tham hay nh?t, truyen tieu thuyet, truyen sung, truyen vong du hay nh?t, truyen nguoc s?c, truy?n n? c??ng s?c, truyen linh di h?c ???ng, t?ng h?p truy?n cung ??u, truy?n l?ch s? ng?n, truyen doan van ng?n, truyen khoa huyen hay nh?t, truyen di nang h?c ???ng, truy?n m?t th? hay nh?t, truy?n ??ng nhân full, truy?n n? ph? ng?n, truyen trong sinh hot nh?t, truyen quan su ng?n, truyen khac full, truy?n võ hi?p s?c, truyen bach hop h?c ???ng, truy?n ?i?n v?n, truyen teen ng?n, truy?n ph??ng tây ng?n, truy?n gia ??u h?c ???ng, t?ng h?p truy?n trinh thám, truyen hien dai hay nh?t, truy?n khoa ?o ng?n, truyen tham hiem ng?n, t?ng h?p truy?n vi?t nam, t?ng h?p truyen he, truy?n ?ông ph??ng hot nh?t ?? s? c? v? n?i dung l?n dung l??ng thì các fan ngôn hãy th? cho list ngôn tình hài m?t c? h?i xem sao nhé! Ngôn tình hài có n?i dung ??n gi?n, hài h??c, nhân v?t chính ?áng yêu ho?c có ph?n ng?c ngh?ch, trong sáng. ??c bi?t không có nhi?u màn ??u trí c?ng th?ng, hóc búa. Nh?ng ngôn tình hài r?t phù h?p v?i nh?ng ai ?ang tìm ki?m m?t câu chuy?n nh? nhàng ?? gi?i trí trong list ngôn tình hài ?ã hoàn d??i ?ây nhé. 15880130

List ngôn tình hài ?ã hoàn hay nh?t 2018

1. Truy?n ngôn tình hài: Ch?t! S?p b?y r?i
Tác gi?: King Kong Barbie

Th? lo?i: Ngôn tình, Hi?n ??i

M? ??u list truy?n ngôn tình hài là cu?n sách có cái tên c?c k? hài h??c - Ch?t! S?p b?y r?i. Và qu? th?t, t? tên cho ??n n?i dung truy?n cùng cách hành v?n c?a tác gi? ?ã mang l?i nh?ng câu chuy?n vui v?, dí dóm và ?áng yêu. Truy?n thu?c th? lo?i ngôn tình s? ?? luy?n nh?ng th?y giáo nam chính phúc h?c, vô s? s? bi?n câu chuy?n tình yêu th?y trò này tr? nên t? nhiên, h?p d?n.

Cô sinh viên T?n Khanh vì tr??t môn t? ch?n nên ?ành ph?i ?i xin x? th?y giáo tr? ??p trai T?ng T? Ngôn. Nh?ng th?y T?ng n?i ti?ng l?nh lùng, khó tính, không bao gi? ch?p nh?n chuy?n xin x?. Bí quá làm li?u, T?n Khanh quy?t ??nh t? tình v?i th?y T?ng. Nào ng?, anh ??ng ý! T? ?ây, cu?c s?ng c?a T?n Khanh m? ra trang m?i v?i nh?ng trò ?ùa oái o?m ??n t? b?n trai th?y giáo.

Xem các truy?n quan tr??ng full, truy?n ma, truy?n hay hot nh?t, truy?n light novel, truy?n tình c?m full, t?ng h?p truy?n nguyên sang, truyen hong hoang hot nh?t, t?ng h?p truyen ngot sung, truyen du hi hay nh?t, truyen sac hiep, truy?n kinh d? hot nh?t, truy?n huy?n ?o s?c ngay t?i ftruyen.com

2. Truy?n ngôn tình hài: Em không vào ??a ng?c thì ai vào
Tác gi?: T?u Ti?u Th?t

Em không vào ??a ng?c thì ai vào kh?c ho? m?i tình oan gia nhi?u ngang trái và c?ng ??y hài h??c. Truy?n có l?i vi?t t? nhiên, phóng khoáng, tình ti?t ??n gi?n, ch? y?u xoay quanh c?p ?ôi oan gia nam n? chính. ??c bi?t nam chính vô s?, m?m ??c, th??ng xuyên lôi vi?c trêu ?ùa n? chính làm s? thích.

M?c Nh? là m?t cô gái l?c quan, ??n gi?n, không hi?u bi?t gì v? chuy?n tình c?m nên ???c ??t bi?t danh là “??u G?". M?c Nh? ái m? m?t nam sinh cùng tr??ng ??i h?c nh?ng cô vô tình thu hút s? chú ý c?a Chung Nguyên - b?n thân ng??i mình thích. B?t ??u t? ?ó, m?i l?n g?p M?c Nh?, Chung Nguyên ??u trêu ch?c cho cô nàng t?c xì khói nh?ng l?i ch?ng làm ???c gì. T? vi?c trêu ?ùa, hai ng??i r?i vào h? sâu c?a tình yêu.

Tham kh?o thêm: truyen co dai h?c ???ng, truyen huyen huyen, truy?n ?ô th?,

7. Truy?n ngôn tình hài: B?y ki?p xui x?o

6. Truy?n ngôn tình hài: Heo yêu Diêm V??ng

5. Truy?n ngôn tình hài: K? ho?ch h? n?: B? th?ng thành cong
ngunobdhuyen
Player
 
Posts: 3
Joined: Sat Jun 29, 2019 3:50 am

Postby ngunobdhuyen on Tue Jul 16, 2019 1:08 am

Kho ?? thi » Toán » Toán 10 » Ki?m tra Hình h?c 10S?u t?m ?? ki?m tra Hình h?c 10 – vect? có ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?a các giáo viên và các tr??ng THPT trên toàn qu?c. Các ?? ki?m tra Hình h?c 10 bao g?m các ?? ki?m tra 1 ti?t (45 phút), ?? ki?m tra ??nh k? cu?i ch??ng … theo hình th?c tr?c nghi?m, t? lu?n, ho?c tr?c nghi?m k?t h?p v?i t? lu?n.Các ?? ki?m tra Hình h?c 10 s? ???c KHODETHI.ORG c?p nh?t th??ng xuyên nh?m giúp quý th?y, cô giáo tham kh?o, lên ý t??ng tr??c khi ra ?? và giúp các em h?c sinh th? s?c, n?m v?ng ???c các d?ng bài th??ng g?p tr??c k? ki?m tra. 849351033
849351033
?? ki?m tra ch??ng 1 Hình h?c 10 tr??ng THPT Nguy?n Trung Tr?c – Bình ??nh
10:24 05/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
Ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng ?oàn Th??ng – H?i D??ng
08:09 05/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 & 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng Giai Xuân – C?n Th?
09:08 03/07/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? tr?c nghi?m ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT B?c ?ông Quan – Thái Bình
17:09 27/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT chuyên L??ng Th? Vinh – ??ng Nai
10:31 24/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3 (T?a ?? m?t ph?ng) tr??ng THPT L?c Ng?n 1 – B?c Giang
07:55 23/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 nâng cao ch??ng 1 tr??ng THPT An Ph??c – Ninh Thu?n
10:09 20/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT chuyên Lam S?n – Thanh Hóa
10:51 18/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT chuyên Qu?c h?c – Hu?
11:39 17/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT L?u ?ình Ch?t – Thanh Hóa
16:41 15/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 3 tr??ng THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên
07:35 14/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 45 phút Hình h?c 10 ch??ng 3 tr??ng THPT Long Khánh – ??ng Nai
09:46 12/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t ch??ng 1 Hình h?c 10 NC n?m 2018 – 2019 tr??ng Th? Xã Qu?ng Tr?
05:49 07/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 1 n?m 2018 – 2019 tr??ng ?ông Du – ??k L?k
11:42 04/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vector) tr??ng THPT s? 1 Ngh?a Hành – Qu?ng Ngãi
12:07 03/06/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT B?n Tre – V?nh Phúc
11:58 30/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT Phan ??ng L?u – TT. Hu?
16:45 23/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1 (Vect?) tr??ng THPT Hai Bà Tr?ng – TT. Hu?
12:09 15/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 1, Toán 10
?? ki?m tra 1 ti?t Hình h?c 10 ch??ng 2 – 3 n?m 2018 – 2019 tr??ng Tân Hi?p – Kiên Giang
07:38 11/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 3, Toán 10
?? ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2 tr??ng THPT Hoàng Qu?c Vi?t – Thái Nguyên
16:59 07/05/2019Ki?m tra Hình h?c 10 ch??ng 2, Toán 10
ngunobdhuyen
Player
 
Posts: 3
Joined: Sat Jun 29, 2019 3:50 am

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron