Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Postby atcsbn01 on Tue Jul 09, 2019 11:22 pm

??i lý thu? ATCS bên mình c?n tuy?n 1 b?n Nam ho?c N? có kinh nghi?m thanh tra quy?t toán thu? làm qu?n lý, ?u tiên các b?n có thâm niên làm vi?c trong môi tr??ng d?ch v? k? toán thu? và ? g?n Mai Lâm - ?ông Anh - Hà N?i (V?n phòng trên ???ng QL3, cách c?u ?u?ng kho?ng 2 km). N?u phù h?p ?áp ?ng ???c công vi?c thì s? ?i làm luôn vào ??u tháng 8/2019.

Công vi?c ch? y?u qu?n lý và h??ng d?n ?ào t?o các b?n khác x? lý, nh?p li?u hóa ??n ch?ng t? lên ph?n m?m k? toán Fast ho?c Misa, in ?n s? k? toán, Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, tho?i mái và có ?i?u ki?n phát tri?n chuyên môn. Công ty ho?t ??ng nhi?u l?nh v?c: K? toán thu?, d?ch v? t? v?n, các d?ch v? thành l?p doanh nghi?p, ?ào t?o k? toán, ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t? ... c?n 01 b?n qu?n lý tâm huy?t g?n bó v? phát tri?n cùng


L??ng: Theo th?a thu?n tùy theo n?ng l?c ?ng viên.

B?n nào phù h?p mu?n ?ng tuy?n thì g?i CV t?i vào email: ketoanthueatcs@gmail.com nhé, mình s? ch? ??ng liên h? các ?ng viên phù h?p.

Thank các b?n quan tâm.
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby ngobdhuuenny9 on Fri Jul 12, 2019 2:10 am

Tuy?n t?p <a href='https://ftruyen.com/truyen-ngon-tinh'>truy?n ngôn tình</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-xuyen-khong'>truy?n xuyên không ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-co-dai'>truyen co dai s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-huyen-huyen'>truy?n huy?n huy?n hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-do-thi'>truyen do thi h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-kiem-hiep'>truyen kiem hiep full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hai-huoc'>t?ng h?p truy?n hài h??c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tien-hiep'>truyen tien hiep hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-sac'>t?ng h?p truyen sac</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-di-gioi'>truy?n d? gi?i hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dam-my'>truyen dam my hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trong-sinh'>truy?n tr?ng sinh ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-teen'>truyen teen</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trinh-tham'>truy?n trinh thám hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tieu-thuyet'>truy?n ti?u thuy?t full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-sung'>t?ng h?p truy?n s?ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-vong-du'>truy?n võng du h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nguoc'>truyen nguoc s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nu-cuong'>truyen nu cuong hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-linh-di'>truyen linh di hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-cung-dau'>truy?n cung ??u h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-lich-su'>truyen lich su full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-doan-van'>truyen doan van h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-khoa-huyen'>truy?n khoa huy?n hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-di-nang'>truyen di nang full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-mat-the'>truy?n m?t th? ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dong-nhan'>truyen dong nhan ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nu-phu'>truy?n n? ph? s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trong-sinh'>t?ng h?p truy?n tr?ng sinh</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-quan-su'>truy?n quân s? ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-khac'>truy?n khác</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-vo-hiep'>truy?n võ hi?p hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-bach-hop'>t?ng h?p truy?n bách h?p</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dien-van'>truyen dien van hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-teen'>truy?n teen full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-phuong-tay'>truyen phuong tay hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-gia-dau'>truyen gia dau h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trinh-tham'>truy?n trinh thám ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hien-dai'>t?ng h?p truy?n hi?n ??i</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-khoa-ao'>truyen khoa ao ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tham-hiem'>t?ng h?p truy?n thám hi?m</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-viet-nam'>truy?n vi?t nam hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-he'>truyen he full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dong-phuong'>truyen dong phuong h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-quan-truong'>truyen quan truong hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-ma'>truy?n ma hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hay'>t?ng h?p truy?n hay</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-light-novel'>truy?n light novel s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tinh-cam'>truy?n tình c?m h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nguyen-sang'>t?ng h?p truyen nguyen sang</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hong-hoang'>truy?n h?ng hoang full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-ngot-sung'>truyen ngot sung hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-du-hi'>truyen du hi s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-sac-hiep'>truy?n s?c hi?p hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-kinh-di'>t?ng h?p truyen kinh di</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-huyen-ao'>truy?n huy?n ?o hot nh?t</a> trên https://ftruyen.com
ngobdhuuenny9
Player
 
Posts: 2
Joined: Sun Jun 30, 2019 10:46 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron