Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Postby atcsbn01 on Tue Jul 09, 2019 11:22 pm

??i lý thu? ATCS bên mình c?n tuy?n 1 b?n Nam ho?c N? có kinh nghi?m thanh tra quy?t toán thu? làm qu?n lý, ?u tiên các b?n có thâm niên làm vi?c trong môi tr??ng d?ch v? k? toán thu? và ? g?n Mai Lâm - ?ông Anh - Hà N?i (V?n phòng trên ???ng QL3, cách c?u ?u?ng kho?ng 2 km). N?u phù h?p ?áp ?ng ???c công vi?c thì s? ?i làm luôn vào ??u tháng 8/2019.

Công vi?c ch? y?u qu?n lý và h??ng d?n ?ào t?o các b?n khác x? lý, nh?p li?u hóa ??n ch?ng t? lên ph?n m?m k? toán Fast ho?c Misa, in ?n s? k? toán, Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, tho?i mái và có ?i?u ki?n phát tri?n chuyên môn. Công ty ho?t ??ng nhi?u l?nh v?c: K? toán thu?, d?ch v? t? v?n, các d?ch v? thành l?p doanh nghi?p, ?ào t?o k? toán, ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t? ... c?n 01 b?n qu?n lý tâm huy?t g?n bó v? phát tri?n cùng


L??ng: Theo th?a thu?n tùy theo n?ng l?c ?ng viên.

B?n nào phù h?p mu?n ?ng tuy?n thì g?i CV t?i vào email: ketoanthueatcs@gmail.com nhé, mình s? ch? ??ng liên h? các ?ng viên phù h?p.

Thank các b?n quan tâm.
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby ngobdhuuenny9 on Fri Jul 12, 2019 2:10 am

Tuy?n t?p <a href='https://ftruyen.com/truyen-ngon-tinh'>truy?n ngôn tình</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-xuyen-khong'>truy?n xuyên không ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-co-dai'>truyen co dai s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-huyen-huyen'>truy?n huy?n huy?n hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-do-thi'>truyen do thi h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-kiem-hiep'>truyen kiem hiep full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hai-huoc'>t?ng h?p truy?n hài h??c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tien-hiep'>truyen tien hiep hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-sac'>t?ng h?p truyen sac</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-di-gioi'>truy?n d? gi?i hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dam-my'>truyen dam my hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trong-sinh'>truy?n tr?ng sinh ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-teen'>truyen teen</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trinh-tham'>truy?n trinh thám hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tieu-thuyet'>truy?n ti?u thuy?t full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-sung'>t?ng h?p truy?n s?ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-vong-du'>truy?n võng du h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nguoc'>truyen nguoc s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nu-cuong'>truyen nu cuong hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-linh-di'>truyen linh di hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-cung-dau'>truy?n cung ??u h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-lich-su'>truyen lich su full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-doan-van'>truyen doan van h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-khoa-huyen'>truy?n khoa huy?n hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-di-nang'>truyen di nang full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-mat-the'>truy?n m?t th? ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dong-nhan'>truyen dong nhan ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nu-phu'>truy?n n? ph? s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trong-sinh'>t?ng h?p truy?n tr?ng sinh</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-quan-su'>truy?n quân s? ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-khac'>truy?n khác</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-vo-hiep'>truy?n võ hi?p hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-bach-hop'>t?ng h?p truy?n bách h?p</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dien-van'>truyen dien van hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-teen'>truy?n teen full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-phuong-tay'>truyen phuong tay hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-gia-dau'>truyen gia dau h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-trinh-tham'>truy?n trinh thám ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hien-dai'>t?ng h?p truy?n hi?n ??i</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-khoa-ao'>truyen khoa ao ng?n</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tham-hiem'>t?ng h?p truy?n thám hi?m</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-viet-nam'>truy?n vi?t nam hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-he'>truyen he full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-dong-phuong'>truyen dong phuong h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-quan-truong'>truyen quan truong hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-ma'>truy?n ma hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hay'>t?ng h?p truy?n hay</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-light-novel'>truy?n light novel s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-tinh-cam'>truy?n tình c?m h?c ???ng</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-nguyen-sang'>t?ng h?p truyen nguyen sang</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-hong-hoang'>truy?n h?ng hoang full</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-ngot-sung'>truyen ngot sung hay nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-du-hi'>truyen du hi s?c</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-sac-hiep'>truy?n s?c hi?p hot nh?t</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-kinh-di'>t?ng h?p truyen kinh di</a>, <a href='https://ftruyen.com/truyen-huyen-ao'>truy?n huy?n ?o hot nh?t</a> trên https://ftruyen.com
ngobdhuuenny9
Player
 
Posts: 4
Joined: Sun Jun 30, 2019 10:46 pm

Postby ngouydhnunb2 on Tue Dec 17, 2019 2:42 pm

Y?n v?n ?en Khánh Hòa Khánh Hòa có t?t không? Giá bao nhiêu? - Y?n sào khánh hòa cao c?p
Trang ch? » S?n ph?m » mua yen vun den khanh hoa o ha noi Khánh Hòa
13/12/2019 S?N PH?M
[b]y?n v?n ?en khánh hòa t?i hà n?i là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c r?t ít ng??i hi?n nay bi?t ??n. Chính vì v?y, khi nh?c ??n s?n ph?m y?n này nhi?u ng??i b?n kho?n không bi?t y?n v?n có t?t không, giá c? nh? th? nào,….[/b]

[b]Dùng yen vun den khanh hoa ha noi Có T?t Không?[/b]
Khác v?i t? y?n còn nguyên v?n, y?n v?n là nh?ng m?nh y?n b? b?, v? trong quá trình khai thác. Xét v? hàm l??ng dinh d??ng, so v?i t? y?n, y?n v?n ?en khánh hòa hà n?i Khánh Hòa v?n ??m b?o hàm l??ng dinh d??ng, r?t t?t cho s?c kh?e c?a m?i ng??i. T?t c? m?i ng??i ai c?ng ?? có th? s? d?ng mua yen sao khanh hoa ?? t?ng c??ng s?c kh?e, ??c bi?t là tr? em, ng??i già và ng??i m?c m?t s? b?nh liên quan ??n ti?u ???ng. Image Y?n v?n v?n ??m b?o hàm l??ng dinh d??ng nh? t? y?n
[b]Giá Bán yen vun den khanh hoa Bao Nhiêu?[/b]
So v?i t? y?n hi?n nay, giá bán Y?n v?n ?en Khánh Hòa r? h?n nhi?u b?i lo?i y?n này không còn nguyên v?n nên trông không ???c ??p. ??c bi?t, Yen vun den khanh hoa cao cap là s?n ph?m ch?a tinh ch?, vì v?y n?u so v?i y?n v?n tr?ng, giá bán lo?i y?n này còn r? h?n n?a. Ch? kho?ng vài tr?m ngàn, b?n ?ã có th? s? h?u 100g y?n v?n mà không ph?i t?n ti?n tri?u mua t? y?n.
[b]??a Ch? Mua Y?n v?n ?en khánh hòa ch?t l??ng ? ?âu Uy Tín?[/b]
Image Mua y?n v?n t?i Y?n Sào Chu?n X?n ??m b?o v? ch?t l??ng c?ng nh? giá c?. Do y?n v?n là s?n ph?m khá hi?m trên th? tr??ng nên vi?c tìm ki?m m?t ??n v? cung c?p y?n v?n uy tín, ch?t l??ng không ph?i là ?i?u d? dàng. N?u b?n b?n kho?n không bi?t nên mua y?n v?n ? ?âu thì m?t g?i ý b?n nên tham kh?o chính là Y?n Sào Chu?n X?n. ??n v? luôn cung c?p s?n các lo?i y?n sào ch?t l??ng, chi phí h?p lý hàng hóa ??m b?o là y?n th?t thu ???c trong quá trình khai thác. Trên ?ây là m?t s? thông tin v? s?n ph?m y?n v?n mà ai c?ng nên tham kh?o. S? d?ng y?n v?n không ch? giúp b?n ch?m sóc s?c kh?e t?t h?n mà còn ti?t ki?m m?t ph?n không nh? chi phí. [hr] Ngu?n bài vi?t: mua y?n v?n ?en khánh hòa ? hà n?i Khánh Hòa / https://yensaochuanxin.com/yen-vun-den- ... nhieu.html Giá bán y?n v?n ?en khánh hòa t?i hà n?iY?n v?n ?en Khánh Hòa Khánh Hòa
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:??i lý yen sao khanh hoa tai ha noi Hà N?i uy tín, ch?t l??ngNext Post:Chân mua yen sao khanh hoaImage
Huy?t y?n Khánh Hòa

Image

Y?n rút lông Khánh Hòa

Image

Chân Yen sao khanh hoa cao cap

Image

mua y?n v?n ?en khánh hòa ? hà n?i Khánh Hòa
Image
Y?n v?n tr?ng Khánh Hòa
Image
Y?n tinh ch? Khánh Hòa
ngouydhnunb2
Player
 
Posts: 10
Joined: Wed Jul 03, 2019 6:38 pm

Postby thietkelogo20588 on Wed Dec 18, 2019 11:05 pm

D?, bên em làm logo https://thietkewebchuyen.com/logo

ANH/ CH? G?I CHO EM XIN 6 THÔNG TIN SAU ?? LÀM LOGO NHA

1/ Tên ??n v? :
2/ L?nh v?c kinh doanh:
3/ Slogan:
4/ Màu s?c logo là gì ? ( màu ch? ??o là gì hay ph?i v?i nh?ng màu nào? )

5/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh bi?u t??ng, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? có ghi tên trang web d??i logo ko? )

6/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o

..............

Giá thi?t k? logo: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm ko tính phí, t?i ?a 3 l?n )

Zalo: 0934 150 770

B?NG GIÁ C?A 12/2019
thietkelogo20588
Player
 
Posts: 3
Joined: Thu Apr 18, 2019 11:29 pm

Postby ndkugocynkop1 on Sat Feb 01, 2020 11:33 am

[b]D?ch v? thiet ke web yêu c?u giá r? tr?n gói t?i Hà N?i c?a Thi?t k? web 24h giúp quý khách hàng s? h?u nh?ng trang web chu?n seo, t?c ?? load ??nh cao v?i chi phí c?nh tranh nh?t.[/b]

- Thi?t k? website hi?n ??i, ho?t ??ng ?n ??nh

- Web có giao di?n ??p, ?a d?ng

- Website t??ng thích v?i m?i thi?t b?

- T?c ?? ?áng kinh ng?c

Chúng tôi công ty thi?t k? web 24h chuyên cung c?p d?ch v? thi?t k? web theo m?i yêu c?u khách hàng, b?n ch? c?n g?i m?u website, vi?c còn l?i hãy ?? chúng tôi x? lý, chúng tôi s? báo giá cho các b?n phù h?p hoàn toàn v?i ngân sách c?a b?n. N?u b?n có nhu c?u làm gi?ng ho?c d?a trên b?t k? m?u website nào thì chúng tôi hoàn toàn có th? ??m b?o hoàn thành, hoàn thi?n gi?ng t?i 90% giao di?n m?u, và ???ng nhiên sau ?ó s? là tùy bi?n theo ph??ng án c?a b?n, ?? b?n có th? nôi tr?i h?n ??i th?. ?ó là ?i?u chúng tôi cam k?t!

Trong xã h?i hi?n ??i, dù bán hàng kinh doanh hay cung c?p d?ch v?, vi?c s? h?u 1 website chuyên nghi?p, thân thi?n v?i ng??i dùng luôn là ?i?u c?c k? quan tr?ng. B?n ?ã ph?i b? ra m?t s? ti?n l?n, t?n nhi?u th?i gian và công s?c ch? ??i nh?ng nh?n v? v?n ch? là 1 website t?c ?? “rùa bò”? V?y thì hãy ?? Thi?t k? web 24h giúp b?n gi?i quy?t ngay nh?ng lo ng?i này v?i d?ch v? thi?t k? website theo yêu c?u.

B?n mu?n có m?t trang web ??c, l?, có thi?t k? d? s? d?ng, gây ???c ?n t??ng riêng v?i khách hàng? V?y nh?ng các ??n v? thiet ke web gia re theo yeu cau t?i Hà N?i l?i không th? th?c hi?n ???c ?i?u ?y? Tuy nhiên, n?u quý khách hàng l?a ch?n Thi?t k? web 24h s? hoàn toàn khác bi?t, ??n v? có d?ch v? thi?t k? web theo yêu c?u riêng c?a khách hàng. ??n v?i Thi?t k? web 24h, b?n ch? c?n nói lên ý t??ng, nói lên suy ngh? c?a mình, ??i ng? nhân viên k? thu?t s? giúp quý khách hàng có c? h?i s? h?u ngay m?t trang web nh? mong mu?n.


??c bi?t, không ch? nh?n thi?t k? website theo yêu c?u t?i Hà N?i, ??n v?i Thi?t k? web 24h chính là b?n ?ã ??n v?i ??n v? nh?n thiet ke web tr?n gói s? 1 t?i Hà N?i. T?t c? các khâu trong vi?c thi?t k? web, t? A ??n Z ??u ???c ??n v? cung c?p, ph?c v? ??y ??, và vi?c c?a b?n ch? là t?p trung cho chuyên môn và d?ch v?, s?n ph?m b?n cung c?p. Thi?t k? web 24h ??m b?o:

Chúng tôi công ty thi?t k? web 24h chuyên cung c?p thi?t k? website bán hàng giá r? t?i hà n?i theo m?i yêu c?u khách hàng, b?n ch? c?n g?i m?u website, vi?c còn l?i hãy ?? chúng tôi x? lý, chúng tôi s? báo giá cho các b?n phù h?p hoàn toàn v?i ngân sách c?a b?n. N?u b?n có nhu c?u làm gi?ng ho?c d?a trên b?t k? m?u website nào thì chúng tôi hoàn toàn có th? ??m b?o hoàn thành, hoàn thi?n gi?ng t?i 90% giao di?n m?u, và ???ng nhiên sau ?ó s? là tùy bi?n theo ph??ng án c?a b?n, ?? b?n có th? nôi tr?i h?n ??i th?. ?ó là ?i?u chúng tôi cam k?t!Trên ?ây là m?t vài thông tin v? ??a ch? cung c?p d?ch v? thi?t k? website theo yêu c?u giá r? tr?n gói t?i Hà N?i s? 1 hi?n nay mà b?n không nên b? qua. Hãy ?? Thi?t k? web 24h giúp b?n có nh?ng trang web chu?n, ph?c v? vi?c bán hàng và cung c?p d?ch v? nhé.

Liên h? ngay d?ch v? thiet ke website ThietKeWeb24h.org :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org
ndkugocynkop1
Player
 
Posts: 1
Joined: Mon Jul 08, 2019 10:31 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron