Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

Postby atcsbn01 on Thu Jul 18, 2019 12:34 pm

??i lý thu? ATCS bên mình c?n tuy?n:

- 1 b?n Nam ho?c N? có kinh nghi?m thanh tra quy?t toán thu? làm qu?n lý, ?u tiên các b?n có thâm niên làm vi?c trong môi tr??ng d?ch v? k? toán thu? và ? g?n Mai Lâm - ?ông Anh - Hà N?i (V?n phòng trên ???ng QL3, cách c?u ?u?ng kho?ng 2 km). N?u phù h?p ?áp ?ng ???c công vi?c thì s? ?i làm luôn vào ??u tháng 8/2019. Công vi?c ch? y?u qu?n lý và h??ng d?n ?ào t?o các b?n khác x? lý, nh?p li?u hóa ??n ch?ng t? lên ph?n m?m k? toán Fast ho?c Misa, in ?n s? k? toán, Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, tho?i mái và có ?i?u ki?n phát tri?n chuyên môn. Công ty ho?t ??ng nhi?u l?nh v?c: K? toán thu?, d?ch v? t? v?n, các d?ch v? thành l?p doanh nghi?p, ?ào t?o k? toán, ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t? ... c?n 01 b?n qu?n lý tâm huy?t g?n bó v? phát tri?n cùng-1 b?n Nam ho?c N? thành th?o các nghi?p v? kê khai thu?, lên báo cáo tài chính chu?n b? cho mùa báo cáo t?t b?t cu?i n?m.

- 2 b?n n? h?c vi?c ?u tiên sinh viên s?p ho?c m?i ra tr??ng có ph? c?p l??ng và ?n tr?a, h?t h?c vi?c tùy theo n?ng l?c và ?i?u ki?n công vi?c có th? gi? l?i làm chính th?c


L??ng: Theo th?a thu?n tùy theo n?ng l?c ?ng viên.

B?n nào phù h?p mu?n ?ng tuy?n thì g?i CV t?i vào email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com nhé, mình s? ch? ??ng liên h? các ?ng viên phù h?p.

Thank các b?n quan tâm.
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby ndkugocjynkop1 on Wed Dec 11, 2019 3:21 pm

Cách s? d?ng Yen sao khanh hoa cao cap cho bé 3 tu?i b?n ?ã bi?t hay ch?a?


B?n có bi?t r?ng t? 6 tháng tr? ?i, bé ?ã có th? ?n ???c y?n sào? V?i nh?ng bé ?ã ? giai ?o?n 3 tu?i tr? ?i, mua yen sao khanh hoa o ha noicho bé 3 tu?i ?n là hoàn toàn có th? ???c, lúc này bé ?ã có th? thích nghi ???c v?i nhi?u lo?i th?c ?n, ??c bi?t là y?n sào. Y?n sào là món ?n lành, ??y ?? ch?t dinh d??ng cung c?p cho bé 3 tu?i. Hãy cùng tìm hi?u v? cách ch? bi?n [b]y?n sào cho bé 3 tu?i nh?t ??nh c?n ph?i bi?t các m? nhé.[/b]

[b]Công D?ng C?a yen sao khanh hoa Khánh Hòa[/b]1Thành ph?n dinh d??ng c?a y?n sào Khánh Hòa

Ngu?n bài vi?t: Cách ?n y?n sào khánh hòa nh? th? nào là ?úng cách? / https://yensaochuanxin.com/cach-an-yen- ... -cach.html Cách ?n y?n sàoCách ?n y?n sào khánh hòaCách ch? bi?n y?n sàoCách ch? bi?n y?n sào ??n gi?n
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:Giá bán Y?n sào Khánh Hòa có giá bán nh? th? nào? Mua ? ?âu ?? ??m b?o hàng th?t?Next Post:Y?n sào cho bé 1 tu?i – L?i ích và l?u ý
ndkugocjynkop1
Player
 
Posts: 1
Joined: Tue Jul 09, 2019 2:49 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron