ATCS Nh?n làm d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

ATCS Nh?n làm d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p

Postby atcsatcs on Tue Apr 30, 2019 10:19 am

Nh?n làm d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, K? TOÁN THU? ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán).

??nh k?, K? TOÁN THU? ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

??i v?i các ??n v? ? xa có th? tri?n khai d?ch v? k? toán online: Nh?n b?n scan hóa ??n mua vào bán ra, K? TOÁN THU? ATCS s? nh?p li?u và in ?n b?n copy k?p cùng h? s? k? toán hàng quý và chuy?n phát ??n ??a ch? ??n v?, hóa ??n g?c ??n v? s? l?u tr? và k?p theo b?ng kê mua vào bán ra theo t? khai VAT hàng tháng/ quý. T? ngày 01/11/2020 t?t c? s? b?t bu?c toàn b? các doanh nghi?p toàn qu?c ph?i tri?n khai s? d?ng hóa ??n ?i?n t?, xu th? s? phát tri?n d?ch v? k? toán online.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m soát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n v? t?t c? các v?n ?? nh?: Doanh thu, Chi phí, Kê khai thu?, Xu?t nh?p t?n kho, L??ng ...

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t h? tr? ??ng hành v?i các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh. H? tr? cung c?p danh sách doanh nghi?p trong ??a bàn c?a ??n v?, h? tr? ti?p th? qu?ng cáo kinh doanh.

Tr??ng h?p doanh nghi?p ?ã ?n ??nh phát tri?n có nhu c?u ?? nhân viên c?a mình t? ??m nhi?m s? sách k? toán thu?, K? TOÁN THU? ATCS s? bàn giao ??y ?? toàn b? h? s?, d? li?u ph?n m?m, các file l?u ... c?ng nh? h? tr? h??ng d?n ??n v? làm ti?p ?n ??nh trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng.


Các công vi?c K? TOÁN THU? ATCS ??m nh?n th?c hi?n:


1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.


2. Các nghi?p v? k? toán


Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng ti?n l??ng, b?o hi?m xã h?i, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?


CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN - ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueATCS@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueATCS@gmail.com

Web: ketoanthue ATCS . vn


Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngoài có nhu c?u

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng

Cung c?p tri?n khai hóa ??n ?i?n t?

K? TOÁN THU? ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l?p báo cáo tài chính, d?ch v? k? toán thu?, thành l?p công ty, gi?i th? công ty, l?p d? án ??u t?, làm s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? hoàn thu?, hoàn thu? giá tr? gia t?ng, hoàn thu? thu nh?p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, thành l?p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán K? TOÁN THU? ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l?p báo cáo tài chính / L?p báo cáo tài chính / D?ch v? l?p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? và s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo tài chính / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / Làm s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? hoàn thu? / D?ch v? hoàn thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh?p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh?p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nhà th?u / D?ch v? thu? nhà th?u / Hoàn thu? / D?ch v? hoàn thu? / Hoàn thu? giá tr? gia t?ng / Hoàn thu? thu nh?p cá nhân / D?ch v? hoàn thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? hoàn thu? thu nh?p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh?p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n hoàn thu? / D?ch v? t? v?n thu? nhà th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh?p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh?p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Thành l?p công ty / Thành l?p công ty có v?n ??u t? n??c ngoài / Thành l?p công ty TNHH / Thành l?p công ty TNHH MTV/ Thành l?p công ty TNHH hai thành viên tr? lên / Thành l?p công ty c? ph?n / Thành l?p công ty h?p danh / Thành l?p doanh nghi?p t? nhân / Thành l?p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Thành l?p doanh nghi?p / D?ch v? thành l?p doanh nghi?p / Thành l?p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài / D?ch v? thành l?p c? s? kinh doanh / Thành l?p chi nhánh / Thành l?p v?n phòng ??i di?n / Thành l?p ??a ?i?m kinh doanh / Thành l?p kho hàng / Thành l?p ?i?m bán hàng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh thành l?p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký thành l?p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký thành l?p chi nhánh / ??ng ký thành l?p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký thành l?p ?i?m bán hàng / ??ng ký thành l?p kho hàng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ngành ngh? kinh doanh / Thay ??i thành viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu?t / Thay ??i ??a ch? tr? s? chính / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ??I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? thành l?p v?n phòng ??i di?n / Thành l?p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??NG D?ch v? ti?n l??ng và làm BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? và quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng và ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L?p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân tích tài chính / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l?p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l?p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân tích d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo tài chính / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? hoàn thành / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh?n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, phí d?ch v?, m?i liên h? K? TOÁN THU? ATCS

atcsatcs
Player
 
Posts: 59
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby qwerty.seoer on Tue May 07, 2019 3:31 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p máy b?m th? tõm xin chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site máy b?m n??c gi?ng khoan : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
qwerty.seoer
Player
 
Posts: 31
Joined: Thu Dec 20, 2018 4:09 pm

Postby qwerty.seoer on Wed May 08, 2019 3:12 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p b?m h?a ti?n kính chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site may bom dien chim : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
qwerty.seoer
Player
 
Posts: 31
Joined: Thu Dec 20, 2018 4:09 pm

Postby qwerty.seoer on Thu May 16, 2019 1:49 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p may bom hoa tien kính chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site b?m n??c h?a ti?n : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
qwerty.seoer
Player
 
Posts: 31
Joined: Thu Dec 20, 2018 4:09 pm

Postby trangtridamcuoi205 on Thu May 16, 2019 9:49 pm

Chu?n b? ?ám c??i v?i 21 ?i?u quan tr?ng sau cho cô dâu/ chú r?: gi?y hôn thú, rèn luy?n thân th?, ch?m sóc thân th?, danh sách khách m?i, các lo?i ph? ki?n ... xem thêm: https://violetwedding.net/chuan-bi-dam- ... n-lam.html
trangtridamcuoi205
Player
 
Posts: 27
Joined: Mon May 13, 2019 7:04 am

Postby chothueaidaicuoi205 on Wed May 29, 2019 1:29 am

Cho thuê backdrop c??i, cho thuê phông n?n sân kh?u ?? t? ch?c s? ki?n/ l? h?i/ ca nh?c/ l? b? m?c/ l? khai gi?ng … t?i TpHCM. Cho thuê phông b?t c??i trang trí theo yêu c?u, phông b?t c??i trang trí h?a ti?t/ phông b?t c??i 1 màu

https://violetwedding.net/cho-thue-backdrop.html
chothueaidaicuoi205
Player
 
Posts: 36
Joined: Sun May 12, 2019 2:00 am

Postby chothueaidaicuoi205 on Thu Jun 06, 2019 11:24 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
chothueaidaicuoi205
Player
 
Posts: 36
Joined: Sun May 12, 2019 2:00 am

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:11 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby nguenobdhuny on Wed Aug 07, 2019 9:54 am

hamtruyen.org - t?ng h?p t?ng h?p truy?n ngôn tình, truyen xuyen khong hay nh?t, truyen kiem hiep h?c ???ng, truy?n hài h??c hay nh?t, t?ng h?p truy?n tiên hi?p, truyen sac hot nh?t, truy?n d? gi?i s?c, truy?n ?am m? s?c, t?ng h?p truyen trong sinh, truyen teen hot nh?t, truyen trinh tham hay nh?t, truy?n ti?u thuy?t hot nh?t, truy?n s?ng,truy?n cung ??u, truy?n l?ch s? ng?n, truy?n ?o?n v?n ng?n, t?ng h?p truyen khoa huyen, truyen di nang s?c, truyen mat the ng?n, truyen dong nhan ng?n, t?ng h?p truy?n n? ph?, truyen trong sinh full, truy?n quân s? ng?n, truy?n khác hay nh?t, truyen vo hiep full, truyen bach hop full, t?ng h?p truyen dien van, truy?n teen hay nh?t, truyen phuong tay ng?n, t?ng h?p truyen gia dau, truyen trinh tham, truy?n hi?n ??i s?c, truyen khoa ao s?c, truy?n thám hi?m full, truy?n vi?t nam h?c ???ng, truy?n he full, truy?n ?ông ph??ng s?c hay nh?t, các b?n có th? xem list truy?n d??i ?ây:


GI??NG ??N - QUY?N 1 - CH??NG 1
L?i là m?t ngày m?i, l?i là m?t bu?i sáng s?m có ánh n?ng r?c r?, l?i là ti?ng m?ng m? gay g?t c?a m?.
H? V? M?t 18 tu?i, tâm tình v?n gi?ng nh? tr??c, cô bình t?nh r?i gi??ng, bình t?nh g?p ch?n g?n gàng ??t trên chi?c gi??ng ??n c?a mình.
“Ông là ?? b? ?i! Ông ch?t v?i qu? ?i, bà ?ây theo ông ?úng là xui x?o tám ??i...”
N?u c?m th?y không t?t, có th? tái hôn.
V?a ?ánh r?ng H? V? M?t v?a ngh? t?i l?i k?ch ti?p theo.
“Bà ?ây ch?ng qua ch? ?ánh ván bài nh?, ông c?n gì ph?i nói ma nói qu? su?t n?a ngày v?i tôi?!”
Ba ch? nh? gi?ng nói gì ?ó.
“Ng??i ta ?i ch?t, sao ông không ?i ch?t ?i? Tìm cái xe sang tr?ng nào ?ó mà ?âm ??u vào, nh? v?y ba m? con tôi c?ng có ti?n s?ng ???c thêm m?y tháng!”
Th?t ?úng là càng m?ng càng phát h?a.
Ng??i cha y?u ?u?i c?a cô, ch?c ch?n ?ùi ?ã b? c?u ??n thâm tím, ngay c? ho m?t ti?ng c?ng ch?ng dám.
H? h?ng c?m l?y túi sách, cô c? th? không nhìn vai võ ph? ?ang trình di?n trong phòng khách. (Vai võ ph?: Vai ph? trong v? k?ch khi bi?u di?n ?ánh võ)
Cô không ??ng tình v?i cha, là ?àn ông, n?u ngay c? ng??i ph? n? c?ng không kh?ng ch? ???c thì có gì ?? ng??i khác thông c?m?
Cô v?n t? nói v?i chính mình, t??ng lai, cô s? tìm m?t ng??i ?àn ông th?t m?nh m?, nh?t ??nh ph?i có cánh tay c?ng r?n, m?nh m? mà có ý chí.
“Ch?, cùng nhau ?i!” Ti?u Minh m??i hai tu?i, t? trong phòng v?t ra, gi? l?y tay cô.
“?.” Cô th?n nhiên lên ti?ng, n?m tay em trai, ?i ra c?a l?n.
B?n h? có cha m?, nh?ng ngay t? nh? ?ã nghe nh?ng ti?ng ??p phá, càng ngày càng ác ??c, ti?ng nói ngày càng gay g?t, b?n h? không có nhà, b?i vì lúc nào c?ng có th? không viên ngói che ??u, nhi?u lúc ph?i l?n tr?n.
N?i nh? th?, sao có th? g?i là nhà?
Cô v?n nói v?i mình, t??ng lai, cô mu?n tìm m?t ng??i ?àn ông có r?t nhi?u ti?n, ít nh?t ph?i có ti?n ?? em trai cô ra n??c ngoài du h?c t?i m?t tr??ng n?i ti?ng.
Cô ph?i giúp em trai tr? thành ng??i t?ng l?p trên, không th? gi?ng nh? cha, c? ??i bi ai!
“Ti?u M?t, anh ??a hai ng??i ??n tr??ng.” Phía sau có gi?ng nói d?u dàng g?i cô.
Cô quay ??u, b?t g?p m?t ?ôi m?t d?u dàng th?m thi?t.
Là hàng xóm m?i c?a cô, c?ng là con trai duy nh?t c?a bà ch? nhà.
“Anh Ngôn.” Cô m?m c??i, l?ch s? nói.
“?i nào, anh ??a các em ?i.” Ánh m?t Ngôn Th?n Minh nho nhã, d?u dàng, nhìn cô ch?m chú.
“Anh Ngôn, c?m ?n.” Cô g?t ??u c?m ?n.
Ti?u Minh không nói m?t l?i, ch? li?c m?t v?i ch? gái.
Nh?n ???c l?i ch?p thu?n, Ngôn Th?n Minh nhanh chóng b? Ti?u Minh lên xe máy c?a mình, sau ?ó ?? H? V? M?t ôm l?ng em trai, cùng lên xe máy.
Xe máy ti?u c?u ph?i t?i s?c n?ng c?a ba ng??i, ?áng th??ng v??t qua ???ng ph?, tránh ???c c?nh sát ng?m, r?t nhanh ?ã ??n tr??ng ti?u h?c c?a Ti?u Minh.
“C?m ?n anh Ngôn.” Ti?u Minh ngoan ngoãn xu?ng xe, cung kính cúi ??u nói l?i c?m t?.
“Không có gì, không có gì!” Ngôn Th?n Minh t??i c??i v?n hi?n hòa nh? c?.
“? tr??ng h?c nh?t ??nh ph?i nghe l?i giáo viên, cái gì không hi?u thì ph?i h?i ??n khi hi?u m?i thôi, nh? ch?a?” H? V? M?t nh? nh? nh?c nh? em trai.
“Em hi?u.” Ti?u Minh g?t ??u, c?u hi?u ch?, ti?n h?c nh?t ??nh không ???c lãng phí.
Ti?n vào tr??c v??n tr??ng, Ti?u Minh xoay ng??i v?y tay v?i anh Ngôn và ch? gái, cu?i cùng dùng m?t ?ôi m?t tr??ng thành t? lâu, ?ã lõi ??i, li?c m?t m?t cái v?i ch? mình.
H? V? M?t hi?u rõ hàm ngh?a trong cái li?c m?t c?a em trai.
?ó là s? không ??ng tình, vì m?y ??ng ti?n xe bus m?i ngày mà l?i l?i d?ng t?m lòng c?a m?t chàng trai.
Nh?ng mà, em trai m?i sáu tu?i, cho dù có tr??ng thành s?m c?ng không hi?u ???c, m?i ??ng ti?n ki?m ???c ??u không d? dàng, ph?i d?a vào ti?n xe bus ti?t ki?m ???c thì ti?n ?? ?n hàng ngày c?a nó m?i ??n.
“Anh Ngôn, ?i thôi!” L?i ng?i lên xe l?n n?a, n? c??i c?a cô v?n nh?t nh?o nh? c?.
“?.” Cánh tay nh? bé c?a cô ??t lên v?t áo bên hông anh, l?p t?c, Ngôn Th?n Minh c?m th?y trong lòng có m?t kh?i tình c?m không th? kìm nén ???c d?n dâng lên.
Mu?n t?i g?n, mu?n ti?n vào.
T? ngày th? nh?t cô gái này t?i c?n phòng bên c?nh nhà anh, trái tim ch?a t?ng g?n sóng cu?i cùng ?ã hi?u ???c, th? nào là nh?t ki?n chung tình.
“Ti?u M?t, ch? nh?t có r?nh không? Anh mu?n m?i em ?i xem phim.” Ng?i ? tr??c xe máy, Ngôn Th?n Minh n?m ch?t tay lái, ng??ng ngùng h?i, vô cùng c?ng th?ng.
“Anh Ngôn, anh bi?t là em ph?i ?i làm mà, th?t s? không có th?i gian.” Cô th?n nhiên t? ch?i.
?ùa sao, xem m?t b? phim s? lãng phí m?t bao nhiêu th?i gian làm vi?c c?a cô, s? ki?m ít ?i bao nhiêu ti?n?! N?u cô có th?i gian r?nh th?t thì thà v? nhà ng? thêm còn t?t h?n.
Tuy r?ng, cô c?ng có thi?n c?m ? m?t m?c nào ?ó v?i chàng trai này.
L?n ??u tiên ?? ngh? h?n hò, ?ã b? t? ch?i, Ngôn Th?n Minh ng??ng ??n ?? m?t, t? lúc tay cô ??t lên th?t l?ng anh (th?t ra là ngay t? lúc ch?m vào v?t áo), t?i lúc anh ??a ra l?i m?i, l?i b? t? ch?i, c?m xúc ph?p ph?ng gi?ng nh? ?ang ng?i m?t lúc b?ng nhiên ch?y nh? bay.
Nh?ng anh bi?t, cô không gi?ng v?i các cô gái khác, t? ch?i không ph?i vì làm cao, không ph?i vì không thích, mà cô th?t s? không có th?i gian.
V?n ?? là cho dù hi?u ???c, trong lòng v?n c?m th?y m?t mát.
R?t nhanh ?ã t?i tr??ng cô.
H?c vi?n quý t?c Thù L? Á.
M?i ??u, ??i v?i m?t cô gái gia c?nh b?n hàn, l?i có th? h?c t?i ngôi tr??ng mà ngay c? gia ?ình trí th?c cho dù c?n r?ng b? ra bao nhiêu ti?n c?ng ch?a ch?c vào ???c, Ngôn Th?n Minh vô cùng kinh ng?c.


TRUY?N ??C VIP

Ma Th?n Ngh?ch Th??ng Thiên
Truy?n Tiên hi?p
Phi Tuy?t M?ng Hoa
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n c? ??i
Hoài Ni?m Tu?i M??i Tám
Truy?n ti?u thuy?t
Ch? Mu?n Ôm Em V? Nhà
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?, Truy?n S?ng
?? Thiên
Truy?n Tiên hi?p
Nh?c v??ng
Truy?n Trinh Thám
Th??ng Th?n
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?, Truy?n c? ??i
L??c Thiên Ký
Truy?n Tiên hi?p
TRUY?N ??C NHI?U NH?T
Image
Trung H?c M? N?
Tác gi?: KhanG.NhiTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
M?t L?n N?a Làm Ch?ng Em
Tác gi?: Ng?c Nguy?nTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
Nh? Là C? Nhân
Tác gi?: Ph? V?n N? V??ngTh? lo?i: Truy?n c? ??iXem ngayImage
Nhân Sinh Nh? Mô?ng
Tác gi?: Nguy?t L? Phong HoaTh? lo?i: Truy?n c? ??iXem ngay
TRUY?N HOT TRONG NGÀY
Image
Ma Th?n Ngh?ch Th??ng Thiên
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i: Truy?n Tiên hi?pXem ngayImage
Hoài Ni?m Tu?i M??i Tám
Tác gi?: Jane ArcherTh? lo?i: Truy?n ti?u thuy?tXem ngayImage
Ch? Mu?n Ôm Em V? Nhà
Tác gi?: Selene LeeTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
?? Thiên
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i: Truy?n Tiên hi?pXem ngay
CUNG ??U VIP
Image
H?a Qu?c
Image
Chi?n Tr??ng H?u Cung
Image
?ánh ??i 10 Ki?p ?? Yêu Chàng?
Image
Cung L??c

NGÔN TÌNH VIP
Image
Nh? Là C? Nhân
Image
? Bên C?nh Tôi Em Không C?n M?nh M?
Image
Thuy?n T?i ??u C?u T? Nhiên Th?ng
Image
M? D?c

TRUY?N ??C NG?U NHIÊN

H? Th?ng Li?p Di?m
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không, Truy?n D? Gi?i
Hoàng T? Bé
Truy?n Ph??ng Tây
Cu?c S?n C?u Hoang
Truy?n Trinh Thám
K?t Tóc
Truy?n ?o?n V?n
Hoa?ng ?ê? Arcane
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Võng Du, Truy?n Thám Hi?m
S? Tay Hình C?nh
Truy?n Trinh Thám
Nh?ng Câu Chuy?n ???c K? B?i M?t K? D? H?i
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Khác
??o T??ng Vy
Truy?n ?ông Ph??ng
TRUY?N TRANH NGÔN TÌNH
Image
?o?t Thiên Khuy?t – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
Usotsuki Boyfriend – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
T?ng Tài Hai M?t – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
Ng??i Yêu Khát Máu C?a Tôi – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngay
?Ã XEM:
Click vào ?ây ?? xem ...
Ngôn tình

Xuyên không

c? ??i

Huy?n huy?n

Ki?m hi?p

?ô th?

Tiên hi?p

hài h??c

Teen

S?c

S?ng

ti?u thuy?t

Tr?ng Sinh

D? Gi?i

?am M?

Ng??c

Võng Du

Trinh Thám

Tr?ng Sinh

Linh D?

N? C??ng

Cung ??u

?o?n V?n

Khác

Khoa Huy?n

D? N?ng

L?ch S?

??ng Nhân

HOT HOT HOT
1
Aiyoku No Eustia – Truy?n Tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Adventure, Truy?n tranh Manga2
Ginrou Bloodborne – Truy?n Tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Drama, Truy?n tranh Mystery3
V??ng Gia, V??ng Phi Mu?n C??i Thêm Ng??i Khác
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?, Truy?n Xuyên không4
Ng??i Cá
Truy?n Trinh Thám5
Ông Xã Th?t COOL
Truy?n Ngôn tình6
V? Ch?ng Ch?p Nhoáng
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ?ô th?7
MpO – Truy?n Tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Fantasy8
Cô V? Mù
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Ng??c
TRUY?N M?I ??NG
NEW
Gi??ng ??n
Truy?n Ngôn tìnhNEW
B?i H?i
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Anh Xã Già Nhà Em
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Dù Không Là Thiên Th?n
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Bà Xã C?a Th? L?nh Sát Th?
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Ng??i Yêu M??i Tri?u C?a T?ng Giám ??c
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Xa Anh Em Có Nh????
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Ti?u H?ng M?o R?i Vào Tay ??i S?c Lang
Truy?n Ngôn tình
TRUY?N ?? C?
1
?o?n Ki?m Thù
Truy?n Ki?m hi?p2
Ch? H?i Ch?n Quân V?
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không3
Harry Potter ??ng Nhân Chi Huynh Tr??ng Sauron
Truy?n Xuyên không4
Gia T?c Ma Cà R?ng 3: Hé L?
Truy?n Huy?n huy?n5
Ma Th?n Hoàng Thiên
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Tiên hi?p6
B?o V?t Giang H?
Truy?n Ki?m hi?p7
Heo Yêu Diêm V??ng
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Huy?n huy?n8
Anh Hùng Th?i Lo?n
Truy?n Võng Dunguenobdhuny
Player
 
Posts: 1
Joined: Sun Jun 30, 2019 3:32 pm

Postby atcsbn01 on Thu Aug 22, 2019 4:28 pm

[center]??I LÝ THU? ATCS CUNG C?P:[/center][center]PH?N M?M K? TOÁN MISA SME 2019[/center][center]CH? KÝ S? NEW-CA[/center][center]HÓA ??N ?I?N T? EASY-ENVOICE[/center][center](B?n quy?n chính th?c, có hóa ??n GTGT)[/center][center]H? tr? cài ??t[/center][center]H??ng d?n ?ào t?o s? d?ng ph?n m?m[/center][center]H??ng d?n kê khai thu?, lên BCTC, quy?t toán TNDN, TNCN n?m[/center][center] Image[/center]
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron